Google Translate

vineri, 23 iulie 2010

Au aparut! Asteptarea a luat sfarsit!

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea metodologiei de recalculare a pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor


Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.441 din 30 iunie 2010
în temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul utilizat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2 - (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art.1 se realizează prin determinarea stagiilor de cotizare şi a punctajelor medii anuale pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiari şi stabilirea cuantumului fiecărei pensii.
(2) Documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării pensiilor sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
(3) Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, documentele doveditoare se solicită de către aceştia prin centrele militare judeţene/zonale/de sector, sau prin unităţile militare din care au făcut parte, după caz.
(4) Pentru perioadele în care beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din sistemul administraţiei penitenciarelor, documentele doveditoare se solicită de către aceştia, de la ultima unitate din care au făcut parte sau la structura de resurse umane a Inspectoratelor Generale/similare, în situaţia în care aceste unităţi au fost desfiinţate.
(5) Pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, la determinarea punctajului mediu anual, se vor lua în calcul veniturile corespunzătoare funcţiei pe care acesta a fost încadrat în ţară.
(6) Documentele doveditoare obţinute în condiţiile alin. (3) şi (4) se depun de către beneficiari la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor precum şi Serviciul Român de Informaţii de la care primesc drepturile de pensie.
(7) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează în ordinea înregistrării documentelor doveditoare la structurile de pensii, iar în lipsa acestora, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată, în funcţie de anul şi luna deschiderii dreptului la pensie.

Art. 3 - La determinarea cuantumului pensiei recalculate se foloseşte valoarea punctului de pensie valabil la data încheierii procesului de recalculare.

Art. 4 - (1) Stagiul de cotizare reprezintă vechimea în serviciu şi după caz vechimea în muncă prevăzută de legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine, la data începerii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea 119/2010.
(2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 va fi de 20 de ani atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.

Art. 5 - Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010 se consideră a fi îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6 - (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii.
(2) In situaţia în care, în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare solicitate de beneficiari structurilor prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4).
(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se aplică prevederile Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu au putut fi dovedite veniturile, realizate lunar, sau documentele doveditoare nu au fost depuse în termenul pentru recalculare prevăzut de lege, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.
(5) În perioada 1 aprile 2001- 1 august 2007 punctajelor anuale nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislaţia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă.

Art. 7 - În situaţia pensiilor de invaliditate, stagiul potenţial acordat la stabilirea drepturilor de pensie până la data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, se menţine şi pentru stabilirea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 78 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8 - Pensia de urmaş se stabileşte procentual din pensia recalculată la care ar fi avut dreptul susţinătorul decedat, cu excepţia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9 - (1) Dacă din documentaţia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contribuţiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani şi luni de cotizare.
(2) În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile medii brute pe economie, din perioadele respective.
(3) Dacă din documentaţiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 10 - (1) Pensia de serviciu recalculată, potrivit Legii nr.119/2010, poate fi modificată la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă date şi elemente, altele decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare.
(2) Drepturile de pensii recalculate potrivit alin.(1) se acordă, astfel:
a) de la data de întâi a lunii următoare expirării procesului de recalculare, dacă cererea împreună cu documentele doveditoare a fost depusă în termenul general de prescripţie.
b) din prima zi a lunii următoare celei în care cererea împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii, după termenul prevăzut la lit. a).

Art. 11 - Pensiile de serviciu ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată, se recalculează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12 - (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pune la dispoziţia instituţiilor abilitate cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, gratuit, aplicaţiile informatice specifice.
(2) Aplicaţiile informatice prevăzute la alin.(1) urmează să fie adaptate specificului propriu de către instituţiile care efectuează recalcularea.

Art. 13 - (1) Stabilirea pensiei recalculate se face prin decizie emisã de structurile de pensii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza recalculării, precum şi termenul în care poate fi introdusã contestaţia.
(2) Deciziile de pensie recalculată se comunică în scris beneficiarului, în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 14 - (1) Împotriva deciziilor de pensie recalculate se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.
(2) Deciziile comisiilor de contestaţii pot fi atacate în instanţă, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000.

Art. 15 - Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art.1, se autorizează entităţile implicate în acest proces din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională să încheie contracte de prestări servicii/ convenţii civile.

Art. 16 - În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi Serviciul Român de Informaţii, pot emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 17 - Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM – MINISTRU
EMIL BOC
Bucureşti, 20 iulie 2010
Nr.
__________________________

Anexa nr. 2
ROMANIA
Unitatea _____________
Nr.________ din_________A D E V E R I N Ţ Ă


Prin prezenta adeverim veniturile brute/nete lunare individuale realizate de (nume, iniţiala tatălui, prenume) ____________ născut în.............., la data de..........., CNP....................., în perioada ___________________.P E R I O A D A VENIT LUNAR INDIVIDUAL
OBS.
ZZ.LL.AA. ZZ.LL.AA.


Prezenta adeverinţă a fost eliberată la cererea susnumitului/susnumitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII,
________________________
NOTA: *) Se completează lunar; în situaţia în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.
________________________

Anexa nr. 1 a
(pensionar titular)

Directorului Casei de Pensii a .............................


Subsemnatul/a........................................................................................................................
(gradul,numele,iniţiala tatălui şi prenumele)

domiciliat/ă în ......................................................................................................................
(se menţionează adresa celui în cauză)

telefon....................., pensionar militar în plată la..............................trecut în rezervă/încetat activitatea la data de ................................, în vederea recalculării pensiei
(ziua,luna,anul)
în condiţiile Legii nr.119/2010, menţionez următoarele:

- Numărul deciziei de pensie........................................................................................
(se trece numărul deciziei/data emiterii)

- Numărul mandatului de plată a pensiei.....................................................................

- Codul numeric personal ..........................................................................................

- Unitatea militară din care am trecut în rezervă..........................................................

din localitatea ..........................................

- Anexez în original următoarele documente:
-
-
Data................................ Semnătura...........................

________________________

NOTA: - Se vor anexa copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi a cărţii / buletinului de identitate.
- Se completează obligatoriu toate datele.

_______________________
Anexa nr. 1 b
(pensionar de urmaş)

Directorului Casei de Pensii a .............................


Subsemnatul/a........................................................................................................................
(numele,iniţiala tatălui şi prenumele)

domiciliat/ă în ......................................................................................................................
(se menţionează adresa celui în cauză)

telefon....................., soţul/soţia defunctului/defunctei.................................................trecut
(gradul, numele şi prenumele soţului/soţiei)
în rezervă/încetat activitatea la data de ...............................................pensionar/ă de urmaş
(ziua,luna,anul)
în nume propriu cât şi pentru .........copii în plată la ......................................, în vederea
(ziua,luna,anul)
recalculării pensiei în condiţiile Legii nr.119/2010, menţionez următoarele:

- Numărul deciziei de pensie........................................................................................
(se trece numărul deciziei/data emiterii)

- Numărul mandatului de plată a pensiei.....................................................................

- Codul numeric personal ..........................................................................................

- Ultima unitate în care a lucrat soţul/soţia defunct/ă..................................................

din localitatea ..........................................

- Anexez în original următoarele documente:
-
-
Data................................ Semnătura...........................
________________________
NOTA: - Se vor anexa copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei şi a cărţii / buletinului de identitate.
- Se completează obligatoriu toate datele.
________________________

Asta e tot!
Cum comentati?

V.Burcu
______________________
UPDATE: De maxim interes:
______________________
Acest Blog, incepand de AZI,
devine pe drept cuvant, ZIARUL ONLINE
al SCMD! Trimiteti pe e-mail materiale
pentru publicare. Comentariile raman la fel
de libere, necenzurate, fara moderare!

Admin, V.Burcu , E-mail:
vburcu2005@yahoo.com
infodonaris@gmail.com

______________________
p.s.:
Web Site: scmdfiliala1mehedinti.blogspot.com/
Last update: 23:55:23; 23/07/10
Visits: 511
Page views: 1,097

87 de comentarii:

 1. Amar:la cei cu pensii peste 3000 Ron ,nu se recalculeaza!!!

  RăspundețiȘtergere
 2. Razboiul abia acum incepe!
  Dar ... trebuie sa fim demni!
  Sa nu oferim satisfactia de a ne vedea umiliti! Am vorbit cu cei de la SCMD Bucuresti! Marti va fi o SEDINTA a Comitetului Director, care va DECIDE caile de urmat! Sa avem cu totii, putina rabdare! Si multa incredere in SCMD.
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 3. DA LE MAI DA DIN OFICIU INCa 2000 si gata

  RăspundețiȘtergere
 4. Nu se intelege nimic din porcaria de hotarare.
  Pentru recalculare va fi nevoie de salariile pe toata perioada de activitate. Pentru ca arhivele militare sa puna la dispozitia pensionarilor toate datele necesare este nevoie de ani buni de munca.
  Totusi, nu este clar cum se va aplica.Cine va face precizarile necesare ?

  RăspundețiȘtergere
 5. Se intelege ca daca nu sunt depuse documentele doveditoare prevazute la art 2 alin (2) pensia va fi recalculata cu datele care se gasesc in dosarul de pensie; art 6.
  Cu exceptia perioadei 2001-2007, punctajelor anuale li se aplica plafonarea de 5 puncte.
  S-ar intelege ca nicio pensie nu poate depasi 732x5=3660

  RăspundețiȘtergere
 6. Cum sa nu fim umiliti , cand deja s-a semnat umilirea finala . Stati dragi pensionari la rand si faceti cereri pentru " diminuarea pensiilor " Calcati-va in picioare pe la portile unitatilor sau ale sectiei pensii militare si rugati-i frumos SA VA TAIE DIN PENSII . ASTA E CULMEA CINISMULUI SI A NESIMTIRII .
  Sa am cu iertare Vasile , si de la Bucuresti ce sa asteptam ? Cand trebuia sa ne organizeze sa demostram ne spunea ca nu ne recomanda iesirea la demonstratii, dar sa spunem totusi cati venim sa intervina la primarii " sa faca rezervari " Dupa Alba Iulia , asteptam o declaratie de presa , de ni s-a uscat gatul . Sa ia o decizie ?
  Pai ce decizie sa ia ? Alb sau rosu ?
  De doua luni s-a lasat o caldura prin Bucuresti de te doare .
  Eu zic ca ar trebui sa ne punem toti mintea la contributie si sa cautam solutii, sa venim cu propuneri pe care sa le inaintam la Bucuresti sau sa le discutam , sa le discute presedintii de filiale intre ei si sa o adopte pe cea mai buna .Dar iti spun eu ce se va intampla . Vor sari toti cu mic cu mare sa isi sune amicii, fostii colegi pe la unitati, pe la Pitesti, pe la Pensii , sa le calculeze lor primii, sa nu ramana in urma . Traiasca spiritul de turmasi sfanta teama ca vor fi ultimii .
  Din punctele emise de Neacsu, e ceva ce poate face obiectul unei contestatii ? Ca nu inteleg , cum e cu softul ala . E acelasi soft , pe care il pun la dispozitia MApN pentru a fi adaptat ? Dar softul asta cum a fost realizat ? Sunt smecheri domnii, arunca pisica -moarta deja - in curtea MApN , si toate neconcordantele vor fi puse pe seama MApN, MIRA , etc , pentru ca " nu au stiut sa adapteze softul , nu l-au adaptat ca lumea , nu au aplicat cum trebuie normele intocmite . "NISTE FUNCTIONARI " nu au aplicat normele corect . Si in timp ce pensionarii s evor calca in picioare pe la unitati, ministere si case de pensii, functionarii acestor ministere vor lucra triplu pentru un salariu scazut cu 25%, Domnii gucvernanti si domnul presedinte, isi vor bea coctailurile pe Coasta de Azur , priivind la tv cum se cearta prostii de romani pe campionatul abia inceput, pe Madalina Manole, sau mai stiu eu ce subiecte fierbinti. Acuma , TOT SINDICATUL TREBUIE SA MEARGA LA GUVENR SI LA COTROCENI SI SA CEARA DOMNILOR BOC SI BASESCU, SA MEARGA EI SI SA FACA CERERI PENTRU CEI 180000 DE PENSIONARI SI SA LE CALCULEZE EI PENSIILE . E CULMEA NESIMTIRII SI CINISMULUI SA PUI ACESTI OAMENI ACUMA PE DRUMURI SI SA II FORTEZI SA ISI PUNA SINGURI STREANGUL DE GAT , CERANDU-SI IN URMA UNOR RAPOARTE PERSONALE SA LI SE DIMINUEZE PENSIILE .
  SCMD AR TREBUI SA ISI INDEMNE OAMENII SA REFUZE O ASEMENEA BATAIE DE JOC .

  RăspundețiȘtergere
 7. Nu sunt membru de sindicat. Vroiam sa ma inscriu luna asta, cand luam pensia. Dar n-o voi face, fiindca ASTEPT SA FIU CONVOCAT IMPREUNA CU CEILALTI REZERVISTI in fata palatului Cotroceni (nu Victoriei, ca acolo sunt mascotele) si sa protestez, atata timp cat mai am ceva energie in mine. Nu ma dau in laturi sa ma las batut de jandarmi ( ce conteza ca sunt ofiter superior al armatei romane, e egal cu zero). Ma intriga incremenirea aceasta a saitului SCMD. Parca e un sait parasit. De la penibilitatea aia cu abuzul in serviciu, n-am mai vazut nimic. De cateva zile nu mai mai uit deloc pe saitul SCMD, ma uit pe ACEST SAIT. Sunt tare dezamagit. Acum realizez ca una-i scrierea frumoasa a unor carti si alta-i conducerea priceputa a unei organizatii. ASTEPT.

  RăspundețiȘtergere
 8. RADUCOJEX, BINE AI VENIT !
  Dar eu nu inteleg un lucru, cum 3300 de sindicalisti nu vad unde e buba , si o vede unul din afara ? ? ? Sa fie de vina proverbul cu padurea scunsa dupa copaci ? Eu ma chinui de lni de zile sa arat acelasi lucru si pentru asta am fost scuipat si tratat drept tradator . Stai un pic sa vezi ca vor sari si pe tine imediat sa spuna ca esti platit de Cotroceni, ca esti pus sa creezi diversiune , sa destabilizezi sindicatul, etc . Eu iti impartasec punctul de vedere . Si NU CER SCHIMBAREA LUI DOGARU , CER DOAR CA EL SA ISI SCHIMBE ATITUDINEA, STILUL DE LUCRU, MODUL DE ABORDARE , SAU SA ISI IA PE LANGA EL OAMENI CARE STIU SA ORGANIZEZE , CARE SUNT PREGATITI SA CONDUCA . GENERALUL PINTA , DESI MEMBRUI DE SINDICAT , UN OFITER EXCEPTIONAL, IN LOC SA VINA AICI , STA SI II PREGATESTE ACTELE LUI BADARAN .SE DESCALIFICA , DAR E OPTIUNEA DANSULUI. Domnul Dogaru trebuie sa mai inteleaga un lucru si anume ca Indiferent ce a avut in intentie cand a infiintat acest sindicat ( fapt pentru care merita statuie )din momentul in care bulgarele a inceput sa se rostogoleasca si situatia i-a scapat de sub control si nu mai face fata , trebuie sa se adapteze el nu sa incerce sa opreasca rostogolirea si sa schimbe directia . ADAPTATEA ESTE CUVANTUL DE ORDINE.Din pacate , dansul incearca sa opreasca sau sa tina pe loc , curentul , crezand ca Sindicatul trebuie sa faca cum spune el, nu el cum spune sindicatul Greseala e proprie tuturor celor ce au ajuns pe pozitii de conducere . E omeneasca , e cunoscuta , e explicata stiintific , ii spune betia puterii .
  In fine , sa trecem peste asta .
  Hai sa vedem ce e de facut .
  Veniti toti cu propuneri, scurte , la obiect .
  Eu zic sa nu ne sapam singuri groapa ci sa contestam . Ce ? Orice se poate contesta si are sorti de izbanda sau macar poate impiedica punerea in aplicare a metodologiei . Modul de intocmire al metodologiei, neconsultarea sindicatului la intocmirea acesteia sau la licitarea softului, studierea contractului de vanzare/preddare a softului, posibilitatea modificarii acestuia de catre ministerul apararii , legea copy-rigtului, orice . Avem juristi care trebuie sa se gandeasca la aceste aspecte , avem soft-isti care pot verifica programul, (parca scrie in metodologie ca oricine poate cere acest soft. )
  LA MUNCA !

  RăspundețiȘtergere
 9. Este o mare nesimtire din partea celor care au intocmit si vor sa aplice asemenea norme. In semn de protest va trebui sa nu cerem noi recalcularea. Sa ii lasam sa recalculeze ei si apoi sa ii dam in judecata. Daca ne grabim noi sa cerem recalcularea inseamna ca suntem de acord cu legea si cu recalcularea in sine. VOR FI DESTUI CEI CARE SE VOR GRABI SA-SI CAUTE SOLDELE SI SA CEARA RECALCULAREA. Apoi cum vom mai putea sa-i dam in judecata cand noi am fost cei care amcerut acest lucru????

  RăspundețiȘtergere
 10. Privitor la soft, asta nu ne afecteaza cu nimic. SOFTUL VA RECALCULA PENSIILE DUPA NORME AVAND LA BAZA STAGIUL DE COTIZARE SI SALARIUL MEDIU BRUT PE ECONOMIE. Ce sa-i faci la soft?? El face ce-i dai tu sa faca, el recalculeaza asa cum l-ai programat. Nu la soft este problema, ci la norme. In baza lor si generalul si subofiterul la acelasi stagiu de cotizare (vechime de efectiva)va avea aceeasi pensie daca se ia in calcul salariul mediu pe economie, Efectiv este imposibil sa se obtina in cicnci luni toate salariile avute in 35-40 de ani de activitate. Si daca le obtii influenta in punctaj este aproape insignifianta comparativ cu efectul general al recalculariim asupra cuantumului pensiei, Ei vor de fapt sa ne dea de lucru, sa fim ocupati cu catarea salariilor si sa nu vedem ce se intampla de fapt cu noi si in jurul nostru.
  Culmea stiti care e??? Aceste norme au fost facute la noi in minister si trimise apoi la Guverm unde doar s-au aprobat asa cum au fost trimise.

  RăspundețiȘtergere
 11. De acord cu M.Comaneci, nu cerem noi recalcularea, nu ne caciulim de nimeni pt. adeverinte. Noi sa cerem raspicat sa fim lasati in pace, am fost terfeliti si umiliti specific ramaneste, de o duzina de mafioti, lasati de capul lor.

  RăspundețiȘtergere
 12. Scorpio, de-aia nu s-au prea vazut ’telectulai (chiar militari fiind) care sa aibe mari victorii in conducerea maselor. In acest domeniu, cel mai mare succes l-au avut ori militarii PUR SANGE ori DERBEDEII. Din primii iesea grandoarea si maretia prin toti porii, din ceilalti iesea minciuna si fanfaronada, tot prin toti porii. Efectul asupra maselor era acelasi. Doar ca in cazul liderului militar, se puteau intampla defectiuni care puneau in pericol regulile jocului , asupra carora erau cu totii intelesi, chiar daca aparent erau adversari. De-aia , probabil, „democratia” a si interzis ca armata sa faca politica. Bun, stiu ca bat campii. Pun si eu o intrebare: ce s-ar intampla daca majoritatea nu ar trimite rahaturile alea de anexe in care ne rugam de ei sa ne fie micsorate pensiile obtinute in mod legal? Stiu ca vor fi destule „curci” care cred ca deja au si tras la imprimanta murdariile alea. Dar daca totusi, MAREA majoritate n-ar trimite nimic, ce s-ar intampla? Abia mai respira usurati si amaratii aia care trebuie sa recalculeze ca la balamuc.
  Sa ne-ntelegem, asta a fost doar din placerea de a conversa cu tine, Scorpio. EU, DE FAPT ASTEPT SA FIU CHEMAT IN FATA PALATULUI IN CARE LOCUIESTE CEL MAI SINISTRU VANZATOR DE TARA PE CARE L-A AVUT ROMANIA DE LA CIUMA LUI CARAGEA INCOACE. Nu doar fiindca a taiat cu atata placere sadica pensiile militare, ci fiindca europrogenitura sa de la Bruxelles i-a facut cea mai acerba propaganda lui Tokes pentru a fi ales vicepresedinte a PE, iar acesta, de la inaltimea functiei astfel obtinute cheama la dezmembrarea tarii, deci la conflicte armate in urma carora militari romani e foarte probabil ca vor fi ucisi, daca situatia va scapa de sub control .Un tradator ramane un tradator, ma doare-n basca daca a reusit sau nu sa minta la un moment dat 5 milioane de prosti. Care acum il contesta la greu. ASTEPT.

  RăspundețiȘtergere
 13. Si mai am o rugaminte, daca tot sunteti cinstiti si animati de ganduri bune semnati cu numele real nu cu pseudonim. Aveti curajul si dati-va numele adevarat, ca oricum cei cu ochi albastri va identifica dupa IP-uri, iar in fata noastra nu are rost sa va ascundeti numele, noi nu va sanctionam in nici un fel.

  RăspundețiȘtergere
 14. Asta am spus si eu . Sa nu ne punem streangul de gat, sa nu ne sapam singuri groapa .
  Domnule Comaneci, eu totusi, ca o incercare , as vrea sa se ceara softul si conditiile in care a fost comandat, anuntata licitatia , castigata , etc . Pun pariu 100% ca exista ilegalitati , la cat de bine cunosc acest guvern. Si conteaza f mult . Cum se spunea aici pe blog, atentie la fenomenul GIGO. Apoi trebuie verificat daca forma , compania , persoana care a realizat si vandut Softul , a dat totodata si autorizarea ca acesta sa fie modificat, schimbat, adaptat. Trebuie verificare toate documentele litera cu litera SI MAI ALES, NU TREBUIE SA NE SAPAM SINGURI GROAPA CERAND SA NI SE RECALCULZE PENSIILE . V om pati ca si cei care au cerut singuri sa li se ia salariile sau pensiile . Cum sa mai contesti apoi reducerea pensiilor cand tu singur ai cerut sa ti se reduca ? ;A COTROCENI !
  lA INCEPUT O DELEGATIE FORMATA DIN TOTI SEFII DE FILIALE , APOI PICHETARI, ZI D EZI , IN FIECARE ZI , CU O PROGRAMARE JUDICIOASA , CATE O FILIALA .

  RăspundețiȘtergere
 15. Nici o problema: raducojex este Cojocaru Radu, lt.cdr (rez), locuiesc in Campia Turzii. ultimul mesaj pe care l-am dat pe roarmy230 a fost azi si a avut urmatorul continut:
  I-auzi braul, secuii au sprijinul Budapestei. Mare sfaraiala ! Noi, romanii avem sprijinul armatei romane, garantul fruntariilor sfinte ale patriei ! Ha,ha,ha, glumesc…Cum adica in Romania militarii sunt tratati ca niste cersetori? Pai e normal, daca stiu doar sa ceara bani pentru echipament, bani pentru instructie, bani pentru tehnica ,bani bani si iar bani. E drept ca degeaba cer ei, caci noi suntem prea destepti ca sa le dam, fir-ar ei ai dracu’ de apevisti, care se cred ei buricul pamantului. Si cand ies la pensie le mai trebuie si…pensie (!?). Lasa ca aici le-am facut-o, ha,ha,ha, le radem pensiile cu 50% si-i mai si obligam sa faca singuri cerere de recalculare pentru ca sa nu se spuna ca i-am obligat noi. Ei au cerut-o, nu-i asa? Mama, ce i-am umilit ! Si o sa-i umilim si mai mult, o sa-i obligam sa intocmeasca EI INSISI actele pe baza carora sa le injumatatim pensiile. O sa-i obligam sa mearga ei prin unitatile militare pe unde au lucrat, sa se milogeasca pe-acolo sa li se dea statele de plata de acum o suta de ani. Avem orgasme multiple de satisfactie, cand ne imaginam colonei de 80 de ani, care mai au de dat de 2 ori din picioare si crapa, obligati sa mearga in capatul celalalt al tarii, pe la cine stie ce unitati pierdute prin munti, pe unde fraierii si-au mancat tineretile si sanatatea, cu pastilele de inima si de diabet in buzunar, cu cateva sute de lei in portofel pentru tren, milogindu-se pe la punct control sub privirile plictisite ale subofiterului de serviciu, ca sa fie lasati sa ajunga la compartimentul Resurse umane, ha, ha, ha. Ca’ ce, credeti ca se rezolva doar trimitand ei cereri prin posta? Avem noi grija sa-i punem pe dinozauri pe drumuri, nici o grija. Ce-o sa mai rada aia din unitati de ei, cand o sa-i vada batzaind din cap sau cu mainile tremurande de batraneti si boala, tarandu-se ca niste morti-vii printre tinerii militari ai unitatilor. La urma urmei, ce, noi suntem de vina? Nu ! Ei sunt de vina! Trebuiau sa aibă bunul simt sa crape intocmai si la timp. Au jurat babalacii astia sa apere patria chiar cu pretul vietii ? Au jurat ! Ei bine, acum apararea patriei insemna ca ei sa aibă decenta sa crape dracului. Se incapataneaza sa nu crape. Deci, nu-si respectata juramantul militar. Ca’ cu banii din pensiile acestor dinozauri inutili mai astupam gura lu’aia mica, ca acu’ ii trebuie vile la Malibu. Asa-s tinerii, ce sa-i faci. Toti am fost tineri, nu? Chiar, tre’ sa nu uit sa-i zic lu’ ala micu sa-i zica „carpei” sa bage in contractul militar obligativitatea ca militarul iesit la pensie sa-si ia angajamentul „sa iasa din sistem” la 2 ani dupa iesirea la pensie. Nu, hai sa fim umani, la 2,5 ani, ca poate mai tre’ sa mai platesca vreo rata, ceva, si dupa aia am necaz cu Isarescu.

  RăspundețiȘtergere
 16. Domnule Comaneci la ultima rugaminte , am o obiectiune . Nu cine scrie aici conteaza , ci ce spune . Chestia cu onsetitatea , si cu .. ochii albastri e pentru copii .Eu am trimis un material cu propuneri , semnat si autentificat si raspunsul a fost 0 . NADA . De cand mi-am facut pseudonimul, parca s-a mai miscat ceva . Sunt unii oameni care nu reactioneaza decat sub presiune si de teama . Ce sa facem amintiri din copilarie . E asa de important cine scrie si ce nume are ? Uitati-va oameni buni ce spune fiecare , cum s emanifesta , nu daca e scorpion, Gigi MARGA , sau agent007.
  Parerea mea .

  RăspundețiȘtergere
 17. Cata dreptate ai Radu mamii !Si cat de blamat vei fi pentru ca te-ai luat de nea Mircea .

  RăspundețiȘtergere
 18. Nici o problema, domnule Comaneci. raducojex este cojocaru radu, lt.cdr. ultimul mesaj dat pe roarmy 230 a avut urmatorul continut:
  I-auzi braul, secuii au sprijinul Budapestei. Mare sfaraiala ! Noi, romanii avem sprijinul armatei romane, garantul fruntariilor sfinte ale patriei ! Ha,ha,ha, glumesc…Cum adica in Romania militarii sunt tratati ca niste cersetori? Pai e normal, daca stiu doar sa ceara bani pentru echipament, bani pentru instructie, bani pentru tehnica ,bani bani si iar bani. E drept ca degeaba cer ei, caci noi suntem prea destepti ca sa le dam, fir-ar ei ai dracu’ de apevisti, care se cred ei buricul pamantului. Si cand ies la pensie le mai trebuie si…pensie (!?). Lasa ca aici le-am facut-o, ha,ha,ha, le radem pensiile cu 50% si-i mai si obligam sa faca singuri cerere de recalculare pentru ca sa nu se spuna ca i-am obligat noi. Ei au cerut-o, nu-i asa? Mama, ce i-am umilit ! Si o sa-i umilim si mai mult, o sa-i obligam sa intocmeasca EI INSISI actele pe baza carora sa le injumatatim pensiile. O sa-i obligam sa mearga ei prin unitatile militare pe unde au lucrat, sa se milogeasca pe-acolo sa li se dea statele de plata de acum o suta de ani. Avem orgasme multiple de satisfactie, cand ne imaginam colonei de 80 de ani, care mai au de dat de 2 ori din picioare si crapa, obligati sa mearga in capatul celalalt al tarii, pe la cine stie ce unitati pierdute prin munti, pe unde fraierii si-au mancat tineretile si sanatatea, cu pastilele de inima si de diabet in buzunar, cu cateva sute de lei in portofel pentru tren, milogindu-se pe la punct control sub privirile plictisite ale subofiterului de serviciu, ca sa fie lasati sa ajunga la compartimentul Resurse umane, ha, ha, ha. Ca’ ce, credeti ca se rezolva doar trimitand ei cereri prin posta? Avem noi grija sa-i punem pe dinozauri pe drumuri, nici o grija. Ce-o sa mai rada aia din unitati de ei, cand o sa-i vada batzaind din cap sau cu mainile tremurande de batraneti si boala, tarandu-se ca niste morti-vii printre tinerii militari ai unitatilor. La urma urmei, ce, noi suntem de vina? Nu ! Ei sunt de vina! Trebuiau sa aibă bunul simt sa crape intocmai si la timp. Au jurat babalacii astia sa apere patria chiar cu pretul vietii ? Au jurat ! Ei bine, acum apararea patriei insemna ca ei sa aibă decenta sa crape dracului. Se incapataneaza sa nu crape. Deci, nu-si respectata juramantul militar. Ca’ cu banii din pensiile acestor dinozauri inutili mai astupam gura lu’aia mica, ca acu’ ii trebuie vile la Malibu. Asa-s tinerii, ce sa-i faci. Toti am fost tineri, nu? Chiar, tre’ sa nu uit sa-i zic lu’ ala micu sa-i zica „carpei” sa bage in contractul militar obligativitatea ca militarul iesit la pensie sa-si ia angajamentul „sa iasa din sistem” la 2 ani dupa iesirea la pensie. Nu, hai sa fim umani, la 2,5 ani, ca poate mai tre’ sa mai platesca vreo rata, ceva, si dupa aia am necaz cu Isarescu.

  RăspundețiȘtergere
 19. Nici o problema d-le Comaneci. "raducojex" este Cojocaru Radu, lt.cdr.av., Campia Turzii. Mai departe s-or descurca serviciile, ca doar nu-s tampiti. Ultimul mesaj pe roarmy 230 a avut urmatorul continut:
  I-auzi braul, secuii au sprijinul Budapestei. Mare sfaraiala ! Noi, romanii avem sprijinul armatei romane, garantul fruntariilor sfinte ale patriei ! Ha,ha,ha, glumesc…Cum adica in Romania militarii sunt tratati ca niste cersetori? Pai e normal, daca stiu doar sa ceara bani pentru echipament, bani pentru instructie, bani pentru tehnica ,bani bani si iar bani. E drept ca degeaba cer ei, caci noi suntem prea destepti ca sa le dam, fir-ar ei ai dracu’ de apevisti, care se cred ei buricul pamantului. Si cand ies la pensie le mai trebuie si…pensie (!?). Lasa ca aici le-am facut-o, ha,ha,ha, le radem pensiile cu 50% si-i mai si obligam sa faca singuri cerere de recalculare pentru ca sa nu se spuna ca i-am obligat noi. Ei au cerut-o, nu-i asa? Mama, ce i-am umilit ! Si o sa-i umilim si mai mult, o sa-i obligam sa intocmeasca EI INSISI actele pe baza carora sa le injumatatim pensiile. O sa-i obligam sa mearga ei prin unitatile militare pe unde au lucrat, sa se milogeasca pe-acolo sa li se dea statele de plata de acum o suta de ani. Avem orgasme multiple de satisfactie, cand ne imaginam colonei de 80 de ani, care mai au de dat de 2 ori din picioare si crapa, obligati sa mearga in capatul celalalt al tarii, pe la cine stie ce unitati pierdute prin munti, pe unde fraierii si-au mancat tineretile si sanatatea, cu pastilele de inima si de diabet in buzunar, cu cateva sute de lei in portofel pentru tren, milogindu-se pe la punct control sub privirile plictisite ale subofiterului de serviciu, ca sa fie lasati sa ajunga la compartimentul Resurse umane, ha, ha, ha. Ca’ ce, credeti ca se rezolva doar trimitand ei cereri prin posta? Avem noi grija sa-i punem pe dinozauri pe drumuri, nici o grija.

  RăspundețiȘtergere
 20. Ce-o sa mai rada aia din unitati de ei, cand o sa-i vada batzaind din cap sau cu mainile tremurande de batraneti si boala, tarandu-se ca niste morti-vii printre tinerii militari ai unitatilor. La urma urmei, ce, noi suntem de vina? Nu ! Ei sunt de vina! Trebuiau sa aibă bunul simt sa crape intocmai si la timp. Au jurat babalacii astia sa apere patria chiar cu pretul vietii ? Au jurat ! Ei bine, acum apararea patriei insemna ca ei sa aibă decenta sa crape dracului. Se incapataneaza sa nu crape. Deci, nu-si respectata juramantul militar. Ca’ cu banii din pensiile acestor dinozauri inutili mai astupam gura lu’aia mica, ca acu’ ii trebuie vile la Malibu. Asa-s tinerii, ce sa-i faci. Toti am fost tineri, nu? Chiar, tre’ sa nu uit sa-i zic lu’ ala micu sa-i zica „carpei” sa bage in contractul militar obligativitatea ca militarul iesit la pensie sa-si ia angajamentul „sa iasa din sistem” la 2 ani dupa iesirea la pensie. Nu, hai sa fim umani, la 2,5 ani, ca poate mai tre’ sa mai platesca vreo rata, ceva, si dupa aia am necaz cu Isarescu.

  RăspundețiȘtergere
 21. Si mai e ceva ce nu tre’ sa uit. L-am auzit pe un dinozaur din asta batran care cica luptase la cotul mainii drepte sau la Cotul Donului ( e incredibil cum mai au relicvele astea tupeul sa respire, dom’le) care spunea indignat (era teribil de amuzant sa vezi cum ii tremura capul, sper sa fi facut infarct in seara aia) ca in scolile militare romanesti trebuie sa se introduca un curs nou care sa se numesca ”Curs intensiv de lupta juridica impotriva statului roman pentru situatiile in care acesta va incerca lovituri legislative pe la spate, pentru anihilarea propriei armate active sau a celei din rezerva ”.

  Nu e rau, va spun, nu e rau, ideea nu-i de lepadat. Cand puterea va fi luata de Opozitie, ar trebui sa se implementeze acest curs. Si cand o reluam noi, il scoatem.

  RăspundețiȘtergere
 22. Mama mamii lui de HarCov, ca mi-au iesit peri albi (ma rog, e un fel de-a spune)…Hmm…

  Tampitul ala de episcop…Doar mi s-a promis ca se va face altfel…de-aia i-am si zis lu’aia mica si celorlati euroargati sa-i faca campanie la greu, ca sa-l aleaga mare scula de bascula la Bruxelles. Si acum, ungurul da cu mucii-n fasole, ca un ratan de 18 ani prin care tropaie hormonii. Aicea, dom’ne, e treaba fiiiina, rafinaaaata, mai aveam putin de lucru la …ajustarea moralului si a profesionalismului (ha,ha,ha) armatei si dup’aia, da ! se rezolva foarte elegant. Nici nu simteau romanii. Mai distrageam si eu atentia cat puteam, mai furam un telefon, sau ii ziceam unui sinistrat ca-i gaozar , si dupa aia ziceam ca de fapt am vrut sa spun ca avea apa si-n gaura …anusului. Sau si mai misto, il schimbam pe ala micu’ cu aia blonda, si m-apucam sa pling la predare-primire, stergandu-ma la felinare cu cravata lu’ al mic. Sau cu esarfa lu’ blonda .Daca mai si lesinam putin, va spun eu ca fraierii nu observau nici ca le-a disparut Transilvania, daramite fleacul ala de HarCov. Ce s-o mai lungim, aveam eu ce inventa.Tre’ sa recunoastem ca cu moralul si profesionalismul armatei mai era foarte putin de lucru. Caci a si ramas foarte putin. Dom’ne, aici am procedat cu foarte multa competenta. E drept, am si avut oameni dedicati. Si in primul rand, ala micu’. Pai se poate, dom’ne, sa-i haleasca locotenetul salamul cand era el fraged soldat, manca-l-ar chelu’ pe el de bucalat? Sau sa-l agate sergentii in cuier atarnandu-l de centura si sa-l uite acolo, suspendat, pana facea pe el? Sau sa-i cante la dus: „ Ce-i mai mica si mai mica decat putza de furnica? Este putza lui Milica”? Pai sa nu te razbuni crunt pe toti ? Ba sa te razbuni ! Sa-i decimezi ! Pana la unul ! Si daca imi aduc si io aminte de o anumita noapte de vara cand m-am intors acasa din departaaaaaaaari, de peste maaaaaaari si taaaaaaari ( mai Leano !) si n-am avut fisa sa dau un telefon in prealabil…ca nu erau mobile pe timpul ala …Ah, fir-ar sa fie, ca iar imi vin dracii, cred ca bat si-n seara asta pe cineva cu statueta de bronz.…unde-i sticla aia, m’nezeii mamii ei de sticla, ca tot timpul mi-o ascunde cineva…

  RăspundețiȘtergere
 23. Mama mamii lui de HarCov, ca mi-au iesit peri albi (ma rog, e un fel de-a spune)…Hmm…

  Tampitul ala de episcop…Doar mi s-a promis ca se va face altfel…de-aia i-am si zis lu’aia mica si celorlati euroargati sa-i faca campanie la greu, ca sa-l aleaga mare scula de bascula la Bruxelles. Si acum, ungurul da cu mucii-n fasole, ca un ratan de 18 ani prin care tropaie hormonii. Aicea, dom’ne, e treaba fiiiina, rafinaaaata, mai aveam putin de lucru la …ajustarea moralului si a profesionalismului (ha,ha,ha) armatei si dup’aia, da ! se rezolva foarte elegant. Nici nu simteau romanii. Mai distrageam si eu atentia cat puteam, mai furam un telefon, sau ii ziceam unui sinistrat ca-i gaozar , si dupa aia ziceam ca de fapt am vrut sa spun ca avea apa si-n gaura …anusului. Sau si mai misto, il schimbam pe ala micu’ cu aia blonda, si m-apucam sa pling la predare-primire, stergandu-ma la felinare cu cravata lu’ al mic. Sau cu esarfa lu’ blonda .Daca mai si lesinam putin, va spun eu ca fraierii nu observau nici ca le-a disparut Transilvania, daramite fleacul ala de HarCov. Ce s-o mai lungim, aveam eu ce inventa.Tre’ sa recunoastem ca cu moralul si profesionalismul armatei mai era foarte putin de lucru. Caci a si ramas foarte putin. Dom’ne, aici am procedat cu foarte multa competenta. E drept, am si avut oameni dedicati. Si in primul rand, ala micu’.

  RăspundețiȘtergere
 24. Pai se poate, dom’ne, sa-i haleasca locotenetul salamul cand era el fraged soldat, manca-l-ar chelu’ pe el de bucalat? Sau sa-l agate sergentii in cuier atarnandu-l de centura si sa-l uite acolo, suspendat, pana facea pe el? Sau sa-i cante la dus: „ Ce-i mai mica si mai mica decat putza de furnica? Este putza lui Milica”? Pai sa nu te razbuni crunt pe toti ? Ba sa te razbuni ! Sa-i decimezi ! Pana la unul ! Si daca imi aduc si io aminte de o anumita noapte de vara cand m-am intors acasa din departaaaaaaaari, de peste maaaaaaari si taaaaaaari ( mai Leano !) si n-am avut fisa sa dau un telefon in prealabil…ca nu erau mobile pe timpul ala …Ah, fir-ar sa fie, ca iar imi vin dracii, cred ca bat si-n seara asta pe cineva cu statueta de bronz.…unde-i sticla aia, m’nezeii mamii ei de sticla, ca tot timpul mi-o ascunde cineva…

  RăspundețiȘtergere
 25. Ne zicea noua in scoala militara un ramoloit de colonel , profesor de tactica (nu…nu tactica furtului din bugetul national, nu, va rog concentrati-va, nu-i vorba de prezent, e vorba de scoala militara de pe timpuri) ca Johnnie Walker ar fi spus odata :

  „Mai castigat este cel ce-si finanteaza armata 100 de ani si n-are nevoie de ea NICI O ZI, decat cel ce nu-si finanteaza armata 100 de ani si are nevoie de ea O SINGURA ZI.”

  Acu’, recunosc ca nu-mi mai amintesc chiar clar (ca e si mult de-atunci): pe chinezul ala tzacanit il chema Johnnie Walker sau Sun-Zu? Oricum, ce mai conteza pe praful asta…

  RăspundețiȘtergere
 26. Pentru cei care indeamna sa nu se solicite documentele doveditoare din anexele 1 si 2:
  Riscati sa vi se recalculeze pensia conform art 6, ali(4), adica utilizarea salariului mediu pe economie, daca nu sunt depuse adeverintele pana la 31 12.
  Oprirea procedurii de recalculare nu se mai poate face decat prin vointa politica ferma,care sa determine abrogarea legii 119/2010. Actuala Putere nu are aceasta vointa.

  RăspundețiȘtergere
 27. Au inceput iara problemele pe blog, nu se mai primesc comentariile . Ori s-au inrosit firele , ori a ramas vreun STS-ist cu degetul pe DECLINE !

  RăspundețiȘtergere
 28. @all: Atentie la @plano10, 23:18 :
  Citez - Pentru cei care indeamna sa nu se solicite documentele doveditoare din anexele 1 si 2:
  Riscati sa vi se recalculeze pensia conform art 6, ali(4), adica utilizarea salariului mediu pe economie, daca nu sunt depuse adeverintele pana la 31 12.
  Oprirea procedurii de recalculare nu se mai poate face decat prin vointa politica ferma,care sa determine abrogarea legii 119/2010.
  Actuala Putere nu are aceasta vointa.-

  @plano 10: Ai dreptate! Trebuie gasite SOLUTII corecte, nu care sa aduca alte necazuri! Atentie si calm!

  @raducojex: pe viitor, trimite-mi pe e-mail materialul, il public eu integral, fara a mai pierde tu timp si nervi cu fragmentarea! Valabil si pentru alti comentatori care vor sa scrie materiale substantiale! Important este sa fie utile celor care ne citesc!
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 29. Ok d-le Burcu, multumesc. Cred ca si problema pe care o semnaleaza plano 10, tot eu am iscat-o. Imi cer scuze. Dupa ce am scos porumbelul pe …tastatura, mi-am dat seama ce tampenie am putut sa debitez. Dar urla neputinta in mine ca o haita de lupi flamanzi in toiul iernii. Neputinta de face ceva ca sa schimb viata asta mizerabila. Si nu ma refer la pensii. Ma gandesc la toata mocirla pe care suntem obligati s-o inghitim zi de zi. Pentru ca niste ticalosi sa se ghiftuiasca. Daca n-ar exista certitudinea ca in toamna plec, cred ca as innebuni. D-le Burcu, spune-le celor care au in grija saitul SCMD sa nu-l lase chiar asa in paragina. E penibil. Parca-s de la Scanteia. Dumneata ai schimbat vreo 6 articole, iar ei au ramas tot cu „abuzul in serviciu”, sub el”simpatizantii Mangalia” si sub el” unde si cand, eu, Valeriu Pricina”. Le stiu pe de rost. E pacat. Probabil ca multi asteapta un cuvant de acolo. Un cuvant care nu vine, parca-i mort.

  RăspundețiȘtergere
 30. Conform normelor metodologice,punctajele medii anuale se determina pe baza veniturilor realizate lunar de beneficiar.Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosrele de pensie.....
  Acest lucru este imposibil deoarece in dosarele respective nu sunt documente care sa ateste veniturile realizate lunar.L164 prevede utilizarea in baza de calcul a veniturilor realizate in ultima luna de activitate.Nici in dosarele celor pensionati anterior anului 2001,si carora,ulterior le-au fost recalculate pensiile in spiritul L164 ,nu cred sa se regaseasca documentatia completa care sa ateste veniturile realizate anual/lunar de catre fiecare beneficiar.Daca nu ma insel, legislatia anterioara legii L 164,utiliza in algoritmul de calcul ,media veniturilor realizate in 5 ani consecutivi din ultimii 10 de activitate (considerati a fi cei mai avantajosi pensionarului).Ce vreau sa scot in evidenta este faptul ca absolut nici-un dosar de pensie nu este complet.Singurele documente ce atesta veniturile realizate de fiecare dintre noi in parte , sunt STATELE DE PLATA.
  E aberant sa sustii faptul ca in termen de 5 luni se poate face recalcularea pe baza reala a veniturilor realizate in intreaga activitate.Inevitabil se va bloca activitatea arhivei MAp.N si a compartimentelor HR din unitatile operative ,deoarece ABSOLUT TOTI vom fi nevoiti sa solicitam adeverinte de venit pentru diferite perioade de timp.

  RăspundețiȘtergere
 31. @raducojex, Impreuna vom razbi!
  Cu cat vom fi mai multi si uniti, cu atat IZBANDA va fi mai aproape si sigura! Ce zici de ideea cu ... Ziarul online?
  E buna? Benefica? Utila? Cum va fi primita?
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 32. anonim scorpioni tauni si alte muste nu mai bateti campii si nu mai dezbinati sindicatul veniti la lupta.nu prea vam vazut la mitinguri domnilor.sunteti bolnavi sauva este frica. fiti viteji asa cum erati atunci .....stiti voi cand.dovediti ca vati schimbat.noi vam iertat de mult.

  RăspundețiȘtergere
 33. Nimic nou. Era de asteptat sa apara , era de asteptat sa nu tina cont de nimic , dar atata magarie si umilinta cinism si nesimtire mai greu sa intalnesti . Probabil Basescu(mai are cineva vreun dubiu ca el este artizanul ?) a vrut sa se razbune pe cei care i-au pichetat poarta si a zis :" vreti deplasari ? vreti miscare ? Lasati ca va pun eu pe drumuri de o sa faceti basici in talpi . Ia mergeti voi din poarta in poarta si cereti cuminti sa vi se taie pensiile , ca daca nu vi le tai eu cum vreau, fara sa ma uit cat tai . " Si oamenii, speriati, inspaimantati ca BAU BAU- BASE-BOC LE VA CALCULA PENSIA CUM VREA EL SI NU CUM O MERITA (?????? ) vor fugi si se vor catara unii pe altii, isi vor da coate in coaste se vor calca pe bombeuri, se vor injura , care sa ajunga primul sa depuna cererea de recalculare a pensiei . Maine poimaine , va da Boc o lege ca pensionarii au trait prea mult si nu au voie sa manance pensia mai mult de 5 luni .Cei care traiesc mai mult , vor fi batuti cu pietre pana mor . Dar daca fac raport sa fie impuscati,vor scapa mai usor iar ca o recunoastere a meritelor , familia nu va fi obligata sa plateasca cartusul . Si o sa vedeti bietii pensionari repezindu-se sa faca rapoarte .
  Cei care acuma cateva luni spuneau ca ei sunt ofiteri, si este sub demnitatea lor sa faca demostratii, sa iasa in strada , sa faca pichetari, se vor ingramadi acuma plini de demnitate si mandrie sa faca cererile de amputare a pensiei . Cei care spuneau ca lor nu li se va recalcula pensia le recomand sa citeasca atent metodologia si sa imi spuna si mie unde se pomeneste ceva despre .. cei care au pensii sub 3000 ? Domnule Dogaru, aveti dezlegare de la sindicalisti sa instituiti taxa de prostie pentru toti cei care au stat deoparte si au crezut in " descantecele" Basesciene si sa ii taxati la intrarea in sindicat cu o taxa inzecita . Prostia se plateste .Inzeciti taxa de inscriere de maine incolo.
  Daca eram mai multi , daca eram mai fermi, daca eram mai activi, daca eram mai uniti , daca eram mai curajosi, daca eram mai decisi, daca eram mai organiizati, daca eram mai ofiteri, mesajul nostru ar fi fost receptat altfel si in primul rand , nu am fi spus .. DACA ....

  RăspundețiȘtergere
 34. @Nikk, @all, Pregatiti materiale de SUBSTANTA pentru PRIMA PAGINA! Cu cat mai repede, cu atat mai bine! Multi dintre noi sunt departe de ce trebuie facut in perioada urmatoare!

  Stiu ca din NECUNOASTERE, multi nu si-au REACTUALIZAT nici AZI pensiile, conform drepturilor legale prevazute!
  Habar nu au ca puteau sa aiba o pensie mai buna!
  Acum suntem multi, nu putem gresi!
  Trebuie sa ne ajutam!
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 35. Nikk, ai dreptate , dar cui ii pasa ? Si unde mai pui ca sunt si dintre noi care afirma ca totusi este posibil. Cezarica saracul , era sa ma omoare cand am spus ca este practic imposibil sa se calculeze pensiile respectand metodologia punct cu punct . Iam facut si calculul pe activitati si l-am rugat sa puna el timpii . Mai trebuia sa ii fac tronsonarea si retronsonarea , ca sa recunoasca ca am dreptate .
  Si totusi am un regret. In graba , am apucat sa propun acuma doua zile sa cerem sa ni se calculzeze pensiile , inainte de rcalculare , ca sa vedem daca este posibil . Si tare imi e teama ca le-am dat o idee impotentilor astora .
  JALNICA TARA , ABJECTI CONDUCATORI .

  RăspundețiȘtergere
 36. Dnomnilor razboiul acum incepe.Prima actiune trebuie sa fie la Cotroceni unde vom cere sama pentru toate minciunile umilinta si dezonoarea la care am fost supusi.Vrem sa fim tratati cu respect pentru ca noi nu rprezentam plapumarii ci reprezentam militarii care stiu sa se apere atat pe ei cat si TARA.Apoi om mai vedea.....

  RăspundețiȘtergere
 37. Pentru domnul Neacsu.Daca taunul amurit lovit de coada vacii ca vad ca nu mai apare inseamna ca vei reveni in staful de la Craiova.Cred ca ar fi cazul sa dovedesti si MAtURITAtE ca onoare am vazut ca ai.

  RăspundețiȘtergere
 38. @Anonim,@neacsu: Poate nu am caderea/competenta/dreptul sa intervin in discutiile iscate la Craiova - dar personal cred ca RETRAGEREA d-lui Neacsu Marin din Biroul filialei nu este oportuna.

  SCMD Craiova, Biroul filialei, au dovedit in lunile trecute forta, coeziune. Au facut impreuna multe si bune. Ar fi pacat acum, din cauza unor neantelegeri, poate chiar al unor interese obscure, sa intre zanzania intre vechi si buni camarazi!

  Imi doresc din tot sufletul, sa aud ca la Craiova s-au limpezit apele, a revenit increderea! Viata este scurta si plina de mizerii! Nu trebuie sa o mai complicam si noi! Am incredere in Presedintele filialei, in toti colegii de la Craiova, ca vor gasi o solutie constructiva!
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 39. Anonim & Burcu.
  Ce s-a intamplat s-a intamplat, ce am decis am decis , nu contest faptul ca regret, dar nu trebuie facut un capat de tara. Voi continua sa raman membru al filialei,voi continua sa lupt, voi continua sa ma fac in masura posibilitatilor mele , folositor . Nu conteaza sub ce forma sau sub ce functie . Domnule Burcu, va multumesc , credeam ca am lamurit aspectul .
  Domnule Anonim , si toti ceilalti anonimi sau neanonimi, va rog sa imi respectati decizia , nu vreau sa fiu nepoliticos, dar consider ca in aceste momente , apartenenta mea la un birou sau altul e mei putin importanta sau chiar de loc .Haideti sa vedem ce putem face cu guvernantii si sa lasam amanuntele de-o parte.
  Cu demnitate ,
  Neacsu

  RăspundețiȘtergere
 40. Nu domnule Neacsu nu asa se procedeaza.Onoarea ne obliga sa nu ne parasim camarazii la greu sa nu dam satisfactie adversarului sa nu rupem lupta pentru orgolii si ambitii.Daca ai onoare duti sarcina pana la capat mai ales ca s-a dovedit ca colegii tai sunt onesti si actioneaza in interesul sindicatului.

  RăspundețiȘtergere
 41. Dragi camarazi este timpul sa trecem la actiuni concrete.Sa incepem pichetarea la Cotroceni si Ministerul Apararii pe baza unei planificari.Sa solicitam audienta la Presedinte. Sa depunem petiti si proteste la toate organismele internationale.Sa iesim in presa cu articole.Sa organizam un mare miting unde sa invitam alaturi de noi alte sindicate si personalitati .

  RăspundețiȘtergere
 42. Prezentele Norme ne-au fost prezentate ca fiind de la o sursa de incredere...
  Semne de intrebare :
  1) nu sint contrasemnate de ministrii de resort
  2) in anexa 2 apare formularea "Venituri lunare individuale " ; si "venituri lunare brute/nete individuale ' . Acesti termeni nu se gasesc in L 19/2000... acolo se vorbeste de "salariu brut individual" .
  Care o fi situatia ??

  RăspundețiȘtergere
 43. Departamentele din filiale si dela nivel central sa treaca la lucru.Sa elaboreze documente si planuri care sa stabileasca modul de actiune pe diverse planuri sindical juridic media actiuni la organismele internationale.In fiecare zi sa avem actiuni la care sa fim prezenti.Nici un sacrificiu nu este prea mare.

  RăspundețiȘtergere
 44. De tinut minte pentru viitorul mai indepartat sau mai apropiat...
  Initiatorul legii unitare a pensiilor , care prevede (in esenta) ca oamenii in virsta indiferent cantitatea,calitatea si importanta sociala a muncii , ca pensionari , sint toti 'o apa si-un pamint', deci initiatorul aceste legi este seful suprem al UNPR - dl.Marian Sirbu . Acesta sustine peste tot ca aceasta lege este opera vietii lui si ca este ferm convins de corectitudinea si normanlitatea acestui mod de abordare a problemeii virstnicilor .
  Iar L119/2010 este un puisor al legii unitare a pensiilor care face trecerea de la situatia actuala la situatia cind zisa lege va intra in vigoare...
  Asa ca atentie la Marian Sirbu si ai lui UNPR-isti !
  Si ca veni vorba de legea unitara a pensiilor...in proiectul aflat la parlament vechimea standard este de 30 ani , si nu se tine cont de Ordinul M.M....

  RăspundețiȘtergere
 45. Da mos alecu are dreptate. UNPER-isti sunt mai rai ca PDL-isti.Sa nu uitam de unde ni se trage. Merita sa ne inscriem in UNPR si sa-i spargem din interior asa cum au spart unii PNT-ul.In lupta cu acesti perfizi trebuie folosite toate armele.

  RăspundețiȘtergere
 46. Am onoarea sa va salut!
  Sunteti site-ul cu cea mai mare dinamica a postarilor si apreciez deschiderea comentariilor si opiniilor exprimate de dumneavoastra.
  Trebuie sa subliniez un aspect important, dupa parerea mea, si anume: unele dintre categoriile de personal bugetar, care sunt sau vor fi afectate financiar de catre idioatele legi scremute de actuala putere, "beneficiaza" de ajutor extern de calitate si cu eficacitate maxima. Ma refer la personalul BNR, la magistrati etc, pentru care guvernul a primit din partea unor organisme UE atentionari, amenintari si solicitari exprese de a nu fi "atinse" drepturile banesti ale acestor persoane.
  Cred ca pentru personalul Armatei Romane si rezervistii ei, NATO ar trebui sa faca cel putin acelasi lucru, tinand seama ca acestia isi varsa sangele (la propriu!) in toate teatrele de lupta in care este implicata aceasta organizatie. Asa cum cererile de suplimentare cu trupe curg de fiecare data cand NATO e la ananghie, asa ar trebui acum sa intervina NATO pe langa "puterea" de la Bucuresti pentru personalul si rezervistii Armatei Romane. Consider ca este o datorie de onoare a NATO fata de noi.
  SCMD poate face solicitarea aceasta, oficial, ferm si transparent, fara cuvinte mari si apeland la spiritul de camaraderie al celor ce poarta sau au purtat uniforma militara si s-au angajat sa isi verse sangele pentru tara lor.
  Am Onoarea domnilor!

  RăspundețiȘtergere
 47. Cineva incheie o postare cu foarte multi de daca, daca,daca...pentru a fi complet am sa mai pun si eu un DACA-L_164 nu ar fi fost cu atatea hibe,atat de nedreapta si injusta in mod cert situatia era cu totul alta, din toate punctele de vedere(IN primul rand ca forta a sindicatului).Acum situatia este exact cea la care ne asteptam(imi dau seama ca multi au sperat sa nu se intample ceva de evidenta..)Panica si lamentarile ,ba mai mult indemnarea la BOICOT nu este o solutie.SALUT atentionarea lui PLANO"10 . este corecta si foarte realista.DA trebuie exercitate presiuni dar CONSTRUCTIVE in sensul de a implica mai multe institutii ale armatei in derularea procesului de recalculare[C.M.J.urile:CASA SECTORIALA a armatei-apropo sa trageti cu ochiul la cum va rezolva MAI. O solutie ar putea fi TRANSFERAREA STATELOR DE PLATA la casa de pensii:organizarea de colective de lucru pe orase la casa de pensi a armatei,sau pe entitati militare{armate-UM-etc.SA_I cerem doamnei gen. sa apara public cu lamuriri-acum doamna se poate consid. in CAMPANIE odata la 50de ani.IN concluzie actiuni pozitive orientate spre rezolvare. BOICOT NU SUB NICI_O FORMA

  RăspundețiȘtergere
 48. Astept cu nerabdare o luare de pozitie din partea CONDUCERII SCMD. Toti avem pareri, care mai de care mai bune. Dar eu ASTEPT O LUARE DE POZITIE DIN PARTEA CONDUCERII SCMD. Si orice-as crede sau as gandi, voi executa HOTARAREA COMANDANTULUI. Totul e ca ea sa vina acum, azi, in cateva minute, caci sunt sigur ca s-au facut scenarii pentru toate variantele, nu-i nevoie acum sa se scarpine nimeni in cap si sa se-ntrebe : " ba, si-acu' ce facem?"
  Se da ordin sa venim in fata palatului tradatorului si sa incercam sa-l luam cu asalt? Vom veni, care cu proteze, care cu scaune cu rotile, care cu carje, ne-om incaiera si cu militarii activi daca va fi nevoie, ca’ ce bine da la televizor sa vezi un colonel pensionar cu proteza-n buzunar, batut de un sergent cu ceafa lata, nu? Credeti ca vom pierde mai mult la imagine decat am pierdut pana acum? Eu nu cred. Tot ce avem de pierdut este rusinea si umilinta. In schimb, daca tacem vom pierde tot. Mult mai mult decat ciuntirea pensiilor. Ne vom pierde respectul pentru propria persoana. Si nimeni nu poate trai daca nu se respecta pe el insusi, macar un pic. Va trebui sa acceptam ca pe timpul carierei ostasesti , de fapt n-am fost militari, ci niste impostori costumati in kaki sau in albastru, care am interpretat niste roluri. Iar actuala guvernare, in imensa ei intelepciune, ne-a depistat impostura, ne-a demascat cu curaj , iar noi ca orice impostori constienti de mizeria imposturii lor, ne-am ascuns rusinati pe sub mese si pe dupa usi. Deci, decat sa tacem mai bune-s chiar si actiunile gresite, dar curajoase si plecate din inima. Inca odata, orice ordin primesc, il execut.
  DAR SA-L PRIMESC ODATA. ACUM. IERI, DACA SE POATE.
  Nu cand ADN-ul situatiei se va fi deteriorat atat de mult incat nici aia de la IML nu vor mai reusi sa intelega despre ce-a fost vorba.

  Buna ideea asta cu ziarul online, d-le Burcu. Un ziar bine facut, e mai periculos decat 1000 de baionete, zicea micul gigant (nu, nu bok, Napoleon Buonaparte).

  RăspundețiȘtergere
 49. Catre conducerea SCMD.Urgent luati legatura cu Casa de pensii cu juristi si stabiliti pasii de urmat.Propuneti Ministerului Apararii soluti pentru a asigura accesul la statele de plata.Dati urgent un comunicat de presa cu pozitia SCMD.MAp sa se preocupe de asigurarea datelor pentru fiecare rezervist.

  RăspundețiȘtergere
 50. @RADU_imi pare rau ca-ti spun ,dar pornesti de la multe PREMISE FALSE.asi putea detalia dar nu-i momentul.in ceea ce priveste aia cu ORICE ORDIN EXECUTI-doar sa-l primesti- e grava si periculoasa.uite iti dau si eu unul:STRANGE tare in brate prima blonda pe care o intalnesti si pupo pe nasuc. astept confirmarea

  RăspundețiȘtergere
 51. Cezar, sunt sigur ca spun multe prostii pe-aici caci prea-s furios si plin de ura. Dar asta cu blonda e la fix. Sper sa nu-mi iau niste palme dupa aia. De la nevasta, bininteles.

  RăspundețiȘtergere
 52. @all, Multumesc tuturor pentru implicare si seriozitate! Acum, cateva opinii/precizari personale:

  1.Subliniez si eu, alaturi de alti comentatori ca BOICOTUL nu este o solutie, mai mult, prin boicot, am AJUTA puterea sa faca ce-si doreste: diminuarea tuturor pensiilor dupa un algoritm deja stabilit;

  2.Pichetarea indiferent a cui, actiunile stradale de orice fel, acum sunt TARDIVE! Asemenea actiuni au fost facute, dupa cum bine stim, dar... nebagate in seama. Acum, am fi SINGURI, complet singuri. Am risca sa fim aratati cu degetul ca nu stim carte, ca ne opunem Legii etc.etc. ( sa nu uitam ca L119/2010 are si un aviz de constitutionalitate, aviz care pe noi militarii ne-a exclus din randul celor cu statut special. Oricum, cu statut special au ramas doar magistratii);

  3.Solutia pentru VIITOR este ca inca de pe acum sa cerem/impunem o Lege privind PENSIILE OCUPATIONALE. Acesta cred ca ar trebui sa fie un OBIECTIV prioritar, permanent. Va trebui conceputa si urmata o STRATEGIE, un plan de actiune concret si coerent pe aceasta directie!

  4.Solutia pentru AZI, este sa avem putina rabdare pana MARTI, cand stiu ca va fi SEDINTA COMITETULUI DIRECTOR al SCMD. Sunt convins ca vor elabora si comunica punctual ce pasi trebuie urmati! Sa nu facem presiuni aiurea!

  5.SCMD a INFORMAT printr-o SCRISOARE SECRETARUL GENERAL NATO, cu ce urma sa ni se intample vis-a-vis de preconizatele masuri legislative, dar, spre deosebire de "CE/UE in cazul BNR", NATO nu cunosc sa fi reactionat intr-un fel sau altul!
  Voi reveni!
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 53. @all, Acum, o rugaminte tuturor celor care vor sa se implice: stiu ca la nivel SCMD Bucuresti sunt cativa sufletisti care CITESC/ANALIZEAZA tot ce se publica pe acest site.

  Prin urmare, azi, maine si luni, sa ne MOBILIZAM eforturile pentru a POSTA cat mai multe comentarii cu propuneri constructive. Sunt convins ca se vor analiza, iar cele mai BUNE vor fi RETINUTE ca "pasi de urmat"!

  In acest sens/scop, chemati prin orice mijloace (telefon, e-mail etc.) colegii, prietenii, mai ales "specialisti", care sa vina cu puncte de vedere avizate, pline de substanta! Daca nu o facem ACUM, mai incolo va fi TARDIV.
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 54. Prin voi insiva!
  Militarii trebuie sa stie ca in actiunile de protest pe care intentioneaza sa le initieze nu se vor bucura de solidaritatea restului populatiei si nici a altor categorii de pensionari, dupa principiul pagubos "sa moara si capra vecinului".
  Asa cum spunea, corect, @ ADMIN, clipa a fost pierduta. Militarii pensionari nu s-au prea inghesuit sa insoteasca restul de pensionari, atunci cand acestia au luat cu asalt portile Cotrocenilor.Ei au castigat.
  Neciuntirea actualelor pensii militare ar fi posibila daca pana la 31 12 2010, sau niciodata, nu va fi adoptata Legea unitara a pensiilor, aflata in dezbatere la Camera Deputatilor, prin care se abroga Legea 19/2000.
  Legea 19 contine o dispozitie care stabileste ca daca dupa recalculare cuantumul este mai mic ramane in plata pensia actuala, pana cand cresterea valorii punctului de pensie x punctajul mediu anual depaseste acel cuantum.
  Legea unitara nu mai are acesta dispozitie.

  RăspundețiȘtergere
 55. PRIMA ACITUNE CARE TREBUIE SA AIBA LOC:=====SEFUL DIRECTIEI FINANCIAR _CONT. DOAMNA GEN. BRIG.MARIA LUPU====trebuie sa iasa public si sa ofere LAMURIRI.Nu se poate asa ceva .la civili sefa casei de pensii a aparut la tv.si a vorb. inclusiv de militari.

  RăspundețiȘtergere
 56. Domnule Burcu ,
  In spiritul aceleiasi gandiri analitice , sunt de acord ca unele masuri /actiuni poot fi tardive sau nu se pot bucura de sprijinul popular dar acesta este si o consecinta a unor " recomandari" neispirate a Aceluiasi Comitet Director pe care il asteptam acuma sa ne salveze . Sa nu uitam faimosul comunicat al domnului Dogaru prin care ne cerea sa stam in banca noastra si sa nu ne amestecam cu plebea . Acuma avem nevoie de plebe , iar plebea ne va arata ce i-am aratat si noi cand ei aveau nevoie de sprijin. La Craiova , s-a facut opinie separata(si si in alte cateva filiale) , vizavi de recomandarile neinspirate si din cauza asta s-au si realizat cateva actiuni comune care au castigat respectul si aprecierea altor sindicate si au dus la semnarea PROTOCOLULUI CONCORDIA care poate ajuta , sau poate nu la ceva , dar e un pas bun , o realitate.Craiova poate spera acuma ca cel putin la nivel declarativ si mediatic, colegii de protocol ii pot sprijini .
  Hai sa facem o scurta socoteala sa vedem ce se poate face :
  1. Protest public , prin pichetari, delegatii si discutii cu Presedentia = Se poate face , indiferent care sunt sansele de izbanda .
  2. Aparitii in media si expunerea punctului nostru de vedere = La indemana , chiar daca nu vom avea sustinere , dar trebuie stabilit pe ce idee trebuie sarjat pentru a nu avea efectul bumerang.
  3. Verificarea legii si modului in care s-a facut ca si anormelor de palicare si metodologiei =DAAAAAAAAA. EXISTA HIBE , NEREGULARITATI SI DOUA DINTRE ELE LE VOI ARATA MAI JOS .
  4. Discutii, consultari si pregatirea unei strategii viabile , dar nu stabilite de 2-3 oameni din Comitetul Director , care din pacate nu au nici o tragere de inima si nici calitatile necesare ci de toti cei care au cu adevart calitatile cerute pentru a analiza , organiza si pune in tractica ceea ce se stabileste . ESTE NEVOIE DE OO STRATEGIE DE ABORDARE SI DE LUPTA , NU IMPUSA DE SUS CI GASITA IN COMUN . bUCURESTIUL ACUMA TREBUIE SA CONVOACE IN CATEVA ZILE CNR , la Bucuresti, fara mese festive , fara discutii sterile , fara sa vina fiecare cu punctul de vedere al filialelor si propuneri concrete , scurte . si sa le gaseasca numitorul comun , chiar daca intalnirea va avea loc intr-o camera de 2/2 , sau la sediul central in apartamentul pe care il ocupa .

  Si acuma pentru juristi si cei ce au expertiza in domeniu, ii rog sa revada art. 3 pct 3 din Legea 119/2000 si art 4 pct 1 din aceeasi lege .
  Art 3.pct .3 se refera la faptul ca ") In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se elaboreaza metodologia de recalculare a pensiilor prevazute la art. 1, care se aproba prin hotarare a Guvernului"
  INTREBARE : CAND A PARAUT (DACA A APARUT) METTODOLOGIA IN MONITORUL OFICIAL DECI CAND ESTE
  DATA DE NASTERE A ACESTUI ACT ? SE INSCRIE IN TERMENUL PREVAZUT DE LEGE ?
  Nu cumva a aparut in afara termenului stabilit de lege , deci este NULA ?

  ART.4.1spune ca :") Recalcularea pensiilor prevazute la art. 1 se realizeaza de catre institutiile in evidenta carora se afla persoanele beneficiare, dupa cum urmeaza:"

  NU CUMVA ACEST ARTICOL ESTE IN CONTRADICTIE CU
  ARTICOLUL 6 IN METODOLOGIE, CARE SPUNE CA : "6) Documentele doveditoare obţinute în condiţiile alin. (3) şi (4) se depun de către beneficiari la structurile de pensii din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor precum şi Serviciul Român de Informaţii de la care primesc drepturile de pensie."
  IATA DOUA CAPETE DE ATA DE CARE SE POT AGATA JURISTII NOSTRI .
  Mi se pare mie , sau avem cumva un caz ?
  Dumnevoastra ce spuneti dragi colegi ? Si astfel de scapari gasim peste tot, daca stim unde sa cautam .

  RăspundețiȘtergere
 57. Din absurditatile L 119 /2010 si "normele" metodologice pe care ne dam cu parerea...
  La nivelul anului 2009 :
  -sg.maj. ,functie minima ,fara solda de merit,fara vechime,cu indemnizatie de dispozitiv realizeaza 0,4 pcte.pensie
  -pl.adj.sef (ordinul MM cl I),functie max.,solda de merit,vechime max.,cu indemniz.de dispoz. realizeaza 1,11 pcte.pensie
  -considerind aceasta situatie valabila pe intreaga perioada de activitate a unui subofiter , rezulta un punctaj mediu de 0,78 /an
  -pentru o activitate de 30 ani rezulta ca poate acumula 23,4 pcte.
  -deoarece vechimea standard a fost fixata la 20 ani rezulta un punctaj mediu anual de 23,4/20=1,17 pcte.
  -prin aplicarea prevederii cu Ordinul MM punctajul se mareste cu 20% si rezulta 1,404 puncte de pensie. DE RETINUT.
  -acelasi subofiter nu trimite datele privind soldele si i se va calcula 1 punct de pensie in fiecare an
  -pentru 30 ani rezulta 30 puncte
  -pentru vechimea standard de 20 ani rezulta punctajul mediu anual de 30/20=1,5 pcte.
  -majorat cu 20% pentru Ordinul MM rezulata un punctaj mediu anual pentru calculul pensie de 1,8 .
  -comparind 1,8 cu 1,404 (punctajul mediu anual stabilit cu valorile reale ale soldelor) s-ar parea ca (pentru subofiteri) ar fi mai avantajos punctajul stabilit fara folosirea soldelor reale...

  RăspundețiȘtergere
 58. Pentru un lt.col. (pornit de la lt. - asa cum am fost noi la vremea noastra) situatia se schimba .
  Facind aceleasi calcule (simulare) :
  -lt. , functie minima ,fara solda de merit , fara indemnizatie de cda. , fara vechime , cu indemniz.de dispozitiv , realizeaza 0,67 pcte pensie
  -lt.col. (ordinul MM cl I) cu solda de merit,indemniz.de cda.,vechime max.,cu indemniz.de dispozitiv , realizeaza 1,89 pcte.pensie
  -media intre cele doua situatii este 1,28
  -in 30 ani realizeaza 1,28*30=38,4 pcte
  -prin vechimea standard de 20 ani obtine 38,2/20=1,92 punctaj mediu anual
  -prin majorarea pentru ord.MM rezulta 2,304 punctajul mediu anual pentru calculul pensiei
  -comparind 2,304 cu 1,8 (punctajul care s-ar obtine prin folosirea salariului mediu brut pe economie ;conform calculului din postarea anterioara) ar rezulta ca punctajul stabilit folosind soldele reale este mai avantajos (in limitele porcariei acesteia de lege).

  RăspundețiȘtergere
 59. Da . Puneti mana si ganditi oameni buni, ca nu doare. Uite cum apar surprize si solutii . Prin Bucuresti maharii ce fac ? Ca sunt sigur ca unii, ca Rinciog fac conjunctivita stand cu ochii pe computer, citind, analizand , selectand si facand rezumate . Dar mai sus ce se intampla ?
  HAIDETI OAMENI BUNI!

  RăspundețiȘtergere
 60. CONCLUZIA ESTE ABERANTA . DACA CALCULELELE LUI MOS ALECU SUNT CORECTE , REZULTA STRATEGIA SI MACHIAVELISMUL CELOR CE AU INTOCMIT LEGEA SI METODOLOGIA .
  Prin calculul cu cerere statul roman va castiga exact de pe urma celor care se vor repezi primii sa ceara recalcularea , adica subofiterii si maistrii militari, care sunt din pacate neinformati si increzatori in promisiunile desarte .
  Totodata statul va castiga si din partea ofiterilor care mai au mandrie si nu vo sa se umileasca si sa-si semneze singuri cerera de amputare a pensiilor.
  MA-CHIA-VELIC!

  RăspundețiȘtergere
 61. @plano10:“ Aceasta nu inseamna ca legea nu poate in viitor sa reaseze sistemul de calcul al pensiilor, bazandu-se , insa, tot pe principiul contributivitatii, pentru ca, in caz contrar, s-ar ajunge la negarea evolutiei in reglementarea juridica a acestui domeniu. De aceea , daca, prin reasezarea sistemului de calcul al pensiei in sensul aratat mai sus, rezulta un cuantum mai mic al acesteia, statul este obligat sa adopte reglementari similare art. 180 alin.(7) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, si anume sa mentina in plata cuantumul pensiei stabilit potrivit reglementarilor anterior in vigoare daca acesta este mai avantajos “/Decizia CCR nr 874 din 25 iunie 2010

  RăspundețiȘtergere
 62. scorpio iar ai aparut? Iar intepi pe Dogaru Pricina si Monac? Tu nu iubesti deloc conducatorii poate pentru ca i-ai servit cu sarg odata.Sti tu ceva bestie mica.Cat o sa mai pupi in fund Scorpionul mare?

  RăspundețiȘtergere
 63. Imi cer scuze colegilor de blog, pentru raspunsul pe care il voi da in continuare promit ca nu se va repeta , dar cineva cere suturi si cand sunt atat de mult rugat sa le dau,le dau doar cu convingerea ca orice sut in partea dorsala este un pas inainte .Deci:
  Anonim ,
  Citesc "analizele " dumitale si constat ca ori esti prost, ori esti prost.Unde ai vazut dumneata ca m-am luat de domnul Monac? Ori nu stii sa citesti, ori esti rau intentionat . Apoi, cum ai ajuns la concluzia ca i-am servit cu sarg , oadata pe Dogaru , Pricina sau Monac ? Ti-a spus Omida ? Fugi si ia-ti banii inapoi .
  In ceea ce priveste iubirea , te anunt ca eu imi iubesc nevasta , imi respect prietenii si imi aprecizez sefii . Nu tin sa fac dragoste cu domnul Dogaru si de aceea , recunosc ca nu il iubesc .Dumneata daca te anima oarece ganduri, ai cale libera . Sper sa nu fie coada mare, e pacat pe caldurile astea, dar daca totusi este , ia o umbrela , un bidon cu apa si un scaun .Am sa ma opresc aici , nu vreau sa dezvolt un subiect neinteresant.
  Imi cer inca odata scuze cititorilor blogului, dar acuma , cand tara arde , anonimii vor sa faca dragoste . Mi se pare anacronic .
  Promit sa nu mai raspund ineptiilor

  RăspundețiȘtergere
 64. Si de la ineptii la Tradatori . Am vazut la tv cum domnul Basescu, vanzatorul numaru 1 al Romaniei, ranjea stingher la intalnirea cu domnul Tokes , marele vicepresedinte Euro, care roman fiind , are tupeul sa vina in tara sa si sa vorbeasca in alta limba decat limba tarii sale . Si am vazut ca domnul Basescu nu avea Casti . A INVATAT MAGHIARA ?
  Declaratia domnului Basescu, gaunoasa si peorst orientata . In loc sa puna punctul pe I se cearta cu ziaristii . Asta e problema numaru unu a romanilor acuma , Ziaristii, nu tendintele separatiste. Orientarea discutiilor , deturnarea interesului national pe problemele personale ale domnului Basescu si dusmanii personali , este inca o dovada a tradarii intereselor nationale .Cred ca ar trebui sa dezbatem aici in egala masura subiectul tinutului secuiesc . ESTE MAI IMPORTANT DECAT DRAGOSTEA PENTRU DOMNUL DOGARU sau chiar decat metodologia recalcularii pensiilor .
  De la Radu, nu s-a mai exprimat nimeni pe acest subiect . Cred ca iarasi e de vina egoismul . Il astept pe Cezarica cu legea 164.

  RăspundețiȘtergere
 65. @mos alecu: Habar nu am cat de mos poti fi! Sigur este insa ca te-ai aplecat cu grija, profesionalism si sudoare asupra urgiei care s-a abatut asupra pensionarilor militari, multi dintre ei bolnavi grav. Multumesc!

  Din pacate, nu am vazut nici un SOCIOLOG aplecat asupra acestei categori profesionale! Multi habar nu au, nici macar nu banuiesc, cu ce probleme s-au confruntat militarii ca "activi", cu atat mai mult "dupa pensionare"!

  Comandantul Suprem, Presedintele Romaniei ar trebui macar el sa stie, ca "rata mortalitatii" este extrem de ridicata in randul fostilor militari! Nu mai vorbesc de bolile profesionale!
  De ce s-or fi imbolnavit?
  De ce mor asa multi si repede?

  RăspundețiȘtergere
 66. F FOAIE VERDE SALCIOARA, BASE-BOC,SEITAN SI OPREA AU FACUT DREPTATE IN TARA(HA,HA,HA,CE I-AM CIURUIT MAI FRATE)

  RăspundețiȘtergere
 67. scorpio te-ai enervat?Stiu ca esti intelectual si nu se cade sa vorbesti urit.Stiu sigur ca ti-ai iubit sefii pentru ca le scriai biletele de ,dragoste'.Nu de Dogaru este vorba.Cred ca ar trebui sa taci este mai bine pentru tine.Schiba-ti pseudonimul.

  RăspundețiȘtergere
 68. @Anonim, este JENANT! Ti s-a pus pata pe scorpio! Va rog in numele celor care ne citesc: lasati aceste intepaturi in alta parte! Aici veniti cu ce ne doare pe toti! Nu ne privesc problemele personale ale nimanui!

  RăspundețiȘtergere
 69. @ mos alecu :
  In opinia mea ,cele doua scenarii pe care le-ai prezentat referitor la posibila recalculare a pensiilor in conditiile legii 119/2010 sunt realiste.De revazut postarile lui plano 10, care fara a intra in detalii a avertizat asupra pericolului boicotarii acestei legi prin refuzul de a depune CERERI de recalculare si in mod deosebit ADEVERINTE venituri brute/nete pentru intreaga perioada de activitate desfasurata ca ofiteri activi in sistemul national de aparae /ordine publica / siguranta nationala.
  Respect corpul subofiterilor si inteleg refuzul in masa al acestora de a nu adera la SCMD.Poate acum (fiindca mos alecu a fost un picut mai explicit) intelege si Elena de ce subofiterii nu fac coada la inscrierea in sindicat.Datorita faptului ca restructurarea a vizat in prima faza reducera numarului de ofiteri si ulterior s-a aplicat si in randul corpului maistrilor militari si subofitreilor,cei din urma au avut posibilitatea realizarii unei vechimi in serviciu de cel putin 30-35 ani.In conditiile prezentate de (nu i-as zice mos alecu)majoritatea maistrilor militari si a subofiterilor in rezerva vor realiza puncataje si implicit cuantumuri ale pensilor ce vor depasi cu mult pe cele ale unui sa zicem mr.sau lt.col(rz.)cu o vechime de 25 - 30 ani.

  RăspundețiȘtergere
 70. Mai, oamenilor lui D-zeu cu naravul dracului(e o zicala)cu cine va razboiti?Daca doar atat putem, sa-l facem in fel si chip pe Basescu,Boc etc.devenim jalnici!
  Cine crede ca are solutii,sa le exprime.In loc de asta unii chibitam sub protectoratul democratic al domnului Burcu.
  Ne-am gresit o data tintele.De ce persistam in aceeasi directie?Cu insultele noastre nu am convins pe nimeni.Dimpotriva nu am avut parteneri de dialog.
  Parerea mea este ca ar trebui moderat pe solutii si nu pe scrieri ramase nepublicate din vremuri cand eram...si nu mai suntem.
  Haideti sa insistam pe o hotarare colectiva si asumata la ceea ce avem de facut!Noi schimbam intre noi pareri de parca am fi la un colocviu cu un asistent de la un alt curs.
  Daca asta este o prostie ,sa asteptam pana la 25 octombrie cand nu stiu ce D-zeu trebuie sa sa intample.
  Nu intelegeti ca inafara de cei cativa care scriu si au timp de mistocareala,sunt multi care chiar asteapta ceva de la acest sindicat.
  Si apropo, nu e numai al celor de la M.Ap.Nu intelegeti ca mergeti pe langa drum?Daca l-ati confiscat,fiti intelegatori si atentionati-i pe ceilalti.Sunt multe minti lucide ,dar lasati-i de o parte pe toti care au doar chef de discutii!
  Cu prietenie,
  Gh.Stramb

  RăspundețiȘtergere
 71. @gh.stramb: sunteti usor nedrept! In loc sa ATENTIONATI scurt derapajale, si sa incurajati pe cei care chiar se STRADUIE sa fie utili, domnia voastra, ca un DIRIGINTE ultra-dur, ne certati la gramada!

  In alta ordine de idei: SCMD nu a fost confiscat de nimeni! Dimpotriva, sunt in sindicat membrii de la toate armele, cu drepturi egale!

  Aici sunt fff putini "cei cativa care scriu si au timp de mistocareala"!
  Va rog numaratii mai bine pe cei care SCRIU CU ADEVARAT SI BINE, decat sa insistati pe o minoritate!

  "sunt multi care chiar asteapta ceva de la acest sindicat", incheiat citatul domniei voastre! Absolut de acord, dar unde sunt?, deoarece realizez ca, sunteti usor ironic la adresa celor care au AJUNS ZILNIC LA 1000 pe aici! La acestia (chiar vi se par putini?) va referiti ca la unii care ....scriu/citesc la ... mistocareala!

  Si nu in ultimul rand: ce propuneti Dumneavoastra concret? Va invit sa veniti cu un MATERIAL de prima pagina!
  Cu stima si prietenie,
  Burcu,protector democratic

  RăspundețiȘtergere
 72. Stramb & Burcu
  Doi oameni pe care ii cunosc si ii stimez deopotriva . Doi oameni care au aceleasi ganduri, aceleasi intentii, obiective , dar cu alte mijloace . Si domnul Stramb are dreptate cand spune ca sunt prea multe comentarii aiurea si razbunari meschine certuri care nu au nici o legatura cu lupta sindicala , multi frustrati, suparati, dar si domnul Burcu, cand spune ca nu poate cenzura si ca selectia se va face cu timpul, vrand nevrand . Uitati-va la Blogul SCMD unde comentariile sunt interzise pe unele materiale .Toropeala mare . Bucurestiul isi ia Pulsul de pe Severin . Si sincer, nu mi se pare normal, dar a fost alegerea lor, punand restrictii la comentarii .In ultima instanta poate e mai bine asa. Domnule Stramb si domnul Burcu are dreptate cand spune ca sunt asteptate si propuneri sau alt fel de luari de pozitie de la dumneavoastra . Ca un om care va cunosc si ma cunoasteti, sper sa inelegeti corect vorbele mele . Sper ca intelegeti ca acest blog nu este al celor ce nu au ce face, ci al celor ce vor sa faca ceva . Anonimii care ameninta pe aici mai mult sau mai utin mascat, ei care nu fac altceva decat sa otraveasca atmosfera , vor fi eliminati prin indiferenta . Sta in puterea noastra sa decantam si sa facem un curent de opinie solid, constructiv .
  Cu respect egal
  neacsu marin

  RăspundețiȘtergere
 73. Domnule Neacsu nu te mai recunosc si matale ai ceva cu Bucurestiul? Ai inceput sa gandesti ca scorpio decand te-ai aliat cu taunul.Ai parasit pagina Craiovei unde puneai mult suflet...pentru a fi omniprezent pe acest blog oare de ce.La Severin este o functie libera sau se pune la cale ceva?...in folosul cui?Se pare ca incepem sa intelegem jocul insectelor.

  RăspundețiȘtergere
 74. Apare un nou centru de putere? Se doreste scindarea? De ce tot atacati Burestiul?Daca aveti alte opinii alte convingeri construiti voi de la zero un sindicat nu zapaciti oamenii nu distrugeti ce am creat impreuna.Multi dintre cei care scriu pe acest blog sunt de buna credinta dar sunt si multi Gica Contra care numai ataca fara a oferii solutii.

  RăspundețiȘtergere
 75. @Anonim 12:59, Citez: - Apare un nou centru de putere? - NU! Doar in capul dumitale! Unde nu este, nici Dumnezeu nu cere! Se pare ca fosta pozitie de mare SEF, mereu va duce cu gadul la sefie! In sindicat NU exista asemenea pozitii! Cautati in alta parte!

  Nu tot incercati sa intaratati Bucurestiul, colegii din tara impotriva Severinului, acestui blog!

  Atentie! Vizitatorii nostri, comentatorii, Bucurestiul nu baga in seama niste frustrati batuti de soarta!

  In alta ORDINE DE IDEI, Bucurestiul nu este nici suparat, nici deranjat de de ce se scrie, comenteaza pe acest blog. Dimpotriva! Chiar apreciaza! Au dat si un COMUNICAT in acest sens!

  Ca urmare, nu va mai chinuiti sa bagati joarda printre gard! Este absolut inutil! Pierdere de vreme!
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 76. Pardon domnule Burcu.Frustratii musca lovesc in toti si in toate nu isi gasesc locul se cred buricul Pamantului distrug ce altii construiesc ...si toate sub masca bunelor intentii.Pacat ca ma jigniti fara sa ma cunoasteti.M-ati inteles gresit pacat.Puneti insectele in insectar spre binele SCMD si al nostru al tuturor.Am terminat.

  RăspundețiȘtergere
 77. Domnule Burcu a doua postare "A zis Elena' nu imi apartine.Acest anonim ori ecarcotas ori e dobi. Eu amicul lui scorpio nu voi mai posta nimic.Dumnezeu sa aiba in paza acest sindicar.

  RăspundețiȘtergere
 78. Va astept pe toti pe http://www.roarmy.ro/ unde aveti la dispozitie un forum pentru discutii si comunicari cu alti membrii. Acest forum a fost creat si pentru domniile voastre.

  RăspundețiȘtergere
 79. @roarmy: nu ar fi mai bine sa veniti voi aici? Oricand, sunteti bine veniti! Tehnic vorbind, aici sunt mult mai bune posibilitati de exprimare! Totodata, subiectele/autorii si tot ce vrei sunt mai usor de gasit! Grupul de discutii pe yahoo.com este mult mai limitat, chiar greoi! Bun a fost si este inca, tot tehnic vorbind, Forumul de aici: http://lexburcu.freeforums.org/index.php! Sa lasam ORGOLIILE, sa venim cu totii unde suntem mai multi! Unde este viata, sunt dezbateri!

  RăspundețiȘtergere
 80. De ce se supara anonimii ? Pentru ca nu au nici macar curajul sa isi aleaga un anonimat personalizat ? Si ce treaba are cu mine ? Cu ce l-am suparat eu ? Eu sunt scorpio, nu anonim. Pe mine nu ma confunde nimeni cu scorpio. Dar anonimii intre ei, pot fi confundati . DACA VREA SA NU MAI FIE CONFUNDAT , SA ISI SPUNA ANONIMUL SUPARACIOS, ASU MAI STIU EU CUM .
  Cezarica , stai linistit , m-am urcat si in tab si in tanc si in avion . Si am mers si cu vaporul si nu am rau de mare . Asa ca nu te lasa ademenit de anonimi anonimi . Te credeam mai istet . Chiar ma faci sa imi schimb impresia .
  Nea Vasile , ce ne facem ? S-a suparat roarmy pe tine ca l-ai lasat in pielea goala . Da-i tata pampers ceva ca pe caldurile astea face insolatie .
  Domnule Stramb, cei care posteaza aici , o fac ca sa spuna ceva . Uneori conteaza si cum. Alteori , mesajele sunt atat de importante incat aproape ca nu mai conteaza forma .Unii o fac cu talent, altii scriu cu picioarele . Unii au subiecte , altii au subiecti .Esti un om prea stilat si prea cerebral ca sa nu sesizezi asta . Unii sunt mai acizi , altii mai necizelati, poate chiar badarani, neinstruiti, ca sa folosesc un termen cazon . Important este sa se pastreze o decenta ceruta de pozitia noastra si motivul care ne aduce aici .Cei care scriu ca sa spuna ca au fost cititi, ies singuri din competitie . Am avut si "iepuri " printre noi, care au avut un start de ti se oprea respiratia , si cand au ajuns la jumatea cursei au cazut . Dumnevoastra va doresc viata lunga pe acest blog si va rog, semnalizati intentia de depasire si mergeti inainte .Ne vedem la capatul cursei . Nu va impiedicati de cei ce intra in muzee cu bocanci de ski.

  RăspundețiȘtergere
 81. @ scorpio zice
  "...S-a suparat roarmy pe tine ca l-ai lasat in pielea goala..."

  Spre informarea lui Scorpio - Pisoias
  Majoritatea de pe Roarmy230 sunt nefericitii cumularzi, baieti si fete iesiti la 38-45 de ani la pensie cu drept de munca. Ei au DEJA procesele pe rol, prin grija ... mea si a Anei Winzer. Zeci, poate chiar sute! Nu are importanta ca sunt sau nu membri de sindicat. Cand s-a infiintat Roarmy sindicatul nici nu avea HJ de infiintare. Evident, am fost printre primii roarmysti.
  E adevarat, acolo se vorbeste mai putin, dar s-a trecut la fapte de mult. Vom ajunge la CEDO. Si tot pentru ei, cei aflati sub incidenta legii 329/2009 nu am ratat nicio comisie din senat. Si de peste tot am luat aviz favorabil. La C. dep. a ajuns Ana, ca eu eram cu legea pesniilor. Si a luat si ea raport final favorabil pe art. 1 (abrogare), nu si pe art. 2 deoarece termenul de 60 de zile pentru masuri reparatorii era nerealist. Trebuie sa precizez ca proiectul acestei legi de abrogare e tot opera Sindicatului.
  In septembrie avem primele termene la Tribunalul Bucuresti, stiu ca vom pierde, mergem mai departe, incet-incet, pana la CEDO.
  Poate pana atunci iese si Legea... Asta e! Deci si pe Roarmy se munceste ... la greu si nu in termeni abstracti, ci ... ingrozitor de concret.

  RăspundețiȘtergere
 82. @ELENA, azi chiar nu ai dreptate! Nu adanci si mai mult prapastia! Colegii de pe roarmy230 NU "sunt nefericitii cumularzi"! Multi dintre ei sunt chiar deosebiti! Pacat! De 3*Pacat!

  RăspundețiȘtergere
 83. Indiferent cine ar fi ei, Elena a inteles gresit remarca mea . Ce se intampla , oboseala ? In ultimul timp tot pe langa trage . E draga elena am spus ca i-a lasat in funduletul gol pt ca se cam vaita de lipsa de personal. Nu am nimic , cu nimeni de acolo, doar ca nu prea stau pe acolo, am intrat odata sau d edoua oari, prefer sa ma concentrez aici . Stiu ca si acolo se discuta mult , nu fac aprecieri, nu ma intereseaza , nu ma bag . Atat doar , ma miram ca vin sa-si racoleze oameni de aici . Nu e cosher . Dar e treaba lor .Ce e rau in faptul ca am remarcat ca au iesit la pescuit in apele noastre ?
  Esti irascibila si suspicioasa in ultimul timp Elena . Si sa-mi fie cu iertare , fara a fi rautacios, inteleg de ce nu ai timp sau .. rezultate aici . Acuma vad ca lupti si pe alte fronturi . Atunci nu te mai mira ca te abordeaza atata lume si nu te mai plange ca nu faci fatza . Repet , e o constatare , nu o rautate sau un reprosh . Sper sa nu interpretezi gresit .

  RăspundețiȘtergere
 84. @Elena
  Daca te referi la Legea unitara a pensiilor....pai... in forma in care a trecut de Senat este mult mai proasta decat Legea 119

  RăspundețiȘtergere
 85. @Plano10
  ma refer la Legea 329/2009, cap. Iv care interzice cumulul salariului de la buget cu pensia al carei cuantum depaseste salariul mediu pe ec luat in calcul la fundamentarea bugetului asig. sociale
  @scorpio
  Crezi ca as avea vreo satisfactie daca as sta numai si as scrie pe bloguri? Sau asta e impresia pe care o las? Stai as vina septembrie! Incepand cu 2 sau 3 si pana in noiembrie avem termene procesuale IN FIECARE ZI!

  RăspundețiȘtergere
 86. Domnilor nu stiu cati dintre dumneavoastra cei care exprimati pareri si opinii pe aceasta pagina ati slujit cu adevarat sub arme, eu consider ca foarte putini. Este condamnabila atitudinea dvs. aceea de a va ataca , de a va impunge si de a va plati polite.Nu lasati deloc imresia mintii mature, nu intelegeti ca de fapt autoritatile bolnave de "tembelism acut in forma agravanta" asa vor sa ne vada - dezbinati.Nu imi este strain faptul ca in activitate ofiterul a fost considerat "dusmanul de clasa" al maistrilor militari si subofiterilor,consider ca trebuie sa se scimbe atitudinea ,sa facem corp comun , cu atitudine similara pentru a nu ne pierde nici drepturile si nici demnitatea.Ce asteptam noi domnilor de la o clasa politica care promoveaza nonvalorile?
  cumva intelepciune? Ce asteptam de la o justitie corupta pana in maduva oaselor care ne sfideaza pe toti romanii prin protectia odraslelor delicvente, prin deciziile contradictorii sau partinitoare de genul "este constitutional daca nu se refera la categoria magistrati"?
  Ce asteptam de la un comandant suprem care instruit profesional intr-o institutie militara nu-si poate stapani ura fata de militari. Nu poate suporta gandul ca militarii din teatrele de operatii l-au taxat la ultimele alegeri. Tara a fost vanduta organoizatiilor financiare sub diferite pretexte .La aceste ultim acord au vandut pielea propriului popor nevoias si bat toba ca din cauza pensiilor nesimtite nu din cauza lor ca nu-i mai satura diavolul. Sa nu va mire pe nici unul si sa nu ziceti ca n-ati stiut - urmatorul acord cu F M I va fi conditionat de acordarea autonomiei totale tinutului secuiesc.Drepturile de pensie, actuale se vor primi pana la sfarsitul vietii cu o conditie, acest sfarsit sa nu fie mai lung de 31.12.2010. Domnilor militari cu totii stim ca pentru a nu fi calcati in picioare nu trebuie sa fim viermi si sa ne taram.Este imperios necesar sa fim uniti indiferent din ce categorie facem parte.Un grup unit si bine organizat da fiori pe sira spinarii oricui.
  Amintitiva in anii 50 rezistenta din munti cate probleme a creat unui sistem totalitar si a fost vorba de grupuri razlete situate la distante mari care nu puteau comunica.Eu v-as face o invitatie la munte inainte de preconizata greva de 25 octombrie. Cunosc niste peisaje mirifice unde aerul curat ne-ar oxigena creierul ca sa luam deciziile cele mai bune pentru noi.O tabara de doua luni in cateva mii de fosti combatanti nu v-ar placea? Riposta pe care trebuie sa o dam lichelelor nu trebuie sa intirzie. Hienele nu-ti da pace daca le rogi cu vorbe frumoase. Cu respect pentru dvs toti- GRAMA

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite