Google Translate

sâmbătă, 19 februarie 2011

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prin prisma noilor PRECIZARI ale CNPAS


După cum se cunoaşte, sistemul de pensii din România se află în faţa unei etape noi de reformă, determinată de o serie de factori macro-economici şi sociali care au impus schimbări atât în ceea ce priveşte sistemul public de pensii (elementele parametrice, condiţiile de eligibilitate pentru diferitele categorii de pensie, creşterea gradului de responsabilitate şi control, etc), cât şi în ceea ce priveşte sistemele neintegrate acestuia.
Principalele direcţii ale reformei vizează:
 Lărgirea sferei de cuprindere a asigurării obligatorii – prin integrarea în sistemul unitar de pensii publice a persoanelor care aparţineau unor sisteme speciale (pensiile militare), precum şi a persoanelor care realizează venituri din profesii liberale;
 Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii – prin introducerea unor condiţii mai restrictive privind accesul la pensia anticipată parţială şi la pensia de invaliditate;
 Menţinerea standardului de viaţă al pensionarilor în plată – prin corelarea puterii de cumpărarea a pensionarilor în raport cu rata inflaţiei;
 Asigurarea unui tratament corect al persoanelor asigurate, viitori pensionari – prin reglementarea modului de stabilire a pensiei în directă corelaţie cu nivelul veniturilor asigurate pentru care s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale;
 Descurajarea pensionărilor anticipate – prin majorarea coeficientului de penalizare a pensiei;
 Implementarea unor criterii mai stricte în ceea ce priveşte accesul la pensia de invaliditate şi intensificarea controalelor ulterioare;
 Creşterea vârstelor de pensionare ca urmare a creşterii speranţei de viaţă a populaţiei şi egalizarea graduală – până în anul 2030 – a stagiului complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi.
Trebuie menţionat că aceste direcţii de acţiune se circumscriu preocupărilor generale manifestate, în domeniul pensiilor, de statele membre ale Uniunii Europene, documente comunitare recente subliniind faptul că, în contextul unei societăţi cu o populaţie îmbătrânită, va fi din ce în ce mai greu să se asigure sustenabilitatea financiară a sistemelor de pensii.
De asemenea, se apreciază că trebuie să existe un raport adecvat între populaţia activă şi populaţia retrasă la pensie, în acest sens fiind făcută recomandarea de a se limita accesul la pensia anticipată.
În final, este demn de menţionat şi faptul că, în anul 2003, Comisia Europeană a elaborat Raportul privind pensiile sigure şi adecvate, document în care a fost subliniată următoarea idee: „ cheia succesului reformelor rezidă în echilibrul între preocupările sociale şi cele financiare”.
CUM SE REALIZEAZĂ CREŞTEREA VÂRSTELOR DE PENSIONARE PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI?
La data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cele ale Legii nr.164/2001privind pensiile militare de stat, precum şi o serie de alte dispoziţii referitoare la vârstele de pensionare ale unor categorii socio-profesionale au fost abrogate.
Astfel, potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea acestor vârste se va realiza printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege.
Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, vârsta de pensionare a femeilor va creşte de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a bărbaţilor va creşte de la 64 de ani la 65 de ani.
La finele acestei perioade, se continuă creşterea graduală a vârstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, până în anul 2030.
Totodată, este reglementată creşterea stagiului minim de cotizare la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu minim se va realiza prin creşterea graduală conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.
Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul minim de cotizare va creşte de la 13 ani la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.
Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul complet de cotizare pentru femei va creşte de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru bărbaţi de la 33 de ani la 35 de ani.
La finele acestei perioade, se continuă creşterea graduală a stagiului complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, până în anul 2030.
CUM SE REALIZEAZĂ CREŞTEREA VÂRSTELOR DE PENSIONARE PENTRU PERSONALUL DIN DOMENIUL APĂRĂRII NAŢIONALE, ORDINII PUBLICE ŞI SIGURANŢEI NAŢIONALE ?
Având în vedere integrarea în sistemul unitar al pensiilor publice a cadrelor militare în activitate, a poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, Legea nr.263/2010 reglementează şi condiţiile de pensionare pentru aceste categorii de asiguraţi, după cum urmează:
- Vârsta standard de pensionare de 60 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi;
- Stagiul minim de cotizare în specialitate de 20 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi;
- Stagiul complet de cotizare de 30 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi;

Atingerea vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare menţionate mai sus se va realiza conform eşalonării prevăzute în anexa nr.6 la lege, într-un interval cuprins între luna februarie 2011 şi luna ianuarie 2030.
CE SE VA ÎNTÂMPLA CU PENSIILE STABILITE PRIN LEGI SPECIALE, AFLATE ÎN PLATĂ LA DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE?

Conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, au fost recalculate, conform principiului contributivitatii, urmatoarele categorii de pensii stabilite in baza unor legi speciale:
a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular;
e) pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari;
f) pensiile de serviciu ale deputaţilor şi senatorilor;
g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă;
h) pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi.

Conform dispoziţiilor Hotararii de Guvern nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1, lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010, incepand cu luna septembrie 2010, pensiile de serviciu stabilite in fostul sistem public au fost recalculate conform algoritmului de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, modificată şi completată.
De asemenea, potrivit dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, aceste categorii de pensii au fost prevazute a fi recalculate conform algoritmului de calcul utilizat pentru pensiile din sistemul public, intr-o perioadă de 5 luni de la data intrării in vigoare a hotararii de govern mentionate anterior.

Recalcularea a fost efectuata de casele de pensii sectoriale care functioneaza in subordinea institutiilor in evidenta carora se afla persoanele beneficiare.
PERSOANELE APARŢIND SISTEMELOR SPECIALE DE PENSII CARE VOR FI INTEGRATE ÎN SISTEMUL DE PENSII PUBLICE VOR PLĂTI CONTRIBUŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE?
 În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, şi următoarele categorii de persoane:
- soldatii şi gradaţii voluntari care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract individual de muncă,
- cadrele militare în activitate,
- soldaţii şi gradaţii voluntari,
- poliţiştii,
- funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 Declaraţia nominală de asigurare se transmite casei de pensii sectoriale, de către angajatorii din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 Cotele de contribuţie de asigurări sociale pentru anul 2011 sunt:
- pentru condiţii normale de muncă 31,3%
- pentru condiţii deosebite de muncă 36,3%
- pentru condiţii speciale de muncă 41,3%
 Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă;
 Introducerea contribuţiei de asigurări sociale suportată de cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale nu va diminua venitul net al acestora;
 Drepturile salariale şi veniturile asigurate se majorează corespunzător diferenţei între cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi cota de contribuţie individuală prevăzută de legislaţia anterioară;
În ceea ce priveşte dreptul la pensie, acesta se va stabili conform aceluiaşi principiu al contributivităţii, pe baza sistemului de puncte care a fost introdus din 2001 pentru pensionarii din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Pe cale de consecinţă, va fi determinat un punctaj mediu anual prin valorificarea soldei brute care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, iar punctajul mediu anual determinat se va înmulţi cu valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii.

CUM SE DETERMINĂ ŞI CARE VA FI EVOLUŢIA VALORII PUNCTULUI DE PENSIE?
Valoarea punctului de pensie se stabileşte prin legea pensiilor; în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, la data intrării în vigoare a legii valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2012, valoarea punctului de pensie va fi indexată anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, înregistrate în anul precedent.

De exemplu, dacă în anul 2011 se va înregistra o rată a inflaţiei de 5.3% şi o creştere a câştigului salarial brut de 0.4%, valoarea punctului de pensie de 732,8 lei va fi indexată cu 5.3% ( 100% rata inflaţiei), la care se adaugă 0.2 % (50% x 0,4%), adică cu 5.5%, rezultând o valoare a punctului de pensie de 773,1 lei.

În situaţia în care unul dintre aceşti indicatori înregistrează valori negative, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă, iar în situaţia în care ambii indicatori au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie. În acest fel, conform acestei formule de indexare, valoarea punctului de pensie nu va scădea.

Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie urmează a se indexa anual cu 100% rata inflaţiei, la care se va adăuga 45% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, înregistrate în anul precedent. Procentul din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, luat în considerare la indexarea anuală a valorii punctului de pensie, urmează a se reduce, gradual, cu câte 5 % în fiecare an.

Începând cu anul 2030, potrivit legii, valoarea punctului de pensie urmează a se indexa cu 100% rata inflaţiei înregistrată în anul precedent.

De asemenea, pentru persoanele care se vor înscrie la pensie începând cu 1 ianuarie 2012, la punctajul mediu anual determinat se va aplica un indice de corecţie, calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată. Indicele de corecţie menţionat se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie. Acest lucru va face ca, la momentul pensionării, să existe o legătură strânsă între câştigul salarial avut şi pensia obţinută de noul pensionar.

Având în vedere că într-un orizont mediu de timp nici creşterile salariale nu vor mai înregistra creşteri semnificative, situaţie care se regăseşte şi la nivelul altor state, apreciem că decuplarea valorii punctului de pensie de câştigul salarial mediu brut, începând din anul 2030, nu va avea efecte negative asupra cuantumului pensiilor.
CARE SUNT MODIFICĂRILE PE CARE LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE LE PREVEDE CU REFERIRE LA PENSIA ANTICIPATĂ, RESPECTIV PENSIA ANTICIPATĂ PARŢIALĂ?
Pensia anticipată
 Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice, intrată în vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipată se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

Faţă de legislaţia anterioară, care prevedea acordarea pensiei anticipate pentru asiguraţii care au depăşit stagiul complet de cotizare cu cel puţin 10 ani, prezenta lege este mai generoasă.
 La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, scoala militara);
 Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limită de vârstă;
 Este interzis cumulul pensiei anticipate cu venituri obţinute în calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; excepţia o reprezintă consilierii locali şi consilierii judeţeni. Pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit, persoana aflată în situaţie de cumul al pensiei anticipate cu alte venituri de natura celor menţionate mai sus trebuie să solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achită drepturile suspendarea plăţii pensiei anticipate;
 Trecerea de la pensia anticipată la pensia pentru limită de vârstă se face din oficiu, spredeosebire de legislaţia anterioară, care condiţiona această trecere de depunerea unei cereri de către pensionar;
 Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru pensia anticipată nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege sau de alte acte normative.

În cazul persoanelor asigurate care fac parte din cadrele militare în activitate, a poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, Legea nr.263/2010 impune obligativitatea realizării stagiului minim de cotizare în specialitate şi regăsirea în anumite situaţii expres prevăzute de lege.
Pensia anticipată parţială
 Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice, intrată în vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipată parţială se cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu până la 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.
 La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate în considerare perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, scoala militara);
 Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la pensia pentru limită de vârstă;
 Este interzis cumulul pensiei anticipate parţiale cu venituri obţinute în calitatea de asigurat obligatoriu al sistemului unitar de pensii publice; excepţia o reprezintă consilierii locali şi consilierii judeţeni. Pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit, persoana aflată în situaţie de cumul al pensiei anticipate parţiale cu alte venituri de natura celor menţionate mai sus trebuie să solicite casei teritoriale de pensii/casei de pensii sectoriale care achită drepturile suspendarea plăţii pensiei anticipate parţiale;
 Trecerea de la pensia anticipată parţială la pensia pentru limită de vârstă se face din oficiu, spre deosebire de legislaţia anterioară, care condiţiona această trecere de depunerea unei cereri de către pensionar;
 Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută pentru pensia anticipată parţială nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de lege sau de alte acte normative.
 Procentul de penalizare a cuantumului pensiei este fix – 0,75% pentru fiecare lună de anticipare, ceea ce poate conduce la o penalizare maximă de 45% din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă. Legislaţia anterioară prevedea procente diferenţiate, cuprinse între 0,5% şi 0,50%, iar penalizarea maximă ajungea la 30%.
 Penalizarea se aplică până la la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
Cu titlu de noutate absolută, Legea nr. 263 privind sistemul unitar de pensii publice introduce posibilitatea pensionării anticipate parţiale fără penalizare pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi.
Aceste persoane vor putea beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută de lege.
CARE SUNT MĂSURILE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PENSII DE INVALIDITATE NOI ŞI DE DESCURAJARE A PENSIONĂRILOR DE INVALIDITATE ABUZIVE, NEJUSTIFICATE MEDICAL?
1. Diversificarea conditiilor referitoare la stagiul de cotizare necesar in functie de varsta asiguratului a fost necesara pentru:
- a asigura o mai buna corelare a varstei asiguratului la data aparitiei stării invalidante cu stagiul de cotizare pe care il putea realiza pana la o anumita varsta. Masura in favoarea tinerilor cu studii superioare care nu puteau realiza 5 ani (sau cel putin jumatate din acest stagiu) pentru a se califica pentru acest tip de pensie.
- a elimina dispozitiile prea generoase ale prevederilor anterioare in contextul cresterii esalonate a varstelor standard de pensionare. Spre exemplu, este inechitabil ca o persoana (barbat) in varsta de 63 de ani sa fie inscrisa la pensie de invaliditate in conditiile in care, potrivit legislaţiei anterioare, se cereau doar 12 ani si jumatate de stagiu de cotizare, comparativ cu o persoana de 63 de ani (barbat) care se pensiona pentru limita de varsta dar care a realizat stagiul complet de cotizare de aprox.32 de ani.

2. Diminuarea punctajului stabilit pentru fiecare an de stagiu potential acordat in cazul pensiilor de invaliditate.

Tipul pensiei de invaliditate

Legea 19/2000
Legea nr.263/2010
gradul I 0,75 puncte 0,70 puncte
gradul II 0,60 puncte 0,55 puncte
gradul III 0,40 puncte 0,35 puncte
Motivatie:
Diminuarea punctajului acordat pentru stagiul potential a fost necesara intrucat prevederile legislatiei anterioare s-au dovedit a fi:
- mult prea generoase in raport cu principiul contributivitatii (acest stagiu potential este perioada necontributiva);
- profund inechitabile din punctul de vedere al persoanelor asigurate care, in multe situatii, nu realizeaza – pe baza contribuţiilor – un punctaj asemanator.

Activitatea de expertiza medicala a fost regândită astfel:
 Presupune o mai mare responsabilizare a medicului expert al asigurarilor sociale, in sensul ca Raportul medical de evaluare completat de medicul expert al asigurarilor sociale va inlocui documentarul medical completat de medicul curant (specialist pentru boala principal invalidanta);
 Intareste rolul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca in procedura de control si supraveghere a modului de aplicare a criteriilor si normelor pe baza carora se face incadrarea in gradele de invaliditate. Astfel, CNPP şi casele de pensii sectoriale, prin intermediul INEMRCM şi al Comisiilor Centrale de Expertiză Medico - Militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.
 Comisiile medicale mentionate mai sus pot convoca, pentru expertizare suplimentara, pensionarul de invaliditate, concluziile expertizarii fiind obligatorii si definitive.
 Are in vedere organizarea unor centre regionale de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca care, pe langa exercitarea unor atributii similare celor pe care – pana in prezent – le exercita INEMRCM, vor avea si misiunea solutionarii contestatiilor la deciziile de incadrare in grade de invaliditate;
 Reverificarea dosarelor medicale la care există suspiciuni, prin efectuarea de investigatii suplimentare la unitati agreate de centrele regionale, pe baza incheierii de conventii intre casele de pensii si spitale, laboratoare, clinici de specialitate;
 Verificarea incadrarii in grad de invaliditate a tuturor pensionarilor de invaliditate aflati in evidenta Casei Nationale de Pensii Publice, prin sistemul de verificare si control al INEMRCM (Institutul si centrele regionale). Procesul a fost deja demarat conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, in temeiul caruia a fost emis Ordinul 1418/2010 privind aprobarea Procedurii de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate şi a Procedurii de verificare a încadrarii în grad de invaliditate,
REDUCEREA VÂRSTEI DE PENSIONARE PENTRU PERSOANELE CARE AU DESFĂŞURAT ACTIVITĂŢI ÎN CONDIŢII DEOSEBITE ŞI/SAU SPECIALE DE MUNCĂ (GRUPA I ŞI/SAU A - II- A DE MUNCĂ) SE REGĂSEŞTE ÎN CUPRINSUL REGLEMENTĂRILOR LEGII NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE?
Potrivit noii legislatii care reglementeaza sistemul unitar de pensii publice, persoanele care au desfasurat activitate in conditii deosebite, speciale sau alte conditii de munca, beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare prevazut de lege.
A.
In situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii deosebite de muncă, reducerile vârstei standard de pensionare sunt cuprinse între 1 şi 8 ani, în funcţie de numărul anilor lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr.1). Stagiul minim de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani.
B.
De asemenea, vârsta standard de pensionare se reduce şi în cazul peroanelor care au desfăşurat activitate în condiţii speciale de muncă, respectiv:

a) în unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfîşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;
c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat, emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;
d) în aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;
f) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4;

dar şi pentru persoanele care au lucrat în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de munca ( deosebite si speciale).

În această situaţie, reducerea vârstei standard de pensionare este cuprinsă între 1 şi 13 ani, în functie de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca. Reducerea minima este de 1 an si se aplica persoanelor care au realizat un stagiul de cotizare in conditii speciale sau alte conditii de munca de minim 2 ani (tabelul nr.2).

Reducerea vârstei standard de pensionare operează în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege în cazul persoanelor care au lucrat în locuri de munca incadrate în condiţii speciale, respectiv cele prevăzute la art. 30.

Exceptie!
Persoanele care au desfăşurat activitate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de munca (deosebite şi speciale), beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare în condiţiile realizării stagiului minim de cotizare prevăzut de lege, anexa nr. 6.

Reducerile vârstelor standard de pensionare, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

Vârstele de pensionare reduse în aceste conditii nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele care au desfasurat activitate in domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

EXCEPTII!
I.
Persoanele care şi-au desfăşurat activitatea cel puţin 20 de ani, în unităţile miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani.
Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani.
II.
Beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 15 ani persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani în urmatoarele profesii:
1. Balerin
2. Dansator
3. Acrobat
4. Jongler
5. Clovn
6. Călăreţ de circ
7. Dresor de animale sălbatice
8. Solist vocal de operă şi de operetă
9. Instrumentist la instrumente de suflat
10. Cascador
Vârsta standard de pensionare nu poate fi însă mai mica de 50 de ani.
TOTUŞI, în cazul balerinilor şi acrobaţilor, vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi.
III.
Persoanele care au desfasurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii si au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, beneficiază de pensie pentru limită de vârstă indiferent de vârstă.
Stagiul complet de cotizare este de:
- 22 ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii;
- 25 de ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, iar textul integral il gasiti mai jos in mesaj.
Legea are 52 de pagini si o puteti descarca dand click pe “Download”.

lege pensii -
Reforma sistemului de PENSII din Romania, fara indoiala era si este necesara!
Un subiect care afecteaza prezentul si viitorul a milioane de oameni!
Am POSTAT aici noile PRECIZARI ale CNPAS ( Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale ).
Prevederile legale, trebuie studiate, cunoscute, intelese corect!
Chiar imbunatatite in viitor!
Cum comentati?
Admin, V.Burcu

114 comentarii:

 1. Mulţămim tare pt.documentare! Vreu să citesc şi să mă dumiresc, 1/2 h nu mai vorbesc...
  CuLiţă!

  RăspundețiȘtergere
 2. Documentarul e mult prea interesant şi prea bine realizat de domnul comisar şef Burcu încât să-i dăm "rasol" în 1/2 h.
  Ne-auzim maine pe la 12:00!
  Celor care vor să meargă la Disco la Cezar sunt liberi, da să nu lase chiştoace şi sticle aruncate aiurea!
  CoooLitza!

  RăspundețiȘtergere
 3. Nemultumitului i se ia darul!
  Mai mult decat POSIBIL!
  Este clar, limpede!
  Militarilor li s-au facut unele concesii,
  chiar daca li s-a desfiintat statutul special!
  Aceste concesii, dupa cum rezulta din mii si mii de comentarii
  din presa online, NU sunt deloc bine-vazute de restul populatiei!
  Impotriva militarilor, s-a creat un curent de opinie NEFAVORABIL!
  La aceasta, a contribuit atat PUTEREA, dar si CD-SCMD, care a gestionat cum nu se poate mai prost, o STRATEGIE de rasu' plansu'!
  Parerea mea: a continua sa se actioneze de-a-n boulea, va fi nu RAU, ci foarte-foarte rau! Cine isi asuma PUBLIC responsabilitatea????
  Dincolo de APELURI DESCREIERATE, sustinute de unii care NIMIC nu au in tartacuta, as vrea sa vad si unul de ASUMARE a riscurilor si consecintelor, la care D&P/CD/SCMD expun intreaga masa de pensionari, din categoria fosti militari si asimilati ai acestora!
  Multe din cele SCRISE pe acest Blog, s-au CONFIRMAT Ad Litteram!
  Apoi, au venit niste NEISPRAVITI sa ne injure, ca am avut dreptate!

  RăspundețiȘtergere
 4. Bună dimineaţa tuturor!
  A:11,31
  Foarte corect ceea ce ai spus. Nici în viitor nu văd vreo "reparaţie" adusă pensiilor ocupaţionale indiferent cine s-ar preumbla pe la guvernare!
  Ceea ce-a fost prost măsurat şi după aia tăiat, greu mai poate fi reparat...
  CuLiţă, fin...de-a lu Nea Marin
  PS Până la 12,00 este dimineaţă...ca să nu greşesc şi cu-njurături să mă trezesc...

  RăspundețiȘtergere
 5. @admin
  multumesc!.. si sper ca articolul de mai sus sa ramana in arhiva blogului cel putin un an pentru ca si altii sa ia la cunostinta

  cu stima
  adjunct de ajutor de PRESEDINTE de sef de scara
  p.s. aoleo ce pofta am sa-i dau un copy/paste sa sa-l bag pe alt site....stiu io unde....da ma abtin...'in durerea mea'

  RăspundețiȘtergere
 6. Akord subscriu celor menţionate de tine. Trebuie să apreciem munca Admin şi măcar noi cei de pe aici să ne comportăm ca atare...că vor fi unii (de aici sau de aiurea) care n-o vor face...
  Chiar sub anonimat, noi membrii acestui club trebuie să jucăm fairplay.
  PS: Şef de scară de pompieri, de incendiu sau,,,că n-ai precizat...

  RăspundețiȘtergere
 7. @ano 12.20
  nu vreau sa fiu rautacios dar atat timp cat exista cuvantul PRESEDINTE restul nu prea mai conteaza ca s-a umplut tara de presedinti de toate neamurili hi hi

  RăspundețiȘtergere
 8. lozinca puturosilor

  Daca cineva rade - razi impreuna cu el!
  Daca cineva canta - canta impreuna cu el!
  Daca cineva lucreaza - lasa-l sa lucreze

  RăspundețiȘtergere
 9. ...si inca una
  Cand esti inteligent si cand esti intelept?
  Esti inteligent daca nu crezi decat jumatate din ceea ce auzi; esti intelept daca stii care jumatate!

  RăspundețiȘtergere
 10. ...si cireasa de pe tort

  http://www.youtube.com/watch?v=3ry2XppMEiA

  RăspundețiȘtergere
 11. A pus-o mai acu vreo 2-3 săptămâni prietenu Puiacu/8-timistu...tare! Da vedeţi de-i puneţi link-ul(şi întrebările de rigoare) cu F15-le ăla de zbura cu 1 aripă. Cred că 8-tul a lipsit de la clasă atunci...

  RăspundețiȘtergere
 12. Stiti care e durerea?
  Faptul ca totusi, sute de pensionari militari,
  inca mai cred in elucubratiile mesterului FCMD!
  Nu realizeaza ca actiunile preconizate de acesta,
  au efect de bumerang! Nu vor sa intelega de nicio culoare,
  ca POPULATIA, chiar mass-media, nu VAD cu ochi buni
  CUANTUMUL sumei pensiei militarilor!
  Mai mult, in putinatatea intelegerii lor, nu-si dau seama
  ca fac INUTIL efortul celor care ar vrea sa mai faca ceva bun,
  pentru aceasta categorie de pensionari!
  CD-SCMD a devenit nu MESIA, ci ANTIHRISTUL pensionarilor militari!
  De va fi asa sau nu, vom trai si vom vedea!
  Problema ar fi, sa nu fie prea tarziu!

  RăspundețiȘtergere
 13. "" CD-SCMD a devenit nu MESIA, ci ANTIHRISTUL pensionarilor militari!
  De va fi asa sau nu, vom trai si vom vedea!""
  PERFECT ADEVARAT. NU INTELEG DE CE TREBUIE ,,SA TRAIM SI SA VEDEM"?
  Daca nu ati facut-o pana acum ,,DELIMITATI_VA PUBLIC DE ORICE ACTIUNE A FCMD"

  RăspundețiȘtergere
 14. Întrebărili de bază este:
  1. Trebă să existe un sindicat al militarilor, dacă da, di ci? Dacă nu di ci?
  2. Dacă trebă să existe, trebă să existe în format actual? Dacă nu, di ci?
  .........
  Metodologia aiasta a "întrebărilor şî a potenţialilor răspunsuri" sî numeşti "Analizî morfologicî" şî stă la baza cercetării operaţionali. Metoda aiasta o folosîm cu tăţii uneori, în viaţa noastră de zî cu zî, da poati nu ne-am gândit că ea îi un capitol distinct al matimaticii.
  CooLiţă
  PS: ce credeaţ voi bandiţîlor că io-s numa eleftrician?
  Băi io am făcut primele 4 clase la seral şî următoarili la ff.
  Uitaţ că-n generală domn învăţător Trandafir Te-Ologu mă-nvăţă
  Cum să trag în bandî cu vobuloscopu ca sî-mi ating scopu.
  După aia la UNAP
  Cum sî dau ţoiu din prima pisti cap
  Şî amu io realizez,
  Cum domn Băsescu şi EBA mă-nvăţară iarbă/luţărnă pi nas să prîzăz.

  RăspundețiȘtergere
 15. Ia luaţ voi de-cilea că văz că voi nu vreţ
  Fir-ar mama ei de treabă
  Din scaun c..u să v-il mişcaţ!
  http://www.youtube.com/user/MsMiki56

  RăspundețiȘtergere
 16. Ba poietule! Mai treci si la genul literar care se numeste -Proza ,ca a inceput sa ni se aplece. asculta sfatul meu ":poiezie mai rar si mai de ..calitate.Proza poa sa fie ori-si-cum nu-i bai.tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 17. Ia începe tu măi Etil-atule, dă ezemplu să vedem cât ai talent...Da dacă n-ai, să nu zici că n-ai avut curent!

  RăspundețiȘtergere
 18. ,, Nu vor sa intelega de nicio culoare,
  ca POPULATIA, chiar mass-media, nu VAD cu ochi buni
  CUANTUMUL sumei pensiei militarilor!==========================
  ==============================================================
  ==============================================================
  Mai mult, in putinatatea intelegerii lor, nu-si dau seama
  ca fac INUTIL efortul celor care ar vrea sa mai faca ceva bun,
  pentru aceasta categorie de pensionari! ''
  ESTI MAI PERSISTET CA RADIOACTIVITATEA !!! PROPUN SA TE ODIHNESTI AZI SI DE MIINE ,LA AGRICULTURAAAAA !!

  RăspundețiȘtergere
 19. Cât timp de înjumătăţire are gândirea lui A:13:41? Că dacă-i pe C14 am dat de dracu!

  RăspundețiȘtergere
 20. Ce, ce?...C-am lipsit 2 zile! Văd că TNT e supărat şi îi este rău, i se apleacă. Băi frate şi doar i-am zis să bea tăria cu alamμie că se-nbată şi face scandal! Frac-su bun:Czar!
  PS nu-l luaţi în seamă că aşa e el când ia o haraşpincă...nu se mai opreşte!

  RăspundețiȘtergere
 21. @ all,
  Recomandat a se retine,
  ,,...Trebuie menţionat că aceste direcţii de acţiune se circumscriu preocupărilor generale manifestate, în domeniul pensiilor, de statele membre ale Uniunii Europene,..."
  @ admin,
  Inspirat subiectul/excelent modul de prezentare si nu pot sa nu remarc obiectivitatea comentariului de la orele 11:31.
  @ akord 75,
  Replica pe care am dat-o d-lui R.Cojocaru nu este deloc deplasata.Te asigur ca ,,prietenii" nostrii: Gourkha / Voinea / Covasneanu / Skiuc /...si inca alti cativa fanatici sustinatori ai cd scmd,sunt copii de tata pe langa Raducu.
  @ anonimul insistent,
  Daca vrei cu tot dinadinsul sa afli care au fost opiniile sau punctele mele de vedere, pe etape / faze de derulare a procesului de integrare a pensiilor militare in sistemul unitar de pensii,nu ai decat sa sapi in arhiva blogului si le vei gasi.
  O zi buna tuturor,
  Nikk

  RăspundețiȘtergere
 22. Nikk, Nikk, fă-mă să-nţeleg un pic:
  "...Trebuie menţionat că aceste direcţii de acţiune se circumscriu preocupărilor generale manifestate, în domeniul pensiilor, de statele membre ale Uniunii Europene,...".
  Măi omule stai să ne-înţelegem: Noi suntem cumva poligon de experimentare a unor teorii şi idei bazaconice cum de exemplu este şi cea a Codului Alimentar pe care de altfel Admin a prezentat-o aici f. bine? Măi omule gândeşte 1 dată sau de 10 la puterea N înainte de a ne oferi doar „afirmaţii”. Adu argumente... şi vei fi reevaluat de mine! Ce nu mă cunoşti? Uită-te în oglindă! Acelaşi chip (nas, gât şi urechi-ORL) îl am şi eu şi Cezar şi oricare dintre noi cei de pe-aici!
  Aşteptăm....

  RăspundețiȘtergere
 23. PS:
  Că am uitat: restul "punctelor" abordate de tine, nu cred că interesează pe cineva...Dacă greşesc să fiu iertat...

  RăspundețiȘtergere
 24. @ anonim 17:56,
  Atunci sa ne intelegem!!!
  Nu sunt neaparat adeptul legii sistemului unitar de pensii.In opinia mea ar fi fost de preferat sistemul pensiei ocupationale sau in cel mai rau caz capitol separat in legea sistemului unitar. Din punctul meu de vedere,L 164 a generat inechitai IMAGINABILE pentru multi dintre voi cei care nu ati lptat cu sistemul ani de zile pentru a repara cate ceva.Las la o parte pierderile materiale suferite desi nu sunt deloc de neglijat.
  Nikk

  RăspundețiȘtergere
 25. Prietene Nikk nu m-ai înţeles, aici e vorba de principii sau de teste gândite de alţii şi experimentate pe cobaii din România, Brazilia, Argentina ş.a.?
  Chestia cu pensiile noastre, că sunt după 164, 119, 263 sau care dracului or mai fi şi-or mai veni "este colaterală". Întrebarea este "De ce", care sunt argumentele?
  .........cu scuzele de rigoare o să lipsesc puţin aşa că...nu doresc ca lipsă să-mi fie interpretat acest fapt!
  Voi reveni,
  Salutări tuturor !

  RăspundețiȘtergere
 26. @ano 19.17
  de fapt care-i problema ta ????
  @nikk
  de akord(75) cu tine.Lipseste 'sejc'

  RăspundețiȘtergere
 27. Odihniti-va ,ca de miine aveti treaba multa .

  http://www.youtube.com/watch?v=fNQl7HsOunY&feature=related

  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 28. Pentru a nu merge incruntati la cuibar :

  http://www.you-tube.ro/sweden-got-talent---talang-sverige--four-guys-dancing-naked--hq--subtitles-v281869.html

  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 29. Doamnelor si domnilor,
  Daca mai aveti un dram de creier, un strop de virtute romana, si daca va mai intereseaza soarta copiilor vostri, a Romaniei ca stat si a natiunii romane, va asteptam alaturi de noi, marti, 1 Martie, la orele 14.00, cand vom ajunge in mars la Piata Victoriei. Atunci vom transmite noul ultimatum (somatie) Guvernului.
  Dumneavoastra faceti ce doriti, noi ne facem datoria de aparatori ai democratiei constitutionale in baza Art. 118, al. 1 din Constitutia Romaniei, fiind din ce in ce mai convinsi ca este de preferat “”un sfarsit cu groaza, unei groaze fara de sfarsit””.
  TRAIASCA ROMANIA! TRAIASCA DEMOCRATIA CONSTITUTIONALA!
  JOS TIRANIA HOTIEI, LACOMIEI, DEMENTEI SI IMPOSTURII!

  HONOR ET PATRIA! VAE VICTIS!
  PRESEDINTELE SCMD,
  COL. (r) DR. MIRCEA DOGARU
  Asa incearca Dogaru sa cheme oamenii sa participe alaturi de militari ? Omul asta ori e dobitoc ori vrea cu adevarat altceva, nicidecum sa li se alature civilii . Cu asemenea apeluri, va vor scuipa toti civilii fara un gram de creier.

  RăspundețiȘtergere
 30. Cei cu creier vor arunca cu pietre .

  RăspundețiȘtergere
 31. Văz c-aţ amorţât ce dracu-aţ păţât?
  C-am fost cu probleme după nişte scheme (eleftrice)
  Cât am fost io cam plecat voi nimic n-aţ comentat
  Ba văd că şî la gioale unii altora v-aţ dat...
  Ce păcat, ce păcat că nu am asistat şi pe Akord n-am pariat!
  CooLiţă băiet fin de-a lu nea Marin

  RăspundețiȘtergere
 32. Bine, bine v-am lăsat că văz că tăţ v-aţ culcat...

  RăspundețiȘtergere
 33. Nemultumitului i se ia darul!
  Mai mult decat POSIBIL!
  Este clar, limpede!
  Militarilor li s-au facut unele concesii,
  chiar daca li s-a desfiintat statutul special!
  Aceste concesii, dupa cum rezulta din mii si mii de comentarii
  din presa online, NU sunt deloc bine-vazute de restul populatiei!
  Impotriva militarilor, s-a creat un curent de opinie NEFAVORABIL!
  La aceasta, a contribuit atat PUTEREA, dar si CD-SCMD, care a gestionat cum nu se poate mai prost, o STRATEGIE de rasu' plansu'!
  Parerea mea: a continua sa se actioneze de-a-n boulea, va fi nu RAU, ci foarte-foarte rau! Cine isi asuma PUBLIC responsabilitatea????
  Dincolo de APELURI DESCREIERATE, sustinute de unii care NIMIC nu au in tartacuta, as vrea sa vad si unul de ASUMARE a riscurilor si consecintelor, la care D&P/CD/SCMD expun intreaga masa de pensionari, din categoria fosti militari si asimilati ai acestora!
  Multe din cele SCRISE pe acest Blog, s-au CONFIRMAT Ad Litteram!
  Apoi, au venit niste NEISPRAVITI sa ne injure, ca am avut dreptate!
  ..

  RăspundețiȘtergere
 34. De cand Seful SMG-ului este un aviator(si general pe deasupra) Puiak s-a transf. in 8imistul!!!!???bai cum se schimba lumea!!
  Seful SMG-ului -a dat un ordin (ca la armata) care ne priveste. Nimeni nu zice nimic, nici de buna nici de rau--oare de ce?
  ps. parerea mea-i ca-i de bine,vine sa rezolve ce mai era de rezolvat.
  Te pomenesti ca tocmai asta nu convine ...oare cui si de ce??

  RăspundețiȘtergere
 35. @Cezar,
  Am STUDIAT Ordinul!
  Este un Ordin INTERN, normal, care pentru noi cei din
  EXTERIOR, nu aduce NIMIC NOU! Sunt doar REGLEMENTARI INTERNE,
  in baza Legii si OUG. Din aceste MOTIVE, nu l-am publicat aici! Admin

  RăspundețiȘtergere
 36. @ADMIN- multumesc pt. raspuns. Nici nu mi-a trecut prin cap sa va critic! ma gandeam la colegii mei- catane in rezerva, care din punctul meu de vedere au un motiv de a se bucura.Incet,incet se va pune ordine!!
  Ps. Asta nu are a face cu politica ,aviz amatorii. Sunt tot apartid, dar cu simpatii bine conturate si stabile bineinteles!.

  RăspundețiȘtergere
 37. @CeZar

  http://www.ionpetrescu.ro/
  Puiac ,inca ,8imist

  RăspundețiȘtergere
 38. Ia uite Puiac a coborat din F şi a uitat geamu deschis la dracovenia aia. Am inteles ca-i dus sa serveasca masa de seara. Noroc de ala cu puscociu, de CaEzar ca i-l pazeste. Si parca mai sus, in scaunul cu rotile era si Gogu Ologu...la pescuit

  RăspundețiȘtergere
 39. A:18,43
  Nu cred că-i CeZar. Cică CeZar s-a reprofilat...e dresor de pureci la un Circ pe rivieră. Meseria asta îi va permite să se pensioneze cu 15 ani mai repede.

  RăspundețiȘtergere
 40. @PUIAk- se pare ca japan a uitat gustul unei lov. nucleare Czar

  RăspundețiȘtergere
 41. Ologu-era la patinoar ,cu lamele la bocanc. mama ce piruiete mai facea!!al dracului si Ologul asta si asta-i sub acoperire tnt-atul

  RăspundețiȘtergere
 42. Cezar, moncher cam scurtă, cam scurtă vacanţa pe Rivieră! Ţi s-a terminat pensia aia babană sau ţi-a mâncat banii coafeza aia de 20 ani?

  RăspundețiȘtergere
 43. ar trebui sa creada lumea ca pe riveraFrance nu se gaseste o conexiune la internet!? sa avem rezon prietene,toate-s bune si la locul lor ,mai ales coafeza Czar

  RăspundețiȘtergere
 44. Măi frate da ce-i cu amorţeala asta pe blog? Unde aţi dispărut? Pe CeZar l-am văzut mai devreme făcând provizii de borduri şi pietre. Cam greu că-i îngheţat dar omul este stoic...cică are un contract gras cu D/P pentru manifestaţia de pe 1 martie şi nu vrea să-l piardă.

  RăspundețiȘtergere
 45. Jmecheria e ca i le livrez in salve..scurte!!
  Astia-s tristi din cauza lui Bercea.Ba ce om,ce personalitate si-l halira mascatii.Ce pacat ,asa ne pierdem valorile....Czar

  RăspundețiȘtergere
 46. SCRISOARE DESCHISĂ
  Din 18. 02.2011
  Conducerea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere (A.N.C.M.R.R) ,,Alexandru Ioan Cuza” structură asociativă reprezentativă a celor peste 82.000 pensionari militari şi a familiilor acestora, pe fondul amărăciunii profunde şi a nemulţumirii efervescente generate de măsurile abuzive de discriminare negativă a Armatei Române, a segmentului socio-profesional ce-l reprezintă cadrul militar activ, în rezervă (în retragere) şi pensionarii în plată la Ministerul Apărării Naţionale, ne îngăduim să vă readucem în atenţie poziţia noastră faţă de problematica mai-sus menţionată.

  Noi apreciem că prin desfiinţarea pensiilor militare de stat şi recalcularea acestora :

  - NU se recunoaşte specificitatea serviciului militar în România, se eludează total, nejustificat, particularităţile, privaţiunile diverse specifice profesiei militare şi limitarea sau interzicerea unor drepturi constituţionale prin aplicarea unor legi, ordine şi regulamente militare.

  - Se ignoră cu bună ştiinţă faptul că militarii români, în totalitatea lor, astăzi mai mult ca oricând, sunt la acelaşi nivel de competenţă profesională, de pregătire de stat major şi de specialitate, de interoperabilitate şi de probitate morală cu militarii din armatele NATO , - dar, în schimb soldele şi pensile militarilor români sunt în cuantum de 4-6 ori mai mici.

  În consens deplin cu menirea asumată prin Statutul Asociaţiei şi potrivit spiritului devizei noastre ,,Patrie – Onoare – Demnitate”, având deplina convingere în înţelepciunea Dumneavoastră şi a tuturor colegilor parlamentari, pentru a ,,dezactiva amorsa” existentă în rândul pensionarilor militari şi familiilor acestora, vă rugăm să pledaţi în Parlamentul României pentru :

  1 – Menţinerea CARACTERULUI OCUPAŢIONAL AL PENSIILOR MILITARE DE STAT, instituite în România încă de pe timpul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, prin amendarea Legii 263/2010, referitoare la sistemul unitar al pensiilor, cu un capitol distinct al pensiilor militare de stat sau printr-o lege ocupaţională separată în locul Legii 164/2001.

  În acest sens, având în vedere faptul că Legea 119/2010 şi-a încetat efectele la 27.12.2010, iar Legea 19/2000 a fost abrogată prin Legea 263/2010, vă rugăm să daţi OUG Nr. 1/2011 conţinut de act normativ care să întrunească toate elementele juridicţionale ale pensiilor ocupaţionale militare de stat, devenind capitol separat al Legii 263/2010;

  2 – Respectarea PRINCIPIULUI DE DREPT AL NERETROACTIVITĂŢII LEGII, în sensul ca pensile recalculate în baza Legii 119/2010 şi a OUG Nr.1/2011 ale căror cuantumuri sunt mai mari prin recalculare se aplică, iar pentru cele mai mici se aplică cuantumul în plată în luna decembrie 2010.
  - va continua -

  RăspundețiȘtergere
 47. Suntem convinşi că numai printr-un comportament civic demn al zilelor noastre de astăzi şi numai pe cale legală, în Parlamentul României se pot corecta toate neregulile şi abuzurile săvârşite de Guvern şi recunoaşterea în continuare a Armatei ca pilon de bază al tuturor momentelor istorice şi moderne ale României, la menţinerea prestigiului câştigat de aceasta de-a lungul vremurilor alături de Biserica Ortodoxă Română în societatea românească.

  Cu speranţe îndreptăţite asupra răspunsului Dumneavoastră favorabil, rugăm să primiţi ONORUL NOSTRU OSTĂŞESC.

  PREŞEDINTELE A.N.C.M.R.R ,,Alexandru Ioan Cuza”
  General (r)
  Prof.univ.dr.Mihai ILIESCU

  SCRISOAREA DESCHISǍ a fost înaintată la:
  - PREŞEDINTELE SENATULUI
  - PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR;
  - PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU APǍRARE, ORDINE PUBLICǍ ŞI SIGURANŢǍ NAŢIONALǍ din SENAT:
  - PREŞEDINTELE COMISIEI JURIDICǍ, DE NUMIRI, DISCIPLINǍ, IMUNITǍŢI ŞI VALIDǍRI din SENAT:
  - PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU MUNCǍ, FAMILIE ŞI PROTECŢIE SOCIALǍ din SENAT :
  - PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU APǍRARE, ORDINE PUBLICǍ ŞI SIGURANŢǍ NAŢIONALǍ din CAMERA DEPUTAŢILOR:
  - PREŞEDINTELE COMISIEI JURIDICǍ, DE DISCIPLINǍ ŞI IMUNITǍŢI din CAMERA DEPUTAŢILOR:
  - PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU MUNCǍ ŞI PROTECŢIE SOCIALǍ din CAMERA DEPUTAŢILOR;
  - PREŞEDINTELE PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT:
  - PREŞEDINTELE PARTIDULUI DEMOCRAT LIBERAL:
  - PREŞEDINTELE PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL:
  - PREŞEDINTELE PARTIDULUI UNIUNEA NAŢIONALǍ PENTRU
  PROGRESUL ROMÂNIEI:
  - PREŞEDINTELE UNIUNII DEMOCRATE MAGHIARE DIN ROMÂNIA:
  - PREŞEDINTELE PARTIDULUI CONSERVATOR.

  SCRISOAREA DESCHISǍ a fost transmisă şi principalelor cotidiene şi posturi de radio.
  SECRETAR GENERAL
  Gl.bg.(r) Radu Şerban DAN

  RăspundețiȘtergere
 48. .... comportament civic ??? .....
  Pai ... pe 1 de martie a.c. ... sa nu iesim noi la o vuvuzea?
  Sa nu iesim noi la urat si urlat pe strazi? Mon cher, ....

  RăspundețiȘtergere
 49. http://www.romanianvoice.com/poezii/teatru/ilc-caldura.php
  ,,D. : Amice, eşti... idiot!
  F. : Ba nu, domnule. "

  RăspundețiȘtergere
 50. ""
  În acest sens, având în vedere faptul că Legea 119/2010 şi-a încetat efectele la 27.12.2010, iar Legea 19/2000 a fost abrogată prin Legea 263/2010, vă rugăm să daţi OUG Nr. 1/2011 conţinut de act normativ care să întrunească toate elementele juridicţionale ale pensiilor ocupaţionale militare de stat, devenind capitol separat al Legii 263/2010;""
  O initiativa buna zic eu. Merita sa fie sustinuta!!

  RăspundețiȘtergere
 51. Cezare nu eşti la muncă? Ce învârţi tu pe-acolo pe Rivieră? Am auzit că mascaţii v-au pregătit ţie şi Ologului câte-un apartament de lux în "hotelul" ăla al vostru de pe "Popa Şapcă" când veţi reveni în ţară. Cică sunteţi aşteptaţi cu braţele deschise...şi după aia închise!

  RăspundețiȘtergere
 52. From: tedy pantea
  Subject: Re: [roarmy230] Fw: Amendamente la OUG 1/2011
  To: "roarmy230@yahoogroups.com"
  Date: Monday, February 21, 2011, 6:24 PM
  ,,Am mai spus-o si o voi repeta de cate ori va fi nevoie: Exista o solutie banal de simpla la situatia in care ne aflam astazi si anume reactivarea legilor noastre 80/1995 si 164/2001. Aceste legi ne reprezentau corect, chiar la nivel UE si NATO, si asta i-a inebunit pe toti acesti dusmani ai tarii, aflati vremelnic la putere. Amintiti-va cu cata munca s-au obtinut aceste legi si nu uitati ca cei de azi care vor sa le faca uitate erau tot in parlament, marea lor majoritate, si nu au avut obiectii.
  A fost de ajuns sa apara aceasta pacoste de la Cotroceni ca toata tara sa cada intr-un haos fara precedent in interior si intr-un dispret total pe plan international. Ce mai tine aceasta tara desupra liniei de plutire e tot legat de armata si de ce mai face ea astazi in teatrele de operatii unde e prezenta.''

  Sper sa nu declansez o criza...
  Puiac,inca 8imist

  RăspundețiȘtergere
 53. Uite-i domnule in spatele bOCului !UNeiPURoiu',inclusiv pretinul sCliPuRiciu' filFiiCios.Se pregatesc sa si-o asume ...IAR .

  RăspundețiȘtergere
 54. @Puiak-ai adus o opinie proastaaaaaa precum noaptea

  RăspundețiȘtergere
 55. Se-ncinge treaba !Prevad o dupa-amiaza cu multe noutati.Voi ce credeti ?
  8

  RăspundețiȘtergere
 56. @11:56
  Nu putem fi toti destepti!
  8

  RăspundețiȘtergere
 57. http://www.youtube.com/watch?v=1rH5E8KhuJ4

  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 58. 8
  Aşa e unii vor să arate că e mai deştepţi...întind prea mult coarda! Dar dacă în loc de pepene era o nucă de cocos?

  RăspundețiȘtergere
 59. http://www.youtube.com/watch?v=h-nkJ_Jfub0

  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 60. 8
  Bine ca-i băgat un semn de viaţă că rămăsesem înţepeniţi la 60 (bine că nu la 666)!

  RăspundețiȘtergere
 61. Hemoroizi,fisuri anale?
  8

  RăspundețiȘtergere
 62. [roarmy230] spre analiza si aprofundare !!!Tuesday, February 22, 2011 3:53 PMFrom: "Valer Toncean" Add sender to Contacts
  8

  RăspundețiȘtergere
 63. http://www.youtube.com/watch?v=7cPb45tzgdQ&feature=related

  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 64. Voi de-aicea ce-aţ păţât
  Că văz că aţ cam bolânzât.
  Comentarii nu postaţ
  De fel nu vă agitaţ
  Pe toate de-a gata vreţ sâ le luaţ.
  Cee, ce s-o fi- ntâmplat?
  Curent oare io nu v-am dat?
  Staţ, staţ şî aşteptaţ de-a gata
  Să vă dea omu are, n-are cu lopata.
  Io vă rog să nu mă-nervaţ
  Plaivaz şî caiet să vă luaţ
  Şâ argumentat să postaţ!
  Hai ce mai aşteptaţ, vreţ să fiţ şî invitaţ...
  Nu-i destul că-s supărat...
  Că Boculete Codu Muncii-o schimbat
  Şî-amu la Cezar, la Disco tre să lucrez zî lumină,
  Pentr-o amărâtă de chenzină.
  Şî di parcâ nu era suficient...
  Nu-mi lăsă ca scule cân fugi golanu decât un patent
  Ş-o amărâtă de filieră ca să mai dau din când în când câte-un ghivent.
  Când o tăiet-o băietanu pe Rivieră cu-a lui cuafeză,
  (sî vedeţ voi cân s-o-ntoarce ce i-o trag în freză)
  Nu-mi lăsă de la Disco bonieru,
  Iar az veniră în control aiă în albastru cu chitanţieru.
  Degeaba la ei io mă tot văicării
  Că până la urmă fui nevoit şî amenda o plătii.
  Da acuma să trecem peste asta,
  Că atunci când nu se-aşteaptă omu vine şi năpasta
  Şi de la Discoteca lu Cezărel lăsată-n custodie pe timp de-un an
  Să vâ zîc io cum petrecură gorobeţîî în weekend, la bairam.
  Şî primu pi uşă o apărut TNT-ul
  Vai mamă era mangă de nu putea nimeri sîngur nici WC-ul.
  Norocu nostru fu cu vreo 2 băieţ
  De-l sprijinirâ oleacă, sâ meragâ cu mînurile pi păreţ.
  Pi când noi eram ocupaţ di braţ cu etilatul,
  Hopa sî deschidi uşa şî-n ea cine apare credeţ? Akord băiatu!
  La braţ cu 2 feti, mamă, mamă cât era di cocheti...
  Una brună ş-alta blondâ di parcâ era berea din sondâ.
  Şî li dădui io răpidi 3 tabureti ca să nu stea lichiţ şî sî ia varu di pi păreti.
  Iar când cinstita asistenţă era la una mică
  Apare şî domnu P. Stelică
  Sub braţ cu un acordeon da el ne zîse că ştie sî cânti şî la trombon.
  Şî el s-a aşezat într-un loc mai retras şî n-a băut tătă sara decât suc de anans.
  Ş-au mai apărut şî alţii ce mai postează pe-aicea anonim
  Da nu mi-am bătut capu numile să li răţîn.
  Că unii dintre ei pe-acilea vin şî pleacî şî-n urmă lasâ o mizerie de ţî sî apleacî

  Şî începu şî muzîca sî cânti urechili sî ni li încânti.
  Orchestrî serioasî cu chitarî bas iară naşu meu câta la contrabas.
  Da cel mai mult mi-o plăcut nie de ăla bateristu
  Cî samana tări di tăt cu 8-timistu.
  Şî pi păreţ luminile apărea
  Precum picturili din peşterili de la Altamira
  Iar după-aiasta începu un dans dement di chiar vedem cum sar scânteile di pi ciment...când bufff panâ di curent.
  Atuncea-n mintea mea am zîs sarăcu: Na câ amu am dat chiar di dracu!
  Noroc pânâ la urmâ cu Puiacu
  Că m-ajută să-evacuez salonu cu becu negru...săracu.
  To be continued..........
  CuLiţă Băiet fin de-a lu Nea Marin

  RăspundețiȘtergere
 65. Erata la comentariul postat pe 20 februarie 2011,18:27,
  ,,...inechitati INIMAGINABILE....,...luptat...", in loc de inechitai IMAGINABILE...si lptat...
  Omiterea neintentionata a unor litere in scrierea cuvintelor mentionate mai sus se datoreaza grabei in care am redactat comentariul respectiv.Acest fapt sper sa nu fi creat un disconfort prea mare anonimului de la 20 februarie 19:17.
  @ akord 75,
  Ai dreptate! L-am uitat pe ,,sejc".
  Nikk

  RăspundețiȘtergere
 66. http://www.youtube.com/watch?v=1u-8D5aweoA&feature=fvwrel

  Nu toate sunt ce par a fi !

  8

  RăspundețiȘtergere
 67. Ba chiar m-ai suparat! Crezi ca "vinovat" e totuna cu "nevinovat"?

  RăspundețiȘtergere
 68. http://www.youtube.com/watch?v=G9bYDPbm7rs&feature=related
  8

  RăspundețiȘtergere
 69. 19 84 !
  Care n-ai citit ,baga .Eu nu verific ,da-i bine de stiut !
  8

  RăspundețiȘtergere
 70. BRAVO CULITA-te promovez sef peste TRISCOTECA,da-i inainte ca se pare ca esti singurul care ai mai ramas,Toti ailalti s-au vazut cu sacii in caruta !!Czar

  RăspundețiȘtergere
 71. Pi undi umbli şăfu (Cezare) să vezi ce o sâ-ţ fac...
  1000 di beleli ni-ai lasat pi cap!
  CuLiţă

  RăspundețiȘtergere
 72. ,,Cinci chirurgi discută despre care pacienţi sunt cei mai buni de operat.
  Primul chirurg zice:
  - Îmi place să am contabili pe masa mea de operaţii, pentru că atunci când îi tai, totul înăuntru este numărat.
  Al doilea spune:
  - Mda, dar să-i vezi pe electricieni! Totul în interiorul lor este codificat pe culori.
  Al treilea chirurg spune:
  - Nu, eu sunt convins că bibliotecarii sunt cei mai buni; totul în ei este în ordine alfabetică.
  Intervine şi al patrulea chirurg:
  - Ştiţi, mie îmi plac muncitorii din construcţii... aştia întotdeauna înţeleg când îţi mai rămâne câte ceva în plus la sfârşit şi când lucrarea durează mai mult decât ai spus că va dura la început.
  Însă al cincilea chirurg le-a închis gura la toţi:
  - Greşiţi total. Politicienii sunt cei mai uşor de operat.. Nu au sânge în vene, nu au inimă, nu au coloană vertebrală, iar capul şi fundul sunt interschimbabile. ''
  8

  RăspundețiȘtergere
 73. Asta cu politicienii cam aşa este!

  RăspundețiȘtergere
 74. @CuLita- nu te mai plange atata.te-am stiut competent si d-aia ti-am lasat asa multe de rezolvat. Crezi ca mie imi este usor cu cafeza?are la pretentii fata asta ,vai sufletul meu! Czar

  RăspundețiȘtergere
 75. POLITICIENII SUNT SI EI OAMENI,DECI...
  Dar astia din UNeiPURoiu e spuma !
  8

  RăspundețiȘtergere
 76. Apreciez ca ,,toata lumea'" din tot spectrul politic ,cum ar zice operatul lui 8.. au sarit cu aprecieri pro sau contra privind initiativa ANCMRR. Chiar e lipsita de importanta? eu zic ca nu! Hai indrazniti si cei care ati fost in doliu dupa L164. gata doliu s-a incheiat ,mortul de la groapa nu se mai intoarce (indiferent cine ce va promite).Nu mergeti pe principiul ,,daca nu a fost ca noi ,atunci sa se aleaga praful" .priviti cu optimism in viitor!!

  RăspundețiȘtergere
 77. Cezare, tataie când mai pui şi tu ceva pe blogul tău? Nu te mai scărpina atâta la c...ie şi hai odată, dă-i bătaie!
  Anonimul cunoscut,
  Hai noroc şi te salut!

  RăspundețiȘtergere
 78. OF,OF ce sa ma mai fac cu cititorii mei!!?? .Imi pare, dar trebuie sa mai mananc si eu,p. marita nu mi-a intrat in plata multumita lu Erga Omnis(sa-l F..),cartofii s-au scumpit mai ceva ca bananele,trebuie sa mai alerg.. voi face tot posibilul(mama ce solicitat am ajuns,nu-i a buna )
  Anonime cunoscut,
  Hai noroc si la fel ,cu simpatie te salut!! Czar

  RăspundețiȘtergere
 79. Cezare lasă cartofii/piciocii/grumpenii/barabulele şi mănâncă friptură că-i mai ieftină!

  RăspundețiȘtergere
 80. PS. Completează şi tu după punctul ăla "sa mai mananc si eu,p.mărită" ca nu de alta, Doamne fereşte să nu se înţeleagă altceva...

  RăspundețiȘtergere
 81. Asta-i miscarea ca s-o scoatem la liman, plus cozonaci in loc de paine!
  Ps. chestia aia -i licienta poetica stii mata. fiecare intelege dupa ..dotarea data de ,,Al de sus".apropo ,ai vazut ca nu ne mai baga-n seama. cred ca schimbat galaxia de pacatosi ce suntem!!Czar

  RăspundețiȘtergere
 82. n-am murit, sunteti de gashca(nu chiar toti) si mai discutam zilele urmatoare ca acu am dat de gru(pardon am dat de greu)da poa sa iasa neshte banuti mancati-as
  cinstit sa fiu mie mi-e dor de 'cel de sus' da' de asta al nost' nu CELALALT
  asa o sa fie politia dupa bilantu' lu' Base la MAI

  http://www.youtube.com/watch?v=qpTCtxh7z74

  RăspundețiȘtergere
 83. ...sau asa ?!

  http://www.youtube.com/watch?v=SOY2M5y02sI

  RăspundețiȘtergere
 84. Akord cine-a zâs că ai murit?
  Cel de Sus fereşte!
  Da atenţie cu bănuţu să nu fie ciordit!

  RăspundețiȘtergere
 85. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 86. Mai ,voi credeti ca o sa ninga pina la alegeri ? Ia, fuguta ,lopetile si spor la dezgropat !De ,,scheLATURILE''din ,,dulape'' ,pensii si salarii la bugetari are cine sa se ocupe.50 minute la munca. Eu va astept la o tuica fiarta !

  RăspundețiȘtergere
 87. O intrebare, la care astept OPINIILE voastre:
  Credeti ca merita POSTAT un subict despre PENSIILE PRIVATE? Admin

  RăspundețiȘtergere
 88. PKM propunea ca cei din SCMD sa fie inclusi in echipa Ferrari pentru rapiditatea cu care schimba cauciucurile la masini. 5 perechi d ecauciucuri in 5 luni, e o performanta si baietii intra in cartea recordurilor.

  RăspundețiȘtergere
 89. @Admin
  Parerea mea despre pensiile private nu cred ca intereseaza pe careva.Cind se va stabili,vom fi jefuiti fara consultari (ca pina acum).
  Tineti minurile in buzunarele ,,palTalonilor'' ,sa nu va fure ( si ) chilotii(noi sau...).
  Dar eu sunt...AERian !

  RăspundețiȘtergere
 90. Fericirea nu dureaza cinci minute !

  RăspundețiȘtergere
 91. V-am rugat sa mergeti cu lopetile la dezgropat, dar, va rog , nu dezgropati orice !

  RăspundețiȘtergere
 92. Bine-aţi revenit pe blog absenţilor!

  RăspundețiȘtergere
 93. @19.23
  Lumineaza-ti si anume fata !
  Resturile pe loc.

  RăspundețiȘtergere
 94. @Admin
  In RO cine este garantul pentru ,,alea private'', ca pentru celea de stat am vazut vrajile satanistilor baAsescu ,bOc,sEiTan,robERtA...
  Ia,mai bine BELITI OCHII...

  8imistu'

  RăspundețiȘtergere
 95. ORDIN
  pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Nationale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

  Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor,

  pentru aplicarea prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

  în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

  ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

  Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Nationale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, cu completările ulterioare.

  Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării nationale,
  Gabriel Oprea
  Bucuresti, 10 februarie 2011.
  Nr. M.17.
  _______________
  Spre stiinta si informare! Admin

  RăspundețiȘtergere
 96. @CeZar

  L 119 Art. 3
  (1) Pensiile prevazute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizand algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) in situatia pensiilor dintre cele prevazute la alin. (1), care au fost stabilite in baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determina considerandu-se a fi indeplinite conditiile de acordare prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se elaboreaza metodologia de recalculare a pensiilor prevazute la art. 1, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

  (3) IN TERMEN DE 15 ZILE DELA DATA INTRARII IN VIGOARE A PREZENTEI LEGI, SE ELABOREAZA MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA DE RREECCAALLCCUULLAARREE A PENSIILOR PREVAZUTE LA ART. UNU , KaRE SE APROBA PRIN hotarrrrrirre de guvern (H.G.)!

  Ne jucam DEA OZ pe ...GAZ ?

  RăspundețiȘtergere
 97. Peste 600 de reclamanti cer in instanta suspendarea OUG nr. 1/2011
  Astazi, ora 10:34 Roxana Neagu

  Peste 600 de reclamanti au depus la Curtea de Apel Bucuresti o cerere de suspendare a OUG nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, motivand ca una dintre anexele actului normativ are acelasi continut cu o HG suspendata deja de instanta, a anuntat SCA Piperea si Asociatii, societatea de avocatura care ii reprezinta pe reclamanti.


  Potrivit unui comunicat al societatii de avocatura, in 15 februarie, SCA Piperea si Asociatii a depus la Curtea de Apel Bucuresti, in numele a 617 reclamanti, o actiune de suspendare a OUG nr. 1/2011, iar termenul fixat de instanta este 23 martie.

  Petentii au solicitat, in principal, suspendarea de drept in tot a OUG nr. 1/2011 sau in parte, numai in privinta Anexei 3, in temeiul art. 14 alin. (5) din Legea nr. 554/2004. Conform acestui text legal, emiterea unui nou act administrativ cu acelasi continut ca cel suspendat de instanta va determina suspendarea de drept acelui de-al doilea. In cazul de fata OUG nr. 1/2011, respectiv Anexa 3 are acelasi continut cu HG nr. 735/2010 care a fost suspendata de Curtea de Apel Bucuresti.

  De asemenea, in subsidiar, reclamantii au cerut suspendarea in tot OUG nr. 1/2011 pana la pronuntarea instantei de fond asupra actiunii in constatarea nulitatii aceleiasi OUG nr. 1/2011.

  “In aceasta actiune sustinem ca O.U.G. nr. 1/2011 este o Hotarare de Guvern mascata, edictarea ei sub titulatura de Ordonanta de Urgenta reprezentand un abuz de putere din partea Guvernului Romaniei, deoarece acest act are toate caracterele unui act administrativ normativ, in sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Scopul principal pentru care s-a recurs la acest tip de act normativ si nu la o noua hotarare de guvern (prin OUG nr. 1/2011 se abroga H.G. nr. 735/2010) este acela de a impiedica persoanele interesate - indiferent de consecintele sociale si de implicatiile juridice - sa atace noul act normativ si, in final, sa se ajunga la acelasi deznodamant ca in cazul H.G. nr. 735/2010”, explica avocatii reclamantilor.

  Avocatii sustin ca OUG poate fi atacata direct in contencios, atata vreme cat inca nu e aprobata de Parlament.

  “In plus, mai precizeaza acestia, fiind o Hotarare de Guvern mascata, consideram ca instanta de judecata va putea sa o recalifice si sa o suspende/anuleze ca atare, intrucat sunt in continuare valabile motivele pentru care s-a suspendat si anulat defuncta Hotarare de Guvern nr. 735/2010”.

  http://www.avocatnet.ro/content/articles?id=23374&utm_source=3054&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter#ixzz1EmBd2caQ
  ____________
  Si dai si lupta, si lupta si dai! ....

  RăspundețiȘtergere
 98. Pensiile militarilor si politistilor vor fi administrate de case de pensii sectoriale
  11 Februarie 2011 Ioana Vlad
  Ministerul Administratiei si Internelor (MAI), Ministerul Apararii Nationale (MApN) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) vor avea in structura case de pensii sectoriale, conform unui proiect elaborat de Ministerul Muncii.


  Conform proiectului de Hotarare a Guvernului privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale, casele de pensii sectoriale sunt succesoarele de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Serviciul Roman de Informatii, structuri care se desfiinteaza.

  Activitatea caselor de pensii sectoriale va fi coordonata metodologic de Casa Nationala de Pensii Publice. Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurata de un director, cadru militar in activitate/functionar public cu statut special, numit prin ordin al ministrului.

  Conform notei de fundamentare, adoptarea acestui act normativ se impune pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor art. 132 si ale art. 135 din Legea nr. 263/2010.

  Casele de pensii sectoriale se vor organizeaza si vor functiona, astfel:
  a) pentru MApN la nivel de structura centrala de specialitate in subordinea Directiei financiar-contabile;
  b) pentru MAI la nivel de unitati in subordine, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestor institutii publice.
  c) pentru SRI, la nivel de unitate in subordine, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestei institutii publice.

  Potrivit proiectului, patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale MApN si SRI se va constitui prin preluare pe baza de protocol de predare-primire a elementelor de natura activelor si datoriilor, incheiat in cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, astfel:
  a) de la Directia financiar-contabila a MApN, pentru Casa de Pensii Sectoriala din subordinea acestuia;
  b) de la Directia Generala Financiara a SRI pentru Casa de Pensii Sectoriala din subordinea acestuia.

  De asemenea, patrimoniul Casei de Pensii Sectoriale a MAI se va prelua din oficiu de la fosta Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.

  Totodata, personalul incadrat in structurile organizatorice responsabile cu pensiile din MApN, MAI, respectiv SRI va fi preluat de fiecare casa de pensii sectoriala din subordinea acestor institutii publice.

  http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_23233/Pensiile-militarilor-si-politistilor-vor-fi-administrate-de-case-de-pensii-sectoriale.html

  RăspundețiȘtergere
 99. În armată ai lucrat, pensia o iei de la privat!

  RăspundețiȘtergere
 100. @Admin
  Iarna-i grea ,omatu-i mare ...
  L 119 spune HG(hartuire de guvern).Cine a investit pe bOC cu puterea de-a sari peste ,,cadoul'' FRAUDEi analSTASE?

  RăspundețiȘtergere
 101. @ 20.23
  Pune-ti pe scafirlie o lumina ,,nino-nino'' ,SA NU NE ,PARDON ,SA NU CALCAM PE TINE !

  RăspundețiȘtergere
 102. @Puiac
  Sa zicem dar doar un pic

  RăspundețiȘtergere
 103. Se raceste tzuicaaaa !
  Hai,repede cu borcanele ,ca daca vine TNT-u'...

  RăspundețiȘtergere
 104. Da i-ai pus si piper? E din aia laie bucalaie ce te mangaie la amigdale?

  RăspundețiȘtergere
 105. TNT-ul cica e plecat in Muntii Trascaului la schi!

  RăspundețiȘtergere
 106. Am pus si ghimbir...
  Hai,usurel ,ca daca luam foc...,adio A migdale!

  RăspundețiȘtergere
 107. Hai.Si anonimii,cu sau fara,,ni no ,ni no''.

  RăspundețiȘtergere
 108. CuLita,opreste flash-ul cu lumina neaGira,c-or ramas cu tuica-n toi,parca-ar fi vazut moroi !
  Da, ne bintuie stafia statului de drept...
  Sa ne rugam pentru sufletele ratacite !

  RăspundețiȘtergere
 109. Treci pe pagina cealaltă şi lasă gălagia! Bem ţuica dincolo!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite