Google Translate

vineri, 27 august 2010

Instructiuni 191/2010 ale M.A.I. de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010. M. Of. 608/2010

Ministerul Administratiei si Internelor

Instructiuni 191 din 25 august 2010
(Instructiuni 191/2010)
de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Publicat in Monitorul Oficial 608 din 27 august 2010
(M. Of. 608/2010)
Avand in vedere prevederile art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor,

in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmatoarele instructiuni:
Art. 1. -
(1) Fac obiectul prezentelor instructiuni pensiile stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, cuvenite sau aflate in plata la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, denumite in continuare pensii.

(2) Pensiile se recalculeaza prin determinarea stagiilor de cotizare si a punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor lunare individuale realizate, si prin stabilirea cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.

Art. 2. -
(1) Recalcularea pensiilor se face in baza adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, inaintate de beneficiarii pensiilor, denumiti in continuare beneficiari, impreuna cu o solicitare scrisa, la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Solicitarea scrisa va fi formulata conform modelului prevazut in anexa nr. 1a sau, dupa caz, in anexa nr. 1b la Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.

(3) In cazul in care beneficiarii nu inainteaza adeverintele in vederea recalcularii pensiilor insotite de solicitari scrise adresate Casei de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, pentru perioada ce reprezinta vechime in serviciu sau in munca/stagiu de cotizare, recalcularea se efectueaza din oficiu, la determinarea punctajului mediu anual procedandu-se astfel:

a) pentru perioada in care persoanele nu au avut vechime in serviciu se utilizeaza documentele existente in dosarul de pensie sau, in lipsa acestora, salariul minim brut/net pe economie din perioada respectiva;

b) pentru perioada in care persoanele au avut vechime in serviciu se utilizeaza salariul mediu brut/net pe economie din perioada respectiva.

Art. 3. -
(1) In intelesul prezentelor instructiuni, pentru perioada in care s-a desfasurat activitate in calitate de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, prin venituri lunare individuale realizate se intelege suma bruta/neta reprezentand salariul brut/net, respectiv solda bruta/neta, care cuprinde:

a) retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar, inclusiv indexari, compensatii, indemnizatii de conducere/comanda, salarii/solde de merit si alte drepturi similare prevazute de legislatia in vigoare la acea data;

b) sporurile si indemnizatiile acordate in sume fixe sau sub forma de procent din retributia tarifara lunara/salariul de baza lunar/solda lunara/salariul de baza de incadrare lunar sau din salariul functiei de baza/salariul functiei indeplinite/solda de functie/solda functiei de baza, potrivit legislatiei in vigoare la acea data;

c) primele/premiile din cursul anului si cele anuale, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data;

d) sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat, potrivit legii;

e) sumele cuvenite ca reprezentanti in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie, in comitetele de directie, in comisiile de cenzori sau in orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entitatii asimilate acestuia;

f) orice alte elemente salariale similare celor prevazute la lit. a)-d), acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data.

(2) Veniturile lunare individuale realizate se inscriu in adeverinte astfel:

a) venituri lunare individuale brute pana la data de 1 iulie 1977;

b) venituri lunare individuale nete de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991;

c) venituri lunare individuale brute de la data de 1 ianuarie 1991.

(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decat cele prevazute la alin.

(1), venitul lunar individual realizat se determina conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, aprobata cu completari prin Legea nr. 78/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Pentru perioadele in care beneficiarii au indeplinit functii si in alte institutii/entitati din afara sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau la regii autonome si societati comerciale ce participa la realizarea sarcinilor in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, avand calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, se iau in calcul si veniturile lunare individuale realizate in institutiile/entitatile respective.

(5) Pentru perioadele in care beneficiarii s-au aflat in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani, si au primit drepturi calculate potrivit legislatiei aplicabile pe plan national, avand calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, se utilizeaza salariul mediu brut sau, dupa caz, net pe economie din perioadele respective ca venituri lunare individuale realizate.

(6) Pentru perioadele in care beneficiarii au avut calitatea de elev sau student al unei institutii de invatamant pentru formarea cadrelor militare/politistilor sau functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, au indeplinit serviciul militar ca militari in termen ori militari cu termen redus, au fost concentrati sau mobilizati ca rezervisti ori au fost in captivitate, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza ca venituri lunare individuale salariul mediu brut sau, dupa caz, net pe economie din perioadele respective.

(7) Determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele repatriate din Republica Moldova care beneficiaza de pensii se face prin asimilare, in conditiile stabilite prin reglementarile legale in vigoare.

Art. 4. -
In intelesul prezentelor instructiuni, nu sunt cuprinse in veniturile lunare individuale realizate urmatoarele sume:

a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer, potrivit legii;

b) participarea salariatilor la profit, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) compensatiile lunare pentru chirie, potrivit legii;

d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si drepturilor de echipament, potrivit legii;

e) pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului, potrivit legii;

f) indemnizatiile de instalare, potrivit legii;

g) platile compensatorii si ajutoarele primite la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie, potrivit legii;

h) valoarea financiara a normelor de hrana, potrivit legii;

i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea in concediul de odihna, precum si a transportului la si de la locul de munca, potrivit legii;

j) alocatia de stat pentru copii, potrivit legii;

k) orice alte drepturi banesti similare celor prevazute la lit. a)-j), potrivit legii.

Art. 5. -
(1) In vederea eliberarii adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, beneficiarii formuleaza o cerere scrisa care cuprinde datele de identificare si datele de contact ale acestora, inclusiv cele privind adresa de domiciliu la care vor fi transmise adeverintele.

(2) Cererea scrisa se inainteaza/depune la:

a) structura de resurse umane din cadrul unitatii de la care pensionarul a fost trecut in rezerva sau direct in retragere, respectiv a incetat raporturile de serviciu sau, daca unitatea/structura in cauza a fost desfiintata, la structura de resurse umane a inspectoratelor generale/similare;

b) Directia generala management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in situatia in care pensionarul a fost trecut in rezerva sau direct in retragere, respectiv a incetat raporturile de serviciu, din cadrul unitatilor/structurilor care au facut sau fac parte din aparatul central al Ministerului Administratiei si Internelor, ce nu au in componenta structuri de resurse umane.

(3) Pentru perioada in care beneficiarii au activat in unitati/structuri ale institutiilor din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, altele decat cele ale Ministerului Administratiei si Internelor, cererea scrisa se inainteaza/depune potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 735/2010, urmand ca adeverintele sa fie emise si comunicate in conformitate cu normele proprii ale acestor institutii.

(4) Pentru perioada in care beneficiarii au desfasurat activitate in institutii/organe/organizatii din afara sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cererea scrisa se inainteaza/depune la structurile respective.

(5) Pentru perioada in care beneficiarii au indeplinit functii si in alte institutii/entitati din afara sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau la regii autonome si societati comerciale ce participa la realizarea sarcinilor in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, avand calitatea de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, cererea scrisa se inainteaza/depune potrivit alin. (2), pentru veniturile lunare individuale realizate in calitate de cadru militar in activitate, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, si potrivit alin. (3) sau (4), pentru veniturile lunare individuale realizate la institutiile/entitatile/regiile/societatile respective.

Art. 6. -
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (3), in vederea eliberarii adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale, beneficiarii trecuti in rezerva sau direct in retragere din unitati/structuri ale Serviciului Roman de Informatii vor inainta/depune o cerere scrisa, formulata potrivit art. 5 alin. (1), la structurile de resurse umane ale inspectoratelor generale/inspectoratelor judetene/similare ale Ministerului Administratiei si Internelor din zonele unde era situata unitatea de la care au fost trecuti in rezerva sau direct in retragere, iar pentru personalul unitatilor din municipiul Bucuresti, cererea scrisa se inainteaza/depune la Directia generala management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) In cazul in care inspectoratele generale/similare, prin structurile de resurse umane/financiare, nu detin in parte sau in totalitate datele ori informatiile necesare intocmirii si completarii adeverintelor solicitate, acestea transmit cererile scrise, in termen de 5 zile de la data inregistrarii lor, la Directia generala management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) In cazul in care inspectoratele judetene/similare, prin structurile de resurse umane/financiare, nu detin in parte sau in totalitate datele ori informatiile necesare intocmirii si completarii adeverintelor solicitate, acestea transmit cererile scrise, in termen de 5 zile de la data inregistrarii lor, la sectiile de informatii judetene din cadrul Serviciului Roman de Informatii, in vederea efectuarii acestei activitati.

(4) In cazul in care, pentru cererile scrise primite/depuse la Directia generala management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, nu sunt detinute in parte sau in totalitate datele ori informatiile necesare intocmirii si completarii adeverintelor solicitate, directia respectiva transmite cererile scrise, in termen de 5 zile de la data inregistrarii lor, la Serviciul Roman de Informatii, in vederea efectuarii acestei activitati.

(5) Dupa intocmirea si completarea de catre Serviciul Roman de Informatii a adeverintelor solicitate, acestea se transmit Directiei generale management resurse umane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precizandu-se, dupa caz, motivul necompletarii acestora, integral sau pe perioade. Impreuna cu adeverintele transmise vor fi restituite si cererile scrise.

(6) In urma primirii adeverintelor, pentru comunicarea acestora persoanelor solicitante, structurile de resurse umane vor proceda, dupa caz, potrivit art. 7 alin. (1) si (3).

Art. 7. -
(1) In cazul unitatilor/structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, dupa inregistrarea cererii scrise in vederea eliberarii adeverintelor, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 735/2010, structura de resurse umane va verifica si va extrage situatia activitatii profesionale desfasurate de catre persoana in cauza, procedand astfel:

a) in situatia in care activitatea a fost desfasurata doar in cadrul unitatii respective, cererea scrisa impreuna cu datele de personal vor fi transmise structurii financiar-contabile care a asigurat plata drepturilor salariale si care, cu sprijinul compartimentului sau unitatii ce detine arhiva documentelor justificative privind veniturile lunare individuale realizate (statul de plata al salariilor, premiilor etc.), dupa caz, intocmeste si completeaza adeverintele ce vor fi comunicate persoanei solicitante, prin grija structurii de resurse umane, sub semnatura comandantului/sefului unitatii respective, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii;

b) in situatia in care activitatea a fost desfasurata in mai multe unitati/structuri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru perioada corespunzatoare, cererea scrisa (in copie) va fi comunicata, in termen de 5 zile de la data inregistrarii ei, si unitatilor/structurilor in cauza, urmand sa fie efectuata procedura prevazuta la lit. a), iar adeverintele intocmite si completate sa fie transmise unitatii la care a fost inregistrata initial cererea, sub semnatura comandantului/sefului unitatii emitente, in termen de 20 de zile de la data primirii cererii;

c) in situatia in care se constata ca cererea scrisa nu a fost inaintata/depusa la structurile competente, potrivit art. 5, structura de resurse umane va comunica acest fapt persoanei solicitante, in termen de 5 zile de la data inregistrarii acesteia.

(2) In situatiile in care, pentru o anumita perioada de activitate, nu exista documente justificative privind veniturile lunare individuale realizate, la intocmirea si completarea adeverintelor se inscrie faptul ca nu exista date/documente pentru perioada respectiva.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), adeverintele intocmite si completate, prin structurile financiar-contabile, de catre fiecare unitate/structura se conexeaza de structura de resurse umane la care a fost depusa cererea scrisa si vor fi comunicate persoanei solicitante, prin posta, in termen de 5 zile de la data primirii ultimei dintre acestea, sub semnatura comandantului/sefului unitatii respective.

(4) Unitatile/Structurile care elibereaza adeverinte in vederea recalcularii pensiilor poarta intreaga raspundere cu privire la valabilitatea si corectitudinea acestora.

Art. 8. -
(1) In cazul in care beneficiarii nu pot depune adeverinte necesare recalcularii pensiilor, pentru perioada in care nu au avut vechime in serviciu, din motive neimputabile lor, acestia pot prezenta sau comunica la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor, impreuna cu solicitarea scrisa de recalculare, carnetul de munca din care sa reiasa veniturile lunare individuale realizate.

(2) Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor va efectua recalcularea pensiilor, in ordinea inregistrarii solicitarilor scrise si a adeverintelor/carnetelor de munca inaintate in acest sens, in termen de 15 zile lucratoare de la data primirii acestora.

(3) Dupa recalculare, Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor emite decizie prin care se stabileste punctajul mediu anual determinat si cuantumul pensiei recalculate, cu respectarea prevederilor art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 735/2010.

(4) Impreuna cu decizia de pensie recalculata, Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor va inainta, in scris, si buletinul de calcul al pensiei recalculate.

(5) In situatia in care se constata erori de calcul, decizia privind pensia recalculata poate fi revizuita din oficiu, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. -
(1) Adeverintele/Carnetele de munca necesare stabilirii punctajelor medii anuale in vederea recalcularii pensiilor se inainteaza la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor doar pentru perioadele in care beneficiarii pensiilor au desfasurat activitate pana la data trecerii in rezerva sau direct in retragere, respectiv data incetarii raporturilor de serviciu.

(2) Adeverintele/Carnetele de munca inaintate la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor neinsotite de solicitarea scrisa prevazuta la art. 2 alin. (1) nu se iau in considerare, recalcularea fiind efectuata din oficiu, conform prevederilor art. 2 alin. (3).

Art. 10. -
Pentru persoanele care au trecut in rezerva sau direct in retragere, respectiv au incetat raporturile de serviciu dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 119/2010, dosarul de pensie ce va fi inaintat la Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor va contine pe langa documentele stabilite conform Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si adeverintele necesare stabilirii punctajelor medii anuale in vederea recalcularii pensiei, intocmite si completate, in mod corespunzator, conform prevederilor prezentelor instructiuni.

Art. 11. -
(1) In conformitate cu prevederile art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 735/2010, se autorizeaza unitatile Ministerului Administratiei si Internelor implicate in procesul de recalculare a pensiilor si in activitatea de intocmire, completare sau eliberare a adeverintelor necesare stabilirii punctajelor medii anuale sa incheie conventii civile cu personal specializat, pe o perioada determinata, conform legii.

(2) Incheierea conventiilor prevazute la alin. (1) se face cu acordul Directiei generale financiare din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in limita fondurilor bugetare alocate pentru aceasta natura de cheltuieli.

(3) Pentru unitatile aparatului central din structura Ministerului Administratiei si Internelor, incheierea conventiilor prevazute la alin. (1) se face cu aprobarea secretarului general al ministerului, in limita fondurilor bugetare alocate pentru aceasta natura de cheltuieli.

Art. 12. -
Prezentele instructiuni se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Bucuresti, 25 august 2010.

42 de comentarii:

 1. Eheee.....
  Hai sa vedem acum!
  Sunt ceva diferente de ... aplicare?
  Bate ce ORDONA Oprea cu ce instructeaza Blaga?
  Urmeaza oare si Predoiu de la MJ? Legal ar fi DA!

  RăspundețiȘtergere
 2. La o prima citire descoperim deosebiri esentiale fata de ordinul M-101- al MApN.

  RăspundețiȘtergere
 3. Astia chiar aplica Legea dupa cum ii duce capul, sau cum vor muschii lor! E de speriat prostia! Sau ... ce contam noi in fata lor?

  RăspundețiȘtergere
 4. Diferente?Iata una:daca trimiti soldele fara sa ceri ezplicit recalcularea conf.l 119,se recalculeaza cu salariu mediu brut/net[la noi nu e asa ceva ]

  RăspundețiȘtergere
 5. Se pare ca juristii din M.A.I. se gandesc ca vor iesi
  intr-o zi la pensie ( in conditiile unor legi discutabile )
  Cei din M.Ap.N , NU !!
  Oricum este o dovada clara ca in M.Ap.N. avem orice,
  mai putin PROFESIONISTI .

  SA TAITI BINE ( celor activi ) !!!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 6. SA TRAITI BINE ( numai cei activi ) !!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 7. Pana in final ,ei o sa calculeze conform documentelor existente la dosarul de pensie,fara nici un acord din partea noastra ,atunci de ce mai vor sa ne plimbe pe la CMJ ?

  RăspundețiȘtergere
 8. @anonim16:57La dosar nu sant toate statele de solda

  RăspundețiȘtergere
 9. Intrucat am observant ca in foarte multe comentarii se face referire la imposibilitatea incadrarii in timp a activitatii de extragere a datelor inscrise in STATELE DE PLATA , risc eu un raspuns .NU va agitati degeaba ! NU si-au pus nici-un moment problema verificarii statelor de plata. Dealtfel ar fi IMPOSIBIL si in acelasi timp INUTIL . Varianta pe care se va merge va fi stabilirea elementelor necesare recalcularii pensiilor pe baza documentelor existenmte in MEMORIILE ORIGINALE. Aceste Memorii (dosare ) se pastreaza la CMJ-uri ,pentru cadrele militare in rezerva si in arhiva de la Pitesti ,pentru cei in retragere. In Memoriul Original al fiecarui cadru militar sunt arhivate(cu lux de amanunte) toate documentele care atesta evolutia profesionala a fiecaruia dinte noi… cum ar fi ….GRAD/FUNCTIE/VECHIME IN SERVICIU/CONDITII DE MUNCA / MERITUL MILITAR/..etc. Pe baza functiilor indeplinite si a unitatilor in care ne-am desfasurat activitatea se pot determina cu usurinta sporurile cu caracter permanent si functiile ce au presupus acordarea indemnizatiei de comanda. Probabil ,singurele elemente ce nu sunt ,,trecute la dosar “ sunt soldele de merit si primele anuale. Nici macar pentru stabilirea acestor doua elemente nu este necesara ,,lingerea “a zeci de mii de state de plata , multe dintre ele roase de soareci sau ilizibile din diverse motive. ESTE suficienta consultarea OZU-rilor ,documente cu caracter juridic in care au fost inscrise in luna martie a fiecarui an (din 1992 incoace) persoanele care au beneficiat de solda de merit. Tot in OZU, au fost inscrise cuantumurile premiilor anuale (sau acordate cu diverse ocazii). Numai niste tampiti ar pune pe drumuri ,,personal angajat pe perioada determinate” pentru a extrage date din zecile de mii de state de plata. O recomandare pentru juristii SCMD. Motivatia cu imposibilitatea determinarii veniturilor fiecarui cadru militar prin extragerea datelor din STATELE DE PLATA …. Nu TINE!!!!...pentru ca nu este nevoie de acest lucru. Au in mana toate elementele si parghiile necesare pentru a determina cu obiectivitate veniturile fiecaruia ,cu o singura excxeptie …sa nu fi activat in armata altei tari… Si in final o recomandare pentu conducerea SCMD. Nu neglijati faptul ca se apropie sesiunea parlamentara si dezbaterea in camera deputatilor(decizionzla) a LEGII SISTEMULUI UNITAR DE PENSII !!! SI tare mi-e teama ca vom cadea din lac in put .

  RăspundețiȘtergere
 10. Perfect adevarat tot comentariul lui NIKK

  RăspundețiȘtergere
 11. T_REX spune:
  august 28, 2010 la 6:06 pm | Răspunde

  @PLANO-in primul rand va multumesc pt. explicatiile clare pe care le dati si care sunt valabile pt. toti cei care citesc. In alta ordine de idei imi permit sa va sugerez sa nu va mai obositi,pentru ca unii adopta politica surdului.nimic nu e valabil ,pt.domniile lor decat L164.stai si te intrebi la un moment dat daca este vorba de naivitate,infantilism sau chiar mai mult.Ei spera sa nu se aplice L119-lege organica si cu aviz CCR,ei spera sa castige ceva in justitie pe aceasta tema,ei indeamna sa se boicoteze recalcularea uitand de fapt ca nu poate fi boicotata si ca vor pierde exact cei care nu depun actele.Ei nu pot nici in ultimul ceas sa accepte ca L164 a fost o porcarie scuzati expresia.Legat de casele de avocatura intuitia imi spune ca si aici este vorba de o magarie Mare.credeti ca au fost alese intamplator?Eu am convingerea ca multi isi freaca mainile si se gandesc ca si-au asigurat un front de lucru pt. ani buni.Ce daca nu vor castiga nimic in instanta,actorii principali trebuie platiti -nu? Si in acest fel cred ca gasim explicatia faptului ca se marseaza atata pe lupta in justitie si cam atat. dam in judecata pe toata lumea, ne luptam chipurile cu o lege organica ce conteaza-baii sa fie justificati . acum astept sa ma ..radeti asa ca intre olteni

  RăspundețiȘtergere
 12. @Nikk... te citez: ... o recomandare pentu conducerea SCMD. Nu neglijati faptul ca se apropie sesiunea parlamentara si dezbaterea in camera deputatilor(decizionzla) a LEGII SISTEMULUI UNITAR DE PENSII !!! SI tare mi-e teama ca vom cadea din lac in put ...

  Nu ai fost ATENT! Am scris deja AICI despre faptul ca a inceput DEZBATEREA in COMISIILE Camerei Deputatilor, dar ca de OBICEI, cei de la PUTERE voteaza cum vor MUSCHII lor, fara a tine seama de AMENDAMENTELE opozitiei, pe care le resping pe banda rulanta!

  Se pare ca JURISTII SCMD, sunt in vacanta, ori nu mai dau doi bani pe ce mai scriem si noi! Oricum, din pacate, de multa vreme nu am mai vazut un punct de vedere, cat de mic, al SCMD BUCURESTI pe acest blog! Cred ca ne ignora! Nu-si pot permite sa nu ne citeasca!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 13. pentru d-l NIKK ;
  Camaradereste, imi voi permite sa va contrazic putin, pentru ca lucrurile nu sunt chiar asa de simple cum evidentiati ! Sincer, mi-as fi dorit, dar realitatea este alta ! Am vazut dosare ale colegilor, aflate in evidenta CMJ-ului , avand doar coperti ! Sau, dosare din care nu reiesea din nicio formulare ca persoana in cauza fusese personal aeronautic desi acesta era adevarul !
  In alta ordine de idei, de unde apreciati ca slujbasul de la CMJ-ul care detine dosarul unui cadru, ar putea sa scoata veniturile din zboruri, parasutari, scufundari etc ?!
  Sau, daca nu s-ar consulta statele , OZ-ul, cum altfel s-ar evidentia situatia militarului ,,X,, care a detinut solda de merit doar cateva luni , aceasta fiindu-i retrasa din motive care ...nu ne intereseaza ?!
  Sau , unde ,,puncteaza,, dosarul militarului sumele reprezentand compensarea concediului de odihna neefectuat , primele, premierele etc etc etc ?!
  Credeti ca cineva si-ar baga gatul in lat pentru a trece veniturile in acea adeverinta, neavand la baza o justificare cat mai clara ? Personal ma indoiesc, mai ales ca ar trebui cel mult sa-l doara in cot pe respectivul daca acest proces de ,,scotocire ,, tine 5 luni , 5 ani sau ceva mai mult !
  cu toata deferenta,manasia

  RăspundețiȘtergere
 14. @manasia 29 august 2010, 02:17 :
  Perfect adevarat...dar e greu de convins (contracarat) Hoarele , Porele , Visanii , Bourenii...

  RăspundețiȘtergere
 15. @ manasia
  Imi pare rau ca trebuie sa va contrazic.Daca ati fi citit cu atentie Legea 119/2010 si normele metodologice de aplicare sunt convins de faptul ca ati fi inteles modul de rezolvare a situatiilor de genul celor la care faceti referire. In procesul de recalculare sunt implicate trei structure ale ministerului : Directia financiar contabila prin Sectia pensii militare / CMJ-urile / Arhiva M.Ap.N. Majoritatea memoriilor originale sunt complete. Pe baza lor se pot stabili veniturile realiizate fara a fi necesare demersuri facute de CMJ catre arhiva. Situatiile la care ati facut referire constituie exceptii si pentru solutionarea lor CMJ-urile vor solicita date arhivei M.Ap.N. Daca ati fi citit cu atentie comentariul meu ati fi observant faptul ca si eu consider O.Z.U .-ul , document juridic ,in care au fost inscrise absolut toate activitatile de genul celor la care ati facut referire . Cu alte cuvinte personalul arhivei nu va lucra pentru a determina veniturile a aproximativ 80.000 pensionari militari si se va limita la solutionare a 10 – 15 mii dosare ( cele din care nu au mai ramas decat copertiile ). PERICOLUL este altul d-le ,,Manasia “si stimate ,,mos alecu”. Ne incapatinam sa boicotam legea 119 prin blocarea in instanta a normelor metodologice de aplicare in speranta ca intre timp este posibila schimbarea majoritatii in parlament si prin vointa politica legea respectiva va fi abrogata. GRESIT ! Nici-un partid politic responsabil (PSD / PC / PNL) ajuns la putere nu va risca sa abroge aceasta lege pentru simplul motiv ca va pierde capital electoral. ESTE VORBA despre 5 MILIOANE de pensionari civili ( care din nefericire ne-au fost si ne sunt ostili ). Prevederile Legii 119/2010 (imbunatatite) pot constitui baza discutiilor cu ocazia dezbateriii in comisii si ulterior in camera deputatilor a LEGII SISTEMULUI UNITAR DE PENSII. Obiectivul nostru al tuturor ar trebui sa fie PENSIE OCUPATIONALA sau in cel mai rau caz CAPITOL UNIC in cadrul noii legi.

  RăspundețiȘtergere
 16. @manasia 29 august 2010, 02:17 si Nikk 29 august 2010, 10:56 :
  Exact cum am spus la 29 august 2010, 07:55 !

  RăspundețiȘtergere
 17. @mos alecu-de cand tot postati era bine sa va logati si dvs, sa stim cu cati mosi stam de vorba.Inca o data subliniez ca NIKK are dreptate si in ceea ce priveste recalcularea(treaba care sincer sa fiu ar trebui sa ne priveasca mai putin. sant organe legale ale statului care trebuie sa o faca? Sunt. daca nu o vor face corect si la timp atunci mai vorbim.Asa cum spuneam NIKK are dreptate mai ales in ceea ce priveste incercarile de boicotare. este o copilarie si nu voi mai repeta de ce.Orbiti de faptul ca vor pierde (pana acum au castigat din plin fata de alti militari pens.si nu i-a deranjat de loc), uni nu reusesc sa mai vada realitatea si calea dreapta. se pierde momentul prielnic pentru a se mai imbunatati l119. In ceea ce priveste Hoarele etc etc. moe alecu va retin atentia ca nu aveti dreptate;sunt cadre militare pensionari care nu s-au imbuibat din jegul de lege 164 si care acum au realizat ca se face dreptate.mai mult ,cea mai mare partenu sunt membriide partid spre deosebire de domnia ta etc etc

  RăspundețiȘtergere
 18. Eu cred ca orice am face , ei tot aiurea vor calcula . Nici nu stiu de ce atatea discutii. Normal, pentru o intocmire corecta , ar trebui sa ia statele de plata . E singurul documet de plata care poate atesta fara dubii venitul Toate celelalte documente si insrisuri financiare sunt anexe sau documente ajutatoare . Documentul de baza este statul de plata . Asta in cazul cand (cazul la interne , nu la noi ) nu se aduaga si primele , si alte venituri nepermanente . Dar si la alea se face stat de plata suplimentar, deci tot la state ajungem .Adevarul insa e ca nu vor tine cont de ele, si ii doare in duda cum le vor calcula . Le vor calcula cum le vine mai usor .
  Insa cei care s-au decis sa ceara recalcularea , macar sa aibe tupeul sa ceara si documentele justificative , respectiv statele de plata .Asta ca sa poata cere o eventuala verificare daca i se pare ceva suspect . Si ca sa vada daca chiar fac un calcul corect . Si sa nu uite sa specifice ca cer recalcularea impotriva vointei lorsi isi prezerva dreptul de a da statul in judecata .
  Oricare ar fi sansele , macar atat sa faca .
  Altfel referitor la Ordinul internelor, se poate observa lesne un lucru : ei au cateva sindicate cu care sunt obligati sa coopereze, pentru ca sunt reprezentative , si cei de acolo, chiar se zbat pentru drepturile lor, nu dau pe la sindicat odata pe saptamana sau pe luna .Si stiti care e frumusetea? Multi sefi de filiale judetene sunt agenti , deci subofiteri, nu colonei, generali sau mai stiu ce ce " scule " dar se ocupa de sindicat , nu stau la discutii cu Diaconescu depre o eventuala colaborare .

  RăspundețiȘtergere
 19. Sa zambim.Ne-au ciuruit. Singura scapare,caderea guvernului actual. Curtea Constitutionala(magistratii)-sunt aserviti puterii.In 19 mai 2007 "poporul" a dat verdictul,dictatorul sa ramana in continuare.

  RăspundețiȘtergere
 20. @cezar
  De ce ne jignesti...suntem noi vinovati ca ne-au ademenit cu legea 164 ??? dumneata cand ai iesit la pensie? probabil esti satul de cati ani ai beneficiat de ea..jegosi sa numesti pe altcineva...probabil dumneata esti pensionar din epoca comunisto-securista...sau esti vreun fost adjutant plutonier de companie, rosu in obraji ,cu burta si chelie..Vezi-ti de treaba ta, ca enervezi pe toata lumea.Sau te-au pus pdl-istii sa faci diversiune, ce se pricep ei mai bine...

  RăspundețiȘtergere
 21. acaonstantine ,
  Nu are rost sa te enervezi. Supara-te daca te certi cu prietenii.

  RăspundețiȘtergere
 22. @CONSTANTIN-cu respect va raspund ca nu v-am jignit cu nimic. eu am injurat L164 din cauza careia se intampla toate.da am iesit in 2000 si cu respect va informez ca mi-au trebuit8 ani de memorii personale si in grup la peste 3 ministrii ai apararii ca sa mai primim si noi firimituri. asa ca sunt satul de firimituri obtinute cu taraita si in acelasi timp consider ca am fost furat de contrval. a ,,trei masini mici''cum zicea cineva . nu sunt plotonier cum zici mata ci ofiter superior cu colegiu militar la baza. sa auzim de bine

  RăspundețiȘtergere
 23. Filozofiile noastre sunt citite si de altii,care chiar nu apreciaza decat in zemflemea spiritul de fronda portocalie al unora.Oamenii nu inteleg ce avem noi cu noi!
  Haideti sa-i dam dreptate d-lui Cezar ,si sa ne lase in pace cu prostioare despre care lege e mai buna!Contrazicerile duc invariabil la jigniri,si chiar va rade lumea.Asa vreti sa aducem langa noi mai multi colegi,sau sa fim apreciati de altii din afara sistemului?
  Eu m-am linistit afland-desi nu ma interesa-ca stimatul domn Cezar are ceva la baza.

  RăspundețiȘtergere
 24. @Constantin-simt nevoia sa mai completez raspunsul cu inca ceva.. Dvs. afirmati ca v-au ademenit cu L164--ASA este si va dau dreptate,dar ce vina avem noi in speta eu? Inteleg perfect mecanismul unii au fost puternic nedreptatiti, ALTI AU CASTIGAT BABAN ultimii(CEI CU VECHIME MICA) au fost ademeniti sa paraseasca sistemul in liniste . Pentru asta sariti la gatul cui trebuie nu al meu. cu respect

  RăspundețiȘtergere
 25. V-ati umflat bardanele cu marmelada si un bot de mamaliga si acum va da intelighentia pe dinafara,nu stiti care sunteti mai spirituali si mai intelepti?Lasati poantele de doi bani si veniti cu ceva concret,ce facem ,cum contracaram,cum ne organizam.Mana pe b ata,ca altfel o sa murim de foame alaturi de copii si nepoti.SUNTEM INCALECATI !

  RăspundețiȘtergere
 26. Anonimule , s-a umflat mamliga in tine ? Iti da mana sa vorbesti de dupa colt. Ia taica bata si iesi la drumul mare , cine te tine ? Fa-te haiduc, sau lotru, sau pune-ti masca lui Zorro si treci la gaurit dusmanii de clasa , daca prin asta iti demonstrezi tu inteligenta .

  RăspundețiȘtergere
 27. RASPUNS;Scorpio-S-au umflat nervii "neicusorule"deoarece -fiindca,noi eram 21 de ofiteri-pilot intr-o subunitate[escadrila]si doar 1[unu] avea functie de comanda=spor 30% la pensie,doar 2[doi]primeau solda de merit in comparatie cu cei de la birouri unde erau 2-3 ofiteri si toti aveau solda de merit iar 1 [unu] avea functie de comanda.Apoi ,functiile noastre erau de lt.maj.,cpt.sau maior iar ale lor de la maior in sus.Conform ordonantei 7,am iesit la pensie dupa principiul 5 ani din ultimii 10.=grad ,functie,vechime,dispozitiv,solda de merit,comanda si gradatie.Am fost loviti in plin timp de 7 ani am avut pensia cu cel putin 60% mai mica decat similarii nostri-Atunci cum sa nu se umfleMAMLIGA?,cum sa nu visam la haiducie -INTELEPTULE !?daca vrei sa mai conversam scrie nr de mobil si te voi suna.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 28. @TRAIASCA AVIATIA ROMANA--_MULT V_A MAI TREBUIT CA SA INTERVENITI.CER SENIN TIGRILOR CU VOI AM COLABORAT CEL MAI BINE DIN 2003 INCOA si de fapt intodeauna cand a fost sa ne ,,intalnim""

  RăspundețiȘtergere
 29. @all, @tuturor pilotilor: va salut si bine ati venit pe acest blog! Citesc zi de zi postarile/comentariile voastre. Razbate nedreptatea cu care ati fost/am fost tratati multi dintre noi, de catre cei care ne-au ORDONAT serviciile, munca. Multa, foarte multa nedreptate! Atat in timpul serviciului, dar mai ales dupa "picajul fortat", intr-o pensie la fel de nedreapta. Am fost mereu asmutiti unii impotriva altora! Principiul "divide et impera" aplicat non-stop!

  Nimeni nu trebuie sa acuze pe nedrept! Fara a cunoaste exact datele unei probleme, oricat ai fi de bun, nu poti s-o rezolvi. Indemn la calm, la o camaraderie de arme, la o mai buna si prieteneasca apropiere! Nu trebuie sa ne luptam noi cu noi! Eforturile trebuie CANALIZATE spre unire/unitate, iar IMPREUNA, spre gasirea celor ma bune SOLUTII de indreptare a tuturor relelor, nedreptatilor! Puterea de ieri sau de azi, ne trateaza cu aceeasi indiferenta! Isi amintesc de noi, doar la fiecare 4 ani! Ce nu stiu EI, ca noi nu putem fi CUMPARATI cu galetusa, cu kg da faina, ulei, zahar! Iar daca ne UNIM, putem mai mult! Sa tinem aproape!

  RăspundețiȘtergere
 30. Tigrule , te inteleg dar care este vina mea , sau a celorlalti pensionari, sau a celorlalti sindicalisti ?Noi am facut legile ? Noi le-am aplicat stramb ? Nu neicusorule , noi am fost cei care le-au suportat , sau am beneficiat de ele . Tu esti suparat pe cei de la birouri ? Si eu am lucrat la birou, spre sfarsitul carierei . Si din 6 membri ai biroului, 1 primea solda de merit . Procentajul era la fel in toata armata , nu se punea la infanterie de doua ori si la aviatie odata . Ce facem acuma , o noua impartire ? Ne certam intre noi pe categorii de arme ? Vrei sa spun cum ma uitam eu pe vremuri la avioane si spuneam " ce bine de ei , se plimba cu avionul, stau doua ore in aer , sau o ora , trag doua ture si apoi vin la sol si o tin in chefuri :norma de hrana speciala , solda babana, ore de zbor platite seprata, de parca nu zborul era datoria pilotilor . In fine , nu am fost invidios , nici nu m-am uitat chioras la piloti pentru asta .Daca v-am invidiat pentru ceva a fost pentru faptul ca erati oameni alesi si erati inchegati si solidari . Asta am invidiat si admirat la voi . La infanteria selectia era mai lejera si din cauza asta mai multa carne de tun , deci si uscaturile erau mai multe . Si sper sa nu se fi schimbat nimic intre timp la voi . Sper si sa intelegeti ca acuma , la pensie suferim, toti la fel , indiferent de cuantumul pensiei . Si trebuie mai intai sa luptam cu cei ce ne calca in picioare acuma , si dupa aia daca mai e timp, sa ne reglam " conturile " daca avem ceva de reglat , dar eu zic ca nu .
  Tu ce zici ?

  RăspundețiȘtergere
 31. Dragi FRATI / DUSMANI,era vorba "cadristului" din sc.de la Boboc{sa-i fie tarana usoara}>Nu vreau sa reprosez nimic altor categorii de arme sau colegilor care au prins alt sistem de pensionare ci spre aducere aminte am pomenit.Cat despre discrepante invidia si parerea sau atitudinea unor colegi care daca isi vad desaga lor plina si-i privesc cu dispret pe cei nedreptatiti ce sa spun ,este deranjant.Acest aspect se observa si acum cu pensii peste sau in preajma a 1000 de euroi nici nu se inscriu in SCMD ,in schimb au clontul tare pe la colturi si la ANONIM.In fostele regimente de aviatie sunt zeci de comandori[colonei]care stau privesc peste gard doar-doar vor beneficia de rezultatul zbaterii fraierilor precum mandea.Acum o luna am facut infarct ,de vreo9 7-8 ani ma lupt cu morile de vant...nu mai am putere ,,,lupt in van .Urziceni tigri2.

  RăspundețiȘtergere
 32. Nu condamnati pe cei care se numesc-ANONIM-deoarece este tare complicat altfel.Ma tot inregistrez la fiecare postare si atunci e mai simplu-ANONIM-Asta nu inseamna ca ascundem ceva.La fel ,dar mai complicat,este si pagina de uz intern a scmd [pun parola si zice ca nu e buna ,pun alta la fel.nici nu mai stiu ce parola am in prezent]

  RăspundețiȘtergere
 33. Nu cred sa fie dusmani printre noi . Numai prostii isi fac dusmani printre frati .Indiferent cand am iesit , cu cat am iesit, ce specialitate sau arme suntem, militari, politisti, securisti, militieni ,piloti, pifani, marinari,avem aceeasi cruce de purtat. Pe 15 septembrie se voteaza legea unitara a pensiilor . Daca pana atunci ne certam intre noi in loc sa ducem munca de lamurire cu partidele care inca ne mai sprijina punctele de vedere , dupa 15 septembrie ne putem da in cap linistiti, oricum vor fi seci toate .Conducerea SCMD este in concediu probabil de la al cu tata'n gura pan' la al cu barba sura ,presedintele si vicepresedintiisi-au pastrat cizmele de pe vremea lui ceashca si acuma dorm in ele . Cum ei sunt sindicalisti de martea , si nu citesc ce se scrie pe aici , avem toate sansele sa aflam din presa toate detaliile pe cere le cerem CD.
  AMR -16. .

  RăspundețiȘtergere
 34. Anonim
  daca iti e greu sa te loghezi la fiecare postare , e ok , te inteleg . Dar macar semneaza cumva , asa cum ai vrea sa te loghezi . Nu e mare lucru, dupa ce ai postat , sa sprii " tristu navetistu", sau "nicu piticu" oricum , numai sa stie lumea care anonim este . Atentie, "ilie de la scularie" e luat .

  RăspundețiȘtergere
 35. @ scorpio-- bine ma motan chior ca sti tu ca la infanterie sunt numai uscaturi. de comandanti de arme intrunite ai auzit? de unde provin? si ma rog tu cam de pe unde esti ca multa lume zice ca esti cam..alunecos. Nicu PIticu

  RăspundețiȘtergere
 36. @Anonim 20:03, Ti-am sters definitiv comentariul! Aici nu se fac instigari la violente! Va rog sa intelegeti ca EXISTA reguli, prevederi legale! Nu inseamna ca daca unii NU respecta Legea, indiferent ca sunt CHIAR la Guvernare, trebuie si noi, ceilalti, sa le luam EXEMPLUL! Cu VIOLENTA, nu se ajunge departe! Cel mult, la ANARHIE! Nu asta trebuie ACUM romanilor! Trebuie doar ... minte limpede, unitate si vointa de a schimba raul, de a indrepta lucrurile!

  RăspundețiȘtergere
 37. ilie de la scularie30 august 2010, 20:22

  @scorpio 30 august 2010, 18:30 :
  Multamesc ... numele aista nu-i asa de aratos ca a' lu' matale ... da aista-i , c-altu' n-am...

  RăspundețiȘtergere
 38. Eu deja imi pregatesc actiunea in justitie ptr ianuarie cand vine pensia recalculata.Motivele actiunii le-am luat din AVIZUL CONSILIULUI LEGISLATIV la legea 119 [a se vedea pe saitul c. dep.]Desi motivele nu au contat in Romania[in fata c.c.r]sper sa aiba succes la c.e.d.o.Rog juristii sa comenteze[si altii]Motivele sant bune chiar si daca apare noua lege a pensiilor din c. dep.

  RăspundețiȘtergere
 39. Continuare ioan 20.57Si fara avocat ca am experienta proceselor.Avocatul,parerea mea,va dori o plata considerabila.Eu am ajuns le cedo cu guvernul in 2002 si sa stiti ca nu costa nimic[1-2-3 recomandate cu aviz de primire.Am pierdut atunci ptr un avocat mi-a spus ca in termen de un an ,dupa terminare proces in tara,sa trimit la cedo.Eu am trimis dupa 7 luni [trebuia dupa 6 luni ]si am pierdut.

  RăspundețiȘtergere
 40. pentru d-nii NICK si SCORPIO :
  1. D-le NICK, desi imi doresc sa va dau dreptate in legatura cu afirmatia dvs, precum ca ,,...NU va agitati degeaba ! NU si-au pus nici-un moment problema verificarii statelor de plata. .... Varianta pe care se va merge va fi stabilirea elementelor necesare recalcularii pensiilor pe baza documentelor existenmte in MEMORIILE ORIGINALE. Aceste Memorii (dosare ) se pastreaza la CMJ-uri ,pentru cadrele militare in rezerva si in arhiva de la Pitesti ,pentru cei in retragere. In Memoriul Original al fiecarui cadru militar sunt arhivate(cu lux de amanunte) toate documentele care atesta evolutia profesionala a fiecaruia dinte noi… cum ar fi...,, nu-mi reuseste ptr ca ,,nu sunteti la zi,, cu datele !
  Dosarele fostelor cadre militare(memoriile ) , aflate la CMJ nu contin nici pe departe elementele necesare completarii adveverintelor cerute de lg 119/2010...In aceasta situatie , ma indoiesc ca vreun sef de CMJ si-ar pune la bataie cariera pentru a elibera o astfel de ADEVERINTA CU VENITURI LUNARE, fara a avea o baza de date suficienta , mai ales ca aceste adeverinte vor fi evaluate si de solicitant !
  Drept urmaare, tehnic vorbind, a sustine ca nu se va apela la arhive este foarte departe de adevar ! Fara indoiala, este greu de intuit in ce va consta colaborarea cu aceste arhive pentru ca lucrurile sa nu poata fi atacate(probabil ca aceste vor trimite fotocopii CMJ-urilor, cine stie ), dar ea va functiona .
  Sa fiu bine inteles: desi lg 164/2001 are multe imperfectiuni ( vezi modul de acordare a pensiei suplimentare sau faptul ca nu prevede ca in calculul pensiei sa se ia primele si sporururile in cazul personalului aeronautic, prevazute de lg salarizarii 136 ), aceasta este de preferat acestei mizerii legislative ,119/2010 !
  D-le SCORPIO , insinuarea Dvs din fraza ,,...ei ( vorbiti de colegii de la interne )au cateva sindicate cu care sunt obligati sa coopereze, pentru ca sunt reprezentative , si cei de acolo, chiar se zbat pentru drepturile lor, nu dau pe la sindicat odata pe saptamana sau pe luna .Si stiti care e frumusetea? Multi sefi de filiale judetene sunt agenti , deci subofiteri, nu colonei, generali sau mai stiu ce ce " scule " dar se ocupa de sindicat , nu stau la discutii,,,.. este absolut jignitoare ! Daca mai clamati ca sindicatul ar merge mai bine daca ar fi condus NU DE OFITERI ci de mm sau sof ( pentru care am toata consideratia ) , faceti o gafa monumentala ! Dincolo de faptul ca reusiti, probabil fara sa va doriti, sa alimentati aceasta nefericita stare de tensune dintre corpurile cadrelor militare , a generaliza ca toti ofiterii procedeaza, asa este o nepermisa eroare ca si aceea pe care o faceti vorbind de grade cand va referiti la conducere ! In sindicat ne-au insotit gradele doar pentru ca suntem proprietarii acestora, punct !Sefii ii alegem dupa competenta, zic eu , nu dupa grade !
  In alta ordine de idei , ca in orice structura asociativa, avem posibilitatea sa o parasim daca nu ne convine ceva desi, eu cred, ca doar din interiorul ei o putem modela mai rapid , prin atitudine .
  Din pacate , dovedim , si persistam in aceasta, ca nu putem fi solidari si ca traim in continuare o stare de ,,bellum omnium contra omnes,, . Pacat, exact acest aspect este exploatat, cu atata usurinta, de cei impotriva carora vrem sa ,,ne adresam,, ! Avem orgolii... cat incape !
  Si mai zicea cineva, oarecum pompos, ca noi militarii CONSTITUIM O CASTA !?

  amandurora, tot respectul meu

  RăspundețiȘtergere
 41. Multumim pentru "pont" Ioane! Merită de retinut. Daca nu pentru juristii SCMD macar pentru noi.

  RăspundețiȘtergere
 42. MANASIA,
  Trebuie sa recunosc ca ai imaginatie . Ai imaginatie daca crezi cumva ca asta a fost ideea mea , de a crea zanzanie intre corpuri de cadre sau intre armata si politie . Eu nu am facut altceva decat sa spun ca sindicatele de la interne -bravo lor - sunt mai unite si mai organizate decat noi, ca fac mai multe si vorbesc mai putine , stiu ce vor si sunt cu adevarat interesate de viata alor lor . Ultimele stiri nu fac decat sa o demonstreze . La noi , conducerea sindicatului a luat pauza , iar filialele asteapta (covarsitoarea majoritate) sa primeasca indicatii . Iti place sau nu iti place , ne place sau nu, asta e adevarul . Si spuneam, "culmea" e ca filialele celor din MI sunt conduse de agenti, .Si asta este un adevar , o realitate, nu o insinuare . Daca cineva s-a simtit lovit sau jignit , e o problema de interpretare , nu e intentia mea . Dar sa insinuezi ca as fi incercat sa intarat pe unii impotriva altora , e deja prea mult . Las-o mai moale , nu ma caracterizeaza . Sunt adevaruri care dor , e bine , inseamna ca pe undeva mai exista simtire . Din pacate reactiile nu vin din partea de unde ar trebui sa se simta . Noi vorbim pe aici si ne contrazicem, iar Cei care ar trebui sa conduca dorm .Asta ar trebui sa supere Manasia , nu comentariul meu .
  PS: si eu sunt ofiter, asa ca nu am nimic cu aceasta categorie , nimic rau . Si as fi de acord ca sindicatul sa fie condus si de un soldat(daca ar fi posibil ) daca acesta ar fi capabil, pregatit, dedicat. Eu nu am facut diferente si insinuari.
  Asta ai facut dumneata din pacate .

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite