Google Translate

joi, 28 aprilie 2011

Lege nr. 53/2011. Legea 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.


Legea 53/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Lege nr. 53/2011
 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 26 aprilie 2011
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare prevazute la art. 2 alin. 2 paragraful C lit. c) si alin. 2^1 paragraful B lit. c) au rangul de demnitari ai statului roman in exercitarea functiilor prevazute cu grad de general/similar, fara a beneficia de drepturi suplimentare conferite de aceasta calitate."

2. La articolul 8, dupa alineatul 1 se introduc doua noi alineate, alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate au obligatia sa participe la misiuni in afara teritoriului statului roman, in functie de cerintele Ministerului Apararii Nationale, pentru indeplinirea obligatiilor asumate de Romania prin conventii si tratate internationale.

Poate face exceptie, la cerere, de la prevederile alin. 2 cadrul militar care intampina greutati familiale deosebite si se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:

a) formeaza o familie monoparentala;
b) este intretinator unic de familie, al copilului/fratelui/ parintelui;
c) unul sau ambii parinti sunt invalizi de gradul I sau II, indiferent de varsta, si nu mai are alti frati sau surori majori, apti de munca, ori mai are frati sau surori, dar acestia nu pot contribui la intretinerea parintilor deoarece sunt elevi sau studenti la institutiile militare de invatamant ori sunt invalizi de gradul I sau II ori acestia executa o pedeapsa privativa de libertate;
d) sotul este grav bolnav, incadrat in gradul I sau II de invaliditate;
e) ambii soti sau frati ar urma sa participe la misiune in aceeasi perioada si nu isi exprima acordul in acest sens;
f) in caz de calamitati naturale."

3. La articolul 9, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) suportarea de catre Ministerul Apararii Nationale a sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice a cadrelor militare pentru fapte savarsite de catre acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."

4. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 14^1
In timp de pace, cadrele militare in activitate au dreptul la concedii fara plata, pe o durata de cel mult 4 ani, in urmatoarele situatii:

a) solicita sa isi urmeze sotia sau sotul trimis in strainatate de catre Ministerul Afacerilor Externe, de alte ministere, autoritati administrative autonome, organe ori alte institutii de specialitate ale administratiei publice centrale, pentru indeplinirea unei misiuni permanente in strainatate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare sau la alte reprezentante nationale, structuri si comandamente din cadrul organizatiilor internationale din care Romania face parte, pentru o perioada mai mare de 6 luni;

b) au fost selectate pentru a ocupa posturi de expert cu statut de angajat temporar in structurile din cadrul organizatiilor internationale din care Romania face parte, in baza aprobarii ministrului apararii nationale.

Pentru alte cazuri, temeinic motivate, cadrele militare in activitate au dreptul la concedii fara plata, pe durata determinata, de cel mult un an.

Concediile fara plata prevazute la alin. 1 si 2 se aproba de catre ministrul apararii nationale sau de catre comandantii stabiliti de acesta.

Ministrul apararii nationale poate prelungi durata concediilor fara plata prevazute la alin. 1 si 2 cu cel mult un an.

In perioada concediului fara plata, acordat potrivit prevederilor alin. 1 sau 2, cadrele militare sunt suspendate din functie si nu beneficiaza de niciun drept din partea Ministerului Apararii Nationale, cu exceptia celui privind folosirea locuintei de serviciu, in cazul cand se dispune de aceasta.

Perioada concediului fara plata nu constituie vechime in serviciu pentru stabilirea pensiei, vechime in activitate pentru acordarea Semnului onorific In Serviciul Patriei si/sau pentru acordarea gradatiei urmatoare in conditiile legii.

In situatia prevazuta la alin. 1 lit. a) si alin. 2, la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul o perioada egala cu 3 patrimi din durata concediului fara plata.

In situatia prevazuta la alin. 1 lit. b), la stabilirea stagiului in gradul pe care il au cadrele militare se ia in calcul intreaga durata a concediului fara plata.

La incetarea concediului fara plata, institutia are obligatia de a numi cadrul militar pe o functie vacanta sau sa il puna la dispozitie in vederea incadrarii."

5. La articolul 15, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate, femei si barbati, au dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 7 ani, in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare."

6. La articolul 19, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
La declararea starii de razboi sau a mobilizarii, precum si in situatii deosebite stabilite de ministrul apararii nationale, concediile de odihna, fara plata, de studii, vacantele si permisiile se suspenda, cadrele militare in activitate fiind obligate sa se prezinte la unitatile militare de care apartin, in cel mai scurt timp posibil."

7. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
La trecerea in rezerva sau direct in retragere, cadrelor militare care au cel putin 20 de ani de serviciu militar si s-au distins prin activitatea desfasurata, precum si celor care au adus patriei servicii deosebite, chiar daca nu au o vechime de 20 de ani de serviciu militar, li se poate acorda dreptul de a purta uniforma militara.

Criteriile de acordare si de retragere a acestui drept, precum si situatiile in care cadrele militare prevazute la alin. 1 pot purta uniforma militara se stabilesc prin regulamente militare."

8. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33
Pentru abateri de la disciplina militara, neindeplinirea indatoririlor, incalcarea normelor de conduita militara, a regulilor de convietuire sociala, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor li se pot aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare: avertisment; mustrare scrisa; retrogradare in functie; amanarea inaintarii in gradul urmator pe timp de 1�2 ani."

9. La articolul 41^1, alineatele 6 si 7 vor avea urmatorul cuprins:
"In situatia in care inainte de expirarea duratei stabilite cadrele militare reziliaza contractul potrivit art. 85 alin. 1 lit. h), acestea sunt obligate sa anunte Ministerul Apararii Nationale cu cel putin 30 de zile inainte, iar in cazul primului contract cadrele militare sunt obligate si sa restituie cheltuielile de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii, proportional cu perioada de contract ramasa neexecutata.

Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii revine cadrelor militare, daca sunt trecute in rezerva de catre Ministerul Apararii Nationale, potrivit art. 85 alin. 1 lit. i)�l), art. 87 si 88, inainte de expirarea primului contract."

10. La articolul 41^1, dupa alineatul 9 se introduc doua noi alineate, alineatele 10 si 11, cu urmatorul cuprins: "Prin exceptie de la prevederile alin. 1, personalul navigant de aviatie incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 12 ani de la numirea lor in prima functie.

Normele de restituire a cheltuielilor de intretinere si de instruire pe timpul scolarizarii prevazute la alin. 6 si 7 vor fi aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale."

11. La articolul 42, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) ofiteri in activitate sau in rezerva, precum si maistri militari si subofiteri in rezerva, care au depasit limita de varsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva prevazuta la art. 86 alin. 4;".

12. La articolul 52, dupa alineatul 1 se introduc doua noi alineate, alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
"In Ministerul Administratiei si Internelor, persoanelor prevazute la art. 36 alin. 1 lit. e), g) si h) li se acorda gradul de sublocotenent.

Prin exceptie de la prevederile alin. 2, gradele se pot acorda in functie de vechimea in specialitate corespunzatoare studiilor absolvite, raportat la atributiile din fisa postului."

13. La articolul 53, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul cuprins:
"Pe parcursul intregii cariere militare, cadrele militare in activitate pot beneficia de cel mult doua inaintari in grad inainte de termen si/sau in mod exceptional, cu exceptia celor care executa misiuni speciale sau in afara teritoriului national."

14. La articolul 54, alineatul 2 se abroga.

15. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
Profilurile corespunzatoare studiilor universitare de licenta din institutiile civile de invatamant superior care dau dreptul ofiterilor absolventi ai acestor institutii sa fie inaintati in gradele prevazute la art. 56 alin. 1 paragrafele B si C se stabilesc in raport cu specialitatile militare ale ofiterilor sau cu functiile pe care le indeplinesc, prin ordin al ministrului apararii nationale."

16. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75
Cadrele militare se numesc in functii prevazute in statele de organizare cu grade egale sau mai mari fata de cele pe care le au. Competentele de numire se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale."

17. La articolul 75^1, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 75^1
Selectionarea cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale pentru numirea in functii prevazute in statele de organizare cu grad superior celui pe care il au se face de catre comisiile de selectie constituite in acest scop, potrivit Ghidului carierei militare, iar in situatii care impun adoptarea de masuri urgente, cadrele militare pot fi numite in functii similare celor detinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apararii nationale."

18. Dupa articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 77^1
Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale pot indeplini, temporar, prin imputernicire, atributiile unei alte functii vacante sau al carei titular lipseste o perioada mai mare de o luna, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, pentru o perioada de pana la 6 luni, interval care poate fi prelungit cu aprobarea ministrului apararii nationale pana la cel mult un an.

Pe timpul exercitarii atributiilor functiilor in care au fost imputernicite, cadrele militare au obligatiile si drepturile corespunzatoare functiilor respective."

19. La articolul 78, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu urmatorul cuprins:
"Imputernicirea sau incetarea imputernicirii cadrelor militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale se efectueaza conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale."

20. La articolul 85 alineatul 1, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) la implinirea varstei standard de pensionare pentru limita de varsta;".

21. La articolul 85 alineatul 1, dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele m) si n), cu urmatorul cuprins:
"m) in cazul neavizarii in vederea acordarii autorizatiei de acces la informatii clasificate sau certificatului de securitate, la retragere ori in cazul in care aceste documente nu sunt revalidate, din motive imputabile cadrului militar in conditiile legii;

n) dupa punerea la dispozitie, potrivit legii, ca urmare a limitarii nivelului de acces la informatii clasificate, atunci cand nu se identifica o functie corespunzatoare gradului detinut cu o prevedere a nivelului de acces la informatii clasificate inscrisa in fisa postului, la nivelul acordat dupa limitare."

22. La articolul 85, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Trecerea in rezerva sau direct in retragere se face din oficiu, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. a), b), d), e), f), l), m) si n), la propunerea consiliilor de judecata, in conditiile prevazute la alin. 1 lit. i) si j), iar in celelalte conditii, la propunerea comandantilor unitatilor din care fac parte, inaintata ierarhic."

23. La articolul 85, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Ofiterii in activitate care au implinit limita de varsta in grad pentru clasa a III-a in rezerva, prevazuta la art. 86 alin. 4, precum si cadrele militare care au fost clasate medical �inapt pentru serviciul militar cu scoatere din evidenta� se trec direct in retragere, prin aplicarea uneia dintre prevederile alin. 1, in raport cu motivele care determina schimbarea situatiei militare."

24. La articolul 85, dupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare nu pot fi trecute in rezerva ca urmare a prezentarii demisiei pe timpul executarii misiunilor prevazute la art. 2 din Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman, cu modificarile ulterioare, precum si pe timpul executarii altor misiuni in strainatate."

25. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86
Limitele de varsta in grad pana la care cadrele militare pot fi mentinute in activitate sunt varstele standard de pensionare pentru limita de varsta prevazute de legislatia asigurarilor sociale si pensiilor care reglementeaza sistemul public de pensii pentru institutiile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

Generalii si amiralii sunt mentinuti in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare pana la varsta de 60 de ani sau sunt trecuti in rezerva, la cerere, in conditiile prevederilor legale in vigoare.

In raport cu nevoile de incadrare, cadrele militare, altele decat cele prevazute la alin. 2, pot fi mentinute in activitate dupa implinirea varstei standard de pensionare pana la varsta de 60 de ani, cu aprobarea anuala a conducatorului institutiei.

Limitele de varsta in grad pana la care cadrele militare in rezerva pot fi mentinute in evidenta sunt de 55 de ani pentru clasa I, 60 de ani pentru clasa a II-a si 63 de ani pentru clasa a III-a."

26. La articolul 87, dupa alineatul 1 se introduc doua noi alineate, alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:
"Cadrele militare in activitate condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la pedeapsa inchisorii cu executarea acesteia se trec in rezerva sau direct in retragere din oficiu.

Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale condamnate pentru infractiuni savarsite cu intentie la pedeapsa amenzii penale sau cu inchisoare, cu suspendarea executarii ori gratiate inainte de inceperea executarii pedepsei, pot fi trecute in rezerva sau direct in retragere ori pot fi mentinute in activitate, pe baza propunerilor inaintate ierarhic comandantilor/sefilor care au stabilite competente in acest sens, prin ordin al ministrului apararii nationale."

27. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 89
Hotararea privind mentinerea in activitate a cadrelor militare trimise in judecata pentru savarsirea de infractiuni se ia dupa solutionarea definitiva a cauzei. Cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale se suspenda din functie pe perioada in care, fiind in stare de arest preventiv, sunt urmarite penal, trimise in judecata ori sunt judecate de catre instantele judecatoresti. Pe perioada suspendarii din functie, ofiterii, maistrii militari si subofiterii nu beneficiaza de niciun drept din partea Ministerului Apararii Nationale.

Prin exceptie de la prevederile alin. 2, cadrele militare, pe perioada suspendarii din functie, pot beneficia de dreptul prevazut la art. 9 lit. e) si de dreptul de folosinta a locuintei de serviciu.

Cadrele militare in activitate din Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Serviciul de Protectie si Paza se pun la dispozitie cand sunt trimise in judecata sau sunt judecate de catre instantele judecatoresti in stare de libertate pentru fapte in legatura cu exercitarea atributiilor functiilor in care sunt incadrate.

In Ministerul Apararii Nationale, cadrele militare in activitate se pun la dispozitie cand sunt trimise in judecata sau sunt judecate de catre instantele judecatoresti in stare de libertate pentru fapte in legatura cu exercitarea atributiilor functiilor in care sunt incadrate, numai la propunerea consiliilor de judecata si a comandantilor de unitati.

Cadrele militare puse la dispozitie in conditiile prevazute la alin. 4 si 5 indeplinesc atributiile stabilite, in scris, de comandantii unitatilor din care fac parte si beneficiaza de drepturile banesti corespunzatoare gradului pe care il au, la minimum, precum si de celelalte drepturi stabilite cadrelor militare in activitate conform dispozitiilor legale.

In cazul in care s-a dispus achitarea, precum si in cazul scoaterii de sub urmarire penala, al incetarii urmaririi penale ori a procesului penal, cadrele militare care au fost suspendate din functie in conditiile alin. 2 si care s-au aflat la dispozitie in conditiile alin. 4 si 5 sunt repuse in drepturile avute la data suspendarii din functie sau la data punerii la dispozitie, dupa caz, inclusiv in functia detinuta anterior sau in una echivalenta, si vor primi toate drepturile ce li s-ar fi acordat in perioada cat s-au aflat suspendate, respectiv puse la dispozitie, potrivit normelor legale in vigoare la data reincadrarii in functie.

Cadrele militare condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate cu executarea acesteia care anterior au fost suspendate din functii se trec in rezerva incepand cu data suspendarii.

Cadrelor militare care au comis fapte pentru care s-a inceput urmarirea penala sau pentru care au fost trimise in judecata li se pot aplica sanctiuni disciplinare numai dupa solutionarea cauzei de catre parchet ori de catre instanta de judecata. In acest timp procedura disciplinara se suspenda."

28. Articolele 92, 92^1, 93 si 93^1 se abroga.

29. La articolul 94, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Pentru gradele de colonel, comandor si superioare acestora nu se stabilesc stagii in grad."

30. Articolul 95 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 95
La calculul stagiului minim in grad nu se ia in considerare timpul in care cadrele militare in activitate din Ministerul Apararii Nationale au absentat de la program datorita incapacitatii temporare de munca si concediilor prevazute la art. 15, daca absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi."

31. La articolul 108^1, alineatul 2 se abroga.

32. La articolul 109, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Dispozitiile art. 2 alin. 2^1 paragraful A, paragraful B lit. a) si b), art. 5 alin. 2, art. 41^1, art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 75^1, art. 85 alin. 1 lit. e^1) si art. 108^1 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale."

33. La articolul 109, dupa alineatul 4 se introduc noua noi alineate, alineatele 5�13, cu urmatorul cuprins:
"Dispozitiile art. 27 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul Roman de Informatii.

Dispozitiile art. 85 alin. 1 lit. n) se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe.

Dispozitiile art. 77^1 si art. 78 alin. 3 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Dispozitiile art. 85 alin. 6 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Dispozitiile art. 87 alin. 1 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor si Serviciul de Protectie si Paza.

Dispozitiile art. 87 alin. 2 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Dispozitiile art. 87 alin. 3 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

Dispozitiile art. 89 alin. 5 se aplica in exclusivitate cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale si Serviciul de Informatii Externe.

Dispozitiile art. 2 alin. 2, art. 55 alin. 1 si art. 56�59, 62, 80 si 81 nu se aplica ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor din Ministerul Apararii Nationale."

Art. II
Alineatul (2) al articolului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 652/2001, se abroga.

Art. III
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
Poate ... prezinta interes!
Admin
___________________
REMEMBER:
Click aici:
_________________________________
luni, 14 februarie 2011

15 comentarii:

 1. Pe Canacheu precis .Intra pe indiecta ,pe functie conform studiior si pentru ca nu-i trebuie stagiu in grad pina in toamna il depaseste pe Op-prea(prin dreapta).

  RăspundețiȘtergere
 2. tehnica vanzarilor

  Se întâlnesc Iţic şi Ştrul. Iţic, supărat, Ştrul, vesel, n-avea nicio treabă.
  S: – Frate, am scăpat de toate problemele!
  I: – Da’ ce-ai făcut, mă?
  S: – Mi-am luat un elefant, frate!
  I: – Hai bă, lasă vrăjeala, că nu-mi arde…
  S: – Nicio vrăjeală, mă. Am scăpat de toate problemele.
  Ştii parcul meu de maşini? Vine elefantul în fiecare zi, le spală, dă cu coada, le lustruieşte. Nevastă-mea. .. ştii că e obsedată cu grădina de flori. N-am treabă, le stropeşte ăsta de cinci ori pe zi… jet mic, jet mare. Copiii… ştii ce disperat eram cu ei. Am şi uitat că-i am acum. Îi ia elefantul cu trompa îi pune în spate, îi plimbă prin cartier, joacă fotbal cu ei. Nu mai am niciun stres.
  I: – Da’ cât ai dat, mă, pe el?
  S: – 100.000 de euro, da’ face toţi banii…
  I: – Auzi, mă… Nu mi-l vinzi mie?
  S: – Ce să fac?!! Bă, nene, ăsta e parte din familie acum, nu e de vânzare.
  I: – Hai mă că-ţi dau 150.000, doar ştii ce probleme am acasă!
  S: – Nu se poate, mă. E sufletul nostru, cum să ne despărţim de el?
  I: – Hai, bă, că-ţi dau 200.000, dă-mi-l să scap de belele.
  S: – Nu se poate, bă Iţic, tu nu înţelegi. Îţi comand şi ţie unul, dacă vrei, da’ ai de aşteptat un an.
  I: – Băi, Ştrul, îţi dau 300.000! Ajută-mă să-mi rezolv problemele, ce dracu’, suntem ca fraţii, am început împreună să facem afaceri…!
  S: – Bine, mă, hai. Da’ să ştii că ţi-am dat de la inimă, era ca şi copilul nostru.
  După 6 luni se întâlnesc ăştia iar. Ştrul vesel, Iţic, terminat, cu părul alb, cearcăne mari…
  I: – Băi, Ştrul, ce mi-ai făcut, bă? M-ai nenorocit cu elefantul ăsta!
  S: – De ce, mă?
  I: – Nu face nimic, frate. Parcul meu de maşini, îl ştii…
  S-a suit cu curu’ pe maşini, mi le-a strivit.
  Nevastă-mea. .. Obsedată şi ea cu florile, s-a căcat pe ele, nu se mai vede o petală sub diatamai balega.
  Copiii… nu-i haleşte, dar ii bate cu trompa, îi aleargă prin casă. Sunt terminat!
  S: – Băi, Iţic, tu ai o problemă!
  I: – Da, bă, ştiu, cu elefantul de la tine.
  S: – Nu, bă! Tu, cu atitudinea asta, n-o să vinzi niciodată elefantul ăla!

  RăspundețiȘtergere
 3. Incepand cu 1 mai, Sebastian Lazaroiu nu va mai fi consilier prezidential. Traian Basescu a semnat joi decretul de eliberare a acestuia din functie.

  "Incepand cu data de 01 mai 2011 vor inceta, prin acordul partilor, raporturile de munca ale domnului Sebastian-Laurentiu Lazaroiu cu Administratia Prezidentiala. Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a semnat joi, 28 aprilie a.c., decretul de eliberare din functia de consilier prezidential a domnului Sebastian-Laurentiu Lazaroiu.", a anuntat Administratia Prezidentiala.

  Lazaroiu a precizat ca doreste sa se dedice analizei politice si ca nu vrea ca acestea sa fie asociate institutiei prezidentiale. "Sunt constient ca exista anumite constrangeri institutionale firesti in formularea publica a unor analize politice din pozitia de consilier prezidential. Nu vreau ca analizele politice pe care le fac sa fie asociate institutiei prezidentiale", a declarat Sebastian Lazaroiu, citat de Mediafax.
  Sebastian Lazaroiu era consilier la departamentul planificare si analiza politica incepand din martie 2007. El a fost unul dintre principalii sefi de campanie ai lui Traian Basescu in 2009.

  RăspundețiȘtergere
 4. Presedintele Traian Basescu a fost parasit, din diverse motive, de mai multi consilieri, potrivit Realitatea. La doar cateva luni de la instalarea in functie, in 3 mai 2005 Andrei Plesu a anuntat ca renunta la functie, din motive de sanatate. La 24 iunie 2005 demisiona si Stana Anghelache, dupa ce a intervenit la Fisc in favoarea sotului ei, Florian Anghelache, cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala. La 24 octombrie 2005 parasea postul de sefa a Cancelariei prezidentiale Elena Udrea, in urma unei campanii de presa despre afacerile sotului ei, Dorin Cocos, cu Primaria Capitalei sau cu Guvernul. La 30 decembrie 2005, Renate Weber se retrage din functia de consilier, invocand motive de sanatate. Pe 15 si 16 ianuarie, au plecat Viorel Barloiu, secretarul CSAT, si consilierul de stat de la Departamentul Politic, Valeria Dorneanu. Pe 5 octombrie 2006, Claudiu Saftoiu a renuntat la mandatul de consilier prezidential pentru a prelua Serviciul de Informatii externe. Pe 16 octombrie 2006, Theodor Stolojan a demisionat, la scurt timp a parasit si PNL, pentru a forma PLD. La 3 ianuarie 2006 a urmat fostul antrenor al lotului national de gimnastica, Octavian Belu, care timp de cateva luni a fost seful Agentiei Nationale pentru Sport. Teodor Baconschi a parasit postul de consilier prezidentiali pentru a deveni ambasador la Paris, pentru ca mai apoi sa ajunga ministru de Externe. Cristian Preda a fost consilier pe probleme de educatie, post din care a plecat pentru Parlamentul European.

  RăspundețiȘtergere
 5. Vezi ultimele declaratii politice ale lui Lazaroiu:

  Recent, consilierul prezidential a vorbit despre viitorul UDMR si a provocat o reactie din partea presedintelui Uniunii, Kelemen Hunor, dupa ce a sustinut public ca UDMR ar putea fi absorbit de un partid romanesc.

  Consilierul prezidentiala afirmat ca UDMR ar fi o formatiune "tolerata" care, cu timpul, ar putea fi absorbita de un partid romanesc.

  "Este adevarat ca si UDMR este o formatiune tolerata in forma care este. In mod normal, ea poate fi contestata si cred ca au fost incercari de a contesta UDMR la Tribunal, ca nu este un partid politic. Dar sigur ca nimeni nu a facut-o, pentru ca UDMR este un partener comod de guvernare, nu are nimeni interesul sa-l distruga.

  Si apare si povestea cu relatiile interetnice si atunci nimeni nu a incercat, dar, in mod normal, UDMR poate fi usor contestat in instanta. (...) UDMR a aparut ca o nevoie a unei comunitati etnice. Acest lucru i-a dat stabilitatea pe care o are in politica, desi nu este un partid", a declarat Sebastian Lazaroiu, pentru Agerpres.

  Afirmatiile au provocat o replica imediata a presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a spus ca Uniunea nu va disparea.
  .................

  RăspundețiȘtergere
 6. ,,Sotia unui informatician:
  - Draga, du-te la magazin si ia salam. Daca au oua, ia zece.
  Programatorul ajunge la magazin:
  - Aveti oua ?
  - Da.
  - Atunci dati-mi 10 salamuri, va rog. ''
  ==========================================
  Seamana cu ceva ,dar nu-mi amintesc cu ce !

  RăspundețiȘtergere
 7. Stelian P.
  Nu prea e locul indicat dar totusi postez:

  CE SE INTIMPLA CU SCMD ?

  Sunt eu rautacios de felul meu dar azi am citit pe blogul sindicatului un Comunicat care la punctul 6 m-a lasat fara replica:

  “LA PCT. Nr.6: s-a considerat că este necesar a se înființa un CAR al SCMD, cu propunerea de a fi sesizat Comitetul Director.
  S-au analizat alte oportunități care trebuie oferite membrilor de sindicat: încheierea de contracte, în termeni reciproc avantajoși, cu instituții medicale, bancare, de asigurări, comerciale (tip hipermarchet), etc. pentru unele facilități la servicii medicale, bancare, de asigurări, de cumpărare a unor produse, etc. ”

  Trebuie sa recunosc cu mirare ca in sfirsit vad o posibila actiune care seamana mai mult cu activitatea unui sindicat decit ce am vazut din sept. 2009 pina azi.
  Cine-i vinovat de asta ?

  RăspundețiȘtergere
 8. Ca lumea treaba. Asa voi putea sa fac si eu o marire de sini. Ca aia,ce mai dau ...asti,mi-a marit-o huoo!Oprea,cu restul reformatorilor.

  RăspundețiȘtergere
 9. Daca l-ati uitat,va reamintesc:

  ,,Seful pompierilor intra in remiza de pompieri, incet, relaxat, cu mainile in buzunare, fredonand usor o melodie vesela:
  - Baieti, echipati-va incet, sistematic, spalati masina, luati ceva apa, daca mai ramane, fiti atenti la stopuri, la trafic si mergeti la incendiu... arde cladirea guvernului ''

  RăspundețiȘtergere
 10. @puiac
  ai dat-o ca nuca-n perete.ce are s... cu prefectura?

  RăspundețiȘtergere
 11. @stelian p
  chiar ti se pare actiune sindicala sau faci mishto si ai uitat sa pui ghilimele.Mie mi se pare ca si pana acum dar cu atat mai mult
  S.C. SCMD S.R.L.

  RăspundețiȘtergere
 12. toate cele scrise mai sus ca intentii ale SCMD sunt aducatoare de profit Saracii sindicalisti bogati(sefii)!!

  RăspundețiȘtergere
 13. Stelian P.
  @akord75

  E doar o propunere din sectiunea juridic si am pus ghilimelele de rigoare.Deocamdata lipseste ordinul maresalului asa ca surprizele nu sunt excluse.
  De data asta nu fac misto, chiar cred ca asa ar trebui sa procedeze un sindicat (intre altele). Nu cred ca ar fi ceva ilegal si daca ar sprijini material sindicalistii ar fi mai util decit sa-i scoata in strada ca sa arda portrete, sa plinga "demn" la TV cu fluturasii in mina sau sa fluiere cu onoare militara pe timpul intonarii Imnului de stat.

  RăspundețiȘtergere
 14. Stelian P.
  @akord75
  29 aprilie 2011, 20:55
  E posibil sa ai dreptate in ce spui dar partea proasta pentru fuhrer si catelusii din jurul lui este faptul ca o asemenea activitate semi-bancara impune un control strict din partea altor institutii din exterior.

  RăspundețiȘtergere
 15. ,,Centrul naţional militar de comandă" ?
  vert E

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite