Google Translate

duminică, 18 iulie 2010

Stirile false, nu fac decat sa-i trimita pe cei mai putin informati intr-un labirint al disperarii!

___________________________
UPDATE! IONEL MOCA revine in forta:
___________________________
Sa revenim la lupta cu armele adversarului:


I. In Legea nr. 119/2010 se prevad urmatoarele:
Art. 3(1) Pensiile prevazute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4 (2) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit prevederilor alin. (1) se stabileste in baza punctajului mediu anual, determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si se plateste de la data de intai a lunii urmatoare expirarii perioadei de recalculare prevazute la alin. (1) lit. a) sau b), dupa caz.

Art. 7(1) Procedura de stabilire, plata, suspendare, recalculare, incetare si contestare a pensiilor recalculate potrivit prezentei legi este cea prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toate aceste prevederi trebuiesc coroborate strict cu prevederile Legii 19/2000, art.180 alin.(7): “(7) În situaţia în care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.”
si cu prevederile Deciziei CCR nr. 872/2010:
“[...], dacă, prin reaşezarea sistemului de calcul al pensiei în sensul arătat mai sus, rezultă un cuantum mai mic al acesteia, statul este obligat să adopte reglementări similare art.180 alin.(7) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 1 aprilie 2000, şianume să menţină în plată cuantumul pensiei stabilit potrivit reglementărilor anterior în vigoare dacă acesta este mai avantajos. Aceasta este o măsură de protecţie a persoanelor care beneficiază de pensie în sensul art.47 alin.(2) din Constituţie, constituind, de asemenea, o speranţă legitimă a asiguratului, întemeiată pe prevederile legale în vigoare cu privire la obţinerea şi încasarea unui anumit cuantum al pensiei.[...]”
ATENTIE: prin LEGEA 19/2000 s-a prevazut la art.180 alin.(2):“ CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât la data intrării în vigoare a prezentei legi să determine punctajul mediu anual al fiecărui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislaţiei anterioare, pe categoriile de pensii prevăzute la art. 40, din care s-a dedus contribuţia pentruasigurările sociale de sănătate, datorată conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile art. 80

Art. 40. - În sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limită de vârstă;
b) pensia anticipată;
c) pensia anticipată parţială;
d) pensia de invaliditate;
e) pensia de urmaş.
Art. 80. - "(1) Valoarea unui punct de pensie se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu cel puţin rata inflaţiei, prognozată pentru anul bugetar următor de instituţia cu atribuţii în domeniu.”

DECI, ATUNCI S-A PUTUT (doar era vorba de recalcularea a cateva milioane de pensii si nu s-a mai cerut prezentarea de alte acte doveditoare).
ACUM, CE VOR SPUNE NORMELE EMISE DE EMINENTII NOSTRI GUVERNANTI?

Deocamdata, prin legea 119/2010 se stipuleaza “Art. 3(1) Pensiile prevazute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Dar si prevederile enuntate la art.180 alin.(2) se pot adauga la algoritmul de calcul prevazut de legea 19/2000!!!!!!!!!!!

II. In Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, actualizata 2010, se prevad urmatoarele:

Art. 2. - Sistemul public se organizeazăşi funcţionează având ca principii de bază:
a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizeazăşi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept;
b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari,un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

Rezulta de aici ca, pentru a nu se aplica militarilor un tratament nediscriminatoriu, va trebui sa i se recunoasca si acestora orele de noapte (care, in cazul civililor pensionati in baza legii 19/2000 genereaza majorari de punctaj la calculul punctajului final)

III. In Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, actualizata 2010, se prevad urmatoarele
"Art. 23 – (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul
asiguraţilor o constituie:
a) venitul brut realizat lunar, (adica salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege – nota proprie)
Art. 78. - (1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile şi adaosurile, [...].
"(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) şi (2), se calculează la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale."

Rezulta ca, pentru recalcularea pensiilor vor trebui sa aiba in vedere si indemnizatia de dispozitiv, prima de comanda, sporurile de iradiere, etc, adica tot ceea ce militarul incasa in fiecare luna.

IV.Sa luam in calcul prevederile legii 119/2010 “Art. 3 (2) in situatia pensiilor dintre cele prevazute la alin. (1), care au fost stabilite in baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determina considerandu-se a fi indeplinite conditiile de acordare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare”

Si sa coroboram prevederile legii 119/2010 Art. 1:”Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii in intelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si Alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) pensiile militare de stat;”
Art. 2(1) Pensiile de serviciu anticipate si anticipate partiale dintre cele prevazute la art. 1 devin pensii pentru limita de varsta in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pensiile de serviciu, altele decat cele mentionate la alin. (1)—(3), dintre cele prevazute la art. 1, devin pensii pentru limita de varsta in intelesul Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.”,
cu prevederile legii 19/2000, art.40:
“Art. 40. - În sistemul public se acordă următoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limită de vârstă;”

Rezulta ca toate pensiile militare aflate in acest moment in plata in baza legii 164/2001 (si a altor legi de care nu am cunostinta) devin PENSII PENTRU LIMITA DE VARSTA potrivit legii 19/2000, situatie in care trebuiesc avute in vedere doar prevederile referitoare la aceasta categorie de pensii din sistemul public.

V.Sa coroboram prevederile legii 119/2010 “Art. 5 (2) Pentru pensiile prevazute la art. 1 lit. a) sau b), punctajul mediu anual realizat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale persoanelor la 20 de ani reprezentand stagiul complet de cotizare.
Art. 9 Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:
b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 lit. a) si b), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi”
cu prevederile legii 19/2000 “Art. 41. - (1) Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public”

Rezulta ca orice an in plus de vechime in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, peste cei 20 de ani ce reprezinta “stagiul complet de cotizare”, ne va produce o crestere a punctajului total, deci, uitati-va in deciziile de pensionare si analizati-va vechimea in serviciu.

VI.Fata de mai multe intrebari cu tenta alarmista puse pe blog, referitoare la posibila incadrare diferentiata a unor pensii anticipate, propun acelor colegi tematori ca, in afara de prevederile enuntate mai sus, sa ia in calcul si prevederile legii 19/2000 art.49:
“Art. 49. - (3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.
(4) La data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în
conformitate cu prevederile art. 42, pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limită de vârstă făcându-se la cerere.".”

VII.INTREBARI:
1.Potrivit Legii 119/2010 art.9 alin.(2)
Art. 9 Constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii:
b) vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 lit. a) si b), pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Coroborate cu prevederile legii 19/2000
“Art. 37. - (1) În sistemul public stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către angajator şi asigurat
Art. 38. - (1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive,
denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
(4) Perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări
sociale prevăzute de prezenta lege.”

In cazul nostru al militarilor, vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, potrivit legislatiei de la data iesirii la pensie (deci “pana la intrarea in vigoare a prezentei legi.”) includea si anii petrecuti in scolile militare de ofiteri sau subofiteri, academia militara tehnica, plus perioada in care s-a efectuat stagiul militar de catre cei care l-au efectuat inainte de intrarea la scolile militare.

Si atunci, cum se va calcula punctajul mediu lunar pentru aceste perioade?
Prin raportarea soldelor primite in acele perioade ca elevi la salariul mediu pe economie?

Pai, soldele noastre de elevi se situau undeva in jurul a 50-75 de lei ceausisti, excluzandu-i pe elevii proveniti din randurile “clasei muncitoare” care aveau solde de 600 lei ceausisti.
Inseamna ca pentru cei 2-3-4 ani de scoala militara/academie militara vor rezulta niste punctaje medii lunare “nesimtite” de-a dreptul!!!!

Daca, in acest caz, vor aplica prevederile legii 19/2000 art.78 alin.(5):
“Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:
b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, [...]”
ar mai rezulta ceva, adica excact cam cat ti-ar fi de ajuns ca sa faci baloane de sapun....

2. Potrivit Legii 19/2000 “Art. 41. - (1) Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public
Art. 49. -(4) La data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 42, pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limită de vârstă făcându-se la cerere.".”

Deci, militarul trebuie sa indeplineasa, cumulativ, doua conditii:
-conditia varstei standard de pensionare;
-conditia stagiului minim de cotizare.
Pentru pensionarii militari ale caror pensii militare devin pensii pentru limita de varsta, recalcularea pensiei are in vedere indeplinirea conditiilor de acordare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare
Atunci care este varsta standard de pensionare a militarului, prevazuta de noua lege (nu cea din legile speciale care nu se mai pot aplica)?

Daca se ia in calcul “vechimea in serviciu recunoscuta pentru stabilirea pensiilor, [...] pana la intrarea in vigoare a prezentei legi”, inseamna ca trebuie sa se ia in calcul si anii lucrati in sectoarele civile, atat inainte de a deveni militari (oricum aceasta era luata in calcul cand MapN emitea deciziile de pensionare) cat si perioadele lucrate de militari dupa iesirea intempestiva la pensie in baza OG7/1998, pana la data promulgarii legii 119/2010.

In aceasta situatie, toti militarii pensionari ale caror pensii militare devin “pensii pentru limita de varsta” in intelesul legii 19/2000, pot cere recalcularea pensiilor prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data iesirii la pensie din armata.
La implinirea carei varste “standard” vor putea cere aceasta recalculare?
Cum se va face aceasta adaugire?

Daca pensia de care beneficia pana acum militarul devine “pensie pentru limita de varsta”, asa cum prevede legea 119/2010 la art.1 lit.a), art.2 alin.(1) si art.3 alin.(2), se pune intrebarea “care este varsta standard de pensionare” a militarului dupa implinirea careia acesta poate cere recalcularea?

In acest caz, in lumina articolelor enumerate, nu este corect ca militarul pensionat sa ceara recalcularea la implinirea varstei de 65 de ani...

Daca avem in vedere prevederile legii 19/2000 : “Art. 78 (8) Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar”,
rezulta ca toti militarii pensionati care au lucrat “după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă” ar putea cere recalcularea pensiei, solicitand si majorarea punctajului realizat cu 0,3%.

Din nou intervine intrebarea:

Care este varsta standard de pensionare pentru militar, daca pensia acestuia se recalculeaza considerandu-se indeplinite conditiile de acordare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit legii 119/2010 art.3 alin.(2)?

3. Potrivit Legii 19/2000: Art. 165. - (1) Asiguraţii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, astfel:
a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
i) 17% pentru perioada de după 1 februarie 1999.

INTREBARE:
MILITARII AU CONTRIBUIT la Fondul pentru pensia suplimentara cu 5% lunar (va rog sa va uitati in deciziile de pensionare si sa vederi cati ani aveti trecuti in aceste decizii emise de MapN drept ani de contributii la fond).

REZULTA CA METODOLOGIA DE CALCUL VA TREBUI SA IA IN CALCUL SI
ACEASTA PREVEDERE SI SA ADAUGE PROCENTELE RESPECTIVE?

DACA NU, TREBUIE ACTIONAT IN INSTANTA.
concluzie: deciziile de pensionare pe care le avem sunt mana cereasca in aceasta situatie de restriste.Motto:
"Nici macar nu au aparut normele si noi deja ne dam cu presupusul? Nici macar nu stim ce scrie in norme si noi deja depunem cereri la fostele unitati, pentru ca sa "fim primii"? Sa evitam cozile? Domnilor, sunteti masochisti?
Nu aveti decat sa va flagelati, dar faceti-o in intimitatea dumneavoastra. Nu mai incercati sa-i debusolati si pe altii..."
Ionel Moca

ELENA spunea...
Catre Admin
"Incerc sa iau de pe Roarmy ceea ce a scris Ionel Moca drept raspuns la agitatia lui Cezar, da' nu pot, nu ma lasa sa postez ca e prea mare! Cred ca nu ar fi rau, pentru linistirea temporara a sufletelor, sa preluati acel raspuns. In interesul umanitatii!
Multumiri"

_________________________

Va rog sa cititi cu atentie forma la zi a legii 19/2000 privind pensiile; prevederile ei referitoare la dosarele de pensii, continutul acestor dosare si actele doveditoare se refera la persoanele ce urmeaza sa iasa la pensie in baza prevederilor legii respective. Pentru cei care erau deja pensionari la data intrarii in vigoare a legii 19/2000 in baza legislatiei precedente, recalcularea s-a facut in timp de ani de zile iar noua pensie a intrat in vigoare doar de la data emiterii noii decizii de pensii, nu de la expirarea unor termene limita. Chiar si acum mai sunt procese pe rol si majoritatea au fost castigate de pensionari.
Studiati toata jurisprudenta legata de legea 19/2000...si vedeti cam pe unde ne pozitionam!!!

Cititi cu atentie si motivatia din Decizia CCRnr.872/2010, cea referitoare la legea 118/2010 si vedeti cam ce a vrut sa zica CCR...
“Aceasta nu înseamnă că legea nu poate în viitor să reaşeze sistemul de calcul al pensiilor, bazându-se, însă, tot pe principiul contributivităţii, pentru că, în caz contrar, s-ar ajunge la negarea evoluţiei în reglementarea juridică a acestui domeniu. De aceea, dacă, prin reaşezarea sistemului de calcul al pensiei în sensul arătat mai sus, rezultă un cuantum mai mic al acesteia, statul este obligat să adopte reglementări similare art.180 alin.(7) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 1 aprilie 2000, şi anume să menţină în plată cuantumul pensiei stabilit potrivit reglementărilor anterior în vigoare dacă acesta este mai avantajos. Aceasta este o măsură de protecţie a persoanelor care beneficiază de pensie în sensul art.47 alin.(2) din Constituţie, constituind, de asemenea, o speranţă legitimă a asiguratului, întemeiată pe prevederile legale în vigoare cu privire la obţinerea şi încasarea unui anumit cuantum al pensiei.”
Termenul de 5 luni de zile este irealist si chiar si BOC stie acest lucru. A stabilit 5 luni pentru ca astfel se va face luna ianuaire 2011, alt buget, si-om mai vedea...

Merg cumva pe ideea ca procesele pe care le vom castiga le vor plati alte guverne?
Asta inseamna si alte partide, ori ei nu vor sa dea puterea din mana, ceea ce inseamna ca tot ei vor trebui sa plateasca. Credeti ca sunt sinucigasi?
Deocamdata amintiti-i domnului ministru promisiunea data privind demisia in caz de recalculare a pensiilor in defavoarea militarilor. ..

Nu doresc sa neg o eventuala promulgare a unor norme de aplicare mai mult decat injuste...
Nu! Doar ma inarmez cu texte de lege. Daca ei doresc un razboi al legilor, daca ie doresc sa ne batem in texte de lege, asa sa facem.
Totusi, nu cred ca se va ajunge pana acolo. Sa incercam sa fim cat de cat optimisti...

Nu mai lasati sa patrunda intre noi defetisti, dar nici instigatori.
MILITARII TREBUIE SA MOARA, CA SI COPACII, IN PICIOARE!
Amintiti-va ca maresalul Antonescu si-a comandat plutonul de executie.... si nu mai bociti.

Contactati si atrageti alaturi de noi pe toti colegii care au lucrat ca magistrati militari.
Daca se doresc a se publica norme, atunci preegatiti-va sa introducem in norme exact acele drepturi ale civililor cu care ni se scot acum ochii si de care am fost privati:
-calculul orelor de noapte, care tuturor celor ce au pensie stabilita pe "principiul contributivitatii" le-a generat suplimete de punctaj...
-calculul orelor lucrate sambata si duminica, in sarbatorile legale, etc...
Daca este dans, apoi dans sa fie!!!!!!!
Autor: ionel_moca@...

Cu cat vom fi mai multi pe aici,
cu atat dezinformarea si manipularea
nu va prinde radacini!
Minciuna, samanta de scandal, vrajba
vor fi distruse inca din fasa!
Prezenta a cat mai multor specialisti,
participanti la DIALOG, o alta garantie
ca mergem pe drumul cel bun!
Comentariile, va apartin!

V.Burcu

7 comentarii:

 1. Multumesc pentru receptivitate. Ionel (ca orice om care lucreaza cu cifre) a stiut sa fie mai sistematic si sa puna punctul pe I. Mi s-a parut convingator in ceea ce a scris si de aceea am vrut sa fie informati si altii care se agita inainte de aparitia normelor.
  Ne asteapta o saptamana "de foc". De aceea va doresc tuturor puterea de a-i face fata. Tineti cont ca acesta e doar inceputul calvarului nostru.
  Noapte buna!

  RăspundețiȘtergere
 2. @ELENA,
  Nu este cazul si momentul sa-mi multumesti! Intotdeauna am fost si voi fi RECEPTIV fata de MESAJELE pe care le primesc! Multe din postarile de pe acest Blog, sunt primite pe e-mail. Fara acceptul autorului, le-am publicat pastrand confidentialitatea!

  Mai mult, pentru VIITOR m-am gandit sa fac si postari din EXTRAGEREA unor probleme, propuneri si solutii exprimate in deja zeci de comentarii! Cred ca va fi destul de greu, dar foarte util. Sunt multe comentarii valoroase! Le multumesc tuturor!

  D interes vor fi si SONDAJELE, dar din pacate constat ca multi nu au observat ... ca deja exista unul! Astept propuneri de ... sondaje!
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 3. @IONEL MOCA,
  Se pare ca postarea/argumentatiile domniei voastre, au atras ATENTIA Ministerului Finantelor! Sa dea Dumnezeul sa am dreptate! Postarea de azi, sper sa-i faca sa revina!

  Atent la ce scriem noi pe aici ... este, intre altii, si ... Ministerul Apararii!

  Atunci cand vom fi cu ADEVARAT o FORTA media, sunt convins ca ne vor trata altfel! Sunt convins ca ne vor RASPUNDE scris!

  Institutia purtatorului de cuvant exista, este platita din bani publici! Legea ii va OBLIGA sa ne raspunda, sa ia ATITUDINE la solicitarile noastre!

  Dar ... pacat ca suntem imprastiati pe tot netul, cu zeci de bloguri, grupuri de discutii etc.etc.etc.

  Pacat ca din ORGOLII, nu suntem sub acelasi STEAG! Eu, maine renunt la acest BLOG, daca mi se face DOVADA ca in alta parte exista mai multa ... viata, mai multa zbatere/dezbatere publica! Eu nu am orgolii! Voi veni acolo! Sau ... veniti VOI aici! Va rog sa COMENTATI si acest subiect! Va face si OBIECTUL urmatorului SONDAJ!
  V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 4. Ce sa comentam ?Subietul referitor la legea 119 ? Subiectul referitor la sondaje ? Subiectul legat de lipsa de unitate si congruenta a sindicalistilor ? Eu am lansat un apel . sa vedem cati raspund serios si cati varienteaza .

  RăspundețiȘtergere
 5. IONEL MOCA, face precizari:
  Aceasta analiza incompleta este doar un punct propriu de vedere, fara a avea pretentia emiterii unor judecati de cine stie ce valoare (de aceea am si solicitat criticile unor specialisti mai buni in ale legilor).
  Sunt doar un pensionar cu "pensie nesimtita", fost "bugetar de lux" care a pierdut lupta cu Crivatul Baraganului si acum cam scartie din incheieturi, fost "cumulard" ce a trebuit sa renunte la locul de munca obtinut intr-o institutie bugetata dupa pensionarea "benevola" ca urmare a procesului de restructurare a armatei.

  Incerc sa-mi mai pastrez o bruma de demnitate pentru anii ce-au trecut peste mine si un licar de speranta pentru zilele ce vin.
  Daca societatea imi cere acum sa ma retrag tacut pe-o linie moarta, asa cum mi-a cerut acum ani de zile sa renunt, definitiv, la o cariera imbratisata cu mult entuziasm la 14 ani, ca un militar prin venele caruia inca mai curge sange kaki, raspund "Am inteles" si trec la executare. "Ordinul se executa!"
  Dar sufletul imi va ramane nealterat, voi gandi si voi simti asa cum am fost format acum zeci de ani de profesorii si comandantii mei de prin obcinele Bucovinei!

  Nu sunt un defetist si nu indemn pe nimeni la disperare.
  Dimpotriva, incerc sa interpretez legile actuale cu aceeasi claritate cu care am interpretat si respectat legile si regulamentele militare.
  Felicit pe toti cei care se pot alatura unui demers demn, curat si ferm, fara ura si patima, fara instigare la manifestari ce-ar dezonora uniforma militara.
  Societatea trebuie sa ne respecte in continuare asa cum ne-a respectat si admirat atunci, in '89, cand ovationa pe strazile oraselor "ARMATA E CU NOI!"

  Acum doar vin si intreb societatea romaneasca:
  Atunci, in '89, armata a fost cu voi. Acum, in 2010, voi sunteti cu armata?
  ionel_moca@....
  Subscriu acestui demers plin de demnitate! V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 6. @Ionel Moca
  D-le Moca, nu stiu in ce domeniu ati acivat dupa ,,pensionare'', dar daca nu ati fost reancadrat ca ,,bugetar de lux",in cadrul ministerului care v-a restructurat,va dau dreptate si subscriu intru totul punctului d-voastra de vedere.De ce aceasta rezerva? Pentru o mai buna intelegere (desi as fi vrut sa nu fie cazul)trebuie sa aduc in discutie situaia mea / care din nefericire este a multor altor colegi ai mei,,pensionati'' anterior datei de 01.04.2001.Actele normative emise pentru recalcularea pensiilor noastre in spiritul L164,au generat o serie de inechitati greu de imaginat pentru cei care nu au trecut prin ceeace am trecut noi.Numai in perioada 2002 - 2007,eu si colegii mei am facut zeci de memorii la institutii ale statului pe care l-am servit peste 25 ani ca ofiter activ.Parte din colegii mei au actionat in instanta M.Ap.N.si guvernul.A fost o lupta teribila pana la aparitia L40/2007 care a rezolvat partial problemele ridicate de noi.Cei mai inversunati adversari au fost reprezentantii M.Ap.N.(unii dintre ei pensionari pe Legea 164 si reancadrati in structuri superioare ale ministerului pe pozitii de directori/consilieri/juristi ...etc.).Inutil sa precizez ca nu am avut sprijinul fostilor nostrii colegi in activitate si nici macar al celor pensionti pe L.164. Ce m-a determinat sa intru pe acest blog si nu numai,a fost faptul ca pentru a doua oara m-am simtit jignit de catre persoane care reprezinta statul la cel mai inalt nivel. Acum, dupa 25 de ani activitate,fost ofiter superior, am o pensie nesimtita de 1500 lei. Ceea ce nu stie Boc este faptul ca eu,in ,,nesimtirea ‘’mea imi acopar integral cuantumul pensiei prin CAS-ul pe venitul ce-l realizez ca angajat in mediul privat . Cu aceasi suma s-ar putea acoperii 4-5 pensii minime.Si sunt convins ca sunt multi ,,nesimtiti’’ ca mine.
  Sa nu va mire faptul ca nu va fi unitate in randul nostru.

  RăspundețiȘtergere
 7. @NIKK-subscriu la tot ce ai spus ,totul este conform cu realitatea cruda pe care ne-a croit-o <<ai nostri<< ma bucur ca mai apare cate un frate de suferinta pentru ca la un moment dat unii credeau ca bat campii si ca am unic scop sa destabilez nu stiu ce.oricum in noul contex se pare ca fara voie si dorinta de la imparatie ne vom UNIFICA in lupta si suferinta. pentru noi care reprez.cam85% va fi mai usor pentru ca suntem <<CALITI"

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite