Google Translate

sâmbătă, 26 martie 2011

Hotararea Guvernului nr. 233/16.03.2011, privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale

Hotararea Guvernului nr. 233/16.03.2011,
privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale
Publicata in Monitorul Oficial, nr. 205 din 24 martie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 135 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. 1. - (1) Casele de pensii sectoriale sunt structuri de specialitate, cu personalitate juridica, infiintate prin lege, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a Serviciului Roman de Informatii, si se supun legislatiei in vigoare privind protectia informatiilor clasificate.


(2) Casele de pensii sectoriale administreaza, impreuna cu Casa Nationala de Pensii Publice, sistemul public de pensii din Romania pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) si pct. V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 2. - Casele de pensii sectoriale se organizeaza si functioneaza dupa cum urmeaza:


a) pentru Ministerul Apararii Nationale, la nivel de structura centrala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestei institutii publice;


b) pentru Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel de unitate in subordine, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestei institutii publice;


c) pentru Serviciul Roman de Informatii, la nivel de unitate in subordine, potrivit dispozitiilor legale in vigoare privind organizarea si functionarea acestei institutii publice.


Art. 3. - (1) Casele de pensii sectoriale au sediul in municipiul Bucuresti, dupa cum urmeaza:


a) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale - str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6;


b) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Administratiei si Internelor - str. George Georgescu nr. 3, sectorul 4;


c) Casa de pensii sectoriala a Serviciului Roman de Informatii - str. Piata Amzei nr. 4, sectorul 1.


(2) Casele de pensii sectoriale prevazute la art. 1 alin. (1) sunt succesoarele de drept ale structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Serviciul Roman de Informatii, structuri care, la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se desfiinteaza.


(3) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii, stabilit pe baza bilantului contabil de inchidere, insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie intocmite pe fiecare sursa de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se intocmesc la finele anului potrivit normelor in vigoare, se preda impreuna cu protocolul de predare-preluare, incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, astfel:


a) de la Directia financiar-contabila a Ministerului Apararii Nationale, pentru casa de pensii sectoriala din subordinea acestuia;


b) de la Directia generala financiara a Serviciului Roman de Informatii, pentru casa de pensii sectoriala din subordinea acestuia.


(4) Patrimoniul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Administratiei si Internelor se preia din oficiu de la fosta Casa de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.


(5) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul incadrat in structurile organizatorice responsabile cu pensiile din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv Serviciul Roman de Informatii se preia de catre fiecare casa de pensii sectoriala din subordinea acestor institutii publice.


(6) Preluarea personalului prevazut la alin. (5) si incadrarea pe functii a acestuia se realizeaza cu respectarea legislatiei specifice fiecarei categorii de personal, in termen de maximum 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.


Art. 4. - (1) Structura organizatorica a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale se aproba de catre ministrul apararii nationale, avand un numar de 120 de posturi finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale, dintre care 40 de posturi se preiau din cadrul Directiei financiar-contabile a Ministerului Apararii Nationale.


(2) Structura organizatorica a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Administratiei si Internelor se aproba de catre ministrul administratiei si internelor, avand un numar de 105 posturi finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, dintre care 50 de posturi se preiau din cadrul Casei de pensii a Ministerului Administratiei si Internelor.


(3) Structura organizatorica a Casei de pensii sectoriale a Serviciului Roman de Informatii si numarul maxim de posturi finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Roman de Informatii, se aproba de catre directorul Serviciului Roman de Informatii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.


(4) Personalul caselor de pensii sectoriale este constituit, dupa caz, din urmatoarele categorii de personal:


a) pentru Ministerul Apararii Nationale: cadre militare in activitate si personal civil;


b) pentru Ministerul Administratiei si Internelor: functionari publici cu statut special;


c) pentru Serviciul Roman de Informatii: cadre militare in activitate si personal civil.


(5) Salarizarea personalului prevazut la alin. (4) se realizeaza potrivit legislatiei in vigoare.


Art. 5. - (1) Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurata de un director, cadru militar in activitate/functionar public cu statut special, numit prin ordin al ordonatorului principal de credite in subordinea caruia functioneaza casa de pensii sectoriala, respectiv prin ordin al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor sau al directorului Serviciului Roman de Informatii, dupa caz, in conditiile legislatiei specifice aplicabile acestei categorii de personal.


(2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite pentru cheltuielile cu prestatiile achitate din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si pentru cheltuielile aferente altor drepturi sociale si pentru alte cheltuieli suportate din bugetul de stat, stabilite de ordonatorul principal de credite, potrivit legii.


(3) Numirea si eliberarea in/din functie a personalului caselor de pensii sectoriale se fac potrivit competentelor stabilite prin acte normative specifice fiecarei institutii publice in subordinea careia se afla.


(4) In exercitarea atributiilor sale, directorul casei de pensii sectoriale emite ordine, decizii, dispozitii si precizari, potrivit actelor normative specifice fiecarei institutii publice in subordinea careia functioneaza.


Art. 6. - Cheltuielile curente si de capital necesare caselor de pensii sectoriale se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al Serviciului Roman de Informatii.


Art. 7. - Activitatea caselor de pensii sectoriale este coordonata metodologic de Casa Nationala de Pensii Publice.


Art. 8. - (1) Pentru angajatorii din institutiile in subordinea carora se afla si pentru cei din institutiile carora le asigura stabilirea si plata pensiilor sau a altor prestatii, casele de pensii sectoriale au urmatoarele atributii:


a) controleaza modul in care angajatorii din institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, care au calitatea de ordonatori de credite, respecta dispozitiile legale privind intocmirea si transmiterea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, precum si termenele de transmitere;


b) stabilesc drepturile de asigurari sociale prevazute de lege, emit decizii de pensie pe care le comunica solicitantilor, in termenele prevazute de lege;


c) asigura evidenta contribuabililor la sistemul public de pensii pentru asiguratii din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) si pct. V din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;


d) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivelul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) si pct. V din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;


e) certifica stagiul de cotizare si punctajul pentru asiguratii din evidentele proprii;


f) indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca prin comisiile centrale de expertiza medico-militara care se infiinteaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, conform normelor legale;


g) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu;


h) asigura introducerea, extinderea, intretinerea aplicatiilor informatice de calcul si de evidenta, precum si a sistemelor de protectie a acestora;


i) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte ca urmare a aplicarii dispozitiilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;


j) asigura transferul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;


k) fundamenteaza si elaboreaza propunerile ce vor sta la baza elaborarii proiectului bugetului de stat si a celui al asigurarilor sociale de stat;


l) solicita la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sau la oricare alta autoritate, institutie publica abilitata, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele carora li se intocmesc documentatii de plata si/sau carora li se efectueaza plata unor prestatii sociale;


m) organizeaza modul de stabilire si de plata a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurari sociale finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si a celor finantate de la bugetul de stat, conform legii;


n) organizeaza si conduc contabilitatea proprie, atat pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, cat si pentru bugetul de stat;


o) transmit, lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., taloanele de pensie;


p) aproba procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a pensiilor;


q) achita ajutorul de deces, in cazul decesului pensionarului aflat in evidentele proprii, respectiv in cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat la data decesului, in termen de 24 de ore de la solicitare, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei in subordinea careia functioneaza;


r) prin organele de control, constata contraventiile prevazute la art. 144 si aplica sanctiunile prevazute la art. 145 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;


s) emit decizii de recuperare a debitelor reprezentand prestatii de asigurari sociale incasate necuvenit si urmaresc recuperarea acestora, in conditiile legii;


s) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile, conform prevederilor legale;


t) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.


(2) Indeplinirea atributiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si al Serviciului Roman de Informatii.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC


Contrasemneaza:


Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis


Ministrul apararii nationale,
Gabriel Oprea


Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas


Directorul Serviciului Roman de Informatii,
George Cristian Maior


Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

32 de comentarii:

 1. Să fiu io primu comentator? Nuuu! Hai să-l văd pe Ţezar...

  RăspundețiȘtergere
 2. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 4. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 5. Prieteni, ati incalcat REGULA!
  Cuvintele obscene, rog sa le postati unde vreti!

  RăspundețiȘtergere
 6. Scuze...da zău că nu ştiu a 2-a post. ce regulă a încălcat. Da totuşi ce-a fost încălcat?
  PS. Fără supărare...
  Aştept eventual un răspuns...

  RăspundețiȘtergere
 7. Pai ce ! Măria si-a schimbat palaria!
  Cu ce ne afecteaza viata mai mult ca pana acum?

  RăspundețiȘtergere
 8. Akord DPV-IO doresc sa stiu daca aceasta sectiune mai este sau nu mai este functionala PUNCT Daca nu, sa-mi vad de treaba....In rest chibitilor...succesuri

  RăspundețiȘtergere
 9. @ano 00.16
  Stimate domn!In postarea mea de la ora 23.50 mi-am dat cu parerea referitor la infiintarea caselor sectoriale de pensii si nicidecun la activitatea blogului

  RăspundețiȘtergere
 10. Sensul vietii

  > Un om de afaceri american statea langa chei, intr-un mic sat mexican de coasta, cand un pescar isi trage barca la mal. In barca erau cativa pesti frumosi. Americanul il felicita pentru pestele prins si il intreaba cat timp i-a luat sa-l pescuiasca.
  > - Foarte putin, a raspuns mexicanul.
  > - De ce nu stai mai mult pe mare sa prinzi mai mult peste? a intrebat atunci americanul.
  > - Mi-ajunge sa-mi intretin familia, i-a raspuns pescarul.
  > - Si ce faci in restul timpului? a vrut sa stie omul de afaceri.
  > - Dorm pana tarziu, pescuiesc putin, ma joc cu copiii, imi fac siesta impreuna cu nevasta-mea, in fiecare seara ma plimb prin sat, beau un pahar de vin si cant la chitara cu prietenii. Domnule, am o viata plina si sunt foarte ocupat, a incheiat pescarul.
  > - Uite, il ia peste picior americanul. Am studiat Economia la Harvard si te pot ajuta. Ar trebui sa pescuiesti mai mult si cu banii pe care-i castigi in plus sa-ti cumperi o barca mai mare. Cu ceea ce castigi de pe urma barcii mai mari iti poti cumpara cateva barci si mai tarziu chiar o flota de pescuit. In loc sa vinzi pestele prin intermediari, il poti vinde direct la o fabrica, iar mai tarziu iti poti cumpara propria fabrica de prelucrare a pestelui. Ai putea astfel controla produsul, procesarea si distributia.
  > Va trebui sa pleci din sat, sa te muti in Mexico City, apoi la Los Angeles si, mai tarziu, la New York, de unde iti vei conduce afacerea tot mai infloritoare.
  > - Si cat va dura sa fac toate astea, senor? intreaba pescarul.
  > - Vreo 15-20 ani, raspunde americanul.
  > - Si apoi?
  > - Apoi vine partea cea mai buna, rase americanul. Iti vinzi afacerea si devii foarte bogat? ai lua cateva milioane.
  > - Milioane, senor ? se mira pescarul. Si dupa asta ?
  > - Dupa asta te retragi din afaceri, te muti intr-un satuc de pescari pe malul oceanului si te scoli tarziu, pescuiesti putin, te joci cu copiii, iti faci siesta impreuna cu sotia, te plimbi seara prin sat, bei un pahar de vin cu prietenii, cantati la chitara.
  - Pai asta fac si acuma!

  RăspundețiȘtergere
 11. gata sunt ultimele ca dup'aia iar va suparati pe mine,ca nu ma ocup de problemele serioase care ne framanta

  - La intrarea în clădirea facultăţii stătea un ţăran cu un viţel
  legat de sfoară.
  - Da' ce faci bade cu dobitocul ăsta la facultate?
  - Dobitocul îi la examen! Asta-i pila!.

  In fata circului, plang doi clovni:
  - Ce ati patit?
  - A murit elefantul!
  - Si il iubeati asa de mult?
  - Nu, dar ne-au pus sa-i sapam groapa!


  Intr-un bar pentru homosexuali in New York , John vrea sa mearga
  la toaleta.
  In toaleta erau trei cabine, toate cu usile inchise.
  Bate la prima.
  -Ocupat!
  Bate la a doua.
  -Ocupat!
  Bate la a treia.
  -Intra!


  Un barbat la volanul unei masini. Noapte, el foarte obosit dupa
  multe ore de condus. La un moment dat, trage pe dreapta pentru
  foarte necesarul pui de somn. Nici n-apuca s-atipeasca, ca-l
  trezeste unul:
  - Nu va suparati, aveti un ceas? Asta nervos raspunde:
  - E 4 jumate! Se baga iar la somn.
  Dupa ceva timp, altul ii bate-n geam:
  - Nu va suparati, aveti un ceas? Asta, si mai nervos:
  -E 5 fara 10! Dupa care scrie pe o foaie mare: "NU STIU CAT E
  CEASUL" si o lipeste pe masina.
  Un al treilea se opreste si ii bate-n geam.
  - Tu ce mai vrei ma? intreaba soferul enervat la culme.
  - E 5 si 10!

  Unui sofer aflat in misiune, plutonier de armata, ii ramane
  camionul blocat in noroi. La un moment dat trece jeepul generalului
  care il vede chinuindu-se sa impinga camionul.
  - Ce faci, plutonier?
  - Am ramas impotmolit si incerc sa scot camionu' din noroi, sa traiti!
  - Hai sa te ajut!
  Se chinuie cei doi si dupa doua ore, plini de noroi, reusesc,
  intr-un final, sa mute camionul.
  - Hai ca am facut-o si pe asta! Dar ce transporti, plutonier?
  - 30 de recruti, sa traiti!


  Maria s-a dus in padure sa culeaga floricele impreuna cu Ion, dar
  cum era multa lume pe-acolo, chiar asta au facut.

  La tribunal:
  - Sotul: "Intru in casa si-mi vad femeia in pielea goala pe pat,
  geamul deschis. Ma uit pe geam si vad pe unul in chiloti, alergand.
  Iau noptiera si arunc dupa el".
  - Sotia: "Era cald. M-am dezbracat, am deschis geamul si vad cum
  intra dobitocul asta pe usa si fara sa zica ceva, arunca cu noptiera
  pe geam".
  - Victima: "Eu sunt sportiv. Alerg in fiecare zi pe acel traseu.
  Intorc capul si vad cum zboara o noptiera spre mine...".
  - Martorul: "Eu nici nu stiu ce caut aici! Stateam linistit in
  noptiera..."


  Domnul Goldman se afla pe patul de moarte si-i spune singurului
  sau fiu:
  - Itic, mai am putin si mor si vreau sa stii ca cele 12 vile,
  blocurile, compania de taxiuri, fabrica de sapun, cele 3 ferme,
  magazinele, bijuteriile, titlurile bancare, valorile, sculpturile,
  tablourile...
  - Da, tata, mi le lasi?
  - Ti le vand ieftin, foarte ieftin!

  RăspundețiȘtergere
 12. ba tu nu ai impresia ca vorbesti singur paicea?

  RăspundețiȘtergere
 13. @akord75,
  Excelente! Nu te intreb si unde le gasesti!
  Tine-o tot asa, macar sa citim niste bancuri bune!
  Rasul face bine la sanatate! Medicament curat! Admin

  RăspundețiȘtergere
 14. BANC DE IMPORT

  Anonim 27 martie 2011, 18:38

  1- 33 de ani Vechime efectiva,
  dintre care 10 in Conditii Deosebite
  2- 7 ani Colonel plin intr-o Directie din SMG
  3-Cel mai mic grad al functiei fiind de lt. col, dupa 2 ani de la absolvirea Scolii militare. (??)
  4-Am acceptat in fine, m-am mutat (la ordin).
  Nu pot gasi cuvintul pe care as putea sa-l folosesc dupa CE.......... (SPECIALITATE MILITARA ATI AVUT)?!
  Va rog,dezlegati-mi enigma! ENIGMA.
  ASTA A FOST 007!!

  RăspundețiȘtergere
 15. Primita pe e-mail:
  “Cel care, toata ziua e activ ca o albina, e puternic ca un taur, munceste precum un cal si seara se-ntoarce acasa rupt de oboseala   precum un caine, ar trebui sa consulte un veterinar, caci este foarte probabil sa fie un bou!” 
  Comentariul meu: Valabil in timpul nostru, in tara noastra, sub conducatorii nostri!
  Tuturor, cu stima.

  RăspundețiȘtergere
 16. @ano 15.29
  Nu Ba!! cel putin ma straduiesc ca in vremurile astea sa-i fac si pe altii sa rada.Dar tu Ba chiar vorbesti singur 'paicea'!
  la revedere ba!!

  RăspundețiȘtergere
 17. @all-uite asa sa se oftice ciumecul care a postat mai sus
  > Doi politisti gasesc trei grenade intr-o groapa.
  > 1:-Ce ne facem cu ele?
  > 2:-Le ducem la sectie.
  > 1:-Si daca explodeaza una pe drum?
  > 2:-Spunem ca am gasit doar doua.

  Pe vremea comunismului.
  8 seara...
  Se formeaza incet, incet coada la carne...la miezul noptii erau sute ....
  Soseste o Dacie neagra...
  Un tip batos, in haina de piele, coboara si spune multimii:
  - Evreii sa plece acasa, n-avem carne decat pentru romani!
  Pleaca o parte. Pleaca si batosul.
  Pe la 2 dimineatza, soseste din nou si zice:
  - Pensionarii n-au ce cauta la coada. Vindem carne numa' la oamenii muncii !
  Mai pleaca o parte. Pleaca si batosul. Revine pe la 3 dimineata :
  - Carnea se vinde numai la membrii de partid, pe baza carnetului de partid !
  Mai pleaca o parte. Batosul revine pe la cinci dimineata si zice:
  - Tovarasi, acuma ca suntem intre noi, pot sa va spun adevarul.
  Plecati cu totii acasa! Astazi nu baga carne.
  La care, unu`, mai indraznet se revolta:
  - Tovarasu` ! Da` pana cand vor fi favorizati evreii in tara asta ? Pai se poate, iar plecara primii . . .


  Un tip trece pe rosu la semafor. Dupa 2 min il opreste pe dreapta o politista de la circulatie.
  Tipul da geamul jos si cu o moaca spasita intreaba:
  - Cat?
  Politista:
  - 300 RON.
  Tipul:
  - Bine. Urca!

  RăspundețiȘtergere
 18. Sotul isi insoteste sotia la cumparaturi intr-un supermarket. Si-n timp ce impinge fara chef caruciorul, ajunge la raionul de bere. Ochii i se lumineaza. Oferta la Heineken! "cumpara azi o lada de heineken si-n loc de 40 lei platesti doar 20". Entuziasmat apuca lada s-o bage-n carucior.
  − Heeei!! Ce faci? Intreaba nervoasa sotia.
  − Pai draga mea, e oferta: cu 20 lei imi iau o lada de bere!
  − Suntem in criza dragule, nu ne putem permite! Las-o acolo.
  Cu amaraciune-n suflet, barbatul renunta la berea lui preferata si-si continua fara chef plimbarea prin magazin.
  La un moment dat ajung la raionul Cosmetice. Femeia apuca o crema de fata din raft si da s-o bage in carucior.
  − Heeei! ce faci? sare furios sotul!
  − Pai dragul meu, asta e crema mea preferata, ma face sa arat frumoasa si costa doar 40 lei.
  − La Naiba!! Si Heinekenul te face sa pari frumoasa si e la jumate de pret!!!  Un tip se lanseaza intr-o depasire inconstienta si ii zice prietenului care-l insotea:
  − Ba! cred ca ala m-a injurat ca avea spume la bot...
  Prietenul:
  - Stai linistit! Tie nu ti-a zis nimic.. cu ma-ta avea ce avea...  I:Care este diferenta dintre o pizza si o curva?
  R: Pizza poti s-o iei fara ciuperci.


  Un barbat lua micul dejun la ora 8 dimineata, un sandvis si o cafea, cand vede trecand pe strada o procesiune de inmormantare foarte neobisnuita. Un sicriu negru mare era urmat la cativa pasi de un alt sicriu negru mare. In spatele celui de-al doilea sicriu mergea un bãrbat solitar cu un imens caine pitbull tinut in lesa.
  In spatele lor mergeau insiruiti aproximativ 200 barbati tristi. Privitorul nu a putut sa-si stapaneascã curiozitatea, s-a apropiat de barbatul care ducea cainele si l-a intrebat:
  - Domnule, stiu ca este un moment foarte nepotrivit sã vã deranjez, dar ce tragedie s-a intamplat. A cui este inmormantarea?
  Barbatul raspunde:
  - Ei bine, in primul sicriu se aflã sotia mea.
  - Ce a patit?
  -Cainele meu a atacat-o si a omorat-o.
  - Si cine se afla in al doilea sicriu?
  - Soacra mea. Ea incerca sa o ajute pe sotia mea, dar cainele s-a repezit si la ea si a omorat-o.
  A trecut un moment solemn de liniste intre cei doi barbati.
  - Domnule, pot sã vã cer imprumut cainele?
  - Sigur ca da... Asezati-va si dvs la coada...


  > Vine bãrbatu’ seara acasa, tranteste usa si zice femeii:
  > - Hai, îmbracã-te cã astã searã avem program!
  > - Ce program dragã? întreabã mieroasa nevasta.
  > - Mergem la curve ! zice omul satul de 20 de ani de cãsnicie.
  > - Cum la curve ? întreaba nedumerita nevasta.
  > - Uite asa, la curve! Io mã duc la blonda aia de vizavi, si tu te duci
  > la ma-ta!


  O femeie avea 3 fete de maritat. Cand s-a casatorit cea mai mare si s-a mutat la sot, maica-sa a rugat-o sa-i scrie despre viatza ei intima
  Peste 2 zile primeshte scrisoare cu un singur cuvant: Nescafe. Maica—sa initial nu a inteles faza, dar din intamplare a vazut reclama de la Nescafe intr-un ziar:
  “Satisfactie pana la ultima picatura”, - si s-a bucurat foarte mult.
  A urmat randul celei de a doua. Maica-sa a rugat-o acelasi lucru si peste o saptamana a primit o scrisoare cu textul: Benson & Hedges.
  Maica-sa a cautat in ziar reclama respectivelor tigari:
  "Extra Long, King size",- si din nou s-a bucurat.
  In sfarsit se marita si cea mai mica, iar dupa o luna ii trimite maica-sii scrisoarea de rigoare: British Airways.
  Maica-sa vede la TV reclama de la renumita companie aeriana si lesina:
  “De 3 ori pe zi, 7 zile pe saptamana, in toate directiile”

  RăspundețiȘtergere
 19. cam asa e si cu discutiile noastre!
  De ce a traversat puiul strada ?

  INVATATOARE DE SCOALA:
  Pentru ca a vrut sa ajunga pe partea cealalta.

  PROFESORUL DE LICEU:
  Chiar daca v-as explica, dragii mei dobitoci, tot n-ati intelege.

  PLATON:
  Pentru ca a mers in cautarea binelui si armoniei..

  ARISTOTEL:
  Este in natura puilor sa traverseze strazi.

  KARL MARX:
  Avea instabilitate istorica si dialectica.

  MARTIN LUTHER KING:
  I have a dream... Vad o lume in care toti puii vor fi liberi sa traverseze strazile fara sa fie chestionate motivele lor.

  MOISE:
  Si Dumnezeu a coborit din ceruri si a poruncit puilor: Traversati autostrazile! Si puiul a traversat-o, si toti s-au inveselit.

  BILL CLINTON:
  Puiul n-a traversat autostrada. Repet, puiul NU a traversat autostrada.

  MACHIAVELLI:
  Chestiunea este ca puiul a traversat autostrada. Cui ii pasa de ce? Faptul de a traversa autostrada justifica orice alt motiv.

  FREUD:
  Faptul ca te preocupa de ce puiul a traversat autostrada scoate in evidenta nesiguranta ta sexuala: Oedip Avicol.

  BILL GATES:
  Chiar acum am lansat in piata MSChicken 2004, care nu numai ca traverseaza autostrazile, ci pune oua, arhiveaza documentele importante si rotunjeste calculele dv.

  EINSTEIN:
  Daca puiul a traversat autostrada sau autostrada s-a deplasat pe desubtul lui depinde de punctul de reper relativ.

  BUDDHA:
  A pune aceasta intrabare contrazice propria ta natura de pui.

  PUBLICITATE DE PROFIL:
  Unde scrie "Puiul traverseaza autostrada" trebuia sa zica: "Afacerile necurate ale lui Puiu"

  TITLU DE ZIAR NATIONAL:
  Criza economica constrange puiul sa traverseze autostrada!

  TITLU DE PAGINA 12:
  Puiul e gata.

  REVISTA FEMEII:
  Luminile amurgului se revarsau peste campia solitara. O lumina. Un destin. O singuratate. Puiul a ridicat capul in cautarea unui raspuns la toate intrebarile sale. La distanta, o modesta casuta de tabla. Nici o masina nu traversa la ora aceea autostrada nr. 2, care uneste Filea de Jos cu Giurtelecu Hododului. Puiul a stiut atunci ca a sosit momentul. Scuturindu-si amorteala penelor a mers hotarit, a pus o gheara pe asfalt, pe urma alta, si alta, si alta (oare cite picioare are?). Mergea mindru. Stia ca se apropia sa reuseasca imposibilul. Se gandea la succes. La glorie. La faima. De aceea n-a vazut acel camion fara lumini. De acea n-a auzit zgomotul rablagit al motorului Roman.

  ZIARUL ADEVARUL:
  Basescu si puiul: obscurele coridoare al unei relatii improprii. Ce este in spatele afacerii autostrazilor? Informatii exclusive: gainile si puisorii care primesc pe sub mana malai de la Stat. Cine sunt cei care profita de oua?

  ACASA MAGAZIN:
  Toata intimitatea puilor: "IMI LIPSESTE NUMAI DRAGOSTEA CA SA AM UN SUCCES TOTAL"

  JOSE SOFISMA
  Toti puii traverseaza autostrazile. Puiul a traversat autostrada. Puiul este in sine tot o autostrada.

  CONSTANTINESCU:
  Concetateni, v-am prevenit daca nu oprim puiul corupt acum o sa ajunga pana la trotuarul de vis à vis si va reduce credibilitatea tarii la parteneriatele cu Occidentul!

  ILIESCU:
  Pentru ca e un "pui" de taranist iresponsabil!

  BASESCU:
  Am dat dispozitie sa i se congeleze conturile pina nu plateste taxele de drum.

  MARKO BELA:
  E un drept al minoritatii avicole.

  SUPORT TEHNIC:
  Eu de aici nu vad sa fi traversat strada. Resetati puiul si daca tot il vedeti ca traverseaza, formatati ouale sau trimiteti pe cineva din firma la cursurile noastre ($322 la cursul zilei plus TVA).

  RăspundețiȘtergere
 20. Baaaa si de friptura se satura omul dapai de bancurile tale cu bascula !!!

  RăspundețiȘtergere
 21. Admin, NU e de bine cu hazul asta... ca purcica e moarta gata in cotet...
  Prea e groasa treaba ca sa nu vina ceva RAU, dar RAU tare pentru noi!
  Hai... mai radeti cat mai puteti!!!

  RăspundețiȘtergere
 22. Akordeoane- baga nene un bank ce dreak

  RăspundețiȘtergere
 23. @all
  gata cu bancurile DEFINITIV
  hai mai bine sa ne apucam sa ne plangem de mila ca niste babaciuni daca asa vor unii postaci.Si sa va fie de bine!!
  Ca desi ce era mai greu a trecut anonimul de la 14.59 vede DROBUL DE SARE Io va cam parasesc si-l las pe respectivul cu 'purcica moarta' ca asa e dansul depresiv
  Adio si un praz verde!!!Ca vine citez; 'ceva RAU, dar RAU tare pentru noi!'

  RăspundețiȘtergere
 24. Akord baiatule cine te crezi? Esti cumva al de Sus sa ne spui tu ce e bun si ce e rau? Lasa-l pe fiecare in durerea lui ca toti avem câte una...sau tu nu ai ?

  RăspundețiȘtergere
 25. CD SCMD ; INVITATIE
  _______
  From: Stefan Racasan
  To: ....
  Sent: Tue, March 29, 2011 12:12:08 PM
  Subject:
  Dragi camarazi, Partidul Conservator va invita duminica 03.04.2011, la Congresul organizat la Sala Palatului.
  Intalnirea cu organizatorii va avea loc in Parcul Cismigiu la orele 11.00 in zona drapelelor -intrarea principala situata in fata Primariei Capitalei, de unde vom pleca spre Sala Palatului.
  Cei care doresc sa participe , rog sa confirme pe aceasta cale pana cel tarziu joi 31.04.2011, orele 1600, sau telefonic la 0722644795 indicand numele pronumele si nr. de telefon.
  Inainte de Congres cat si in timpul acestuia veti afla pozitia fata de legile care ne ingradesc dreptul la statutul de militari, dreptul la munca, la pensie etc.
  De asemenea, cei care doresc sa participe in calitate de membrii ai comisiilor electorale cu ocazia alegerilor de anul viitor, au prilejul de asi manifesta aceasta optiune cu ocazia intilnirii cu organizatorii evenimentului.
  Cu multa stima,
  Stefan Racasan
  _____________
  COMITETUL DIRECTOR SCMD
  Vicepresedinti:
  Col. (r) Racasan Stefan,
  tel. o736600966, fozocos58@yahoo.com
  Q.E.D. !

  RăspundețiȘtergere
 26. ASTORA CHIAR NU LE ESTE RUSINE?ADMIN-cred ca ar fi bine sa stergi invitatia si sa nu mai gazduiesti altele

  RăspundețiȘtergere
 27. @Anonim, 14:04;
  Postarea, Nu incalca regula!
  Este un Blog liber pentru comentarii, opinii!
  Ca unii nu stiu sa-si foloseasca LIBERTATEA,
  este o alta poveste, in care EU nu sunt implicat!
  Cu respectul cuvenit tuturor, Admin

  RăspundețiȘtergere
 28. asta nu-i comentariu ci o incercare jegoasa de a atrage pensionarii militari la remorca unui partid, folosind sindicatul. Daca cineva simte vreo dorinta de a intra in politica este liber s-o faca direct si personal

  RăspundețiȘtergere
 29. rusine pentru indemnul de a participa la o actiune de partid .
  mai mult , dl. voiculescu este cel care a lansat public conceptul de "pensii nesimtite ale fostilor tortionari " .
  tot el este cel care a sustinut ca aceste pensii sa fie taiate .

  cosmin

  RăspundețiȘtergere
 30. pur si simplu nu rezist.E prea "mishto"


  Iarna pe ulita
  de Laurentiu Ghita

  A-nceput de ieri să cadă
  Câte-un rrom, pe urmă doi.
  Franţa pusă e pe sfadă,
  Şi ni-i dă pe toţi grămadă,
  Înapoi.
  Nu e cuşer, dar e bine
  Pentru Sarkozy, acum;
  Taberele-s toate scrum,
  Dar năvalnic vuiet vine
  De pe drum.
  Sunt ţigani şi balabuste,
  Vin la Otopeni, ţipând,
  Şi se-mping şi sar râzând,
  Şi se-mpiedică de fuste,
  Vrând-nevrând.
  Cei mai mari, acum, din sfadă,
  Stau, pe-ncăierare puşi,
  Cei mai mici, de foame-aduşi,
  Se scâncesc şi stau grămadă
  Lângă uşi.
  Colo-n colţ, acum răsare
  Un ţigan mai mărunţel,
  Chinuindu-se să care
  O sacoşă mult mai mare
  Decât el.
  Opt cercei într-ânsa are,
  Cinci brăţări şi-un portofel,
  De la nişte trecătoare,
  Pe sub turnul ăla mare,
  Zis Eiffel.
  Altul, zău, cu dânsul, n-are
  Nici bagaje, nici nimic,
  Doar un lanţ, cu-o cruce mare,
  Care saltă în mişcare
  Pe buric.
  Trei ţigănci cu burta mare
  Şi cu rochii fistichii,
  Nu au loc ca să coboare,
  C-alăptează fiecare
  Doi copii.
  Un reporter vine-n grabă
  Să le ia un interviu
  Şi se-nvârte în pustiu
  Până când răspunde-o babă,
  Cam târziu.
  Se-oţărăşte rău bătrâna
  Către cel cu microfon,
  Şi-l înjură francofon,
  Fi'ncă nu mai e româna
  De bonton.
  Zice: -"Merde, cam mare graba,
  N-am făcut nimica rău,
  Uite-aici, îţi spune baba,
  Ne băgară pe degeaba
  La bulău.
  Şi, degeaba ne-au dat banii
  Că, mai şmecheri suntem noi.
  Într-un an sau maxim doi,
  Ne întoarcem, toţi ţiganii
  Înapoi.
  Nu e mare socoteală
  Că acasă ne-aţi trimis,
  Ne-adunăm la repezeală
  Şi să vezi atunci ciordeală
  La Paris"!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite