Google Translate

miercuri, 27 iulie 2011

INCREDIBIL. Nivelul de protectie adecvat privind prelucrarea automata a datelor cu caracter personal a cetatenilor U.E., este asigurat de Statul Israel


Are cineva idee daca romanii au fost pusi la curent cu faptul ca, pe 31 ianuarie CE a aprobat transferul datelor personale ale cetatenilor tarilor membre, catre Israel ? Decizia adoptata pe 31 ianuarie 2011 prin care se prevede transferul datelor personale ale cetatenilor CE catre Israel explica faptul ca acest Stat raspunde directivei 95/46 privind protectia datelor. Justificarea deciziei nu apare in text.


Parlamentarii nostri au fost de acord cu aceasta decizie? Cum se justifica hotararea?
Date personale inseamna numerele de telefoane,conturile bancare,datele de sanatate, familia, deplasarile ... TOATE datele pe care guvernele statelor membre le colecteaza despre noi.Decizia Comisiei
din 31 ianuarie 2011
în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal
[notificată cu numărul C(2011) 332] (Text cu relevanță pentru SEE)
(2011/61/UE)
COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date [1], în special articolul 25 alineatul (6),

După consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,
întrucât:
(1) În temeiul Directivei 95/46/CE, statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o țară terță să poată avea loc numai în cazul în care țara terță în cauză asigură un nivel adecvat de protecție și în cazul în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziții ale directivei sunt respectate înainte de transfer.
(2) Comisia poate constata că o țară terță asigură un nivel adecvat de protecție. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi transferate din statele membre fără să fie nevoie de garanții suplimentare.
(3) În temeiul Directivei 95/46/CE, nivelul de protecție a datelor trebuie evaluat ținând seama de toate împrejurările care au legătură cu o operațiune de transfer de date sau cu o serie de operațiuni de transfer de date și acordând o atenție specială mai multor elemente relevante pentru transfer, enumerate la articolul 25.
(4) Având în vedere diferitele abordări privind protecția datelor din țările terțe, evaluarea caracterului adecvat trebuie efectuată și orice decizie în temeiul articolului 25 alineatul (6) din Directiva 95/46/CE trebuie adoptată și pusă în aplicare astfel încât să nu creeze discriminări arbitrare sau nejustificate față de țările terțe în care există condiții similare ori între acestea, și să nu se constituie o barieră mascată în calea comerțului, ținând seama de angajamentele internaționale actuale ale Uniunii Europene.
(5) Sistemul juridic din Statul Israel nu dispune de o constituție scrisă, însă Curtea Supremă din Statul Israel a acordat un statut constituțional anumitor "legi de bază". Această "legislație de bază" este completată de o jurisprudență extinsă, întrucât sistemul juridic israelian aderă în mare măsură la principiile dreptului comun. Dreptul la protecția vieții private este inclus în legislația de bază: "Demnitate umană și libertate", în secțiunea 7.
(6) Standardele legale pentru protecția datelor cu caracter personal în Statul Israel sunt bazate în mare parte pe standardele stabilite prin Directiva 95/46/CE și sunt prevăzute în Legea privind protecția vieții private 5741-1981, modificată ultima dată în 2007 pentru a stabili noi cerințe privind prelucrarea datelor cu caracter personal și organizarea detaliată a autorității de supraveghere.
(7) Legislația în domeniul protecției datelor este completată, de asemenea, de decizii guvernamentale privind punerea în aplicare a Legii privind protecția vieții private 5741-1981 și organizarea și funcționarea autorității de supraveghere, bazată în mare parte pe recomandările formulate în raportul adresat Ministerului Justiției de către Comitetul de examinare a legislației în ceea ce privește bazele de date (raportul Schoffman).
(8) Mai multe instrumente juridice care reglementează diferite sectoare, precum legislația din sectorul financiar, reglementările în domeniul sănătății și registrele publice, conțin, de asemenea, dispoziții privind protecția datelor.
(9) Standardele juridice în materie de protecție a datelor aplicabile în Statul Israel includ toate principiile de bază necesare pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal din bazele de date automatizate. Capitolul 2 din Legea privind protecția datelor 5741-1981, care prevede principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal din bazele de date neautomatizate (bazele de date manuale).
(10) Aplicarea standardelor juridice în materie de protecție a datelor este garantată prin căi de atac de ordin administrativ și judiciar, precum și printr-un control independent exercitat de autoritatea de supraveghere, și anume de Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel (ILITA), care este învestită cu atribuții de investigație și intervenție și care acționează în deplină independență.
(11) Autoritățile israeliene responsabile de protecția datelor au dat explicații și asigurări referitoare la modul în care trebuie interpretată legislația israeliană și au confirmat că legislația israeliană privind protecția datelor este pusă în aplicare conform acestei interpretări. Prezenta decizie ține seama de explicațiile și asigurările respective și este, prin urmare, condiționată de acestea.
(12) Prin urmare, ar trebui să se considere că Statul Israel asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut în Directiva 95/46/CE, în ceea ce privește transferurile internaționale automatizate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statul Israel sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrări automatizate în Statul Israel. Pe de altă parte, transferurile internaționale de date cu caracter personal din UE către Statul Israel, atunci când atât transferul în sine, cât și prelucrarea ulterioară a datelor se efectuează exclusiv prin mijloace neautomatizate, nu intră sub incidența prezentei decizii.
(13) Pentru a asigura transparența și pentru a garanta capacitatea autorităților competente ale statelor membre de a asigura protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal, trebuie specificate circumstanțele excepționale în care poate fi justificată suspendarea anumitor fluxuri specifice de date, fără a aduce atingere constatării unui nivel adecvat de protecție.
(14) Constatările prezentei decizii privind nivelul adecvat de protecție se referă la Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional. Transferurile ulterioare către un destinatar din afara Statului Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional, ar trebui considerate transferuri de date cu caracter personal către țări terțe.
(15) Grupul de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, stabilit în temeiul articolului 29 din Directiva 95/46/CE, și-a dat avizul favorabil cu privire la nivelul adecvat de protecție a datelor cu caracter personal în ceea ce privește transferurile internaționale automatizate de astfel de date din Uniunea Europeană sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrări automate în Statul Israel. În avizul său favorabil, grupul de lucru a încurajat autoritățile israeliene să adopte noi dispoziții care să extindă aplicarea legislației israeliene la bazele de date manuale, care să recunoască în mod explicit aplicarea principiului proporționalității la prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul privat și care să interpreteze excepțiile pentru transferurile internaționale de date în conformitate cu criteriile prevăzute în documentul său de lucru privind interpretarea comună a articolului 26 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE [2]. Acest aviz a fost luat în considerare pentru pregătirea prezentei decizii [3].
(16) Comitetul instituit în temeiul articolului 31 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE nu a emis un aviz în termenul stabilit de președintele acestuia,


ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1) În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se consideră că Statul Israel oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în ceea ce privește transferurile internaționale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană sau în cazul transferurilor neautomate, dacă aceste sunt supuse unor prelucrări automate în Statul Israel.
(2) Autoritatea israeliană competentă în materie de supraveghere a aplicării standardelor juridice privind protecția datelor în Statul Israel este "Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel (ILITA)", menționată în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2
(1) Prezenta decizie se referă exclusiv la nivelul adecvat de protecție oferit în Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional, în vederea îndeplinirii cerințelor de la articolul 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și nu aduce atingere altor condiții sau restricții care pun în aplicare alte dispoziții din directiva menționată anterior care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre.
(2) Prezenta decizie se aplică în conformitate cu dreptul internațional. Aceasta nu aduce atingere statutului Înălțimilor Golan, Fâșiei Gaza și Cisiordaniei, inclusiv Ierusalimului de Est, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional.

Articolul 3
(1) Fără a aduce atingere atribuțiilor lor de a lua măsuri pentru a asigura respectarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul unor alte dispoziții decât cele prevăzute la articolul 25 din Directiva 95/46/CE, autoritățile competente din statele membre își pot exercita atribuțiile pentru a suspenda fluxurile de date către un destinatar din Statul Israel în vederea protejării persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, în următoarele cazuri:
(a) atunci când o autoritate israeliană competentă a stabilit că destinatarul încalcă standardele de protecție aplicabile; sau
(b) atunci când este foarte probabil ca standardele de protecție să fie încălcate, există motive întemeiate să se creadă că autoritatea israeliană competentă nu ia sau nu va lua măsuri adecvate și în timp util pentru a rezolva cauza respectivă, continuarea transferului ar crea un pericol iminent de prejudiciere gravă a persoanelor în cauză, iar autoritățile competente din statul membru au depus eforturi rezonabile în aceste circumstanțe de a avertiza partea responsabilă de prelucrarea datelor din Statul Israel și i-au oferit posibilitatea de a răspunde.
(2) Suspendarea încetează de îndată ce sunt asigurate standardele de protecție, iar autorității competente din statele membre în cauză i se aduce la cunoștință acest lucru.

Articolul 4
(1) Statele membre informează fără întârziere Comisia cu privire la măsurile luate în temeiul articolului 3.
(2) Statele membre și Comisia se informează reciproc cu privire la cazurile în care măsurile luate de autoritățile israeliene răspunzătoare de respectarea standardelor de protecție nu asigură această respectare a standardelor.
(3) În cazul în care informațiile culese în temeiul articolului 3 și al alineatelor (1) și (2) din prezentul articol demonstrează că un organism însărcinat cu asigurarea respectării standardelor de protecție în Statul Israel nu își îndeplinește eficient rolul, Comisia informează autoritatea israeliană competentă și, în cazul în care este necesar, prezintă un proiect de măsuri în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 31 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE în vederea abrogării sau suspendării prezentei decizii ori a limitării domeniului de aplicare a acesteia.

Articolul 5
Comisia evaluează punerea în aplicare a prezentei decizii și raportează orice constatare pertinentă comitetului înființat în temeiul articolului 31 din Directiva 95/46/CE, incluzând orice dovadă care ar putea afecta constatarea de la articolul 1 din prezenta decizie conform căruia protecția datelor în Statul Israel este adecvată, în sensul articolului 25 din Directiva 95/46/CE, precum și orice dovadă din care rezultă că prezenta decizie este aplicată în mod discriminatoriu. Comisia va monitoriza, în special, prelucrarea datelor cu caracter personal în bazele de date manuale.

Articolul 6
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii în termen de 3 luni de la data notificării acesteia.

Articolul 7
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 ianuarie 2011.
Pentru Comisie
Viviane Reding
Vicepreședinte
[1] JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
[2] Documentul WP114 din 25 noiembrie 2005. Disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf
[3] Avizul 6/2009 privind nivelul de protecție a datelor cu caracter personal în Israel. Disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_en.pdf

--------------------------------------------------

ANEXĂ
Autoritatea competentă în materie de supraveghere menționată la articolul 1 alineatul (2) din prezenta decizie:
The Israeli Law, Information and Technology Authority (Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel)
The Government Campus
9th floor
125 Begin Rd.
Tel Aviv
Israel
Adresa poștală:
P.O. Box 7360
Tel Aviv, 61072
Tel.: +972-3-7634050
Fax: +972-2-6467064
E-mail: ILITA@justice.gov.il
Site: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm
--------------------------------------------------
Toate Statele trebuie sa puna in aplicare directiva 95/46 in termen de trei luni….
De ce se face asta? Nu se ofera absolut nicio justificare pentru aceasta aberanta masura anti-libertate si nici nu este vorba de vreo reciprocitate.

Nu întreaba nimeni dintre “reprezentantii” nostri ce treaba are statul evreu cu numele, chipurile si vârsta copiilor nostri, cu parerile noastre politice si cu starea de sanatate a românilor precum rezulta din fisele de asigurare ale CAS? Dar cu veniturile noastre si cu numerele de telefon sunate, cu rudele si prietenii nostri, bagati împotriva vointei lor într-o uriasa baza de date si informatii ?!? Despre ce libertate, democratie vorbim??
Cum comentati?
Admin

55 de comentarii:

 1. O alta GAFA marca Dogaru!
  CD al SCMD, jigneste OTOVA cadrele M.A.I.:
  _____
  22.07.2011.
  CĂTRE COLEGII NOȘTRI DIN M.A.I. CARE AU FOST AFECTAȚI DE RECENTELE MĂSURI DE REORGANIZARE INSTITUȚIONALĂ A MINISTERULUI

  Deoarece perioada legală de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului pentru care fiecare candidat avea dreptul la a contesta rezultatele examenului a trecut, vă postăm un model de plângere prealabilă adresată ministrului administrației și internelor privind revocarea rezultatului examenului de departajare în vederea numirii în funcție a personalului, urmare a aplicării măsurilor de reorganizare instituțională a Ministerului Administrației și Internelor, ca fiind nelegal și neobiectiv, precum si revocarea Ordinului M.A.I. nr. 129/2011
  Plângerea prealabilă se expediază prin scrisoare cu confirmare de primire în termen de 30 de zile de la afișarea rezultatelor examenului, ..........bla, bla, bla .........
  _________
  Alooooo,
  Excelenta voastra Dogaru, chiar asa de idioti ii credeti? Chiar credeti ca au NEVOIE de un MODEL de PLANGERE? Nici macar asta sa nu stie?
  Prietene, lasa-te de a mai da lectii altora!
  Nu asa faci rost de fraieri platitori!
  Nu facandu-i prosti si incompetenti ii castigi!

  RăspundețiȘtergere
 2. Wow!
  ... cineva in lumea asta stie totul despre voi: unde locuiti, ce va place, ce nu va place, ce boli aveti, cine sunt membrii familiei voastre, ce activitati economice desfasurati, datele biometrice, pe unde va deplasati, etc…Halucinant, nu?!!

  RăspundețiȘtergere
 3. @Admin.
  Din textele citate de tine nu reiese obligatia statului roman de a trimite datele personale ale romanilor in Israel ci doar faptul ca statul respectiv are canale de comunicatii sigure iar legislatia lui asigura protectia datelor personale. Reiau mai jos precizarile respective:

  „În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se consideră că Statul Israel oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în ceea ce privește transferurile internaționale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană sau în cazul transferurilor neautomate, dacă aceste sunt supuse unor prelucrări automate în Statul Israel.
  Prezenta decizie se referă exclusiv la nivelul adecvat de protecție oferit în Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional, în vederea îndeplinirii cerințelor de la articolul 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și nu aduce atingere altor condiții sau restricții care pun în aplicare alte dispoziții din directiva menționată anterior care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre.”

  Transmiterea acestor date se poate face in anumite situatii, de exemplu in cazul unor actiuni teroriste si ea functioneaza in mod sigur si dinspre Israel spre Romania nu doar intr-un singur sens.
  In alta ordine de idei, ai fi mai linistit daca am trimite date despre „… numele, chipurile si vârsta copiilor nostri, cu parerile noastre politice si cu starea de sanatate a românilor precum rezulta din fisele de asigurare ale CAS? Dar cu veniturile noastre si cu numerele de telefon sunate, cu rudele si prietenii nostri,..” in IRAN sau CUBA ?

  RăspundețiȘtergere
 4. gata m-am "prins"
  basescu si boc sunt vinovati. Si asta pentru toata UE nu doar pt.RO.Mama lor de banditi !!!!
  P.S.Ptiu ca era sa uit. Si udrea e de vina.
  Pai va dati seama ca
  englejii,francejii,olandejii,portughejii etc etc pana la 27 de state o sa-i mance de vii p'astia 3??

  RăspundețiȘtergere
 5. Mei da ci nu vă convini, ai? Daţ paralili mai repedi şi fără gălagie, aţ înţeles mei?

  RăspundețiȘtergere
 6. Hi, ha, hi, ha ne fac astia cum vor! Vai de noi..
  Hi-Ha

  RăspundețiȘtergere
 7. @Anonim 07:43,
  Regret. Nu ai inteles nimic!
  Habar nu ai de Legislatia interna si internationala. Habar nu ai de macar continutul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European. Habar nu ai de RECIPROCITATEA acestor transferuri! Iar cu Statul Israel ... asta e: "reciprocitatea" ... nu exista!
  Mai mult, in comentariul tau ma acuzi aiurea ca as fi vrut ... transmiterea datelor cu caracter personal in ... aiureli, prietene!
  P.S.: 1.Nu sunt mai multe texte, este un singur text! 2.Termenul de "conformare", este explicit pentru toate statele UE: 3 luni! 3.Statul Israel, nu cunosc sa apartina U.E.!

  RăspundețiȘtergere
 8. @Admin.
  Ce intelegi prin expresiile de mai jos, copiate chiar de pe aceasta pagina, adica din “Decizia Comisiei
  din 31 ianuarie 2011 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de protecție adecvat asigurat de Statul Israel privind prelucrarea automată a datelor cu caracter personal” ?

  - „statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o țară terță să poată avea loc NUMAI IN CAZUL în care țara terță în cauză asigură un nivel adecvat de protecție SI IN CAZUL în care legile statelor membre care pun în aplicare alte dispoziții ale directivei sunt respectate înainte de transfer.”
  - „Prin urmare, ar trebui să se considere că Statul Israel asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, astfel cum este prevăzut în Directiva 95/46/CE, în ceea ce privește transferurile internaționale automatizate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană către Statul Israel sau transferurile neautomatizate supuse unor prelucrări automatizate în Statul Israel.”
  - „Articolul 1
  (1) În sensul articolului 25 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE, se consideră că Statul Israel oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate din Uniunea Europeană în ceea ce privește transferurile internaționale automate de date cu caracter personal din Uniunea Europeană sau în cazul transferurilor neautomate, dacă aceste sunt supuse unor prelucrări automate în Statul Israel.”
  - Articolul 2
  (1) Prezenta decizie se referă exclusiv la nivelul adecvat de protecție oferit în Statul Israel, astfel cum este definit în conformitate cu dreptul internațional, în vederea îndeplinirii cerințelor de la articolul 25 alineatul (1) din Directiva 95/46/CE și nu aduce atingere altor condiții sau restricții care pun în aplicare alte dispoziții din directiva menționată anterior care se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal în statele membre.”

  ............

  RăspundețiȘtergere
 9. @Admin.
  OK eu nu inteleg nimic. Explica-mi daca esti amabil unde scrie ca noi suntem OBLIGATI sa trimitem date secrete in ISRAEL ?
  Tot ce am redat intre ghilimele atit in prima postare cit si in cea de mai sus este copiat de aici, de pe blogul tau.

  "...statelor membre li se cere să ia măsuri astfel încât transferul datelor cu caracter personal către o țară terță...." inseamna ca este vorba deespre statele UE iar tara terta este...alta, deci poate fi si ISRAEL. Asa e sau nu inteleg eu bine limba romana ?

  Esti sigur ca eu nu am citit ce ai scris sau tu nu ai inteles ce ai postat ?

  RăspundețiȘtergere
 10. @Admin.
  Ce intelegi prin titlul:
  "INCREDIBIL. Nivelul de protectie adecvat privind prelucrarea automata a datelor cu caracter personal a cetatenilor U.E., este asigurat de Statul Israel"

  Eu inteleg ca statul ISRAEL ne asigura noua nivelul de protectie. Am inteles bine ?

  Nu cumva ai vrut sa spui: "INCREDIBIL. Statul ISRAEL are asigurat nivelul adecvat privind prelucrarea automata a datelor cu caracter personal ale cetatenilor U.E."

  Crezi ca e vreo diferenta ?

  RăspundețiȘtergere
 11. Prietene,
  Din motive pe care nu doresc sa le dezvolt, deoarece nici UE nu s-a straduit sa ne LAMUREASCA/ARGUMENTEZE decizia, Statul Israel a fost STABILIT ca "țară terță" cu "un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal". *PUNCT. Deci asta DECIDE UE ( si nu am nimic impotriva, cunosc bine ce inseamna Statul Israel, puternicul lui serviciu de Securitate Mossad etc.etc.).**PUNCT. Dar UE mai DECIDE ceva, pentru toate tarile UE, in termen de 3(trei) luni, conformarea: transferarea datelor cu caracter personal se va face catre ~ Autoritatea competentă în materie de supraveghere menționată la articolul 1 alineatul (2) din prezenta decizie:
  The Israeli Law, Information and Technology Authority (Autoritatea privind legislația, informația și tehnologia din Statul Israel) ~
  ___________
  Deci, catre un stat si o autoritate din afara UE, cu care din pacate nu exista si ... reciproca! Mai mult, Statul Israel este desemnat: "Autoritatea competentă în materie de supraveghere" ... a TOT ce "misca" in UE!
  Cat de greu este de inteles????

  RăspundețiȘtergere
 12. A nu se intelege ca am ceva cu Statul Israel!
  Pe mine altceva ma deranjeaza: faptul ca AUTORITATILE din Romania, Parlamentarii Romani din UE, ne DISPRETUIESC TOTAL. Nu au gasit de cuviinta sa ne lamureasca nici ACUM, in acest CAZ, dar nici in ALTELE, cu IMPACT MAJOR.
  Prefera sa treaca totul sub tacere!
  Sa puna Legi deasupra romanilor, de care acestia habar nu au! Apoi ... vor veni cu MASURI coercitive de ... nerespectare! Vor baga PUMNUL in gura noastra, motivand simplu: asa a HOTARAT U.E.! Trebuia sa cunoasteti! Principiu elementar de drept! Necunoasterea, nu te exonereaza de raspundere!

  RăspundețiȘtergere
 13. @Admin,
  Nu te enerva. Chiar nu stii cine te contreaza?
  Iti spun IO, cunosc stilul, stiu marfa! Este ...
  Plano 10.
  Daca o face de/din capul lui, este OK!
  Personal, ma indoiesc! Cat este de orgolios, nu ar merge ... pe anonimat! Prin urmare, o face la ORDIN, apara factorii de putere!
  Ce zici Plano 10, nu-i asa cum spun eu?
  Ceilalti, voi ce credeti?

  RăspundețiȘtergere
 14. Hai nu va mai certati.
  Adevarul, chiar daca doare pentru unii, este ca U.E. "dovedeste" ca are un "SEF"! Iata, Noua Ordine Mondiala, se naste sub ochii nostrii, dar noi facem pe proasta'n targ! Retineti:
  Noua Ordine Mondiala, Controlul Totalitar!
  Baga la cap si tu, Plano 10!
  Nimeni nu scapa!
  Iar cu flasneta TERORISMULUI, lasati-o mai moale! Este gulguta pentru fraieri! Nu ati vazut??? Nu ati citit??? Monstrul din OSLO era sub supravegerea Serviciului de Securitate norvegian! Asta nu va spune nimic? Nu va demonstreaza in "clar" cum este cu melodia asta ... a terorismului??? Nu toti suntem idioti! Unii inca mai citim, mai gandim!
  Nu toti avem creierele spalate!
  Nu toti pierdem vremea cu bautura, fotbal, femei, telenovele ori manele!

  RăspundețiȘtergere
 15. Apropo de Israel!
  Apropo de NOUA ORDINE MONDIALA - Illuminati.
  Francmasoneria. Iluminații. Ati citit si
  Protocoalele înteleptilor Sionului ???
  Ce parere aveti? Cum or fi? Ar corespunde cu ce se intampla mai ales in ultimii ani?

  RăspundețiȘtergere
 16. I-HA! Să fie oare PlanoX? Dacă da, I-HA a cistigat cupa! Sa vina la sediul FRF, I-HA sa i-o inminam. I-HA!

  RăspundețiȘtergere
 17. Blogul CD al SCMD are nevoie MAXIMA de Clickuri! Mai castiga si Ranciog un cent-banut!
  Nu va lasati pacaliti, de noua impricinata productie dogariana:
  _______________
  27.07.2011
  ALERTA MAXIMA
  Poveste de la Urziceni
  despre suspendarea partiala a platii pensiilor militare
  _______________
  O noua aberatie, ca multe altele!
  Saracii de ei. Le plang de mila.
  La ce au ajuns. La ce se preteaza.
  Excelenta, ai inlocuit AZI o gafa ordinara, cu alta si mai mare. E bine ca cea de AZI, vizeaza doar gradina proprie. In rest, nimeni nu te mai crede. Indiferent de cate si disperate apeluri produci, in scopul bine cunoscut: veniti alaturi, platiti in avans! Exact ca pe centura!

  RăspundețiȘtergere
 18. @18:58
  Hai Stelica P lumineaza-ti fatzada ca nu-i nevoie sa postezi sub anonimat. Te bunghim oriunde te-ai piti...ori ai niscaiva retzineri sa-ntelegem?

  RăspundețiȘtergere
 19. Mei, mei nu vă mai văicariţ atîta câ v-am făcut-o. Încet, încet vă cumpărăm şi ţărişoara că doar aţ auzit la tv ce-a afirmat şefu nostru Shimon Peres...

  RăspundețiȘtergere
 20. uite ca ma bagai pe scmd cu clicku' si vazui
  eureko-SIGURANTA SAU PROFIT se potriveste la fix cu scmd.mai demult era alta la scmd aia cu;iti lipsesc banii?/ai dureri de cap?
  Ce mishto suna hi hi
  scmd le posteaza iar eu o sa primesc injuraturi de la pithecantropi de parca asi avea vre-o vina

  RăspundețiȘtergere
 21. Stelian P.
  @Anonim 19:16
  Regret dar te inseli.

  RăspundețiȘtergere
 22. Colegilor de blog ,imi cer scuze ca nu o sa vorbesc despre subiectul in cauza ,despre care se stie de vreo doi ani si este normal cva datele sa fie stocate intr-o tara mai indepartata [asemanator cu fabricarea banilor din perioada ceausista ,circula zvonul ca se tipareau in Cehoslovacia-cei romanesti],atentie marita ca gluma cu plafonarea pensiilor incepe sa se ingroase,si se prevede ca incepand cu 01.08.2011 sa intre in vigoare,am deja 2 cazuri concrete ,parafate si stampilate.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 23. "asi" scrieti-l cum vreti eu nu stiu;or fi de pica sau de cupa??

  RăspundețiȘtergere
 24. @Don Corleone ,nu e nici o greseala ,tastatura ne mai joaca feste.As vrea ,as dori deci"as"nu asi;nu te necaji pentru asta bine ca nu spui e multi "mitici".tigri2

  RăspundețiȘtergere
 25. @Avram Iancu,
  Decizia este adoptata pe 31 ianuarie 2011.
  Acesta este subiectul. Iar acum, suntem abia in 27 iulie 2011. Cele 3 luni date ca termen, au trecut. Romania, ca tara U.E., sigur s-a conformat. Ca nu ne-au spus si noua? DA, este parte dureroasa a acestui subiect!
  Dar TU, Tu esti paranormal? Cum de stiai de acum doi ani? INTERESANTA afirmatie.
  Iar ZVONISTICA, las-o pentru altii!
  01.08.2011, este foarte aproape!
  Sigur dupa, te vei rusina!
  P.S.: Nu va luati dupa 1-2 cazuri IZOLATE, scoase din context de prin cauzele si doasarele alambicate ale instantelor! Chiar ne crezi tampiti pe toti, ori ne vrei platitori de cotizatii in avans la firma falimentara D&P?

  RăspundețiȘtergere
 26. @ALL
  Apel umanitar RO
  Pentru a evita orice eroare ,toate raspunsurile sau intrebarile,adresatile catre --------------->> tigri2<<-------------------------------------sau direct pe adresa email a persoanei.
  In cazul in care este descendent din familia eroului national sa dovedeasca dreptul de a folosi acest nume(RENUME).
  ************************************************
  ,,AVRAM IANCU'' ESTE UN SIMBOL NATIONAL SI NU POATE FI FOLOSIT DE UN MURITOR DE RIND !
  ................................................Judex

  RăspundețiȘtergere
 27. @Judex,
  Nu ai vazut? El nu este "normal".
  El este "paranormal". Asa se explica si cum se viseaza. Azi Avram Iancu, maine ... cine stie?!

  RăspundețiȘtergere
 28. Ii dam shi lui T2 o cupa, ca lui Planu?
  Be, beh, behehe!

  RăspundețiȘtergere
 29. @Judex,te macina rau?Azi Avram Iancu -maine Burebista.Iar cu simbolurile nationale las-o mai moale,adica daca copii au fost botezati cu nume de crestini acuma noi sa incepem sa-i botezam cu nume ca Jonex,Judex,sau H'argentino.Manix cum se poarta in osardia din care faci tu parte?tigri2

  RăspundețiȘtergere
 30. Da sa-i dam cupla de pele

  RăspundețiȘtergere
 31. Mai Tigîrle dar parca spuneai, daca nu mintzeai, ca esti rodul unei casatorii mixte dintre un maghiar si un roman...

  O voce din bobor

  RăspundețiȘtergere
 32. @tigri2(tigridoi)
  Nu am cunostinta de misiunea ,,tigri2''.Probabil a fost .Treaba ei de misiune.
  Dar ,,Avram Iancu'' cred ca NU face obiect de discutie !
  *************************
  Succes si sanatate ,,tigri2'' !
  ****
  Judex

  RăspundețiȘtergere
 33. Apropo de ... datele personale ...
  Cine are CNP-urile, alte date ... poate DONA cui vrea muschii lui .... VOTURILE din DIASPORA!
  Asta asa ... pentru unii ... care se fac ca nu pricep la ce pot servii aceste date, intre altele!

  RăspundețiȘtergere
 34. Mai Judex tie din 10 in 10 mine iti mai Base mintea cate o idiotenie si o scrii sub diferite "anonomaturi "pe toate "gardurile".Daca ti-as spune prost as jigni aceasta tagma ,cum sa-ti mai spun.Uite ,te las sa vorbesti singur ,daca vrei sa ne injuram identifica-te sau suna-ma la telefon,chiar de la o cabina publica deoarece vad ca esti las.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 35. @tigri2
  Sunt las,pentru ca pina acum,nu am pus ,,piciorul in prag''!
  Sunt las,pentru ca am tot asteptat o reactie colectiva !
  Sunt las,pentru ca te-am lasat sa ,,vorbesti'' prostii si nu numai!
  Sunt las !Si nu sunt singurul.
  Ai timp sa meditezi.Ai timp !
  Judex

  RăspundețiȘtergere
 36. Nu esti las,esti DOBITOC.

  RăspundețiȘtergere
 37. @tigri2 + @Judex,
  Nu ar fi bine sa va duelati in alta parte?
  Ce legatura aveti voi cu cei de pe aici?
  De ce sa va suportam noi mizeriile voastre?
  Vad ca nu va duce capul decat sa va injurati!
  Sa va fie rusine!

  RăspundețiȘtergere
 38. ,, Anonim spunea...
  Nu esti las,esti DOBITOC.

  27 iulie 2011, 22:27 ''


  Posibil sa fiu.Dobitoc,ca parca asa m-ai catalogat !
  **
  ,,Cine este pentru? ''
  Judex

  RăspundețiȘtergere
 39. Mai tigrule, mai baiete pune si tu in locul avatarului "Avram Iancu" altceva-poate chiar Tigri2. Cum crezi ca pare asocierea imaginii unui tigru sau ce dracu o mai fi ala cu numele unui erou natzional? Tu nu te gindesti putzin asha la memoria Craishorului Muntzilor? Chestiile cu "lash" shi "dobitoc" pastreaza-tzi-le pt. tine.
  O alta voce din bobor
  PS. Sa shtii ca astazi, din cauza vandalilor nu prea mai exista telefoane publice...mai mult din alea fara fir.

  RăspundețiȘtergere
 40. @Anonim spunea...
  ,,@tigri2 + @Judex,
  Nu ar fi bine sa va duelati in alta parte?
  Ce legatura aveti voi cu cei de pe aici?
  De ce sa va suportam noi mizeriile voastre?
  Vad ca nu va duce capul decat sa va injurati!
  Sa va fie rusine!
  27 iulie 2011, 22:39 ''*

  Rusinea ca rusinea.Dar pina cind ?
  Tatal chinez,mama romanca si el... Avram IANCU !
  Revista URZICA nu mai apare!
  Judex

  RăspundețiȘtergere
 41. Simplu, Israelul este o tara sigura din afara UE in care se pot transmite date personale si care trebuiesc transmise in 3 luni.
  @admin te intrebi de ce nu am fost informati de autoritatile romane, pai aceste autoritati se restructureaza, adica elimina incomozii din politie, jandarmerie, finante, garda financiara etc. la anul avem realegeri.

  RăspundețiȘtergere
 42. I-HA da mult mai dorniţ măi frati...Hai deşteptareeea şî la muncâ, nu la întins tătâ zîua mînurili la Stat ca nilogii. S-audi Cezari? Ie di ti scoalâ coropcariule!

  RăspundețiȘtergere
 43. Asemenea date si transmitere de date constituie actiuni de importanta deosebita si practic nu se pot aproba fara acordul CSAT. Iar la nivel national se cerea o informare prealabila, o dezbatere si de ce nu un referendum, atata vreme cat este vorba de datele personale ale cetatenilor, fie ele fizice, bancare, sau de sanatate. Nu ma intereseaza ce garantii ofera statul Israel, ma instereseaza ca nu am fost intrebat ce vreau sa fac cu datele mele personale.
  In al doilea rand statul Israel, oricat de dotat ar fi, este statul cel mai nesigur pentru ca are cei mai multi dusmani atat in randul tarilor arabe cat si in randul tarilor crestine . A spune ca este cea mai sigura tara este o aberatie. Israelul este cea mai urata natie , de pe scoarta terestra, avand dusmani poate mai multi in randul tarilor europene decat arabe , dar nu la nivel de conducere. Acolo au reusit sa-si introduca elemente si sa dirijeze totul.Daca numai jumatate din tot ce scrie in protocoalele sionului si in atatea materiale despre Noua Ordine Mondiala , si Illuminatii si alte scenarii sunt adevarate , este suficient pentru orice om cu mintea intreaga sa nu isi petreaca nici macar un weekend in Israel.Si totusi UE recomanda Israelul ca cea mai sigura tara pentru depozitatrea datelor personale. Pot sa pun pariu de acuma ca Germania nu va pune botul. Si eu le dau dreptate. Si atunci, DE CE ISRAELUL? De ce o tara inconjurata de dusmani arabi, cu un relief care nu ofera nici o protectie, usor de invadat , usor de bombardat de ce o tara care isi face dusmani asa cum mananca americanii unt de arahide ?

  RăspundețiȘtergere
 44. In ceea ce priveste comentariile si comentatoriii, cu riscul de a supara si pe unii si pe altii, un pic de dreptate pare sa aibe si cel ce sustine ca nu reiese EXPLICIT ca statele ar fi obligate sa isi depuna icrele in Israel si poate in mod intentionat, ca sa adoarma prostimea. Dar recunosc ca nu am citit prea atent, asta e parerea la o prima citire. Cat despre identitatea celui ce il contrazice pe Burcu, e prea putin important cine e. Cert este ca este totusi unul din putiniia subiectul, si nu se da doar cu sania prin subiect. Daca este Plano, sau nu, daca o face doar ca sa il sicaneze, este chiar lipsit de importanta, eu unul il cred in stare, sub anonimat sau nu. Dar orice ar fi, macar comenteaza tema postarii, vorbeste civilizat si nu intra doar la o dusca pecum atatia tigrisori, verisori, berbecuti, cezarei si alte progenituri care intra sa se incure precum mieii, fara sa produca nimic demn de luat in seama. Constat cu parere de rau ca acest blog a devenit un loc de facut misto. Pacat, era altceva pe vremuri. Pacat demunca lui Burcu.

  RăspundețiȘtergere
 45. Domnu Neacsu, aloooo! Da cine a zis domnule ca NE BATEM JOC de munca domnului Burcu? De unde ai tras dumneata asemenea concluzie "savanta"? Faptul ca mai facem cite o poanta sau mai spunem o gluma nu inseamna ca ne batem joc de munca omului fatza de care "ne inclinam shi ne scoatem palaria". A detensiona putzin atmosfera nu inseamna ca luam la mishto pe nimeni...Shi in concluzie dumneata ce ai dori? Sa ne vaitam toata ziua ca babele, sa ne calugarim sau sa ne facem seppuku/harakiri?
  ...Domnu Neacsu daca nu ne-ar place acest blog fii convins ca nu l-am vizita. Poate "am merge" pe altele pline cu "pinze de poianjeni" si cu o atmosfera de priveghi, care te indeamna parca sa aprinzi o luminare.
  Calugarul Draculea

  RăspundețiȘtergere
 46. Soluţie şoc nemţească:
  Adio suveranitate pentru ţările problemă din UE
  sursa:http://www.cotidianul.ro

  Fritz

  RăspundețiȘtergere
 47. Asa bai ,a trecut NeaCisu ne-a injurat pe toti ca nu simtim marile probleme ale universului,si-a pus tilifonul la ureche si gata!!!Ing-orantul

  RăspundețiȘtergere
 48. Domnule Calugar draculea.
  1.Inca nu am auzit parererea dumitale vizavi de subiectul abordat.
  2. Nu a spus nimeni ca nu e voie sa se spuna cate un banc, o poanta, sau ca as avea eu ceva impotriva. Te anunt ca am un simt al umorului f dezvoltat, dar ceea ce fac multi aici nu este umor este balacareala si mistocareala unul pe seama altuia. Daca asta numesti dumneata umor , atunci in mod cert avem viziuni diferite ale notiunii.
  3.Nu contest faptul ca va place sa intrati aici .Pentru acel umor de care vorbesti? Eu speram ca pentru subiectele abordate, pentru documentarea temeinica, pentru un schimb de opinii si de ce nu, socializare, schimb de informatii si chiar cautarea si gasirea unor solutii. Poate chiar organizarea unor activitati. Unii insa se multumesc sa se harjoneasca in curtea scolii, stropindu-se cu apa si facand misto unii de altii, ca in recreatie. Cred ca acest blog asteapta ceva mai mult de la niste foste cadre militare, sau oameni maturi.
  Daca lucerurile merg insa in continuare asa, propun ca Burcu sa nu se mai chinuie sa caute si sa se documenteze pe marginea unor subiecte, sa nu mai piarda noptile si sanatatea cautand subiecte majore, sa enunte doar cate un subiect, ca si asa discutiile degenereaza in impunsaturi si mistocareli.
  Sau sa propuna cate un ID si in ziua aia toata lumea face misto de el, ca la asta se baga cei mai multi.
  Tratarea cu spatele a subiectelor postate inseamna lipsa de respect fata de cel ce s-a obosit sa se documenteze.

  RăspundețiȘtergere
 49. Domnu Neacsu, domnule...dumneata confunzi marfa cu ambalajul!
  1. Ce actiuni doresti dumneata sa organizam? Fii mai concret! Vreun picnik cu gratar cumva?
  2. De unde stii ca nu mi-am exprimat parerea vis a vis de subiectul postat? Si daca nu mi-am exprimat-o, dar am fost de acord cu cei de-au postat pe subiect, trebuie sa le dau eu aprobarea sau acceptul, ca la gradinita? Ce-ai vrea sa postez "Si eu sunt de acord cu ce-a zis Neacu, Trainel, Cezar sau 8"?
  3. Nu stiam ca doresti o cenzura in sensul "interzis accesul celor cu virsta sub 16/18 ani"! Pe blogul dumitale asa procedezi?
  4. Afirmatia "Tratarea cu spatele a subiectelor postate inseamna lipsa de respect fata de cel ce s-a obosit sa se documenteze" va apartine "ad integrum" si nu merita un raspuns din partea mea. Poate ceilalti cititori...
  Calugarul Draculea

  RăspundețiȘtergere
 50. Calugarul.
  M-am lamurit.

  RăspundețiȘtergere
 51. @Fritz
  „va trebui să renunţe LA O PARTE a suveranităţii sale naţionale în favoarea Uniunii Europene". Această măsură este mai EFICIENTA, mai bună, decît dacă anumite ţări cu datorii, membre ale UE, vor fi ELIMINATE din zona EURO. Realizarea Europei se va înfăptui doar atunci cînd „e limpede că anumite state membre UE nu vor putea fi scoase din sistemul monedei unice".
  Nu ne vizeaza in urmatorii jdeani !
  8-imistu'

  RăspundețiȘtergere
 52. 8-imistule ce bine ne-ar prinde si noua ceva de genul:Eins, Zwei, Drei,Polizei...
  Fritz

  RăspundețiȘtergere
 53. Da, cred-de fapt sunt sigur, ca unii mai trebuie sa treaca pe la Sfinta Biserica sa se spovedeasca de pacatele care le incarca constiinta.
  Ii astept la spovedanie...
  Calugaru Draculea
  PS. "Consultatia" e gratuita!

  RăspundețiȘtergere
 54. Un tanar novice ajunge la o manastire. Sarcina pe care o primeste este aceea de a-i ajuta pe alti preoti sa transcrie vechile canoane si reguli ale Bisericii.
  Tanarul novice observa ca ceilalti preoti fac aceste transcrieri plecand tot de la niste copii mai vechi si nu de la manuscrisele originale. Se duce la parintele abate si ii explica acestuia ca daca in prima copie s-a strecurat o greseala aceasta s-a propagat in toate copiile urmatoare si de la o generatie la alta.
  Parintele abate ii raspunde:
  - De multe secole se procedeaza in acest fel si facem copiile plecand de la copia precedenta. Dar observatia ta este corecta, fiule.
  Ca urmare, in dimineata urmatoare, parintele abate coboara in adancurile pivnitelor manastirii, intr-o caverna unde erau pastrate cu sfintenie manuscrisele si pergamentele originale. Acolo unde, de secole, n-a mai pus nimeni piciorul, unde nimeni n-a mai intrat sa deschida cufarul in care sunt pastrate pretioasele documente.
  Astfel se scurge dimineata, pe urma pranzul, seara si chiar noaptea intreaga fara ca parintele abate sa dea un semn de viata. Alarmat, in cele din urma tanarul novice coboara sa vada ce se intampla. Il gaseste pe batranul abate complet devastat, cu vesmintele smulse, cu fruntea insangerata lovindu-se intr-una cu capul de pereti.
  Tanarul se repede sa-l ia in brate si intreaba:
  - Parinte abate, ce s-a intamplat?
  - AAAAAAAAAAHHHHH!!! CARITATE!!! CARITATE !!! Aici scrie ca trebuia sa facem legamant de CARITATE, nu de CASTITATE!!!!!!!!
  _________________
  Fix asa este si pe aici.
  Unul spune UNA, altul intelege ... ALTA!
  Iar maine/poimaine, ne vom da cu capul de toti peretii! Oricum, va fi prea tarziu! Viata s-a dus! Tineretea, sanatatea ... idem!

  RăspundețiȘtergere
 55. Buna ziua,
  Expresiile "...intentia Consiliului Europei de a exclude din actele oficiale cuvintele "mama" si "tata" si Consiliul Europei va exclude din actele oficiale cuvintele "mama" si "tata" folosite in postarea dl. Oprisan nu mai sunt de actualitate. Aceasta hotarare a fost luata deja.
  La inceputul lunii iulie fiul meu (in urma unui eveniment nedorit) a solicitat eliberarea mai multor documente printre care si cartea de identitate. Va informez ca in actul eliberat nu mai apare inscris "mama" si "tata" urmat de numele acestora. Eu am intrebat organul care a eliberat cartea de identitate daca nu este o greseala. Raspunsul a fost sec: "... nu este greseala, aceasta este Directiva Uniunii Europene."
  Sa auzim si de bine!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite