Google Translate

marți, 7 septembrie 2010

SCMD: SCRISOARE-APEL CATRE DEPUTATII DIN PARLAMENTUL ROMANIEI


                                                SCRISOARE-APEL


CATRE DEPUTATII DIN PARLAMENTUL ROMANIEI

DOAMNELOR SI DOMNILOR SI DEPUTATI,

Zilele acestea se afla in dezbaterea Camerei Deputatilor Proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice.

Considerăm că acest proiect reprezintă o încercare a actualului Guvern de a arunca urmările crizei economice în sarcina celor mulţi, inclusiv prin afectarea veniturilor pensionarilor şi distanţarea punctului de pensie de valoarea salariului mediu brut pe economie.

De fapt, punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 119 privind unele masuri in domeniul pensiilor a creat o profunda nemultumire in randul cadrelor militare active si in rezerva, care vad in aceasta lege o masura discriminatorie si nedreapta, care le afecteaza existenta si statutul social.

Sindicatul cadrelor militare disponibilizate – organizaţie sindicală care cuprinde cadrele militare în rezervă din toate structurilor sistemului de securitate, ordine publică şi apărare naţională –vă invită la o analiză profundă şi realistă a situaţiei dezonorante şi nedrepte în care se încearcă să fie adus personalul armatei, activ şi în rezervă (pensionarii militari), rugându-vă ca prin atitudinea, comportamentul politic şi votul exprimat, să împiedicaţi includerea în conţinutul acestei legi a prevederilor incorecte şi nedrepte, cu privire la pensia militarilor.

Din respect pentru timpul dumneavoastră nu vă vom supune analizei elemente emoţionale în legătură cu statutul social al militarilor (in special responsabilităţile, riscurile si servituţile profesiei de militar: asumarea prin jurământ a sacrificiului suprem; limitarea drastica a exerciţiului unor drepturi si libertăţi fundamentale; inexistenta contractului de munca / cărţii de muncă; programul de munca nenormat; interdicţia accesului la surse suplimentare de venit; mutările la ordin dintr-o garnizoana în alta, cu implicaţii majore asupra situaţiei familiale etc.).

În procesul de aderare la structurile euro-atlantice, armata a fost prima instituţie a statului român care a parcurs o reformă reală, reducându-şi drastic efectivele de la 320.000 de oameni în anul 1989, la 75.000 în 2007. În acest context, peste 40.000 cadre militare au fost nevoite să părăsească sistemul şi să-şi încheie cariera militară înainte de termen, în plină ascensiune profesională, în condiţiile în care statul român, prin legislatia adoptata, le asigura recunoaşterea şi răsplata muncii depuse, precum şi continuarea activităţii în alte sectoare, inclusiv cumulul salariului cu pensia.

Ca urmare a eforturilor cadrelor armatei, multe dintre ele în rezervă, acum. Armata României este astăzi integral profesionalizată, îşi îndeplineşte cu cinste şi sacrificii misiunile în teatrele de acţiuni internaţionale, bucurându-se de încrederea şi preţuirea românilor.

DOAMNELOR SI DOMNILOR PARLAMENTARI,

In decursul procesului complex si dureros de transformare, Armata a desfăşurat o amplă activitate de documentare asupra legislaţiei care sta la baza organizării si funcţionarii structurilor militare, a celor referitoare la statutul cadrelor militare active şi în rezervă din tarile cu democraţii avansate, iar principiile acesteia au fost utilizate la realizarea cadrului legislativ românesc in vigoare pana in anul 2010, constituind un important atu în procesul de aderare la NATO si UE.

Tocmai de aceea, prin acest apel vă solicitam:

1. Să susţineţi eliminarea din conţinutul Legii privind sistemul unitar de pensii a prevederilor referitoare la militari, precum şi menţinerea actualei Legi nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat (cu completările si modificările ulterioare) şi respectiv ale legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor care se încadrează în pilonul al doilea privind schemele ocupaţionale (profesionale) guvernate de Directiva Europeana nr. 86/378/EEC, modificata prin Directiva nr. 97/96/EEC.

Ar fi o eroare impardonabilă să nu se ţină cont de acest argument, în favoarea altora de circumstanţă, mai ales că principiile care stau la baza pensiilor militare de stat din legea aflată în vigoare sunt deja aliniate la legislaţia europeană.

Acest adevăr este confirmat prin Decizia nr. 20/02.02. 2000, a Curţii Constituţionale care a dispus cu privire la necesitatea menţinerii sistemului pensiilor militare de stat: “… reglementările referitoare la pensia de serviciu pentru militari, cu diferenţele pe care această pensie le prezintă faţă de pensia comună de asigurări sociale, nu constituie o încălcare a principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, principiu prevăzut de art. 16 alin.(1) din Constituţie, ci reprezintă o recunoaştere a interdicţiilor severe şi a riscurilor sporite la care această categorie profesională este supusă”. Curtea Constituţionala reţine, aşadar, că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare nu reprezintă un privilegiu, ci ea este justificata in mod obiectiv, constituind o compensare parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii.

Mai mult, vă reamintim, stimaţi parlamentari, că sistemul pensiilor militare în România are izvoare istorice încă din 1829-1830, fiind perfecţionat şi consacrat definitiv in timpul lui A.I. Cuza prin înfiinţarea Casei de Pensii a Armatei si respectat cu sfinţenie pe timpul domniilor lui Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea , al regimului comunist şi până astăzi. Anularea acestui sistem ar fi o mare nedreptate făcută cadrelor militare, ar afecta grav standardul de viaţă al militarilor şi ar reprezenta o abatere de la sistemul pensiilor militare din statele membre ale NATO şi UE.

În majoritatea statelor membre NATO şi UE salarizarea şi pensionarea personalului Forţelor Armate sunt reglementate prin legi şi norme specifice şi distincte. În unele state în care există grile comune pentru personalul bugetar, ministerele apărării sunt abilitate să completeze aceste legi cu acte normative proprii, ordine şi alte reglementări interne (anexă).

2. Reglementările propuse pentru recalcularea pensiilor militare şi ale poliţiştilor încalcă nu numai principiul “neretroactivităţii” prevăzut de Art. 15, alin. (2) din Constituţia României, ci introduce premisa falsa ca pensiile ocupaţionale actuale pot fi recalculate ca si cum ar fi fost obţinute in baza principiului contributivitatii prevăzut in proiectul legii supus dezbaterii la art. 2, lit. c) .

Dacă prin lege militarul ieşit la pensie nu a contribuit la sistemul de asigurări sociale, cum putem inventa o contribuţie virtuală, atât timp cât, in înţelesul art.3, alin. (1) din proiectul legii militarul nu a avut calitatea de “asigurat” in sistemul public de pensii şi nici de “contribuabil” Faptul ca militarii nu au avut niciodată până acum “Carte de munca” ar trebui să constituie un argument la fel de convingător, in acest sens!

In plus, referitor la metodologia recalculării va supunem atenţiei faptul ca prin Decizia nr. 120/2007 Curtea Constituţionala a dispus ca: “In toate cazurile in care din recalculare, rezulta un cuantum mai mare al pensiei se va plăţi acesta, iar daca noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda in continuare pensia anterior stabilita si aflata in plata, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.

Totodată, vă rugăm să reanalizaţi prevederile cap. IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului cadru cu Comisia Europeană şi să luaţi în dezbatere propunerile legislative înregistrate la Senat în noiembrie 2009 pentru îndreptarea greşelii legislative privind interzicerea cumulului pensie-salariu, făcută prin angajarea răspunderii Guvernului care afectează în mod deosebit cadrele militare ajunse în postura de pensionar, fără voia lor.

3. Apreciem că reglementările respective sunt nu numai neavenite, dar si antiumane, antieuropene si anticonstituţionale afectând in mod direct cadrele militare ajunse in postura de “pensionari” datorita procesului de restructurare a Armatei, si duc la desfiintarea profesiei militare si a statutului de rezervisti pe care il au pensionarii militari, care in virtutea legii au obligatia ca, in situatii de criza sau razboi, sa-si reia activitatea ca luptatori in randul fortelor armate.

Acţiunile dumneavoastră ar stopa numeroasele procese declanşate deja la toate instanţele din ţară care au dat decizii favorabile petitionarilor, precum şi protestele adresate inclusiv organismelor internaţionale.

Luând act de situaţia actuală, nu putem sa nu ne întrebăm: militarii au greşit atunci când au contribuit la aderarea României la NATO si UE sau greşesc acum, acceptând măsurile propuse impotriva lor? Cine doreşte decredibilizarea, demobilizarea si demotivarea cadrelor Armatei României si chiar desfiintarea statutului de militar in Romania?

DOAMNELOR SI DOMNILOR DEPUTATI,

Va rugam sa va ganditi la faptul ca votul dumneavoastra reprezinta o decizie istorica cu implicatii majore si profunde pentru securitatea nationala a Romaniei.

In ceea ce ne priveşte, rămânem ferm ataşaţi valorilor naţionale şi occidentale si ne rezervăm dreptul de a utiliza gradual toate formele legale ale activităţii sindicale, în plan intern şi internaţional, pentru ca Armata României, activă şi în rezervă, să asigure prezervarea irevocabilă a acestor valori.

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Comitetul Director
Bucuresti,
07.09.2010

ANEXĂ
PRINCIPIILE SI METODOLOGIA
care stau la baza calculului pensiilor militare in tarile membre NATO si UE şi în alte ţări cu sisteme politice democratice avansate

- trăsături esenţiale comune cu cele ale Legii nr. 164/ 2001 –

1. Sistemul de calcul al pensiilor militare prezintă particularităţi distincte conceptual fata de cel al pensiilor civile si este reglementat prin lege ocupaţionala separata (Germania, Marea Britanie, SUA, Turcia, Coreea de Sud, Israel, Egipt, Japonia, Cehia, Polonia) sau printr-un capitol distinct, cuprins într-o singură lege, împreună cu cel al pensiilor bugetarilor, dar cu prevederi aparte pentru militari (Franţa, Italia, Grecia, Portugalia, Austria). IN NICIUNA DIN ACESTE TARI NU AU FOST LUATE MASURI DE REDUCERE A PENSIILOR MILITARE PENTRU IESIREA DIN CRIZA ACTUALA.

2. Baza de calcul a pensiilor militare se stabileşte în funcţie de valoarea soldei din ultima luna de activitate (Germania, Marea Britanie, Turcia, Italia, Grecia, Austria, Japonia, Coreea de Sud, Israel) sau de media soldelor pe ultimele trei sau şase luni (Franţa, Egipt), de vechimea integrala în armată (în majoritatea tarilor – 30 ani, Japonia – 20 ani, Israel – 25), si de vârsta standard de pensionare. Pentru stabilirea pensiei, bazei de calcul rezultate i se aplica un procent cuprins între 70-80%. (Ungaria 65, Olanda 70, Marea Britanie 72,5, Germania 75, SUA 77, Norvegia 76, Italia 80, Franţa 80. In România acest procent este de 60% din solda de baza, fără sporuri (pensia militara medie este de 1.400 lei, adică 340 euro, in comparaţie cu 2000 - 3000 euro cat este cuantumul acesteia in tarile la care ne raportam).

3. In toate ţările, la pensia de bază calculată se adaugă sporuri determinate de anii prestaţi peste vechimea de pensionare (acolo unde au fost acceptate astfel de cazuri) si de condiţiile de desfăşurare a serviciului: categorii de forţe armate si genuri de arme, specialităţi, garnizoane izolate, misiuni în teatre de operaţii. Indiferent de numărul anilor rezultaţi prin adăugarea acestui spor de vechime la timpul efectiv lucrat, baza de calcul a pensiei ia în consideraţie nu mai mult de 40 sau 45 de ani, pentru a nu depăşi valoarea salariului luat în calcul. În armata portugheză, valoarea reală a pensiei poate fi mai mare decât salariul dinaintea pensionarii, deoarece nu se mai aplică impozite. In România se iau in calcul maxim 40 de ani de serviciu;

4. La data ieşirii la pensie, militarii profesionişti primesc ca sprijin o suma substanţiala fixa de bani (Israel – 100.000 $ SUA) sau echivalentul unui anumit număr de solde lunare, până la 36 (Franţa, Marea Britanie, Turcia, Egipt). În Austria, la cerere, primesc anticipat si o sumă egală cu 70 de pensii lunare, cu condiţia să fie girat de rude apropiate care să poată prelua rambursarea în caz de deces. Raţiunea tuturor acestor ajutoare este, în principal, de a facilita integrarea în societatea civilă, o eventuală reîntoarcere la locurile natale sau cumpărarea unei locuinţe pentru a o elibera în timp rezonabil pe aceea de serviciu;

5. In toate tarile, pensiile militare se actualizează imediat cu indexarea salariilor militarilor activi, precum si periodic, în raport cu valoarea inflaţiei;

6. In marea majoritate a acestor tari, pensia militara se poate cumula cu un salariu în domeniul bugetar (în SUA – integral, în Portugalia – salariul se diminuează cu o treime etc.).
__________________________
Si prin COMENTARII pertinente ,
sa SUSTINEM si sa PROMOVAM rapid acest demers!
Cititi si dati mai departe!
Retineti : doar impreuna vom reusi!
Admin, V.Burcu

48 de comentarii:

 1. Chiar nimeni nu are nimic a spune??? Ma gandesc atunci ... la ce ar spune/face deputatii!!!

  RăspundețiȘtergere
 2. DOMNULE COLONEL,
  Am trimis, la fiecare deputat in parte, pe adresele de e-mail oficiale, inscrise pe site-ul Camerei Deputatilor, apelul de mai sus.
  Trebuie sa stiti ca aproape un sfert din mesaje au fost returnate, semn ca adresele respective sunt postate pe Internet, doar ca da bine la popor, ca asa e moda, si ca, in realitate, deputatii nostri habar nu au sa foloseasca Internetul...
  Acest fenomen se petrece si in randurile sindicalistilor militari - foarte putini folosesc Internetul.
  Trebuie sa ne resemnam cu aceasta constatare si sa relationam si pe alte canale, clasice: scrisoarea, ziarul, telefonul, etc.
  Va multumesc pentru faptul ca ati postat apelul SCMD pe blog.
  Cu respect,
  Lt. Col. (r) Dumitru Rinciog

  RăspundețiȘtergere
 3. Cotinuare
  Discutam acum câteva zile cu un coleg de promoţie încă activ şi cu o stea mare aurie pe umăr. Imi reproşa faptul că ştiind că ei nu au legal cum să protesteze decât cel mult individual, noi în loc să-i includem şi pe ei în revendicările noastre îi criticăm.
  Şi-mi mai spunea că singurele şanse de izbând le vom avea doar atunci cînd vom avea şi opinia publică de partea noastră. Nu-mi spunea nimic nou şi l-am întrebat cum putem face acest lucru fără bani, hârtie şi sticlă de partea noastră. Mi-a dat un răspuns care cred că ar putea fi o studiat şi pus în practică.
  Esenţa era cam aşa. Oamenii de rând, cei cu salarii şi pensii mult mai mici ca noi, şomerii şi cei fără un loc de muncă îşi închipuie că noi ducem o viaţă de nababi şi nu inţeleg de ce protestăm împotriva reducerii pensiilor care chiar şi reduse vor fi mult mai mari decât a multora dintr ei.
  Ar trebui să le arătăm ce facem cu aceste pensii iar pentru aceasta la mitingurile şi pichetările din 25 octombrie să mergem împreună cu soţiile casnice, care nu şi-au putut găsi un loc de muncă, cu copii şomeri ori angajaţi la stat sau la patron cu salariul minim pe economie şi cu nepoţii ori strănepoţii pe care îi creştem din aceste pensii. Oamenii vor putea înţelege că aceste tăieri ale pensiilor nu afectează doar un sfert de milion de pensionari ci două trei milioane de români iar politicieni vor înţelege că pot cumpăra două- trei sute de mii de voturi pentru a-şi păstra scaunele şi privilegiile, dar nu pot cumpăra 2-3 milioane de voturi.

  RăspundețiȘtergere
 4. Domnule Rinciog . Cu toata prietenia si tot respectul am doua intrebari :
  1. Cand a fost trimisa aceasta crisoare domnilor deputatati si senatori ?
  2. De ce nu a fost trimisa aceasta scrisoare si filialelor pentru a fi inmanate prin filiale , la sediul partidelor personal celor vizati, ocazie cu care s-ar fi si aflat un raspuns de principiu ?
  Altfel o initiativa buna , dar tardiva , fara efect . Si cred ca nu trebuia sa ii multumiti domnului Burcu, a facut ceea ce trebuia facut . Eu ma mir ca nu a fost publicata pe pagina principala a SCMD . Sincer, dupa ce am vazut-o aici , am cautat-o pe toate paginile SCMD si nu am vazut-o . Nu v-au dat voie sa o publicati acolo ? Chiar nu inteleg de ce aici si nu pe pagina principala a SCMD ? Aici nu intra chiar toate filialele . Pe pagina dumneavoastra , vor nu vor intra si cei ce sunt de acord sau citesc pagina Mehedintiului si cei ce nu .In fine , bine sia s decat de loc .
  Karadenitz
  Sunt unul din cei ce au sustinut ca nu trebuie sa ii invinuim pe militarii activi pentru pasivitatea lor si trebuie sa ii intelegem ca nu isi pot risca serviciul sau chiar libertatea , neexecutanmd unele ordine sau comentand ordinele sefilor lor . Dar de aici si pa la a ne expune copii si sotiile pentru ca domnii generali (in mare parte aserviti politic, avansati pe linie de partid ) nu vor sa ia atitudine , mi se pare cale lunga .Pana la proba contrarie, ideea domnului general poate parea un strigat de ajutor, dar ii raspund ca sa cum dansul isi protejeaza gradele , imi protejez si eu familia . Cand dansul isi va risca gradele , vom iesi si noi in strada cu copii si sotiile .Asa mi se pare fair .

  RăspundețiȘtergere
 5. Uitati-va chiar acum la Antena 3, scrisoarea d+lui GL.Ciobanu!

  RăspundețiȘtergere
 6. EVALUATI_VA PENSIA http://dl.transfer.ro/transfer_ro-07sep-5b89ffaa56e4.zip

  RăspundețiȘtergere
 7. Nenea Burcu, mata ai vazut ce este aici? Va rog atentie, cateva postari interesante si ... originale, de la mama lor: 1.:

  luni, 6 septembrie 2010
  Alerta de gradul 1 -Legea sistemului unitar de pensii intra in dezbaterea Camerei Deputatilor
  Astazi, 06.09.2010, la orele 10.00, s-a luat decizia executarii rapide a ordinului FMI, de trimitere spre promulgare a Legii sistemului unitar de pensii.
  Trecuta tacit de Senat, unde nu a putut fi votata, tinuta timp de 4 luni la Camera Deputatilor, la Comisia pentru munca si protectie sociala, Proiectul Legii va fi pus in dezbaterea Camerei Deputatilor, miercuri, 08.09.2010, intre orele 10.00 – 13.00, cand este posibil sa se forteze si trecerea la vot.
  In aceasta situatie, ii rugam pe membrii de sindicat din Bucuresti si filialele apropiate, sa se inscrie pentru a asista la dezbateri, in limita a 60 de locuri (cei interesati trebuie sa comunice gradul, numele si prenumele, seria si nr CI/BI, pana maine, 07.09.2010, orele 10.00, la telefon 0725562223).

  Daca nu se va reusi votarea Legii miercuri,08.09.2010, rugam presedintii filialelor SCMD din Bucuresti si din imprejurimi sa intocmeasca tabele nominale cu rezervistii care doresc sa picheteze Camera Deputatilor, in ziua votului final (probabil saptamana viitoare) si sa le inainteze cat mai urgent catre Secretariatul Tehnic al SCMD.
  Va vom transmite ulterior alte informatii necesare.
  SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE,
  PRESEDINTE

  Col. (r) dr. DOGARU MIRCEA
  Publicat de Sindicatul Militarilor la 07:18
  http://ziarulscmd.blogspot.com/2010/09/alerta-de-gradul-1-legea-sistemului.html

  RăspundețiȘtergere
 8. SI eu care ma gandeam sa vin si cu soacra si cu amanta-renunt(mi s-a parut mie sau asta a fost idee de gheneral?)

  RăspundețiȘtergere
 9. 2.Doar ... 2 COMENTARII! Si dai si lupta nenicule...

  scorpio spunea...
  Hopaaaaaaaaaaaaaaa, s-a trezit nenea Mircea . Pana acuma ce ai facut tatucule ? Pai noi vorbim pe bloguri de o saptamana de data de 6-8 septembrie si de doua luni de luna septembrie si votarea Legii . Matale acuma te-ai trezit sa dai adunarea ? CAND NU SE MAI POATE FACE NIMIC ? Domnule dogaru, asta este sabotaj . dumneata ai sabotat sindicatul .Acesti oameni care nu au ce pune copiilor la masa incepand cu Ianuarie 2011,pentru ca nu sunt istorici de renume , nu au contracte cu edituri si cu televiziuni, nu au contracte de publicitate si nici nu isi deconteaza benzina din banii sindicatului, asteapta de mult sa se miste ceva , iar dumneata , vii acuma cu mai putin de 48 de ore si dai adunarea ? ASTA ESTE SFIDARE LA ADRESA MEMBRILOR DE SINDICAT SI BATAIE DE JOC . PANA ACUMA CE AI FACUT NEICUSORULE?
  6 septembrie 2010, 11:03

  Anonim spunea...
  scorpio un basist nenorocit care aparii pe toate saiturile care nu faci decat incerci sa destabilizezi disparii din peisaji jigodie portocalie

  6 septembrie 2010, 11:34
  http://ziarulscmd.blogspot.com/2010/09/alerta-de-gradul-1-legea-sistemului.html

  RăspundețiȘtergere
 10. Anonim 21:27, 21:33: Multumesc pentru ... semnalizare!
  Acum vin si eu de "acolo"! Profund tulburat! Nu-mi vine a crede! Dincolo de LINSAREA efectiva si publica
  - spre satisfactia catorva -, a lui scorpio identificat de unii tendentios cu D-l col Neacsu (altminteri ambii comentatori cu greutate pe acest blog, fapt pentru care le multumesc), ce am mai gasit?

  Injuraturi ca la usa cortului, trivialitati cu gramada, apelative gen: nemernic, dusman de clasa, latra pana face buba, sarit la jugulara, chiorul şi piticul, cretinul/cretinule/calamitate de cretin, prost, bou, turma colectiva, obsesiv o tine unul pe aratura cu scorpio/Neacsu etc.etc.etc.

  Fratilor, imi este rusine!
  Ati vrut, la intrecere cu acest blog,
  ZIAR ONLINE!!! Dar ... a iesit ce???
  Care ar fi fost nenorocirea sa ramana asa
  cum spuneam eu, aici "ziarul online" al
  SCMD, pana la aparitia unuia scris?
  Voua, initiatorilor, va place ?
  Mie...nu! Absolut regretabil si contra/imagine!
  In rest ... No Comment!
  Admin, V.Burcu
  NO

  RăspundețiȘtergere
 11. D-le Burcu,va amintiti,ca am spus de mult ca am coborat nivelul unor simple discutii(ca doar nu si-a inchipuit cineva ca se vede altceva in spatele lor,decat neimpliniri,insatisfactii,orice decat interesul colectiv) si ca vor duce la o nemultumire generala indreptata impotriva a tot ce se incearca a se face?
  Mai spun o data,acest blog n-a fost creat spre satisfactia jocului cu vorbele,cautarii unor dusmani imaginari sau identificati in tot felul de anonimi.Daca am dreptate ,el trebuie desfintat.Nu facem decat sa ne aratam partile cele mai negre ale existentei noastre,caracterul tocit de o cazarma inumana si o lipsa de receptare a unei realitati care nu ne satisface dorintele de-a fi unici in fapte ,gandire si aprecieri personale.
  Nu va mirati ca nu ne baga nimeni in seama,cu asa iesiri in spatiul public,cu cereri de revolta populara,indemnuri din alte vremi.
  Eu cred ca daca nu ne moderam limbajul,nu venim cu propuneri de actiune pamantene,riscam sa fim scosi din joc!!!
  Daca dorim lupta sindicala ,haideti s-o facem dupa regulile ei acceptand bunele si relele,daca dorim aventuri haideti in alta parte.
  La noi este o continua contestare,impotriva a tot ce se incearca a se face.Nu convine,face-ti alt organism,alte statute,regulamente etc.

  RăspundețiȘtergere
 12. Verificare :
  Am incercat sa postez un comentariu pe pagina principala intr-un dialog cu domnul Rainciog si .. am constatat ca nu mai pot comenta acolo. Nu mi se mai permite . Se pare ca am deranjat prea mult prin comentariile mele -eu zic realiste - si mi s-a pus lacat . Sunt curios daca aici mai pot posta si cat timp . Imi e sincer teama sa nu fac rau Blogului Severin postand aici . Mii de scuze pentru eventualele viitoare necazuri, domnule Burcu .

  RăspundețiȘtergere
 13. Se pare ca POLITICA DE DISCREDITARE a unor Admini/Bloguri ai/ale SCMD, a dat roadele scontate! Din 06 sept. a.c., s-a declansat o actiune la nivel national SCMD, intitulata sugestiv: Procedura de utilizare a site-urilor de Internet (blogurilor)! Va dura, spun ei, "doua saptamani" pentru propuneri, "aprobari" locale, centrale!

  Se doreste a se face ... ordine in "materie"! Incet, incet ... si aici, ca la partide ... se va incerca a se pune mai degraba ... botnita! Vom trai si vom vedea! Oricum, un exemplu de "reusita" il au deja: ZIARUL ONLINE al SCMD!

  Ca "blogger" cu vechime si ceva pricepere, imi va fi greu, chiar imposibil, sa stau ... la ordinele unora care habar nu au ce EFORTURI/PASIUNE/PRICEPERE trebuie investite! Am facut ce am facut AICI, pana acum, din PRINCIPII in care cred, din pura camaraderie, din pasiune si placere, in mod patriotic, pentru o cauza care mi s-a parut DREAPTA!

  Daca vor sa schimbe REGULILE, daca vor sa-mi puna SEF/SEFI, este problema lor, vor ramane ei de ei,iar unul ca mine, nu le va sta in cale! Le doresc inca de pe acum, mult, mult SUCCES! Vom trai si vom vedea!
  Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 14. Domnule Rinciog,
  Am incercat sa va raspund de pe pseudonimul meu pe pagina principala si spre surprinderea mea , nu mi se mai permite . In speranta ca e doar o problema tehnica,o fac aici, Daca s-a luat cumva decizia in cadrul SCMD sa se faca cenzura si anumiti oameni sa nu mai poata comenta , va rog sa scrieti asta cu litere de-o schioapa imediat sub motto-ul sindicatului" honor et patria -vae victis" sa stie toti cei care vor mai dori sa comenteze, ca trebuie sa se inscrie in limitele patului lui Procust . Daca e o incercare de a pune capat injuriilor, amenintarilor si jignirilor fara discernamant, era normal sa se faca dupa un preaviz . Si a se observa ca toate expresiile birjaresti apartineau –culmea culmilor – sustinatorilor “fara rezerve “ ai pupatului de iminei(ca sa ma exprim plastic si neofensator). Este pacat insa ca pentru lipsa de educatie a unora , sunt pedepsiti altii . Daca insa ati dorit sa eliminati parerile contrare onoratei conduceri si asta trebuie mentionat, ca sa stie lumea “ sa nu mai faca “ . Voi posta comentariul meu –raspuns la ceea ce ati raspuns pe pagina principala , cat timp s-o mai putea si aici . Domnule Burcu, nu va vad bine si nici blogul Severinului .
  In curand , ne vom transforma ca in ferma animalelor .

  Domnule Rinciog,
  Fara a intra in polemica , va rog sa imi permitez sa sesizez ca :
  1.Sindicatul este o forma de asociere socio-profesionala , nu o organizatie paramilitara , chiar daca ne numim sindicatul cadrelor militare disponibiliate in rezerva si in retragere . Ca urmare , nu puteti IMPUNE raspunsuri(actiuni ) gen 24-48 de ore . Eu stiu ca e mult mai usor sa fortam mana decat sa planificam , dar daca suntem militari sa o demonstram prin gandire si organizare , prin planificare si viziune , nu pompieristic .
  2.Initiativa trimiterii acestor situatii cu termenele de respective , reprezinta decizia Comitetului Director ? Daca da , atunci trebuie inaintata fie printr-un comunicat fie prin mail trimis filialelor, semnat de Comitetul Director,-care sa confirme faptul ca aceasta este o hotarare a Comitetului Director nu un vis al domnului Dogaru- NU ANUNTAT CA SI COMENTARIU LA UN MATERIAL. Cate filiale crezi ca vor citi in noaptea asta si maine acest comentariu , pentru a intocmi si inainta situatia pana maine seara la ora 20? Sa nu ne fie cu suparare , dar mi se pare ca ne jucam de-a armata .Raspunsul dumtale suna a suparare copilareasca, gen : " da , vreti actiune , lasa ca va arat eu actiune , ia sa va vad ce faceti acuma ". NU TE SUPARA , DAR EXACT ASTA SPUNEAM SI CRITICAM , LIPSA DE VIZIUNE , PLANIFICARE SI ORGANIZARE . Prin acest comentariu nu faci decat sa dovedesti ca am avut dreptate .
  3.Nu am primit inca raspuns la o intrebare dar nici nu mai insist . Si tacerea e un raspuns . Si inca odata iti reamintesc cu prietenie ceea ce ti s-a mai spus " Nu incerca sa mai scoti cu mana dumitale castanele altora " .
  SCMD SEAMANA DIN CE IN CE MAI MULT CU TROIA .
  Cu sincera consideratie

  RăspundețiȘtergere
 15. Daca acest Sindicat nu va respecta regulile democratice de baza pe care le tot invoca in fitzuica aceea careia i se spune Statut- fara cap si fara coada (printre care acela de a avea idei si propuneri proprii indiferent de unde vin: de la Adm, Cezar, "Tigri2", PKM, Neacsu, Micutzul, Scorpio, sau Anonim...), atunci...il las fratilor si ma duc in lumea mare! Dovedim inca odata ca suntem o natie de cacao.PUNCT!
  PS. Tin la toti cei care au slujit sub drapelul Romaniei, indiferent unde si mai ales tin la "confruntarile de idei" chiar daca adeseori acestea ma ating si pe mine! Deh...sunt si eu om, iar daca cineva s-a simtit jignit de ceea ce am spus...imi cer scuze! Haideti sa mergem totusi inainte asa cum suntem, schiopi, surzi, chiori si mutilati sufleteste dar sa fim uniti, iar aceste clipe grele sa ne fie atat invatatura de minte cat si un imbold pentru a deveni de acum inainte o adevarata casta.
  Cu stima tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 16. SE INTAMPLA SI AICI . DE DOUA ORI AM POSTAT UN COMENTARIU, DE DOUA ORI A DISPARUT DUPA CE A FOST POSTAT . SE PARE CA AM INTRAT IN FAZA DE CENZURA . NO COMMENT !

  RăspundețiȘtergere
 17. Domnilor , va rog sa observati ca nu am mai postat destul de demult, cu toate ca ma ardeau degetele. Am citit si am rastalmacit in toate felurile vorbele dv. Cred sincer ca nimeni de aici nu este rau intentionat nimeni nu se dusmaneste. In fond toti urmarim acelasi lucru. Atata doar ca unii sunt mai irascibili, unii sunt mai ironici, altii mai au inca polite de platit de pe vremea cand erau activi. Eu care nu sunt membruu in SCMD, vreau sa va rog ca acum cand nu este nevoie decat de unitate, sa incetati cu atacurile impotriva conducerii. Spun asta fiindca am fost lider la un sindicat si stiu cat este de greu sa incerci sa/i multumesti pe toti.Avem timp cand vor fi alegeri sa ne aruncam implinirile sau neimplinirile si as facem ordine.

  @ Dl. Ranciog
  Domnule , prin Elena am propus o forma de organizare a SCMD mult mai viabila. Nu am primit nici un raspuns. De asemenea , eu din afara consider ca trebuie urgent infiintata o functie de conducere in care sa fie ales un om care a condus trupe , care sa stie sa organizeze, sa planifice si sa conduca oameni. Repet cei din conducerea actual isi merita pe deplin functiile, eu nu le contest meritele dar sa inteleaga ca vine momentul cand oamenii trebuie coordonati si se pare ca dansii nu pot.

  RăspundețiȘtergere
 18. Micutule,
  Vorbind in nume personal, pot spune ca nu dusmanesc pe nimeni, nu am nimic personal cu nimeni . Dar de cate ori acest sindicat va fi condus aiurea voi ua atitudine . Ceea ce se intampla cu acest sindicat este o rusine din pacate . Nu reusim sa ne ridicam si asta nu din cauza celor ce critica conducereea ci din cauza acestei conduceri defectuoase. Si nu voi inceta sa imi spun punctele de vedere pentru ca nu se sesizeaza nici o intentie de a se misca ceva , nici o oarta de dialog a celor din C D dimpotriva , acuma au restrictionat dreptul de a posta comentarii pe blogul principal . In curand o sa se impuna aceeasi politica si filialelor . Si asta unde va duce ? Va duce la limitarea criticilor , de unde concluzia ca " lucrurile s-au limpezit, totul este ok in sindicat "Este o rusine , ca un blog al sindicalistilor militari sa impuna reguli de cenzura. Vor spune ca pentru a stopa invectivele si injuriile aparute pe blog, dar pentru asta puteau sa avertizeze (asa cum s-a facut aici ) pe cei ce comenteaza ca li se vor sterge mesajele daca folosesc trivialitati sau vor bi banati, dar nu sa restrictioneze Toate comentariile . Cer acuma sa faci o noua inregistrare , cu datele de identificare de pe buletin . DE CE ? Si culmea e ca cei ce deversau cele mai multe laturi pe blog erau chiar cei ce sustineau fara rezerve , Conducerea SCMD , unii dintre ei , vicepresedinti de filiala care nu mai pridideau cu injuraturile la adresa oricui spunea ceva rau despre TATUCA. Asta este SCMD , iar tu spui sa tacem si sa ne facem ca nu observam .DIN CE PRICINA SE CENZUREAZA SI SE INTERZICE DREPTUL LA OPINIE ?Era mult mai simplu, mai corect si mai usor sa stearga comentariile celor ce vorbeau necuviincios, dupa un aviz prealabil. Dar astfel nu ar fi reusit sa opreasca criticile facute cu bun simt si argumentate , adevaratul motiv al CENZURARII !

  RăspundețiȘtergere
 19. Apropo, de propunere , sa stai la rand . Habar nu ai cate propuneri a primit SCMD si nu au cadadixit sa dea nici macar un comentariu . Ei doar iau masuri . Sunt presedinti de filiala care au trimis propuneri pertinente si oficial de luni de zile si nu i-a bagat nimeni in seama . Si spun asta in cunostiinta de cauza , documentat . Iar Elena , abia isi poate cere drepturile ei de membru al comitetului director, dar sa mai sustina si alte puncte de vedere si culmea ale cuiva "din afara " . Esti visator micutule !

  RăspundețiȘtergere
 20. @ Scorpio
  Nu vreau sa fiu visator, nu vreau sa fac pe nimeni sa taca. Am vrut sa spun ca e nevoie acum, sa fim uniti sa nu ne mai atacam unii pe altii. Eu personal, cred ca si noua lege trece tacit sau hoteste, ca toate pensiile se vor impozita deci ne mai trage ceva si cred ca daca stam si mancam rahatul lor o vom lua in buba rau de tot. De asemenea linistea din SCMD ma face sa merg cu gandul prea departe....
  Uneori stau si ma intreb daca nu cumva suntem manipulati, astfel incat atunci cand vor crede de cuviinta sa ne scoata in strada iar ulterior sa fim aratati ca cei din cauza carora tara este saraca, nu prospera, noi sa fim cei care au distrus clasa politica....Trebuie sa ne gandim FB, inainte sa facem jocurile istorice ale unor naufragiati politic. Este deosebit de interesant ca UNPR si UDMR incep sa se ratoiasca la boc. E de gandit...

  RăspundețiȘtergere
 21. Micutzu,
  E bine ca nu esti prea visatot . Ca ai fi asteptat de pomana un raspuns . Asa macar stii ca nu il vei primi .
  Ebine ca nu iti faci iluzii nici cu legea . Va trece nemodificata si cu asta s-a zis cu toate sperantele , pana la CEDO. Daca acest sindicat va mai fiinta inca 3-4 ani pentru ca sincer am dubii .Vizavi de manipulare , sincer sa fiu nu cred . Chiar cred sincer ca domnul Dogaru este bine intentionat, -si daca nici eu nu l-am mai criticat inseamna ca nu afcaut-o nimeni , trebuie sa recunoastem - dar sa mergem cu banuielile pana la a crede ca ne manipuleaza intentionat , e o cale luunga lunga . Nu pot crede asa ceva . Eu cred-si am mai spus asta - ca are o singura hiba , nu stie sa conduca , este paralel cu actul de conducere ,pe de alta parte mai este si prost sfatuit de domnul Pricina , si de aici inertia , lipsa oricaror masuri de planificare , organizare si actiune . Ce sa facem nici unul nici altul nu prea au avut lagatura cu armata , doar tangential, vaznd si scriind , dar nu au fost nici macar comandanti de companie(banuiesc ) Asa ca intr-un fel sunt scuzabili, dar nu pot trece peste lipsa de reactie la ceea ce le-au spus atati sindicalisti , la lipsa de reactie la propunerile venite chiar de la unele filiale , presedinti de filiale , care stau undeva pe pagina interna , nebagate in seama de luni de zile . Asta e rau, lipsa de comunicare si deschidere . Se cred autocrati, la fel ca si dragii nostri conducatpri B-B.
  Vizavi de cele doua partide , nte sfatuiesc sa nu iti faci iluzii . Domnul Oprea a iesit la rampa ca sa anunte PDL ca i s-au mai promis niste ministere pentru cei doi oameni care erau langa el si nu au primit nimic . A fost mai mult fortat de colegii de partid sa "ia atitudine " si si-a facut datoria , dar mai mult nu poate face si nu va face . Stie ca el si partidul lui, in afara coalitiei PDL este un ZERO BARAT si nu isi va risca functia in guvern. Este constient ca orice atitudine de impotrivire ii poate aduce DNA-ul pe coada , caci nimic din ceea ce face , tunurile cu pamanturile si cladirile MApN nu se face fara stirea stapanirii . adaeci din partea sta , liniste .
  Domnul Marco Bella isi poate permite sa spuna orice , dar de iesit de la guvernare nu iese . Dar spre deosebire de UNPR, el stie ca oricand poate schimba partea , a fost la guvernare cu toate partidele , practic e singurul partid care a fost la guverbare tot timpul, mai putin in scurta perioada de uvernare impotriva naturii , PSD-PDL , deci .. atitudinea lui , e un fel d epregatire a patului pentru seara , dar nu merge de acuma la culcare . UDMR nu a iesit niciodata de la guvernare si nu va iesi decat atunci cand nu primeste ceea ce cere . Dar a primit -slava domnului -asa ca nu va iesi . Ba mai vine si cu insinuari subtile . Ai auzit ce a spus ? ca "ar trebui sa i se dea MINISTERUL DE INTERNE SI IN FELUL ASTA ALEGERILE VOR FI CURATE . Nu gandeste rau Marco . Cam asta nu a luiat pana acuma , internele , armata si justitia .. in rest , au nenorocit si au vandut tot ce au gasit prin ministerele pe une au trecut .
  durile transilvane sunt date , industria farmaceutica si medicamentele sunt conduse de ei , la invatamant si-au impus ce au vrut , cultura e praf , statiunile balneare din transilvania sunt luate de unguri . Deci, si cu ei stai linistit , stiu ce vor si vor pentru ei , nu pentru noi .
  Mai ai vreun motiv sa speri la ceva bun ?

  RăspundețiȘtergere
 22. Pentru Scorpio dovedit a fi unul si acelasi cu Neacsu (fapt cunoscut si de dl Burcu dar care NEAGA).Amice ,ura ta impotriva lui Dogaru este de acum un fapt divers care pe noi nu ne priveste si daca ai putin respect pentru noi te rugam sa incetezi cu aceste atacuri.De asemenea te rugam dl col Neacsu sa -ti folosesti mintea si energia pentru activitati CONSTRUCTIVE in folosul camarazilor care inca mai cred in tine.UN PRIETEN.

  RăspundețiȘtergere
 23. Corecta analiza Scorpio.Ai dreptate si in ceeace priveste experienta de conducere a dl Dogaru,dar sindicatul e condus de CD.Ai revenit la sentimente mai bune si nu e rau .Acelasi prieten.

  RăspundețiȘtergere
 24. in aceste momente circula masini pe strada cu muzica data la tare si tineri cu hotdog in cap toata ziua ... trageti semnale de alarma pe forumuri in loc sa va tot argumentati ... schimbati pe cei de la baza dupa puterile voastre in bine si veti vedea mari minuni in societate ...

  RăspundețiȘtergere
 25. Anonimule prieten daca esti prieten cu adevarat da-ti numele .Cu asa prieteni insa ,ma pot lipsi de dusmani. Decat un prieten pe la spate mai bine un dusman pe fata. Vizavi de sindicat, daca era condus de CD, NU AR FI LUAT DREPTUL LA OPINIE , STIPULAT DE ALTFEL SI IN STATUT,si nici nu ar fi organizat (neorganizat)actiunile sindicatului asa de haotic si pompieristic .Vizavi de sentimentele mele fata de sindcat au fost si vor fi aceleasi de la inceput, neschimbate , dar asta nu include si plecaciuni la inalta poarta , pupatul talpilor, preluatul viitoarelor scame de pe hainele sefilor si nici inchiderea ochilor .
  Dar sindicatul e condus de CD asa cum tara e condusa de guvern asa ca tine aproape .

  RăspundețiȘtergere
 26. Pe vremuri existau prin America niste asa-zise linii fierbinti pentru care lucrau...numai gospodine si mame care suportau cu stoicism,la telefon, mascari si aberatii a tot soiul de nefericiti ai sortii dezaxati sexual. Motivatia lor era aceea ca in felul acesta le ofereau o supapa de descarcare unor scelerati ce altminteri ar fi agresat pe strada fete si femei nevinovate. Asa, indivizii se linisteau la telefon si ieseau pe strada dezamorsati...

  Dumneavoastra, domnilor, nu faceti decat sa va tociti dintii muscand pe cine nu trebuie, de fapt muscand din proprii frati!

  Iar Basescu si cu toata sleahta lui de hoti si incompetenti pot merge linistiti mai departe...

  Mare tristete si lehamite ma apuca. Mai ales ca stiu precis ce om deosebit si-a pus tot sufletul si prea mult din energia lui pentru acest sindicat. Am sentimentul ca acest popor nu merita mai mult decat are, daca pana si dumneavoastra, pe care va credeam printre fiii lui cei mai luminati, va coborati pana-ntratat.

  Scorpio,mare pacat de dumneata. Credeam ca aveti mai multa minte, dar...
  A-propos, pe Google a fost un anunt ca astazi au avut revizie...
  Se poate verifica. De aia nu s-a putut posta, probabil.
  Ma intreb de ce intrati in panica asa de grozav, de indata ce nu mai puteti sa improscati cu otrava pe blog?!
  Prin comentariile dvs. reusiti sa discreditati... si sa va discreditati. Si vine firesc intrebarea: Cui prodest?

  RăspundețiȘtergere
 27. Erata: pana-ntr-atat;"cui prodest"

  RăspundețiȘtergere
 28. P.S. D-l Rinciog a fost azi la Parlament, prin urmare nu a intrat pe internet. Si daca cunostintele dvs. s-ar ridica pana la genunchiul broastei, ati intelege ca nu se pot pune restrictii de genul celor invocate de dvs. la comentarii.
  P.P.S: QED: si eu ma chinui de minute bune sa postez...am introdus de cel putin 10 ori codul de siguranta... Dar asa nu inseamna ca cineva ma cenzureaza, ci ca pur si simplu e o problema care nu tine de admin.
  Oricum, dupa parerea mea e chiar prea multa larghete si prea multa toleranta in a permite sa se posteze orice si mai ales oricat de redundant!

  RăspundețiȘtergere
 29. Subject: Re:
  BUNA DIMINEATA,
  Nu am sistat comentariile SI NICI NU O SA LE SISTEZ, DIN PROPRIE INITIATIVA, VREODATA, CAT TIMP VOI FI RESPONSABIL CU BLOGURILE SCMD.
  Dar nu se mai poate continua cu trivialitati, insulte, aberatii si alte asemenea, sub masca anonimatului.
  Puteti comenta ce si cat doriti, dar trebuie sa stim si noi cine sunt comentatorii. Este dreptul nostru, al membrilor de Sindicat, sa stim cu cine dialogam.
  Asadar, va rugam sa urmati procesul de inregistrare la pagina unde doriti sa fiti comentator. Este simplu si va garantez ca vi se va aproba cererea (desigur, daca va veti prezenta).
  Sper sa conving toate Birourile Operative ale Filialelor sa accepte aceasta setare prin care vom elimina pentru totdeauna anonimii de pe blogurile noastre.

  Va doresc o zi buna!


  SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE

  Secretariat
  Lt. col. (r) Rinciog Dumitru
  Telefon: 0725 562 223
  Fax: 0318177371
  Adresa: Bucuresti, str. Bogota, nr.6, Sector 1
  E-mail: secretariatscmd@yahoo.com

  Site: http://www.sindicatulcmd.blogspot.com/


  From: Scor Pionne
  To: secretariatscmd@yahoo.com
  Sent: Wed, September 8, 2010 12:20:55 AM
  Subject:

  Domnule Rinciog,
  Tare mult trebuie sa va fi suparat comentariile mele daca ati decis sa imi interziceti dreptul de a mai posta . Daca este o greseala , sau un simplu incident tehnic, sper sa se rezolve cat mai repede . Daca insa ati decis sa imi luati dreptul de a-mi expune opiniile , rog sa imi explicati cine a luat aceasta decizie si in ce baza , sau mai bine spus care este motivatia gestului , a sistarii dreptului la exprimare in cadrul sindicatului .
  Cu respect inca
  Scorpio

  RăspundețiȘtergere
 30. Marine,draga Marine:eu iti inteleg lupta neincetata si continua urmarire a Presedintelui S.C.M.D,dar mai nene,CE AI CU POMPIERII?
  Prietenii mei ,pompieri din Ucraiana,spun mereu o vorba :cine nu-i cu noi sa-i arda casa!Te asigur ca am inteles bine termenul ,te rog nu te chinui sa mi-l explici.Faceam doar un exercitiu,incercand sa-ti spun ca in tot haosul acesta ar trebui sa ne pastram totusi ratiunea si sa ne supunem unor reguli(ce tie este clar nu-ti place,preferand sa actionezi POMPIERISTIC).
  Constat ca si tu ai luat-o cu INCA Scorpio,mai e unul...
  Haide lasa si tu fecioria la o parte si mergi pe un drum normal.De ce?Nu acum se schimba nici calul nici caruta!Si oricum mai suntem cateva sute,mii care si noi avem ceva de spus,si poate nu toate spusele noastre sunt identice cu ale tale(cu multe sunt de acord).
  Directia loviturii principale eu cred ca ai gresit-o pentru moment.
  Fostul nostru profesor din Dealul Tacaliei,Ciobanu,daca l-ai prins,ne-ar spune ca suntem niste loaze.
  Sfat:HOO (nu huo) spunem noi ardelenii mai putin temperamentali decat cei din dreapta Oltului.
  Cu (fara inca)prietenie,S

  RăspundețiȘtergere
 31. Sa presupunem “ca si cand” asa ar fi ca nici un cadru militar in rezerva sau in retragere nu ar urma pricedura din Ordinul M101/2010… Legiuitorul insa a prevazut aceasta non-procedura -si atunci cei in cauza “ca si cand” ar fi castigatori in lupta cu cosmarul, sunt perdanti irevocabil… Nu este voba de cativa banuti, ci circa o trime din pensie, asa ciuntita cum va fi…
  O contestatie depusa inauntrul celor 30 de zile de la primirea noii decizii trebuie sustinuta de adeverinte doveditoare, documente “ca si cand” ar fi legale, care nu pot fi obtinute decat conform dictatului M 101/2010. Celor care instiga la apatie si revolta sub ploaia de oua clocite deja programata si celor absinenti… ce va mai ramane? Daca se interzice eliberarea adeverintelor de venit dupa intrarea in vigoare a Legii 119/2010? Cum s-ar putea obtine datele necesare castigarii diferentei de pensie? Nicicum!!!
  Despre chelnerul de la Agat, subofiter de intendenta trecut in corpul ofiterilor in justitie militara care a pazit-o pe Doina Cornea la Cobalcescu -”ca si cand” ar fi general cu 4 stele si ministru al apararii nationale… un lucru e sigur: ciolanul e-n toate ca si fantomaticul partid driblat de boc si-ai lui… nu obiectul muncii! Nu ne putem pune speranta in el, mai ales daca il privesti atent printre ticurile pe care le are “ca si cand” ar fi un retrdat…
  Pacat de Dumnezeu…

  RăspundețiȘtergere
 32. Cu ceva timp in urma mi-am permis sa atrag atentia asupra adevaratului pericol in care suntem TOTI pensionarii din sistemul de aparare,ordine publica si siguranta nationala. Imi permit sa repostez doua comentarii mai vechi (31 iulie/respectiv 6 august 2010). Imi doresc sa nu fi avut dreptate in ceeace am afirmat atunci.Oricum mi-am atras destule antipatii postand pe acest blog si in acest sens mi-am propus sa nu deranjez prea mult.

  ,,...In opinia mea,L 119/2010 si mai ales normele metodologice de aplicare sunt O DIVERSIUNE menita sa ne distraga atentia de la adevaratul pericol .. LEGEA UNICA A PENSIILOR. / act normativ ce a trecut de senat si se afla la camera deputatilor (camera decizionala).In principiu prevederile L 119/2010 si normele metodologice de aplicare contin o serie de derogari de la L 19/2000, derogari in favoarea cadrelor militare disponibilizate si pensionate anticipat ( de retinut stagiul de cotizare complet / stabilit la 20 ani). Legea unica a pensiilor, preconizata a intra in vigoare la 01.01.2011,(daca trece de senat) prevede cu totul alte conditii referitor la pensionarii din Man.N/politie /s.a.m.d. Stagiul minim de cotizare pleaca de la 25 ani si creste in functie de anul nasterii solicitantului , pana la 30 ani. Penalizarile drastice ce se vor aplica unora dintre noi (pentru fiecare luna pana la indeplinirea stagiului complet si varstei de pensionare ne vor face pe multi sa regretam L119/2010.....Daca trece LEGEA UNICA de camera deputatilor,in actuala forma, probabil vor abroga L 119/2010 si ne vor dalovitura...finala...
  31 iulie 2010, 12:46
  @ Elena
  Ai dreptate.L 119/2010 nu specifica faptul ca sunt abrogate legile speciale(intre care si L 164/2001;179/2004 .…).La articolul 1 din 119/2010 se stipuleaza faptul ca aceste legi devin pensii in intelesul L19/2000 . Problema este ALTA!!!. Legea unitara a sistemului de pensii ce urmeaza a fi dezbatuta in Camera deputatilor nu este nici pe departe atat de ambigua si confuza ca L 119/2010. Art. 201 al probabil viitoarei legi unice specifica faptul ca la data intrarii in vigoare se ABROGA legislatia anterioara (inclusiv L 19/2000 – in care tocmai ne integram prin 119/2010).Va recomand sa nu subestimati adversarii.Sunt convins ca ati inteles mesajul.

  6 august 2010, 23:35

  RăspundețiȘtergere
 33. Buna seara!
  Am depus azi, si a fost acceptata, cererea de mai jos:

  Domnule Comandant al Centrului Militar Sector _ Bucuresti,

  Subsemnatul, ........................, cu domiciliul actual in str. ........................, Bucuresti, va rog sa dispuneti eliberarea actelor doveditoare cu veniturile brute/nete detaliate, lunare, obtinute in perioada de timp in care mi-am desfasurat activitatea in cadrul M.Ap.N.
  Cererea mea are ca baza dreptul la informare stipulat in Constitutia Romaniei, art. 31, aliniatul 2: „Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal”.
  Anexez cererii mele copiile xerox a documentelor ce pot ajuta la eliberarea actelor solicitate.
  In speranta obtinerii actelor doveditoare, in termenul legal, va asigur de intreaga mea consideratie.

  Bucuresti 08.09.2010
  ...............

  Cred ca asa cum am formulat cererea si cum a fost acceptata (dupa ce am refuzat formularul oferit de CMS) voi obtine adeverintele de venit si voi face cum voi crede de cuvinta la momentul acela.
  Am evitat orice referire la o lege ce urmeaza a fi aplicata sau de recalculare a pensiei.
  Doresc informatiile strict pentru uzul meu personal, conform Constitutiei.
  Poate e o solutie ce impaca si capra si varza: am actele doveditoare si veniturile obtinute si pot estima asa o viitoare pensie nesimtita iar daca imi calculeaza "din oficiu" fac scandal (in justitie...).
  Cu stima tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 34. Stimate anonim,de la 17.36
  Dupa cum cred ca ati observat , nu a fost vorba de o problema tehnca ci de o problema mai grava , cam asa cum am spus eu . Si daca veti urmari si continuarea , o sa vedeti ca e mai interesanta decat telefoanele din america . Situatia devina tragi-comica . Va intreb in liumina nioplor evenimente , va mentineti pararea ? In ceea ce priveste cunostintele mele , sa stiti ca inca nu s-a nascut broasca aia care sa le depaseasca . Intamplator sau nu, s-a sistat publicarea comentariilor exact in timp ce eu discutam cu domnul Rinciog pe pagina principala iar cel care putea face asta era domnul Rinciog. Civilizat ar fi fost sa anunte in prealabil ca va taia acesasta posibilitate , apoi sa o faca . Probabil insa ca nu a mai avut timp .

  RăspundețiȘtergere
 35. Buna dimineata!
  Nu le-ati sistat , le-ati anulat . Raspunsul dumneavoastra se doreste unul generos, dar este de fapt o dorinta mascata de a opri criticile la adresa celor din CD iar ideea nu e de a scapa de trivialitati ci pentru ca pe cineva supara ceea ce se spune , nu cum se spune . DIN CARE PRICINA ?Daca ati fi fost deranjati de trivialitati, am fi vazut MACAR o interventie a dumneavoastra de a opri aceste injurii abjecte si trivialitati prin apeluri si atentionari asupra celor ce le proferau(si intre noi fie vorba , erau-1-2 persoane aceeasi sau aceleleasi sub diferite pseudonime sau anonimate si culmea , sustinatori fideli si neconditionati ai domnului Dogaru-lucru care spune ceva din pacate) dar nu ati intervenit cu nimic, pentru ca va sustineau sefii . Adevarul domnule Rinciog este ca ceea ce se spunea a deranjat si din cauza asta si cereti sa se inscrie oamenii la comentarii cu datele de pe buletin. ESTE SINGURUL BLOG DE PE INTERNET CARE FACE ACEST GEN DE CONTROL AL COMENTARIILOR SI COMENTATORILOR SI DIN PACATE NU FACE CINSTE SINDICATULUI . Si ar trebui sa cereti avizul masei largi a sindicalistilor si filialelor , nu sa incercati sa ii convingeti . Ceea ce nu inteleg este de ce mai incercati sa convingeti filialele daca tot ati luat decizia si ati pus-o in practica ?Nu puneti carul in fata boilor? Eu stiam ca se aseaza invers . Nu ar fi fost mai simplu sa trimiteti o circulara filialelor prin care sa cereti membrilor de sindicat sa respcte regulile de bun simt ale chatului si comentariilor , pentru ca cei ce au spurcat blogul cu cuvintele lor sunt membri de sindicat unii cu functii de vicepresedinti de filiala. Scopul dumneavoastra din pacate nu este de a pune capat trivialitatilor ci de a ii depista si controla, eventual intimida pe membri de sindicat care indraznesc sa critice conducerea SCMD . RUSINE !
  ESTE A DOUA OARA CAND IMI ESTE RUSINE CA SUNT MEMBRU DE SINDICAT .SI NU DIN CAUZA MEA .
  Cu din ce in ce mai putin respect pentru Conducerea Sindicatului


  Sindicatul Militarilor a scris un comentariu nou la postarea "Alerta de gradul 1 -Legea sistemului unitar de pen...":

  Conform promisiunii postate mai sus, va comunic numarul voluntarilor pentru pichetarea Camerei Deputatilor, transmis de catre Filialele SCMD, pana la aceasta ora: 2 sindicalisti de la Filiala Braila. Ma asteptam sa-si ofere participarea si prietenii nostri care si-au facut un ideal de lupta in a critica CD al SCMD si de a da indicatii de pe margine:
  Scorpio
  arrow77
  n*anonimi
  Va asteptam, totusi, dragi colegi, alaturi de SCMD, cu sufletul si cu fapta, nu numai cu vorbaria isterica si fara suport real!
  Dupa cum am constata astazi, cei 50 de sindicalisti prezenti la Camera Deputatilor, aceasta institutie nu este la dispozitia noastra si este total imprevizibila in planificarea muncii deputatilor. Des
  Toate bune!
  i s-a hotarat ca Proiectul Legii sistemului unitar de pensii va intra in plen, am asistat la dezbateri pe teme de agricultura...
  Oricum este bine ca ne-au vazut deputatii (am imbracat, cu totii vestele albastre de protest si am purtat discutii interesante cu domnii deputati Mircovici si Badalan si domnul General Pinta, care au avut amabilitatea de a se prezenta la balconul unde se afla delegatia SCMD.
  Vom transmite, in continuare,la toate Filialele, rugamintea de a pregati oameni pentru a picheta Parlamentul, in ziua stabilita pentru votul final pe acest proiect de Lege.
  Speram sa putem afla acest moment din timp, pentru a va anunta.
  Pana atunci, dupa cum vedeti pe pagina filialelor, SCMD nu sta degeaba.

  RăspundețiȘtergere
 36. Sindicatul Militarilor a scris un comentariu nou la postarea "Alerta de gradul 1 -Legea sistemului unitar de pen...":

  Conform promisiunii postate mai sus, va comunic numarul voluntarilor pentru pichetarea Camerei Deputatilor, transmis de catre Filialele SCMD, pana la aceasta ora: 2 sindicalisti de la Filiala Braila. Ma asteptam sa-si ofere participarea si prietenii nostri care si-au facut un ideal de lupta in a critica CD al SCMD si de a da indicatii de pe margine:
  Scorpio
  arrow77
  n*anonimi
  Va asteptam, totusi, dragi colegi, alaturi de SCMD, cu sufletul si cu fapta, nu numai cu vorbaria isterica si fara suport real!
  Dupa cum am constata astazi, cei 50 de sindicalisti prezenti la Camera Deputatilor, aceasta institutie nu este la dispozitia noastra si este total imprevizibila in planificarea muncii deputatilor. Des
  Toate bune!
  i s-a hotarat ca Proiectul Legii sistemului unitar de pensii va intra in plen, am asistat la dezbateri pe teme de agricultura...
  Oricum este bine ca ne-au vazut deputatii (am imbracat, cu totii vestele albastre de protest si am purtat discutii interesante cu domnii deputati Mircovici si Badalan si domnul General Pinta, care au avut amabilitatea de a se prezenta la balconul unde se afla delegatia SCMD.
  Vom transmite, in continuare,la toate Filialele, rugamintea de a pregati oameni pentru a picheta Parlamentul, in ziua stabilita pentru votul final pe acest proiect de Lege.
  Speram sa putem afla acest moment din timp, pentru a va anunta.
  Pana atunci, dupa cum vedeti pe pagina filialelor, SCMD nu sta degeaba.

  Domnule Rinciog sunteti predictibil si dezamgitor totodata . Stiam ca de asta ati trimis acel mail sau acel mesaj , pentru a arata ca SCMD ESTE GATA , ORGANIZEAZA , FACE APEL DAR SINDICALISTII NU RASPUND . Cu toata sinceritatea va spun ca acest mesaj si conduita ma dezamagesc profund . Am anticipat ca se va intampla asa , si am si spus ca ati trimis acel mesaj "copilaresc " pentru a arata ca nu se intampla nimic . Era si culmea sa va raspunda cineva in nici 48 de oare . De fapt mailul dumneavoastra arata trei lucruri :
  1. Va jucati de-a sindicatul
  1. O actiune neplanificata din timp e sortita esecului .
  2 . Modul in care se raspunde la convocari " de antrenament ."
  Apropo, va multumesc ca ati publicat o parte din conversatia noastra pe blog . Acuma imi voi permite sa fac acelasi lucru . .
  Vizavi de numele si listele primite , si nominalizarea mea si a altor catorva colegi printre cei pe care doreati sa ii vedeti acolo, acuma se evede cine va deranjeaza . si pentru cine ati pus lacat la comentarii . Si tot legat de asta , va anunt ca am asteptat cu nerabdare sa fiu sunat de filiala si sa fiu intrebat daca doresc sa particip la actiune , din pacate , nu am primit nici un mesaj . Sa fie oare vina mea ?
  Eu inca mai astept sa ne vedem in Bucuresti .
  Vizavi de statul degeaba , eu nu am invinuit filialale ca stau degeaba . Stiti dumnevoastra la cine m-am referit . Ati inceput sa va laudati cu ce fac altii ? tzo tzo tzo ! Care este partea de contributie a CD in ceea ce fac filialele ? DOMNILOR DIN CD , ACEST SINDICAT TRAIESTE NUMAI PRIN FILIALE SI AR TREBUI SA TRAIASCA SI PENTRU
  FILIALE .
  PS . Ati reusit sa faceti ceea ce ati dorit . Sunteti singurul care poate posta comentarii pe pagina SCMD .Felicitari ! Esenta democratiei pusa in practica de SCMD. Vorbiti singuri . Cum ceilalti nu pot posta nici macar drept la replica , SCMD a devenit ceea ce doreau conducatorii nostri , un sindicat in care totul este perfect, nu exista reclamatii sau plangeri!
  Scorpio

  RăspundețiȘtergere
 37. D-le Scorpio,
  Partea I:

  Dumneavoastra sunteti suparat pe toti si toate.

  Tare as vrea sa stiu ce ati construit la viata dvs, cea profisonla, ca de demolat o faceti cat o armata intreaga de portiocalii.

  Daca cineva nu va canta in struna, imediat e anatemizat si afurisit.

  Spuneti ca sindicatul merge din ce in ce mai rau.

  Eu vad ca merge din ce in ce mai bine, iar fara dvs, lucrurile ar sta si mai bine.

  Va manifestati ca o femeie in preajama menstruatiei si la varsta a doua, una frustrata de neimpliniriele din tinerete pe care realizeaza ca nicicum nu le mai recupereaza de-aici incolo si care, innebunita de perspectiva sumbra de a nu mai primi nici-un fel de omagii de le sexul opus ce se intrevede, e artagoasa si certareata purtandu-le pica tuturor celor pe care ii vede mai linistiti sau mai impliniti decat este ea insasi!! Credeti-ma, ceea ce spun e lucru studiat si dovedit. Daca sunteti atat de destept pe cat pretindeti, veti intelege. Daca nu, veti continua in aceeasi nota.

  RăspundețiȘtergere
 38. Domnule Scorpio,

  Partea a II-a:
  Dvs. nu mai aveti si alte treburi?
  Chiar a devenit centrul existentei dvs. acest blog?
  Chiar v-ati propus sa impingeti pana la paroxism aceasta furie absurda, aceasta rebeliune eterna fara cauza?

  Ce vreti concret?
  Cine va obliga sa stati in sindicat? Retrageti-va, plecati si lasati oamenii sa lucreze.

  Ati lansat tot soiul d4e zvonuri rauvoitoare:
  - ati vorbit de o cotizatie de 100 lei pe luna: absurd, cotizatia este dfe 10 lei pe luna, mai putin decat un pachet de tigari;
  - ati afirmat ca Dogaru si Pricina sunt platiti de sindicat: minciuna gogonata si asta: cei doi nu primesc nici-un leu.
  Or fi ei mai idealisti decat trebuie si mai visatori decat e permis in zilele noastre, dar sunt de preferat de un milion de ori dvs.;
  - ati incercat sa-i periati pe Cobuz si Rinciog, in speranta ca-i veti indrepta catre cecitate; cum lucrul asta nu v-a iesit, veti incepe, ati inceput deja, sa-i improscati si pe ei cu spumele urii dvs. nepotolite;
  -etc. etc

  ...am obosit deja, sufletul meu e indurerat si greu din pricina ca o initiativa buna si generoasa (prin munca si timpul nenormat pe care d-l Burcu le aloca cu generozitate acestui blog)s-a transformat intr-un teren din care incolteste iarba vrajbei semanata copios de dvs.!
  Daca nu sunteti platit pentru asta, chiar nu poate incapea in nicio logica naturala ceea ce faceti dvs. aici!

  Demersul pe care-l faceti cu postul de mai sus e fara sens. Universul nu se invarteste in jurul dvs., nimeni nu va persecuta dar ati impins lucrurile dincolo de limitele suportabile. Articolele dvs., cele rationale, nu prea au priza la public, desi sunt bune. Sa fie asta motivul? Nevoia de atentie?

  Chiar as vrea sa vad si comentariile unor oameni asezati la gandire referitor la ceea ce spuneti: am remarcat persoane ca domunul Radu Cojocaru, Emil Pop, domnul de la Cluj, etc., oameni ponderati a caror opinie chiar aduce ceva nou si pozitiv cand este exprimata.

  Vorbiti despre faptul ca CD-ul nu face ce spuneti dvs: pai aveti o linie clara? Ce-ati vrea sa faca? Sa alerge bezmetici in jurul cozii?
  Sa va citeasca zilnic emanatiile? Pai credeti ca are cineva timpul fizic necesar pentru asta?

  Vreau sa stiu ce faceti dvs. concret pentru sindicat ca sa aveti atatea pretentii de la altii!

  Ca ati scris pe bloguri?
  Mult, si cu atata ura ca ti se strange inima cititnd? Da, mi-e mila de dvs., de aceea pierd atata timp bagandu-va in seama!

  N-am vazut nici-o idee geniala in comentariile dvs., dimpotriva, doar jalnicul leit-motiv: "nea' Mircica".
  Pacat de risipa de timp. Luati-va un job lucrativ, sa aveti o ocupatie! Si mai lasati-ne! Nimeni nu va persecuta, repet, dar intreceti orice masura. Oamenii aceia din CD n-au timp de copilarii iar dvs. nu sunteti prin nimic mai cu mot decat ceilalti cateva mii de sindicalisti care au inteles avantajele de a se aduna impreuna pentru a constitui nucleul unei forte demne de luat in seama.

  De fapt asta e lucrul esential pe care nu vor sa-l priceapa cei ca dvs.:

  SINDICATUL INSEAMNA TOTI LAOLALTA, dar SI FIECARE IN PARTE.

  Daca nu credeti in el, in conducerea si in obiectivele lui, de ce v-ati alaturat?

  RăspundețiȘtergere
 39. Partea a II-a:
  Dvs. nu mai aveti si alte treburi?
  Chiar a devenit centrul existentei dvs. acest blog?
  Chiar v-ati propus sa impingeti pana la paroxism aceasta furie absurda, aceasta rebeliune eterna fara cauza?

  Ce vreti concret?
  Cine va obliga sa stati in sindicat? Retrageti-va, plecati si lasati oamenii sa lucreze.

  Ati lansat tot soiul d4e zvonuri rauvoitoare:
  - ati vorbit de o cotizatie de 100 lei pe luna: absurd, cotizatia este dfe 10 lei pe luna, mai putin decat un pachet de tigari;
  - ati afirmat ca Dogaru si Pricina sunt platiti de sindicat: minciuna gogonata si asta: cei doi nu primesc nici-un leu.
  Or fi ei mai idealisti decat trebuie si mai visatori decat e permis in zilele noastre, dar sunt de preferat de un milion de ori dvs.;
  - ati incercat sa-i periati pe Cobuz si Rinciog, in speranta ca-i veti indrepta catre cecitate; cum lucrul asta nu v-a iesit, veti incepe, ati inceput deja, sa-i improscati si pe ei cu spumele urii dvs. nepotolite;
  -etc. etc

  ...am obosit deja, sufletul meu e indurerat si greu din pricina ca o initiativa buna si generoasa (prin munca si timpul nenormat pe care d-l Burcu le aloca cu generozitate acestui blog)s-a transformat intr-un teren din care incolteste iarba vrajbei semanata copios de dvs.!
  Daca nu sunteti platit pentru asta, chiar nu poate incapea in nicio logica naturala ceea ce faceti dvs. aici!

  Demersul pe care-l faceti cu postul de mai sus e fara sens. Universul nu se invarteste in jurul dvs., nimeni nu va persecuta dar ati impins lucrurile dincolo de limitele suportabile. Articolele dvs., cele rationale, nu prea au priza la public, desi sunt bune. Sa fie asta motivul? Nevoia de atentie?

  Chiar as vrea sa vad si comentariile unor oameni asezati la gandire referitor la ceea ce spuneti: am remarcat persoane ca domunul Radu Cojocaru, Emil Pop, domnul de la Cluj, etc., oameni ponderati a caror opinie chiar aduce ceva nou si pozitiv cand este exprimata.

  Vorbiti despre faptul ca CD-ul nu face ce spuneti dvs: pai aveti o linie clara? Ce-ati vrea sa faca? Sa alerge bezmetici in jurul cozii?
  Sa va citeasca zilnic emanatiile? Pai credeti ca are cineva timpul fizic necesar pentru asta?

  Vreau sa stiu ce faceti dvs. concret pentru sindicat ca sa aveti atatea pretentii de la altii!

  Ca ati scris pe bloguri?
  Mult, si cu atata ura ca ti se strange inima cititnd? Da, mi-e mila de dvs., de aceea pierd atata timp bagandu-va in seama!

  N-am vazut nici-o idee geniala in comentariile dvs., dimpotriva, doar jalnicul leit-motiv: "nea' Mircica".
  Pacat de risipa de timp. Luati-va un job lucrativ, sa aveti o ocupatie! Si mai lasati-ne! Nimeni nu va persecuta, repet, dar intreceti orice masura. Oamenii aceia din CD n-au timp de copilarii iar dvs. nu sunteti prin nimic mai cu mot decat ceilalti cateva mii de sindicalisti care au inteles avantajele de a se aduna impreuna pentru a constitui nucleul unei forte demne de luat in seama.

  De fapt asta e lucrul esential pe care nu vor sa-l priceapa cei ca dvs.:

  SINDICATUL INSEAMNA TOTI LAOLALTA, dar SI FIECARE IN PARTE.

  Daca nu credeti in el, in conducerea si in obiectivele lui, de ce v-ati alaturat?

  RăspundețiȘtergere
 40. D-le Scorpio,

  Partea a II-a:

  Dvs. nu mai aveti si alte treburi?
  Chiar a devenit centrul existentei dvs. acest blog?
  Chiar v-ati propus sa impingeti pana la paroxism aceasta furie absurda, aceasta rebeliune eterna fara cauza?

  Ce vreti concret?
  Cine va obliga sa stati in sindicat? Retrageti-va, plecati si lasati oamenii sa lucreze.

  Ati lansat tot soiul d4e zvonuri rauvoitoare:
  - ati vorbit de o cotizatie de 100 lei pe luna: absurd, cotizatia este dfe 10 lei pe luna, mai putin decat un pachet de tigari;
  - ati afirmat ca Dogaru si Pricina sunt platiti de sindicat: minciuna gogonata si asta: cei doi nu primesc nici-un leu.
  Or fi ei mai idealisti decat trebuie si mai visatori decat e permis in zilele noastre, dar sunt de preferat de un milion de ori dvs.;
  - ati incercat sa-i periati pe Cobuz si Rinciog, in speranta ca-i veti indrepta catre cecitate; cum lucrul asta nu v-a iesit, veti incepe, ati inceput deja, sa-i improscati si pe ei cu spumele urii dvs. nepotolite;
  -etc. etc

  RăspundețiȘtergere
 41. D-le Scorpio,

  Partea a III-a,

  ...am obosit deja, sufletul meu e indurerat si greu din pricina ca o initiativa buna si generoasa (prin munca si timpul nenormat pe care d-l Burcu le aloca cu generozitate acestui blog)s-a transformat intr-un teren din care incolteste iarba vrajbei semanata copios de dvs.!
  Daca nu sunteti platit pentru asta, chiar nu poate incapea in nicio logica naturala ceea ce faceti dvs. aici!

  Demersul pe care-l faceti cu postul de mai sus e fara sens. Universul nu se invarteste in jurul dvs., nimeni nu va persecuta dar ati impins lucrurile dincolo de limitele suportabile. Articolele dvs., cele rationale, nu prea au priza la public, desi sunt bune. Sa fie asta motivul? Nevoia de atentie?

  Chiar as vrea sa vad si comentariile unor oameni asezati la gandire referitor la ceea ce spuneti: am remarcat persoane ca domunul Radu Cojocaru, Emil Pop, domnul de la Cluj, etc., oameni ponderati a caror opinie chiar aduce ceva nou si pozitiv cand este exprimata.

  Vorbiti despre faptul ca CD-ul nu face ce spuneti dvs: pai aveti o linie clara? Ce-ati vrea sa faca? Sa alerge bezmetici in jurul cozii?
  Sa va citeasca zilnic emanatiile? Pai credeti ca are cineva timpul fizic necesar pentru asta?

  Vreau sa stiu ce faceti dvs. concret pentru sindicat ca sa aveti atatea pretentii de la altii!

  Ca ati scris pe bloguri?
  Mult, si cu atata ura ca ti se strange inima cititnd? Da, mi-e mila de dvs., de aceea pierd atata timp bagandu-va in seama!

  N-am vazut nici-o idee geniala in comentariile dvs., dimpotriva, doar jalnicul leit-motiv: "nea' Mircica".
  Pacat de risipa de timp. Luati-va un job lucrativ, sa aveti o ocupatie! Si mai lasati-ne! Nimeni nu va persecuta, repet, dar intreceti orice masura. Oamenii aceia din CD n-au timp de copilarii iar dvs. nu sunteti prin nimic mai cu mot decat ceilalti cateva mii de sindicalisti care au inteles avantajele de a se aduna impreuna pentru a constitui nucleul unei forte demne de luat in seama.

  De fapt asta e lucrul esential pe care nu vor sa-l priceapa cei ca dvs.:

  SINDICATUL INSEAMNA TOTI LAOLALTA, dar SI FIECARE IN PARTE.

  Daca nu credeti in el, in conducerea si in obiectivele lui, de ce v-ati alaturat?

  RăspundețiȘtergere
 42. D-le Scorpio,

  Partea a III-a,

  ...am obosit deja, sufletul meu e indurerat si greu din pricina ca o initiativa buna si generoasa (prin munca si timpul nenormat pe care d-l Burcu le aloca cu generozitate acestui blog)s-a transformat intr-un teren din care incolteste iarba vrajbei semanata copios de dvs.!
  Daca nu sunteti platit pentru asta, chiar nu poate incapea in nicio logica naturala ceea ce faceti dvs. aici!

  Demersul pe care-l faceti cu postul de mai sus e fara sens. Universul nu se invarteste in jurul dvs., nimeni nu va persecuta dar ati impins lucrurile dincolo de limitele suportabile. Articolele dvs., cele rationale, nu prea au priza la public, desi sunt bune. Sa fie asta motivul? Nevoia de atentie?

  RăspundețiȘtergere
 43. D-le Scorpio,

  Partea a IV-a:

  Chiar as vrea sa vad si comentariile unor oameni asezati la gandire referitor la ceea ce spuneti: am remarcat persoane ca domunul Radu Cojocaru, Emil Pop, domnul de la Cluj, etc., oameni ponderati a caror opinie chiar aduce ceva nou si pozitiv cand este exprimata.

  Vorbiti despre faptul ca CD-ul nu face ce spuneti dvs: pai aveti o linie clara? Ce-ati vrea sa faca? Sa alerge bezmetici in jurul cozii?
  Sa va citeasca zilnic emanatiile? Pai credeti ca are cineva timpul fizic necesar pentru asta?

  Vreau sa stiu ce faceti dvs. concret pentru sindicat ca sa aveti atatea pretentii de la altii!

  Ca ati scris pe bloguri?
  Mult, si cu atata ura ca ti se strange inima cititnd? Da, mi-e mila de dvs., de aceea pierd atata timp bagandu-va in seama!

  N-am vazut nici-o idee geniala in comentariile dvs., dimpotriva, doar jalnicul leit-motiv: "nea' Mircica".
  Pacat de risipa de timp. Luati-va un job lucrativ, sa aveti o ocupatie! Si mai lasati-ne! Nimeni nu va persecuta, repet, dar intreceti orice masura. Oamenii aceia din CD n-au timp de copilarii iar dvs. nu sunteti prin nimic mai cu mot decat ceilalti cateva mii de sindicalisti care au inteles avantajele de a se aduna impreuna pentru a constitui nucleul unei forte demne de luat in seama.

  De fapt asta e lucrul esential pe care nu vor sa-l priceapa cei ca dvs.:

  SINDICATUL INSEAMNA TOTI LAOLALTA, dar SI FIECARE IN PARTE.

  Daca nu credeti in el, in conducerea si in obiectivele lui, de ce v-ati alaturat?

  RăspundețiȘtergere
 44. Eu sunt anonimul de mai sus!

  Dupa cum se vede, cineva ma saboteaza. D-le Burcu, dvs. sunteti acela?
  Am incercat sa postez si mai intai nu mi-a luat mesajul din cauza ca era prea mare, pe urma l-am fragmentat si am incercat din nou sa postez si din nou mi-a dat eroare si pe urma iar...si iar...si uite ce a iesit! De tz-nspe ori acelasi lucru!
  Ei, cum e!

  RăspundețiȘtergere
 45. @Anonim 13:31; @all : Admin V.Burcu ramane ferm pe pozitiile exprimate deseori pana acum: nici personal, si nici altora, NU va permite sa-i modereze/cenzureze acest Blog ,atat timp cat inca mai este Admin cu drepturi depline!

  Apropo de ce se intampla TOTUSI, ca anomalii pe Blog: de putina vreme, platforma BLOGGER a introdus obligatoriu,gata setata, deci nu ca optiune/sau cu posibilitati ulterioare de setare, UN FILTRU ANTI/SPAM!Acest FILTRU ANTI/SPAM, din pacate, vede "spamuri" si unde nu sunt ... Probabil ca inca se mai lucreaza la ...calitatea lui! Oricum, este obligatoriu, nu poate fi dezactivat, si nici setat de utilizatori, admini! Ce este de facut?

  1.Nu injurati fara rost pe nimeni! Spamul este extrem de periculos, si este clar ca trebuie oprit!
  2.Daca vedeti ca dupa POSTAREA unui comentariu, acesta la putina vreme dispare, NU va impacientati! Este PUS BINE, intr-o CASETA CU ASA ZISE/ORI CHIAR SPAMURI! Acolo, toate asteapta pe ... Admin ... sa decida ... spam ori nu! Daca nu este SPAM, toate COMENTARIILE sunt trimise la publicare imediat! Operatiunea de verificare o fac de mai multe ori pe parcursul a 24 de ore! De aceea, deja ati remarcat ... aparitia subita a comentariilor disparute... automat!
  3.Nu postati acelasi COMENTARIU de mai multe ori! Intelegeti ce s-a intamplat cu el, din ce am scris aici, si AVETI INCREDERE ca va fi publicat DACA respecta minimele REGULI "impuse si afisate" pe acest blog! (aici, imediat deasupra, sub ...comment here!)
  4.Anonim, all: nu ma puneti p mine sa va STERG cunele comentarii, deoarece vizitatorii se vor intreba vazand ca "Admin a eliminat acest comentariu" ... de ce am facut-o, cu ce anume se gresise! IN CONSECINTA, reamintesc TUTUROR ca dupace ati postat un comentariu, valabil doar pentru cei care sunt LOGATI, aveti singuri posibilitatea sa va stergeti ... comentul!

  Sper sa va fie de folos!
  Cu prietenie, Admin, V.Burcu

  RăspundețiȘtergere
 46. Catre anonimulde mai sus :
  1 Eu nu am lansat nici un zvon NICI UNUL MACAR, DESPRE NIMENI. DACA GASITI UNUL LASNAT D EMINE , VA ROG SA IL SEMNALATI ! Daca e ceva sub Anonim, nu imi apartine , nu am postat sub anonimat, oricat v-ar place sa credeti asta .
  2 . eu nu am spus ca Dogaru si Pricina sunt platiti de sindicat, dimpotriva si va dau si dovada, si anume comentariul meu la o informatie prezentata de DULA pe data de 26.08.ora 11.40 pe materialul Comunicat de presa al Ministerului Apararii Nationale nr. 223 din 25.08.2010. Informatia postata de Dula o gasesti unde am spus , iata si comentariul meu pe acelasi material, vizavi de acea informatie :

  scorpio spunea...
  Dula ,
  Mii de scuze pentru intrziere . Postarea merita un raspuns . Am cateva intrebari .
  1 . Stirea e preluata de pe infomondo, sau o ai din alte surse ?
  2. cate surse ai verificat , ca sa o propagi ?
  3 . Esti membru fondator al SCMD sau al filialei din care faci parte , pentru ca este o diferenta.
  SI CATEVA RASPUNSURI :
  1 domnul Dogaru s-a mai certat sau mai bine zis discutat in contradictoriu cu sefi de filiale . Intrebarea mea ar fi aici cu cati, ca daca sunt aceleasi 3-4 , e foc de paie , nu se intampla nimic . Daca e vorba de mai multe filiale , undeva peste 10, situatia se schimba .
  2. Chestia cu plata salariului nu o inghit. Din cate stiu eu si pretind ca vorbesc documentat , nici un membru de sindicat nu e platit de sindicat . Dar daca totusi exista asa ceva-nu exclud ca si sursa mea sa fie dusa cu presu - atunci e grav , pentru ca inseamna ca toti sefii de filiale au fost mintiti de catre cei ce ar face asa ceva . Pana la proba contrarie insa eu nu cred . Mai ales ca la Alba Iulia , din cate stiu s-a discutat proiectul de ROF care prevedea acest aspect , respectiv plata unor functii din cadrul SCMD .Rezultatul discutiilor a fost NU si se pare ca domnul Dogaru a fost unul din cei ce s-au impotrivit acestei propuneri .
  Punctul meu de vedere e ca ar trebui platiti cei ce lucreaza in regim de Program normal pentru SCMD , indiferent daca e la SCMD sau filiale .As fi de acord ca cei doi care lucreaza la Bucuresti, efectiv, respectiv Rinciog si Stefan , sa fie platiti . Dar asta e altceva .
  3.Ideea cu marirea cotizatiei la 100RON pe luna , numai unui tampit i-ar putea veni . E asa de absurda incat nici nu o iau in discutie . Deci nu cred .
  In concluzie , Cine are ceva de spus , sa spuna acuma ( fondat) sau sa taca .”

  Deci ori este gresit informat, ori ai uitat ori esti rau intentionat .

  3. Nu am incercat sa periez pe nimeni, imi lipseste acest obicei, am spus doar ceea ce am gandit si gandesc despre ei . Faptul ca le-am apreciat munca , reprezinta o dovada de obiectivitate , nu una de preiere. Pe Domnul Dogaru care e seful nu l-am periat desi daca imi statea in obicei , dansul ar fi trebuit sa fie periat nu Rinciog nu ? Asa ca stabiliti-va , ce sa fac ? Sa critic sau sa laud, pentru ca nu inteleg : daca critic destabilizez, daca laud , periez..Sa tac , sa nu zic nimic ? Mai bine taceti dumnevoastra ca oricum nu spuneti nimic adevarat .
  Sanatate si tacere lunga!

  RăspundețiȘtergere
 47. Scorpio,

  oricat de subtil ati crede ca sunteti, pe mine nu ma pacaliti!

  E o metoda buna sa colportezi un zvon rauvoitor prefacandu-te ca il combati. Orice novice poate intelege cu usurinta acest lucru din felul dumitale de a te manifesta, croncanind pe aici ca un duh vrajmas.
  Spuneti, de ce ati intrat in sindicat?
  Si ce va indreptateste atat sa criticati si iar sa criticati la nesfarsit, dar nu oricum, ci intr-un stil extrem de rascolitor veninos? Unde ati deprins stilul asta?
  Chiar tot ce se face e gresit?
  Aratati-mi o realizare oarecare de a dvs si ma inclin. Ati intemeiat si condus vreodata vreo organizatie? Si ma intreb ce fel de colonel sunteti? As simti grozava neliniste daca ar trebui sa ma bazez pe dvs. sa ma reprezentati sau sa ma aparati, in caz de, Doamne -fereste, razboi!

  Ideea de a permite comentariile doar ale celor care au curajul sa si si le asume la vedere, mi se pare excelenta!


  PS Nu ati incercat sa periati, ci doar sa manipulati! Altii mai slabi de inger ar fi pus botul.

  RăspundețiȘtergere
 48. Anonimule , la modul cum ai raspuns nici nu mai meriti replica , dar o dau , sa nu crezi ca sunt plecat in concediu .ATAT.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite