Google Translate

vineri, 13 aprilie 2012

Hotărâri CEDO. In ATENTIA tuturor pensionarilor militari. Extrem de important!


Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 20 martie 2012 în cauza
Ionel Panfile împotriva României (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie, sub aspectul luării unor măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform capitolului IV al
Legii nr. 329/2009.


Prezentarea deciziei
La o dată nespecificată, reclamantul a solicitat pensionarea sa anticipată, după ce a lucrat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Pensia lunară a fost stabilită într-un cuantum de 2880 de lei. Legislaţia în vigoare la acel moment, respectiv Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, a permis pensionări anticipate din cadrul unităţilor forţelor armate, putându-se însă ocupa în continuare locuri de muncă atât în​ sectorul public, cât şi în cel privat, statutul de pensionar şi cel de angajat fiind compatibile.

La 4 iunie 2007, reclamantul a fost numit şef de departament în cadrul Serviciului de Poliţie din localitatea Mihail Kogǎlniceanu, judeţul Constanţa. Salariul său lunar s-a stabilit la 986 de lei, la care se adăuga o indemnizaţie suplimentară lunară de 25% din salariul de bază.

În noiembrie 2010, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind raţionalizarea cheltuielilor publice, care a introdus anumite condiţii pentru încasarea în acelaşi timp a unei pensii, dar şi a unui salariu plătit de la bugetul statului, reclamantul a fost notificat de către angajatorul său că, având în vedere faptul că pensia sa a depăşit salariul mediu brut de 1836 lei, este obligat să aleagă în termen de 15 zile între suspendarea plăţii pensiei pe durata contractului său de muncă sau încetarea raporturilor de muncă.

Reclamantul a refuzat să facă o astfel de alegere, considerând că prevederile legale care l-au împiedicat să primească, în acelaşi timp, pensie şi salariu sunt neconstituţionale şi încalcă legislaţia europeană şi tratatele privind drepturile omului.

Prin urmare, la 9 decembrie 2009, primarul a emis o decizie de confirmare a faptului că, începând cu data de 10 decembrie 2009 numirea reclamantului ca şef de departament a fost revocată, în baza art. 20 din Legea nr. 329/2009.

La data de 18 ianuarie 2010, reclamantul a formulat contestaţie împotriva deciziei primarului la Tribunalul Constanţa. A solicitat să fie reintegrat în funcţia anterioară şi să îi fie plătite salariile corespunzătoare, retroactiv, pentru perioada începând cu 10 decembrie 2009. Reclamantul a susţinut, în principal, că dispoziţiile Legii nr. 329/2009 contravin atât Constituţiei României, cât şi Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, deoarece încălcă dreptul său la muncă şi la proprietatea asupra bunurilor sale, respectiv veniturile lunare.

Tribunalul Constanţa a respins acţiunea reclamantului, printr-o sentinţă pronunţată la 25 mai 2010. Instanţa a constatat că reclamantul a primit atât o pensie, cât şi un salariu de la o instituţie publică, chiar dacă pensia sa depăşea nivelul salariului mediu brut pe ţară, care a fost în sumă de 1836 de lei pentru anul 2010. Prin urmare, Tribunalul a apreciat că dispoziţiile art. 17-22 din Legea nr. 329/2009, care a fost deja declarată constituţională de către Curtea Constituţională, au fost relevante pentru situaţia reclamantului şi justificau încetarea raporturilor de muncă într-o instituţie publică.

În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dreptului la muncă al reclamantului, instanţa a considerat că acesta are încă dreptul de a primi un salariu în cazul în care s-ar angaja în sectorul privat; în plus, măsura în litigiu nu a fost discriminatorie, deoarece s-a aplicat în mod egal pentru toate persoanele care s-au găsit în aceeaşi situaţie precum cea descrisă în actul normativ.

Reclamantul a formulat recurs împotriva acestei hotărâri, invocând, de asemenea, încălcarea drepturilor sale, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie, art. 14 din Convenţie, art. 1 din Protocolul nr. 12 adiţional la Convenţie şi art. 15 alin. 1 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Recursul său a fost respins, la 14 octombrie 2010, de Curtea de Apel Constanţa. Curtea a reiterat faptul că dispoziţiile legale în litigiu au fost declarate constituţionale de Curtea Constituţională, decizia acesteia fiind definitivă şi obligatorie. În măsura în care critica legii realizată de reclamant a coincis cu argumentele deja luate în considerare de Curtea Constituţională în motivarea sa, instanţa de judecată a fost obligată să urmeze abordarea Curţii Constituţionale. A rezultat că decizia primarului de a constata încetarea contractului de muncă al reclamantului a fost legală şi conformă cu Constituţia României.

Reclamantul s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului, invocând încălcarea art. 6 şi 14 din Convenţie, a art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 12 adițional la Convenţie. A susţinut că, prin aplicarea dispoziţiilor art. 17-22 din Legea nr. 329/2009, instanţele judecătoreşti l-au privat de dreptul său de a primi concomitent pensie şi salariu, chiar dacă acesta era un "drept câştigat"; în acelaşi timp, aplicarea textelor legale susmenţionate a condus la o discriminare indirectă, având în vedere faptul că toţi cei care primeau o pensie mai mică decât nivelul salariului mediu brut naţional sau cei a căror pensie a fost mai mare decât acest nivel, dar au fost angajaţi în sectorul privat, pot primi în continuare, în acelaşi timp, atât pensie, cât şi salariu.

Dispoziţiile legale contestate, astfel cum au fost aplicate în cazul său, au încălcat, de asemenea, principiul securităţii juridice, prin faptul că legislaţia internă nu a fost suficient de previzibilă şi accesibilă. Reclamantul a susţinut că legislaţia în vigoare la data pensionării sale anticipate permitea dreptul de a fi angajat sau numit în sectorul public, fapt care a reprezentat o motivaţie puternică pentru decizia sa de a se pensiona anticipat; pentru acest motiv, orice modificare a legislaţiei nu ar putea afecta situaţia sa juridică fără să încalce principiul securităţii juridice, având în vedere că dreptul său de a primi o pensie şi un salariu a fost un drept câştigat, care nu ar putea face obiectul unei reevaluări.

Asupra art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie

Reclamantul s-a plâns de faptul că punerea în aplicare a măsurilor legislative prevăzute de Legea nr. 329/2009 l-au lipsit de veniturile sale, care erau alcătuite din pensie şi salariu.

1. Principii generale
Curtea a reiterat faptul că principiile care se aplică, în general, în ce priveşte art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie sunt la fel de relevante atunci când este vorba de pensii (Stummer c. Austriei [MC], 7 iulie 2011, nr. 37452/02, par. 82) sau de salarii (Mihǎieş şi Senteş c. României, decizia din 6 decembrie 2011, nr. 44232/11 şi 44605/11). Dintre acestea, deosebit de relevant pentru cauza de faţă este faptul că această dispoziţie nu garantează, ca atare, vreun drept la primirea unei pensii într-un anumit cuantum (Maggio şi alţii c. Italiei, 31 mai 2011, nr. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 şi 56001/08, par. 55) şi nici vreun drept de a primi un salariu într-un anumit cuantum (Vilho Eskelinen şi alţii c. Finlandei [MC], nr. 63235/00, par. 94), fiind cu totul la discreţia Statului stabilirea drepturilor salariale ce vor fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat (Kechko c. Ucrainei, 8 noiembrie 2005, nr. 63134/00, par 23).

Cu toate acestea, în cazul în care cuantumul unui drept salarial este redus sau anulat, această măsură poate constitui o ingerinţă în exercitarea dreptului de proprietate, care trebuie să fie justificată (Rasmussen c. Poloniei, 28 aprilie 2009, nr. 38886/05, par. 71).

O condiţie esenţială pentru ca ingerinţa să fie considerată drept compatibilă cu art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie este faptul că aceasta trebuie să fie prevăzută de lege. Orice intervenţie a autorităţii publice, în ce priveşte respectarea bunurilor, poate fi justificată numai în cazul în care serveşte unui interes public legitim.

Statele părţi la Convenţie dispun de o marjă largă de apreciere pentru reglementarea politicii lor sociale. Curtea a reamintit, în acest sens, dată fiind cunoaşterea directă a propriei societăţi şi a nevoilor sale, că autorităţile naţionale sunt, în principiu, cel mai bine plasate pentru a alege mijloacele cele mai adecvate în atingerea scopului stabilirii unui echilibru între cheltuielile şi veniturile publice (Terazzi SRL c. Italiei, 17 octombrie 2002, nr. 27265/95, par. 85, şi Wieczorek c. Poloniei, 8 decembrie 2009, nr. 18176/05, par. 59), iar Curtea respectă alegerea lor, cu excepţia cazului în care aceste mijloace se dovedesc în mod evident lipsite de un temei rezonabil (decizia Janković c. Croaţiei, nr. 43440/98; decizia Kuna c. Germaniei, nr. 52449/99, şi Mihăieș și Senteş c. României, decizia din 6 decembrie 2011, nr. 44232 /11 şi 44605/11).

Totodată, trebuie să existe un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul urmărit prin orice măsură de natură a priva o persoană de proprietatea sa (James şi alţii c. Regatului Unit, 21 februarie 1986). Echilibrul cerut nu va fi realizat în cazul în care persoanei în cauză îi revine suportarea unei sarcini individuale excesive (Maggio şi alţii c. Italiei, par. 57).

2. Aplicarea principiilor în speţă
Curtea a constatat că plângerea reclamantului se referă în principal la imposibilitatea de a primi, în acelaşi timp, o pensie militară şi un salariu plătit de stat, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, care a introdus noi norme privind condiţiile care permit o astfel de combinaţie. Reclamantul a considerat că astfel de limitări au afectat dreptul său la muncă şi de a fi plătit în consecinţă, în ciuda faptului că, atunci când a depus cererea de pensionare anticipată, a avut în vedere desfăşurarea în continuare a unor raporturi de muncă remunerate, în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul respectiv.

Curtea a reiterat faptul că prin Convenţie nu se garantează dreptul la muncă (Sobczyk c. Poloniei, decizia din 10 februarie 2000, nr. 25693/94 şi 27387/95; Dragan Cakalic c. Croaţiei, decizia din 15 septembrie 2003; Torri şi alţii şi Bucciarelli c. Italiei decizia din 24 ianuarie 2012, nr. 11838/07 şi 12302/07). Nici nu se garantează, aşa cum deja s-a menţionat mai sus, dreptul la o pensie sau un salariu într-un anumit cuantum.

Curtea a reţinut şi că limitările introduse de legislaţia contestată nu trebuie să fie considerate drept o "privare de bunuri", aşa cum a susţinut reclamantul, ci mai degrabă ca o ingerinţă în dreptul acestuia la respectarea bunurilor sale, în sensul tezei I din primul paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie.

Din acest punct de vedere, Curtea a constatat că ingerinţa a fost prevăzută de lege, şi anume de dispoziţiile nou introduse prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

În evaluarea interesului public cu privire la măsurile contestate, Curtea a luat în considerare motivarea Curţii Constituţionale, care a confirmat faptul că legiuitorul român a impus reguli noi în domeniul salariilor din sectorul public, în scopul raţionalizării cheltuielilor publice, determinate de contextul excepţional al crizei globale la nivel financiar şi economic. Având în vedere, de asemenea, faptul că aceasta este o chestiune decisă de către autorităţile naţionale, care au o legitimitate democratică directă şi sunt mai bine plasate decât de o instanţă internaţională pentru a evalua nevoile şi condiţiile locale, Curtea nu a găsit niciun motiv să se îndepărteze de la motivarea Curţii Constituţionale, care a constatat că măsurile în litigiu au urmărit un scop legitim de interes public (mutatis mutandis, Valkov şi alţii c. Bulgariei, 25 octombrie 2011, nr. 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 şi 2041/05, par. 92).

Rămâne, prin urmare, să se stabilească dacă s-a adus atingere "justului echilibru" între cerinţele de interes general ale comunităţii şi cerinţele de protecţie a drepturilor fundamentale ale individului, ştiind că justul echilibru nu va fi realizat în cazul în care persoana respectivă a trebuit să suporte o sarcină individuală şi excesivă (Lakićević şi alţii c. Muntenegru şi Serbia, 13 decembrie 2011, nr. 27458/06, 37205/06, 37207/06 şi 33604/07, par. 62).

În această privinţă, o atenţie deosebită trebuie să fie pusă pe faptul că reclamantul a fost obligat să aleagă între a continua să primească pensia militară lunară şi încetarea contractului său de muncă sau suspendarea plăţii pensiei, în timp ce ar continua să lucreze în domeniul public. Astfel, Curtea a notat că, spre deosebire de situaţia din cauza Kjartan Ásmundsson, par. 39, reclamantul nu a suferit o privare totală de drepturile sale, nici nu a fost lipsit de toate mijloacele de subzistenţă, având în vedere că a primit o pensie lunară al cărei cuantum a fost mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe ţară. Din acelaşi punct de vedere, nu se poate considera că reclamantul a pierdut o sumă importantă din venitul său, deoarece pensia pe care continuă să o primească este substanţial mai mare decât salariul lunar pe care l-ar fi obţinut.

În acest context şi având în vedere marja largă de apreciere a statului în reglementarea domeniul legislaţiei sociale (Frimu c. României, decizia din 7 februarie 2012, nr. 45312/11), precum şi scopul legitim al raţionalizării cheltuielilor publice, Curtea a considerat că reclamantul cu greu ar putea fi considerat că ar fi avut de suportat o sarcină individuală şi excesivă, sau ca ar fi suferit o depreciere de esenţă a pensiei sale sau a drepturilor salariale.

Rezultă că această plângere este în mod vădit nefondată, în sensul art. 35 par. 3, fiind respinsă, în baza art. 35 par. 4 din Convenţie.

Asupra art. 14 din Convenţie

Reclamantul s-a plâns de faptul că actele normative contestate au instituit o discriminare între diferite categorii de persoane, unora fiindu-le permis să continue să primească în acelaşi timp un salariu şi o pensie, iar altora fiindu-le îngrădit acest lucru. Mai precis, reclamantul a arătat nu ar putea continua să primească atât un salariu, cât şi o pensie, pe motiv că a fost angajat în sectorul public, în comparaţie cu cei angajaţi în sectorul privat, precum şi pentru motivul că a avut o pensie mai mare decât salariul mediu brut pe ţară, în comparaţie cu cei care au avut o pensie inferioară acestui nivel.

Curtea reiterează faptul că discriminarea înseamnă a trata diferit, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă, persoanele aflate în situaţii similare sau comparabile (Willis c. Regatului Unit, nr. 36042/97, par. 48). Cu toate acestea, nu orice diferenţă de tratament semnifică o încălcare a art. 14. Trebuie să se stabilească faptul că alte persoane sunt într-o situaţie similară sau în mod comparabil s-ar bucura de un tratament preferenţial şi că această distincţie este discriminatorie (Unal Tekeli c. Turciei, 16 noiembrie 2004, nr. 29865/96, par. 49).

În plus, art. 14 nu interzice unui stat membru, aplicarea unui tratament diferit unor grupuri, pentru a corecta "inegalităţile de fapt" dintre acestea, statul bucurându-se de o marjă de apreciere în evaluarea dacă şi în ce măsură există diferenţe în situaţii similare, pentru a justifica un tratament diferit. O marjă largă este, de obicei, permisă statului, în temeiul Convenţiei, în ceea ce priveşte măsurile generale ale strategiei economice sau sociale (Stec şi alţii c. Regatului Unit [MC], nr. 65731/01, par. 51-52).

Revenind la cauza de faţă, Curtea a considerat că actul normativ criticat instituie o diferenţă de tratament între persoane, respectiv pensionarii care încă lucrau în sectorul privat şi cei care lucrau în sectorul public, la fel ca reclamantul; cu toate acestea, cele două categorii de persoane cu greu pot fi considerate ca fiind într-o situaţie similară sau comparabilă, în sensul art. 14, deoarece distincţia esenţială, relevantă pentru contextul în care măsurile respective au fost luate, este faptul că veniturile lor provin din surse diferite, şi anume un bugete private, respectiv bugetul de stat. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în această privinţă, Curtea, în numeroase ocazii, a admis distincţiile pe care unele state le-au făcut, în ce priveşte pensiile, între funcţionarii publici şi angajaţii privaţi (Valkov şi alţii c. Bulgariei, par. 117).

În ceea ce priveşte diferenţa de tratament fundamentată pe cuantumul venitului lunar, Curtea a considerat că, potrivit deciziei Curţii Constituţionale din România, cuantumul prevăzut era previzibil şi rezonabil şi a fost stabilit de legiuitor în raport de situaţia de criză economică în care se găsea statul, care a acţionat în cadrul marjei sale de apreciere în domeniul deciziilor bugetare, fără a încălca principiul proporţionalităţii (mutatis mutandis, Valkov şi alţii c. Bulgariei, par. 114).

Rezultă că şi această plângere este în mod vădit nefondată, în sensul art. 35 par. 3, fiind respinsă, în baza art. 35 par. 4 din Convenţie.

Asupra altor încălcări invocate

Reclamantul s-a plâns şi de încălcarea art. 6 din Convenţie şi a art.1 din Protocolul nr. 12 adiţional la Convenţie.

Prin prisma materialului probator din cauză, Curtea a reţinut că nu se desprinde nicio aparenţă de încălcare a acestor articole, astfel încât în temeiul art. 35 par. 3 şi 4 din Convenţie, şi această cerere a fost declarată drept vădit nefondată.

Notă
La fel ca şi în recentele decizii de inadmisibilitate pronunţate la data de 6 decembrie 2011 în cauzele Felicia Mihăieş împotriva României (cererea nr. 44232/11) şi Adrian Gavril Senteş împotriva României (cererea nr. 44605/11), respectiv la data de 7 februarie 2012 în cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar şi Lucia Gheţu împotriva României (nr. 45312/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a confirmat interpretările succesive ale Curţii Constituţionale şi ale instanţelor judecătoreşti interne.

Prin Capitolul IV al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional au fost introduse unele măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare.

Astfel, beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizau venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, puteau cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pensionarii care desfăşurau activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie aveau obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Persoanele care la data intrării în vigoare a Capitolului IV erau pensionari cumularzi ori după data intrării în vigoare a acestuia deveneau pensionari cumularzi aveau obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de cumul, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Prin Decizia nr. 1414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea Constituţională a stabilit că soluţia legislativă adoptată de legiuitor în privinţa reglementării cumulului pensiei cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, este în concordanţă cu prevederile constituţionale, în măsura în care prevederile nu se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie.

Astfel, Legea fundamentală stabileşte în mod expres durata mandatului persoanelor care ocupă unele funcţii publice de autoritate, iar încetarea acestui mandat ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei privind exprimarea opţiunii cu privire la suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării funcţiei, în condiţiile art. 18-20 din legea criticată, este incompatibilă cu dispoziţiile constituţionale arătate. Ca urmare, numai în măsura în care reglementarea prevăzută în cap. IV al legii nu se referă la aceste categorii de persoane, soluţia legislativă adoptată de legiuitor în privinţa reglementării cumulului pensiei cu veniturile salariale sau, după caz, asimilate salariilor, este în concordanţă cu prevederile constituţionale.

În ceea ce priveşte această soluţie legislativă, Curtea Constituţională a constatat că, prin Decizia nr. 82 din 15 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, pronunţându-se asupra unei soluţii similare celei prevăzute de prezenta lege, Curtea a statuat că, prin instituirea unei obligaţii de a opta între pensie şi venitul obţinut din salarii, se "afectează prin limitare atât dreptul la pensie prevăzut de art. 47 alin. 2 din Constituţie, cât şi dreptul la muncă consacrat prin art. 41". În temeiul art. 115 alin. 6 din Constituţie, potrivit căruia ordonanţele de urgenţă nu pot afecta drepturile şi libertăţile prevăzute în Constituţie, Curtea Constituţională a constatat cu acel prilej că "prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008 sunt neconstituţionale, deoarece afectează drepturile fundamentale menţionate [...]", statuând, totodată, că "Guvernul nu este împiedicat să promoveze, cu respectarea dispoziţiilor constituţionale amintite [...], a principiilor neretroactivităţii legii, nediscriminării şi egalităţii în drepturi şi a celorlalte norme şi principii prevăzute de Constituţie, măsurile necesare cu privire la cazurile şi condiţiile în care pensia poate fi cumulată cu veniturile realizate din muncă".

Potrivit art. 17 alin. 1 teza întâi din legea criticată, "beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate [...]". Curtea Constituţională a constatat că legea stabileşte regula potrivit căreia persoanele care realizează venituri salariale sau asimilate salariilor, potrivit legii, din exercitarea unei activităţi în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială pot cumula aceste venituri cu pensia, ai cărei beneficiari sunt în cadrul sistemului public de pensii sau sistemelor neintegrate sistemului public. Veniturile salariale sau cele asimilate acestora pot fi realizate ca urmare a exercitării unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii.

Teza a doua a alin. 1 al art. 17 coroborată cu art. 18 din lege instituie excepţia de la regula cumulului, stabilind că, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată sau care urmează a fi pusă în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana cumulardă sau care devine cumulardă are obligaţia de a-şi exprima în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii, pe de o parte, şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, pe de altă parte. Prin urmare, legea oferă persoanelor care au calitatea de pensionari cumularzi sau care devin pensionari cumularzi dreptul de a opta între continuarea activităţii în baza contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau a actului de numire şi, deci, a realiza venituri salariale sau asimilate acestora, şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire.

Autorii criticii de neconstituţionalitate au considerat că prevederile art. 17 din lege sunt potrivnice art. 16 din Constituţie, întrucât criteriul care stă la baza interdicţiei de a cumula îl reprezintă valoarea pensiei nete la care pensionarul cumulard are dreptul. S-a susţinut că stabilirea unui asemenea criteriu contravine principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii şi fără discriminări. S-a constatat, prin urmare, că ceea ce determină critica textelor legale nu este interdicţia cumulului în sine în cazurile prevăzute de art. 17 alin. 1 teza a doua, ci nivelul pensiei până la care se poate cumula şi peste care nu mai este permis acest cumul. Sub acest aspect, Curtea a statuat că: "Nicio dispoziţie constituţională nu împiedică legiuitorul să suprime cumulul pensiei cu salariul, cu condiţia ca o asemenea măsură să se aplice în mod egal pentru toţi cetăţenii, iar eventualele diferenţe de tratament [...] să aibă o raţiune licită." (Decizia nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005). Mai mult, în jurisprudenţa constantă a Curţii s-a apreciat că încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite.

Cu privire la stabilirea nivelului pensiei nete până la care poate opera cumulul la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, Curtea Constituţională a constatat că acesta respectă condiţiile de obiectivitate (este expres prevăzut de lege, previzibil şi determinabil) şi rezonabilitate (nivelul salariului mediu brut pe economie constituie o opţiune justă şi echilibrată) impuse de principiul nediscriminării. În ceea ce priveşte proporţionalitatea între obiectivul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite, s-a observat că, potrivit expunerii de motive care au determinat adoptarea prezentului act normativ, scopul acestuia este combaterea "crizei economice, fenomen mondial ce afectează structural economia românească", datele de natură financiară, precum şi prognozele efectuate de autorităţile abilitate în domeniu conturând "imaginea unei crize economice profunde, care poate pune în pericol stabilitatea economică a României şi, prin aceasta, ordinea publică şi siguranţa naţională".

Această situaţie a impus "adoptarea unor măsuri cu caracter excepţional, care, prin eficienţa şi promptitudinea aplicării, să conducă la reducerea efectelor sale şi să creeze premisele relansării economiei naţionale". Una dintre măsurile reglementate de legiuitor o constituie restrângerea dreptului de a cumula veniturile salariale cu cele din pensie, atunci când sunt îndeplinite două condiţii: angajator este o autoritate sau instituţie publică centrală sau locală, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, sau o regie autonomă, societate naţională, companie naţională sau societate comercială la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, pe de o parte, şi nivelul pensiei nete depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie, pe de altă parte. Justificarea unei astfel de limitări rezidă în degrevarea bugetului de stat, respectiv a celui al asigurărilor sociale de stat, într-o măsură care nu afectează veniturile persoanei sub pragul salariului mediu brut pe economie. Prin urmare, măsura adoptată este proporţională cu situaţia care a determinat-o, fiind rezultatul unui echilibru între scopul declarat al legii şi mijloacele folosite în realizarea lui, şi este aplicată în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei. De altfel, aşa cum a statuat Curtea Constituţională şi cu alte ocazii (spre exemplu, prin deciziile nr. 358 din 30 septembrie 2003 sau nr. 4 din 18 ianuarie 2000), soluţia legislativă care instituie un anumit cuantum sau prag valoric, apreciat ca rezonabil, corespunde unei opţiuni exclusive a legiuitorului, nefiind deci o problemă de resortul contenciosului constituţional.
Sursa:

161 de comentarii:

 1. Nici o problema, avocatul SCMD domnul Piperea va castiga. Pai ce, nu au auzit ei despre Dogaru si Piperea ? O sa auda.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La loc comanda, Galca, nu Piperea.

   Ștergere
  2. Ba asta de mai sus: macar omul ala lucra dupa pensionare, nu prindea mushte verzi cu limba ca tine. Cine stie ce dubala de om esti numai bun de spart lemne, sau bolovani cu capul?

   Ștergere
  3. Av.Galca, cu cele 1000 (una mie) pagini/dosar trimis recent la CEDO, cu siguranta va avea alt castig de cauza! Moammmm.... Ce lectii o sa le dea alora de acolo.... Moammm.... ce-o sa le arate el! O sa le bage mintile in cap de n-o sa se vada om cu persoana, avocat cu judecator! Inca nu au auzit ei de Galca!

   Ștergere
 2. “Fie in Bucuresti, fie la Bruxelles, Strassbourg sau Luxembourg, vom invinge pentru ca “de partea noastra sunt drepturi si dreptatea, cu noi e cauza cea buna, cu noi e Dumnezeu! ”.
  09.05.2011
  Honor et patria....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stelian, stii care este durerea?
   Alde D&P + avocatii din oficiu, ne vor injura acum tot pe noi!
   Astia nu vor sa priceapa nimic, o tin langa pe-a lor!
   Pe blogul asta s-a scris de zeci de ori ca PUTEREA & ACOLITII externi "au impus si impun" "regulile jocului", ca "CEDO nu mai este cel care a fost", iar ei, desi acum "descopera America", o vor tine mereu, mereu pe aratura! Socoteala este simpla: nu ADEVARUL ii preocupa, rezolvarea EFECTIVA a problemelor oamenilor! Problema lor este UNA ff simpla: banii, cotizatiile!

   Ștergere
  2. Perfect de acord. N-au decit sa ne injure, asta e tot ce le-a mai ramas.

   Ștergere
 3. “Sindicatul va actiona si la Luxemburg si in tara si garanteaza victoria.”
  24.02.2011
  Honor bla, bla...

  RăspundețiȘtergere
 4. CEDO va tine prea ocupati cu maruntisuri....

  RăspundețiȘtergere
 5. @(anti)ignorantu
  Desigur "problemele" planetei se rezolva numai in scmd-srl :):)
  @art.de mai sus=Q.E.D

  PS De ce dreak le-o fi unora groaza de privat??Ca eu numai acolo am lucrat si e super OK
  Sau poate ca la "patronul stat" este painea mai alba si puturosenia "cat casa"??
  Intrebati-i pe tov dogaru&pricina ca ei stiu ff bine ca functionari ce au fost....pilosii dreak!!

  RăspundețiȘtergere
 6. Mucles , mo ! Ca vine curdelonul si va da cu matematica in cap .
  Acuma ii lamureste , cum vine cu matematica , pe cei de pe infomondo ... dar cind ii termina pe ei vine iar aici ... sa nu credeti ca scapati de el ...

  RăspundețiȘtergere
 7. Curdelonule baga pe aia cu matematica si ii faci praf . La cite izmene ai numarat tu la viata ta de plotoner de companie , ii faci praf pe ignorantii astia ...

  RăspundețiȘtergere
 8. Retractez cele spuse la adresa D&P
  Acum si ei lucreaza in privat.Doar nu degeaba si-au deschis firma SC SCMD SRL...si cred ca au scos si profit bunicel pana acum

  RăspundețiȘtergere
 9. Singurii care vor castiga din aceste procese vor fi" arvocatii fiindca E "baieti destepti si v-au determinat sa apelati la ei.Au plans alaturi de voi,v-au compatimit si 'v-au deschis ochii'ca s-ar intrezari o scapare ,o atacare a legii,o smechereala care sa eludeze legea.Apoi smecherasii si-au construit un FURER care sa urle la voi din toti bojocii si gataaaa,a-ti cazut in plasa...Platiti ,fraierilor,cotizatii,platiti avocati si-o sa castigati jumatea lui cinci[stiti aia cand inchizi pumnul si scoti degetul mare pe la mijloc].CEDO nu ataca legi in vigoare aprobate si emise de nici un stat ci ataca incalcarea unor legi IN VIGOARE nu ABROGATE!!!!FRAIERILOR !!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. esti cam prost fraiere,pai daca,legea, asta data de izmanar,incalca,zeci de legi,ii logic,ca cedo se va pronunta favorabil militarilor,oricum,20 de mii de militari pensionari,carora li s-au furat drepturile,merg la cedo,asa ceva nu s-a intamplat nici in congo,crezi ca mergeaa 20 de mii de oamni la cedo,daca nu stiau ca sunt sanse de 99% de reusita?
   ce zici,daca vin acuma la tine si iti iau toti bani,pentru ca nu ai contribuit in ultimi zece ani nimica la mine(militari nu au contribuit niciodata).
   ce zici,daca vin sa te amendez,pentru ca eu am schimbat legea,ca,cine trece pe verde trebuie sa plateasca amenda(neretroactivitatea legii)
   ce zici,daca spun ca ii criza nu sunt bani,dar dau mai multi bani la o categorie sociala,care si asa are bani?
   ce zici daca tu ai fi director,si femeia de seriviu,ar castiga de 3 ori mai mult decat tine?
   ce zici,daca ii bag pe militari in aceasi oala cu civili,dar civili au mai multe avantaje(la civili daca dupa recalculare pensia scade,ramane cea cu cuantumul cel mai avantajos)?
   tinand cont,ca aveti o frica de cedo(altcumva nu comentati nimica,nu va interesa),garantez ca pana anul viitor pe vremea asta,legea izmanarului tradator(263) va fi abrogata.

   Ștergere
  2. Hai sa punem pariu !!Sniper one
   Esti cam subtire si incoerent in argumentatie !Vorbesti de 20 de mii!!?? In realitate sunt in jur de..sapte mii(vezi sinteza lui Trofin!!)

   Ștergere
  3. Citez:
   Esti cam subtire si incoerent in argumentatie !
   Prietene, te inseli! Este unul si acelasi, dar dus cu capul!
   Posteaza mereu si mereu aceleasi idiotenii, la care adauga ceva injuraturi la Oprea si ai lui! Un nebun!

   Ștergere
  4. Nenorocitilor, cum va bucurati voi de raul altora...nemernicilor!va veni si ziua voastra..

   Ștergere
  5. Hooo nene esti cu capu'??

   Ștergere
  6. Nenorocitule
   Cind unii dadeau spagi babane pentru sporuri si functii la fel de babane inainte de pensie iar unele dadeau altceva pentru aceleasi sporuri, voi plingeati de grija noastra ? Nu cumva va bucurati decit de fraieri suntem noi ?
   Nmernicule,
   Deocamdata a venit ziua voastra, pina la a noastra mai e mult.

   Ștergere
  7. Ce-ai patit tataie? Ai dat iama in camara lui curdeleu?Ai gustat din vreo sticla de-a ciumetului ?? Ti-am mai spus ca te cauta frumoasa cu coasa, ai grija..nu te imbuiba de sarbatori!
   Ca de crapat, oricum urmeaza...
   Iar ca sa-ti urgentez boomul, te informez ca eu n-am dat niciodata spaga pentru vreo functie, le-am avut timp de 22 de ani.., 11 ani consecutiv am primit SM, pensia mea , dupa vechea lege, era de 4000, acum este de 4421.Sa crapati bine!

   Ștergere
  8. baaaa ce mincinos asta cu sal merit 11 ani.(sau e nepotu' lu ilici)

   Ștergere
  9. baaa ce mincinos, a avut in total 22 ani sal merit....baaa ce mincinos!!!!!!!
   io cred ca ai avut sal de merit inca de la cresa dar au pierdut aia arhivele dobi ce esti,iar gradele ti le-au cusut direct pe piele.
   Si ind cda avea inca de cand statea pe olita....bolnavuleeee!!

   Ștergere
 10. Seara buna la ZOO si mai ales lui Cezar maimuca, fratele meu mijlociu!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ...oarece diferenta !!
   Sarbatori fericite..uratule!!

   Ștergere
  2. Lasa-l pe Cezar ca acu e ocupat! Vopseste de zor ouale. A inceput cu ale fostilor colegi din TM si se apropie de Craiova lui Nea Cashu si Bucale. Asa ca fiti pregatiti!

   Ștergere
  3. My brather, cand ma uit la pozele noastre imi trec prin minte doua chestii:
   1. Ce tineri si frumosi am mai fost -mai ales eu si ce batrani si urati am ajuns = mai ales ..TU!!
   2 Eu ca tine nu am fost ! Tu ca mine nu vei ajunge!
   Sarbatori fericite la tooooata lumea!! Sniper one

   Ștergere
  4. Neica Cezar, frumusetea e o caracteristica a familiei noastre...Cit despre alte calitati cum ar fi intelepciunea s.a. lucrurile sunt discutabile...

   Ștergere
 11. Curleonul zicea:
  "PS De ce dreak le-o fi unora groaza de privat??Ca eu numai acolo am lucrat si e super OK
  Sau poate ca la "patronul stat" este painea mai alba si puturosenia "cat casa"??"
  Curleoane la ce privata ai lucrat matale, cumva la gainaria aia din Codlea, pe post de Grivei?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. eheee....ce sa-ti fac daca tu lingi "coaja " la oua

   Ștergere
 12. pe blogul sc scmd srl liniste si pace....nici usturoi n-au mancat nici gura nu le miroase....CEDO nu exista pt ei ....mucles.
  doar "flocinele" si copresedinti in sus si-n jos.Bai ce pute a politica in "sindicatul" asta.
  propun un nou motto al sc scmd srl(ca ala cu honor si victis, bla,bla e fumat)

  "Daca nu e profit,nimic nu e"

  RăspundețiȘtergere
 13. interesant,ca in situatia asta cedo spune despre faptul ca ii criza si nu sunt bani,sunt foarte curios,ce o sa spuna,cand o sa vada,ca statu plateste sute de milioane de euro in plus pentru pensiile militare,dar totusi au scazut 10%,say ca un subofiter castiga de 3 ori cat un ofiter,si multe alte "nazbatii ale izmanarului"(si stim cu totii, ca o mica greseala,daca a fost facuta(chiar daca au fost multe si mari),statu ii bun de plata(la recalculari sa gresit,la reviziuri,au fost depasite termene,a aparut ceva ordonanta 1119 care se aplica numai la uni etc.)he he he.
  o sa plateasca statu roman la despagubiri,ca nu o sa mai aiba,astia bani nici de campanie electorala.
  p.s. tradatori parliti de cezar si corleone reprezinta "subofiterii parliti".

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Stii care este marele AVANTAJ?
   Ca la CEDO sunt JUDECATORI, nu tampiti ca tine! Ofticosule, o sa dai in icter cat de curand! Bai baiete, tu ai idee ce si cum se judeca la CEDO? Pune dreak mai bine mana pe o carte, si apoi tasteaza-ti "doleantele" imbecile pe bloguri! Macar sa te convingi singur cat de idiot poti fi! Pe mine nu esti obligat sa ma crezi! Dar poti intreba la o adica si pe altii!

   Ștergere
 14. pentru postacii izmanarului tradator:
  ia intrebati-l,pe izmanar,cum pi&da mamei lui,poate dormi linistit noaptea,stiind ca a distrus zeci de mii de vieti,si nu de civili,ci de militari?
  doamne da sa inceapa razboiu cat mai repede,sa il vedem pe izmanar si pe marinaru betiv cum se descurca ei singuri sa apere tara,ca primu care se apropie de casa mea sa ma cheme in razboi,il voi servi cu un glont in cap.
  p.s.:ai grija izmanare,de familia ta si mai ales de fiica-ta,ca nu mai este mult pana zbori de la guvernare.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bine ar face Admin sa te scoate de pe blog cu mereu aceleasi "amenintari, blesteme" si idiotenii pe care le postezi si repostezi in prostia ta nemarginita! Omule, ia-ti medicamentele! Cu cat mai repede, cu ata mai bine pentru sanatatea ta!

   Ștergere
  2. Hai sa-ti dau o veste ...proasta!!!
   Dupa alegerile locale , Oprea si partidul sau vor fii reevaluati de Ponta si cum reprez. centrul -stanga,vor trece la USL !!!??? Ce zici ???!!

   Ștergere
 15. @anonim

  daca ai avea si altceva in cap in afara de taratze,ai pricepe ca nici nu a fost un proces nu s-a judecat nimic tristule,pur si simplu cererea a fost declarata INADMISIBILA.S-a constatat de curte ca nu s-a incalcat nici o lege sau conventie a drepturilor omului
  Nenea ala cu pensie babana +salariu de politzai+bonus nici n-a intrat in sala de judecata,ca i-au dat judecatorii cu flit din start.

  Capisci?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Totusi Curdeleoane ce 'meserie' prestezi tu? Cumva pe centura Brasovului ca Serbanele nu te prea vad in stare de altceva?

   Ștergere
  2. dar doar atat poti pricepe??Hai ca e putin de tot pe masura "nucii" tale

   "Prin decizia de inadmisibilitate pronunţată la data de 20 martie 2012 în cauza
   Ionel Panfile împotriva României (cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenţie....,"

   Ștergere
  3. nu faceti confuzii!!anonimul are capul cat damigeana si mintea cat dopul

   Ștergere
  4. Nenorociti ordinari! Eu sunt unul dintre cei caraora le-a crescut pensia, dar voi, maimute, curdelei si flocalaitigrati, sunteti gunoaie...GUNOAIE=KKATI..

   Ștergere
  5. vezi sa nu-ti plesneasca vreo vena in sfecla.Ar fi pacat sa pierdem asemenea monument de prostie

   Ștergere
 16. Neatza buna la ZOO! Hai, la vopsit oauale! S-aude la Cezar Maimuca?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ..baaaaa ,ai clatit gura cu un A.....S inainte de -o cafeluta???!!

   Ștergere
 17. Economist american: SUA trebuie să renunțe la capitalism
  http://www.cotidianul.ro/economist-american-sua-trebuie-sa-renunte-la-capitalism-179503/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu stiu un col. dr. pres. istoric care plinge dupa socialism, care si-a pierdut onoarea si patria in dec. 1989. (oare de ce, fiindca nu si-a aparat idolul cu 4 clase?) Sa-i dau numele sau e pacat sa stricam ziua de azi ?

   Ștergere
  2. Steliane, vezi ca si tu ai loc in menajerie-pe post de babuin!

   Ștergere
  3. In SUA e doar un singur economist?In ce tomberon?

   Ștergere
 18. nu-i da numele ca socru-su a fost cdt-ul trupelor de graniceri a RO pe vremea lu ceasca si membru supleant in CC al PCR(functie super mare si asa a imbracat si el, ginerica uniforma militara)pe baza de casatorie cu "cine trebuia"
  ehee cati au murit impuscati pe granita in vremurile alea,doar ca vroiau sa plece,nu faceau altceva

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar acest Stelip.ulea ce facea in 89 ? Nu era cumva si el GRANICER si de aici i se trage ura impotriva lui ginerica? Poate asta este explicatia obsesiei lui.

   Ștergere
  2. faci speculatii aiurea!!

   Ștergere
  3. Daca am fost granicer eram cel mai bun prieten cu ginerele criminalului de la frontiera ca ma simteam si eu cu onoarea si patria pierdute. Cauta alte explicatii mai inteligente.

   Ștergere
  4. Crezi ca meriti efortul ?? Sa ma strofoc pentru un limbric ?

   Ștergere
 19. CEZARE CE FACI? HAI, VII ODATA SA NE VOPSESTI OAUALE? SAU...ITI TREBUIE NISCAIVA AJUTOARE? DACA-TI TREBUIE, IA-L PE CURDELEUL, STELIANUL SI PE ALA DIN URZICENI, RUDA LUI SALAM (SAU O RUDA DE SALAM)SI HAI PURCEDETI ODATA!

  RăspundețiȘtergere
 20. ha ha ha,ce gluma buna,cu reevaluarea izmanarului,pai izmanaru si partidul lui de carton,nu fac peste 5%,deci nu intra in parlament,cum sa reevaluezi pe cineva,care nu exista,practic.
  apropo,tradatorii izmanarului corleone,cezar si stelica(maimutici,cum va zic astia de aici),inainte de recalculare,erau vreo 2 cu pensii astronomice(probabil au dat ceva spaga),acuma sunt 1000 cu pensii astronomice.
  nu mai este mult,daca nu va era frica,ca se va abroga legea 263 si va trebui sa dati banii furati inapoi,nu comentati pe aici.
  sa vedem de unde o sa dati banii pe care i-ati baut,inapoi,o sa va ia astia casa,si daca crapati,o sa va ia banii copiilor vostri.
  cat de cretin sa fi,sa spui ca legea 263 ii corecta,pai au aparaut,zeci de mii de anomalii.
  de aia vreti sa fiu bannat de admin,pentru ca stiti ca spun adevarul si doare.
  cu niste jegosi de tradatori ca voi(cezar,corleone si stelian) trebuie sa vorbesti ca atare,daca militarii adevarati,au prea mult bun simt sa intre intr-o discutie cu voi,uite,eu nu sunt nici militar si nici nu ma intereseaza parerea unor tradatori,care de la anu,vor trebui sa inapoieze sute de milioane de lei,furati de la stat.
  betivilor,voi ati facut de rusine armata,ati stat ca magaru in armata nu ati facut nimica si acuma mai si faceti gat.
  cum trageti,voi speranta,ca izmanarul o sa mai fie la guvernare,dar nu aveti nicio sansa,nimeni nu reevalueaza un partid de 0,8%.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Prietene ai dreptate dar numai 33,(3)%. Maimuca e numai Czar. Restul au locul lor in clasifificerea facuta de Carl Linne. Curdeleu cu capul greu si Salamul ala negru si paros din Hurziceni sunt feline, iar Stelian parca avea niste cornitze si barba ca ala "duca-s-ar pe pustii"!

   Ștergere
  2. Prostule , noi ne referim doar la L119 ! Tampitel

   Ștergere
  3. @AnonimApr 14, 2012 03:09 AM
   Bine ai picat intre militari !

   Ștergere
 21. tampitzelu' o fi fost adjunctu' lu' cremenalu' da la frontiera si secretar PCR ca prea il pupa intre buci pe dogaru.....plus ca acusi acusi ii plesneste vana in cap.Doamne feri!
  Adevarat e ca mai intai Dumnezeu le ia mintile.Aveti caz concret la turbatul de mai sus

  RăspundețiȘtergere
 22. spune-i @tampitel ca art se refera la L 329 poate pricepe daca ii faci si un desen hi,hi

  RăspundețiȘtergere
 23. A murit academicianul Florin Constantiniu
  "La 20 de ani de la marea vărsare de sânge din decembrie 1989, România arată ca un animal bolnav şi hăituit. Ne uităm în urmă şi nu ne vine să credem că au trecut două decenii de speranţe zadarnice. Nimic din ce-am visat nu s-a împlinit. În jurul nostru domnesc stagnarea şi deziluzia, începuturile neterminate, politica murdară, cu degetul pe trăgaci, manipularea televizată. Lipseşte o viziune, un proiect naţional de salvare. Lipseşte harta viitorului. Trista privelişte n-a căzut din cer. Au creat-o politicienii şi românii inşişi”.

  DUMNEZEU SA-L IERTE!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dumnezeu sa il ierte!
   Un patriot(din putinii) mai putin! Pacat!

   Ștergere
 24. important ii ca toti tradatorii astia izmanari,nu zic nimica,despre faptul ca vor trebui sa returneze banii,de la anu,legea din 2001 a avut 100 de beneficiari cu pensii suspecte,legea din 2011 are 170000 cu pensii ilegale.
  sper sa va ceara si dobanda.
  nu mai este mult si maimutele astea de corleone,cezar si stelian plus tradatorii unperisti si basisti,vor avea mult de tras,copii lor se vor imbolnavii de cancer iar nepotii lor vor cersi si se vor prostitua.
  mari drame va asteapta,tradatorilor,blestemele a 20 de mii de pensionari militari se vor prinde de voi mai repede decat va asteptati.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mei colega esti din Urziceni cumva?

   Ștergere
  2. NU. De la ospiciu. Casa de Nebuni!
   A sarit gardu de la Poiana Mare!

   Ștergere
  3. Prindeti flocosul ca-i turbat rau!!!

   Ștergere
  4. pentru postaci izmanarului,va este frica,nu?
   altcumva m-ati contrazice cu argumente.
   pai nebunie ii ce a facut izmanaru cu pensiile militare,cum sa ii bagi pe militari in sistemul civil,dar civili sa aiba mai multe drepturi(dupa recalculare la civili,daca o pensie scade,ramane,cu,cuantumul mai avantajos).
   nu,nu sunt din urziceni,tiganii sudisti au tradat(vezi izmanaru oprea).

   Ștergere
 25. SCRISOARE DESCHISĂAPREȘEDINTELUI FILIALEI 1 CRAIOVAADRESATĂ DISTINȘILOR MEMBRII AI C.D. AL SCMD (câți au mai rămas)

  DEZINTERES SAU ALT INTERES

  După modul cum se derulează lucrurile în structurile de conducere de la nivelul central al SCMD, după felul cum se dă curs solicitărilor și propunerilor filialelor din BUCUREȘTI și din țară, după maniera deloc benifică prin care ne spălăm rufele în public, întrebarea „dezinteres sau alt interes” devine tot mai legitimă.
  Craiovenii se dau la CD.
  http://scmdfiliala1craiova.blogspot.com/2012/04/scrisoare-deschisa.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Filiala1Craiova-SindicatulCadrelorMilitare+%28FILIALA+1+CRAIOVA+-+SINDICATUL+CADRELOR+MILITARE%29

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da ce patira oltenii??! La SScmd scrie ca miercuri se vor intalni cu liderii USL!!

   Ștergere
  2. Cititi integral aici:
   UPDATE! Adrisantu' cunoscut. Presedintelui SCMD, col.rez. Dogaru Mircea: un om, asteapta un raspuns! Acum, si o Filiala SCMD asteapta un raspuns
   =======================
   http://mhblogonline.blogspot.com/2012/03/adrisantu-cunoscut-presedintelui-scmd.html

   Ștergere
 26. Un Paste fericit tuturor! Inclusiv chiriasilor de la Zoo!

  RăspundețiȘtergere
 27. Răspunsuri
  1. Adevărat a înviat!
   Un Paste fericit tuturor!
   Vasile Burcu

   Ștergere
 28. Fie ca sfanta sarbatoare a Invierii Domnului sa va aduca cele 4 taine divine: incredere, lumina, iubire, speranta. Clipe de neuitat alaturi de cei dragi si numai realizari!
  Hristos a inviat!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Adevarat a inviat!
   PKM, Sarbatori si Paste fericit alaturi de copii, familie, toti cei dragi! Ma bucur mult, ca ai revenit! Sa fie intr-un ceas bun!

   Ștergere
 29. Mei copii Neatza Buna la ZOO si "Hristos a inviat"! Hai, desteptarea!!!S-aude acolo in fund la Cezar, Curleonu si Tigri2?

  RăspundețiȘtergere
 30. UN PASTE FERICIT TUTUROR ! HRISTOS A INVIAT!SA FIM MAI BUNI, SA FIM MAI INGADUITORI, SA RESPECTAM MAI MULT SI SA HULIM MAI PUTIN ! OARE SUNTEM IN STARE ?

  RăspundețiȘtergere
 31. "HRISTOS A INVIAT"!
  "ADEVARAT A INVIAT"!
  Tuturor pace, liniste, lumina si iubire in suflete si in inimi!
  Sa va traiasca familiile, sa fiti bucurosi si la punga grosi!
  Astazi va stimez si va iubesc pe toti!

  RăspundețiȘtergere
 32. pai tradatorul tigri2,ii complet idiot,pai mah boule,cand a venit legea din 2001 tu ai pierdut ceva?iti spun eu nu.
  cand a venit legea din 2011,multi au fost pur si simplu furati.
  ce va spus izmanaru,convingetii pe astia sa nu mearga la cedo,ca ii groasa,prea tarziu fraierilor de tradatori.
  pai legea din 2010(oug 2011) ii ilegala din 1000 de puncte de vedere,si stiti asta,am cunoscut oameni,care au si recunoscut(le-a crescut pensia cu vreo 9 milioane) ca nici daca lucrau 100 de ani nu le dadeau pensia aia,deci undeva s-au pierdut date,care au ajuns la alti,iar cei carora le-au crescut pensia nu au mai facut contestatia,asa,ca nu a verificat nimeni.
  nu mai este mult si izmanaru nu va mai fi la gubernare,iar dupa trebuie sa aiba extrem de mult grija pe unda umbla si unde isi lasa familia,ca s-a luat de militari,nu de civili.
  cat despre cedo,intr-o luna doua,vom afla raspunsu,si atunci putem fi sigur ca vor plati nenorocitii de basisti si izmanari tradatori.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aici colega, cu idiotenia si bovidaele ai perfecta dreptate!

   Ștergere
 33. fantastic,uitati-va la o mostra a incercarii de manipulare a tradatorilor izmanari(tigri2),comentul lui tigri 2:http://www.plano10.com/2012/04/cedo-motiveaza-respingerea-unei.html

  nu s-a plans nici un parlit de tradator ca tine la cedo in 2006,pentru legea din 2001.
  va este frica fmm de postaci ai izmanarului,ca intr-o luna-dou,cedo va va obliga sa dati banii inapoi iar statu o sa trebuiasca sa despagubeasca pe cei carora le-au scazut pensia.
  ii prea tarziu,bah boule de tigri2,deja au ajuns la cedo,faptele tradatorilor unperisti si se vor judecat in favoarea militarilor care au fost furati.
  asa ca paste fericit in iad,unperisti tradatori jegosi,ca,oricum familile voastre vor fi blestemate pana la a 10-a generatie,iar copii vostri se vor imbolnavii de cancer.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu cât boala este mai veche, cu atat se vindeca mai greu!
   Deseori, nicio speranta! Acesta este un exemplu, de boala incurabila! Sa fim intelegatori cu bolnavii! Nu au ei vina!

   Ștergere
 34. si eu care credeam ca mai bolnav decat RH "nu se eczista".Ba uite ca se poate si mai rau!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cine robert?? Ala e un geniu fata de limbricul anonim.

   Ștergere
 35. Mei, azi ne iubim cu to(n)tii! Curcudelu cu Stelica tzapul, Tigri2 ot Hurziceni cu Czar Maimuca so on, so on...Asa ca azi HARMISTITZIU! Vrusei sa postez si pe Armya maimucai un "Hristos a Inviat", dar acolo rula un film horror regizat de RH: "Amintiri din casa mortii".
  Asa ca am renuntat, iar maimucele/lighioanele care posteaza acolo, pe MH blog le-am felicitat! Dar ia auziti voi acilea:

  " A opta minune a Caracalului! Nuntă de romi păzită de mascați și jandarmi
  O nuntă de romi din Caracal a fost păzită de 20 de jandarmi și mascați și zece polițiști rutieri. Motivul: petrecăreții s-au extins în mijlocul unui bulevard, iar traficul rutier a fost blocat mai mult de cinci ore.
  O nuntă de romi din Caracal a fost păzită de 20 de jandarmi

  Mare petrecere mare, ieri, la Caracal, relatează realitatea.net. Petrecăreții au vrut să fie regulamentari și au cerut aprobare de la primărie pentru a încinge hora în mijlocul drumului. N-au primit-o, dar hârtia nu le-a stat în calea fericirii și au blocat oricum drumul.
  Poliţiştii au intervenit în mai multe rânduri pentru ca nuntaşii să facă loc maşinilor, dar, de cele mai multe ori, s-au lăsat păgubaşi în faţa mulţimii dezlănţuite pe ritmurile lui Guţă şi Salam. Şoferii care au trecut prin zonă n-au fost la fel de încântaţi ca nuntaşii.
  Romii au plecat abia la lăsarea serii şi s-au mutat cu petrecerea în restaurant."

  EVZ.ro

  RăspundețiȘtergere
 36. Mai kkt ku oki,am zis ca n-o sa-ti mai raspund niciodata fiindca esti un prost fara egal dar vad ca nu te potolesti.pe langa faptul ca ai un limbaj de dobitoc cu sapte clase facute pana la majorat,esti si insistent.Da mai du-te si pe la ma-ta si fa sex cu ea acuma in ziua de paste ,ca a trecut postul mare,fiti-ar neamul de ras ca mult esti DOBITOC.Nu stiu daca cineva iti da dreptate pe acest blog sau pe altele pe unde iti lasi 'probele 'de prostie si incultura crasa.Tie chiar nu-ti este rusine de limbajul tau de proletar,de om josnic???

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu asta stresat de purici, esti cumva din Urziceni ori salamul cu barba din Caracal?

   Ștergere
 37. Mai du-te dracului de pederast,chiar nu vezi cat esti de necopt la minte ,tot timpul ai impresia ca te joci cu cei de mintea ta de copilas idiot ,neterminat,sterge-ti nasul cu maneca si las oamenii seriosi in pace,esti,josnic,mojic,incultsi proooooooooost!Mai bine te fata ma-ta pe urzici si scapa lumea de un imbecil.

  RăspundețiȘtergere
 38. Cu cât boala este mai veche, cu atat se vindeca mai greu!
  Deseori, nicio speranta! Acesta este un exemplu, de boala incurabila! Sa fim intelegatori cu bolnavii! Nu au ei vina!

  RăspundețiȘtergere
 39. Mai neghiobule tu esti mai deranjant decat un atarnatel,de ce nu lasi oamenii in pace?Ce ai de impartit cu Cezar,Stelica,sau tigri2?Esti chiar enervant,poate noi vrem sa citim si altceva,tu ,vad ca o tii langa,da mai potoleste-te odata !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa fim intelegatori cu bolnavii!
   Nu au ei vina!

   Ștergere
  2. Hauleuuu!!! Hasta de la 11:16 he Kunta Kinte din Hurziceni!

   Ștergere
 40. Oare astia de la "veterinara" or sti ca un rapan de-si zice tigri, cu capul plin de sticletzi umbla in libertate?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. pai daca ii spala izmenele,tradatorului unperist,acest tigri2 aka capdebou,ii doar o sluga infecta a izmanarului,eu totusi nu inteleg,cum de sunt oamenii asa de cretini,ca si tigri2,corleone si cezar,basisti izmanari,au avut de gand sa taie toate pensiile,si doar hazardu a facut ca au fost atat de imbecili si nu au facuto.

   Ștergere
  2. ba au "facuto" diliule

   Ștergere
  3. Poate ar trebui inventat un spital de nebuni cu numele CEDO.Poate acolo imbecilul se va simti in largul lui.
   ce scoala o fi avand(daca o fi avand) idiotul ca m-am saturat de idioteniile lui inclusiv gramaticale.
   sa nu-mi ziceti ca a fost col. in armata ro.

   Ștergere
 41. Mai scarnavule,tie nu-ti tace gura aia spurcata nici in ziua de Paste?Mie scarba sa mai scriu pe acelasi blog cu tine,tu nu meriti sa fii numit OM.Du-te dracului cu ma-ta.!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Kunta fii cuminte ca iti dau un ou fierbinte! Nu-i asa ca te-ai mai inviorat nitzel dupa sarmalele si molanul pe care le-ai consumat?

   Ștergere
 42. Ei ,ai satisfacut-o pe ma-ta,a fost multumita si fericita?Continua-ti activitatea incestuosule.spor la treaba !

  RăspundețiȘtergere
 43. Hopaaaaa!
  Este PACE sau ARMISTIU?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu, doar ne facem siesta! Am mincat zilele astea un coor de maimuta si mi-a cazut greu la ficap! A naibii maimuta...

   Ștergere
  2. P.S. Ar fi fost mai bun un curdeleu, dar n-am gasit nici leul nici coorul!

   Ștergere
  3. @@@@@@ Falsuri,profil indisponibil.
   Mai magarule,tu chiar nu te potolesti,jur ca nu-ti mai raspund si inchei cu urmatoarea urare:Sa dea Domnul sa ai parte numai de necazuri si greutati,asa dupa sufletul tau,negru ca taciunele si pentru ca nu lasi oamenii in pace ,ii tot superi si jignesti.Idiotul dracului de nenorocit.Doamne daca te aflu vreodata jur ca-ti fac cel mai mare rau posibil !

   Ștergere
  4. @@@@@ 06:08
   Miau, miau, crraaaaaa, crraaaaa!

   Ștergere
 44. Este linistea dinainte de.

  RăspundețiȘtergere
 45. Du-te dracului cu tot neamul tau !

  RăspundețiȘtergere
 46. Topul țărilor cu cea mai scumpă benzină:
  Cu toții ne plângem de prețul benzinei în ultima perioadă. Site-ul “This is Money” a facut un top al țărilor cu cele mai mari prețuri la carburanți și cât din venitul mediu al unui locuitor merge pe benzină. Nu ne surprinde faptul că 9 din 10 țări cu cel mai scump combustibil sunt din Europa. Într-una dintre ele, 61,1% din venitul lunar al unei persoane merge pe combustibil. Iată țările cu cea mai scumpă benzină:
  10. Belgia
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1,7 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 8,7%
  Belgia intra in topul celor 10 cele mai scumpe tari in materie de combustibil, cu un pret mediu de 1,7 euro pe litru.
  9. Eritreea
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1,71 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 61,1%
  Tara Africana, la granita cu Sudanul si Etiopia, are o istorie redcenta foarte turbulenta, care include un razboi de independenta si conflicte cu vecinii. Pretul la petrol in aceasta tara este printre cele mai scumpe din lume.
  8. Suedia
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1,71 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 7,7%
  Desi se afla in topul celor mai scume tari in materie de combustibil, veniturile suedezilor, destul de mari, poti suporta si astfel de preturi.
  7. Marea Britanie
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1,72 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 10,3%
  Marea Britanie este pe locul 7 in topul tarilor cu benzina scumpa. Pretul combustibilului a sarit in ultima perioada la un nou nivel record.
  6. Danemarca
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1,73 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 8,1%
  O alta tara nordinca se alfata in topul combustibilului scump. Cu toate astea, ca si in vecina sa Suedia, si cetatenii din Danemarca au venituri lunare substantiale, care le permite un pret piperat la benzina.
  5. Grecia
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1.75 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 25,4%
  Tara lovita cel mai tare de criza s-a vazut si in fata cresterii pretului la combustibil. Cu o rata a somajului ridicata si presiuni din partea UE, costul petrolului este o alta sursa de neliniste pentru greci. Acestia isi dau in medie, 25,4% din salariul lunar doar pentru a-si umple rezervorul masinii.
  4. Italia
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1.77 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 15,5%
  Italia intra in top pe locul patru, cu costuri medii de 1,77 de euro pe litru de benzina. Fiindca nici salariile nu sunt foarte mari, un procent sesizabil de 15,5% din salariu este dat pe benzina.
  3. Olanda
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1.79 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 10%
  O alta tara unde venitul lunar al locuitorilor este destul de consistent, ceea ce face ca in ciuda pretului mare la carburant, doar 10 procente din venit sa fie date pe benzina.
  2. Turcia
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1.96 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 34,2%
  Desi tara din Sudul Europei este aprope de marii exportatori petrolieir, cum ar fi Siria si Egiptul, aceasta se afla pe locul doi la cel mai mare pret la carburant din lume. Salariul mediu in Turcia nu depaseste 600 de euro pe luna, asa ca pretul petrolului inghite aproximativ 34,2% din venit.
  1. Norvegia
  Pretul mediu pe litru de benzina fara plumb: 1.98 euro
  Procent platit din salariu pe combustibil: 7,4%
  In mod oficial, Norvegia are cea mai scumpa benzina din lume. Motivul petnru care combustibilul este atat de scump aici este pentru ca acesta include si taxa de drum si taxa pe emisii CO2.
  Cu toate astea, norvegienii nu se ingrijoreaza deoarece au cele mai mari salarii din aceasta lista. Cu o medie salariala de 3.200 de euro pe luna, un norvegian nu isi da mai mult de 7,4% din salariu pe combustibil.

  http://www.money.ro/topul-prc-c8prc-9barilor-cu-cea-mai-scumpa-benzina_1218869.html

  RăspundețiȘtergere
 47. Gata cu linistea,enzimele ,,vorbeste'' !

  RăspundețiȘtergere
 48. stie careva,in ce data se pronunta cedo sau aia de la luxembourg?
  se judeca in regim de urgenta,nu?
  am vazut ca la grefieri dupa 1 an si ceva au primit raspunsu,militari cand primesc raspunsu?
  la grefieri raspunsu a fost ceva de genu,situatia economica ii dificila si nu putem da mai multi bani,la militari varianta asta pica,tinand cont ca situatia economica a permis cresteri astronomice pentru uni din cei 90% carora le-au crescut pensiile.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Slabe sanse la CEDO! N-ai auzit ca deja unul (tigri2) s-a adresat CEDO, facindu-ne de ris?

   Ștergere
  2. CEDO-ba rezolva! Face laba si da la toti!!

   Ștergere
 49. Baaaa "gramatica" ai rabdare, vine CEDO si suna la usa.De urgenta desigur ,de urgenta....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ce faci gustere,inca mai sooogii pola izmanarului?
   de la un tigan sudist ca tine,fara demnitate,nici nu ma asteptam la altceva.
   ma bucura,faptul,ca,atunci cand auzi de cedo iti este frica,de faptul ca va trebui sa dai banii inapoi,altcumva,daca nu iti era frica,nici nu te stresai sa raspunzi.
   totusi,fmm de guster,nu ti asa putin frica pentru copii si nepotii tai,ca te blesteama 20 de mii de militari ca ti-ai tradat patria?
   in fine,tu nu ai niciun Dumnezeu,tu esti doar o sluga infecta ca si boc.

   Ștergere
  2. Prostovane, daca pe NOI ne blestema 20jde mii(in fapt 6-7 mii) 130 de mii NE MULTUMESC si va blestema pe voi !! Ei ce zici soparla gulerata - varan mic!!

   Ștergere
  3. Varanul Balos - vai de capul meu ! Merg sa ma arunc in garla ! Adio ,v-am iubit firatiai dracului!!!

   Ștergere
  4. fmm de jegos,cum sa ne blesteme cei carora le-au crescut pensia,aia stau linistit si nu spun nimica,cu exceptia ta,noi nu te blestemam ca ti-a crescut pensia,noi te blestemam ca ai un tupeu incredil sa tradezi militarii alaturandu-te izmanarului.nu te speria ca se vor prinde blestemele.
   auzi la bou de corleone,130 de mii....ha ha ha.
   tu crezi ca dn aia 100 de mii o sa voteze cineva cu izmanaru,izmanaru ii inamicu numaru 1 al militarilor,pentru ca a tradat armata,ii evident pentru orice bou ca tine,ca scopu a fost sa scada pensiile militare si doar hazardu a facut sa creasca.
   blestemat sa fie copii tai si sa moara de cancer toti,daca mai ai tupeu sa spui,ca cei carora le-au crescut pensia ii blesteama pe cei carora le-au scazut,oricum nu are logica ce spui tu,dar ce sa te astepti de la un jegos tradator fara demnitate ca tine.

   Ștergere
  5. Bai prostane - nu hazardu a facut sa nu scada toate ci OPREA ! Daca nu batea OPREA cu pumnul in masa lui Base adio 20de ani contributie ,adio Omm ,adio grupe de munca speciale ! Rodeai pesmeti acum baaaai amaratule ! Mare prost esti nene ! In ce varf de munte stai ciobane??

   Ștergere
  6. bah boule,jegos,normal ca era mai buine sa scada toate,ca atunci scadeau sub pensia medie,si castigai in instanta fara probleme,asa ii mai greu.

   Ștergere
  7. ETE AL DRACULUI prostan rapanos ce rationament ai !! Asta-i rationamentul SSCMD-ului !
   Bai nenorocitilor aveati nevoie de masa de manevra ! Uite P---a jegosilor!!!!!

   Ștergere
  8. Varanul Balos - vai de capul meu ! Merg sa ma arunc in garla ! Adio ,v-am iubit firatiai dracului!!!

   Ștergere
 50. poate maine recitesti articolul pe care l-a postat admin.Poate il si intelegi desi sunt slabe sanse

  RăspundețiȘtergere
 51. Răspunsuri
  1. salutul este pentru tine si ..satrata ta!!!

   Ștergere
  2. Parosule negru, iar ai tras pe nas niscaiva diluant?

   Ștergere
 52. Ba fratzicilor...sa fie oare Curdeleonul unpr-ist trist? Sa fie oare Harapul Alb din Hurziceni ppdd-ist? Sa fie oare Czar maimuca pdl-ist? Io nu cred! Cel putzin pe Cezar maimuca. Maimuca, maimuca, dar cu printzipii!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. acordeano asta cred ca are probleme la mansarada,de ce ar blestema,cei carora le-au crescut pensia pe cei carora le-au scazut pensia.
   in fine,indicatiile de la partid,cred ca au fost primite eronat.

   Ștergere
 53. @All
  Voi nu observati ca furiosul comentator e un pusti fara scoala ? "auzi la bou, izmanaru, inamicu, numaru....." sunt expresiile cuiva care a terminat macar clasele primare ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa-i multumiti lui Dogaru&Co. Ei sunt cei care au scos pe piata o noua categorie de "militari"! Aceea care este la mare intrecere cu birjarii la injurat si cu boc-basescu la imprastiat/insamantat ura intre noi de noi, intre noi si altii! Atat i-a dus mintea, cu asta ne-am ales pe termen ... nelimitat! Injuraturi ca la usa cortului vor fi cata frunza cata iarba si dupa schimbarea puterii actuale, deoarece Dogaru&Co au mintit oamenii, le-au sadit in minti si suflete sperante desarte! Retineti, notati aceasta predictie!

   Ștergere
  2. Steliane, cum e vremea in BH? A crescut iarba grasa, ca sa-ti faci o salata ca la mama acasa? Din fericire nu esti deloc interesant; nici macar original!

   Ștergere
  3. AnonimApr 17, 2012 04:44 AM
   Nu stiu cum e vremea in BH ca nu locuiesc acolo. Invata cum sa folosesti internetul si poti afla si singur fara sa te faci de ris intrebindu-i pe altii.

   Ștergere
 54. Este vre-un tzigan imputzit, cu patru clase,sau vre-unul de da oile in strunga si i-a luat tac'so laptop,ca zi si noapte este "pe faza'

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tu de cite ori mergi zilnic la toaleta? Esti cumva din Urzicati?

   Ștergere
  2. Bah asta de la 04:29, salamul negru cu barba, ba vrei sa te dam in judecata pt. xenofobie si rasism, rapan batrin ce esti? Ia vezi tu de colea...
   Staboru lu poporu!

   Ștergere
 55. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 56. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Faceti-va mila ! Sariti cu apa rece si ceva pastile ! II bolnav saracul !!

   Ștergere
 57. Vedeti unde s-a ajuns daca v-ati complacut cu prostanacul?M-ati lasat singur,sa ma balacareasca cum a vrut,neintervenind,nici macar Cezar de la care aveam pretentii,n-a intervenit,ba ,mai mult,l-a "facut'si editor.Pe cine Cezarica?Pe acest incult,de o insolenta fara margini?Cum puteti scrie alaturi de acest neica nimeni?Normal ca mi-am iesit din fire ,si am injurat si nu numai el este cel vinovat ,el este prea prost si nu-si da seama,dar voi?mai mult pe voi am fost suparat.tigri2

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dar cind blestemi si injuri si iei toate neamurile la rind cum este?
   Ai gasit pe unul mai tare in tastatura si vrei ajutor?! Ia de la Cezar salutul! Ala cu A.....S!
   Esti jalnic, iar toate injuraturile si blestemele pe care le vei profera (daca vei face asta) sa - ti cada in sin!

   Ștergere
 58. Am rugat frumos!
  Folositi un limbaj decent!
  Fara violenta, fara instigari la violenta!
  Trivialitatile, injuriile, vor fi tratate ca atare! Pacat ca unii, nu ne comportam pe masura macar a varstei noastre, daca despre cultura nu poate fi vorba! Te ingrozesti ce poate debita mintea unora! Dar ... au pretentii!

  RăspundețiȘtergere
 59. @tigri2,
  Imi cer scuze!
  Nu stiam ca tu ai coborat atat de mult stacheta in foloirea unui limbaj care nu ne face cinste! Acum insa, cand stiu cine a scris, te rog sa nu te mai lasi atras in asemenea capcane suburbane! Sa ramanem cu totii prieteni, colegi!
  Chiar nu se merita, sa ne certam mai rau ca tatele la gard!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Eu nu am inteles nimic!!Imi explica si mie cineva ??
   @T-2 Anonimus care publica la mine ,nu are mici in clin nici in maneca ,cu amicii tai de injuraturi colorate ! Tragi niste concluzii...de speriat!!!

   Ștergere
  2. Cezare,tu ce explicatii doresti,acuma te crezi 'curat ca lacrima'nci usturoi n-ai mancat...oricum ,te consideram mai apropiat dar,vad ,ca m-am inselat.Imi cer scuze ca v-am deranjat cultura"din care nu se vede cal si calaret" dar daca cu anonimi de teapa 'amicului "vostru va faceti revista,mai bine merci,cat despre injuraturi...cred ca urechile dvs.nu prea au auzit ,puscariasii sunt oameni de-o mare finete si de un rafinament deosebit.Ce sa-i faci o parte dintre noi[si eu] suntem ofiteri ce ...[stiti voi ce ].
   Pentru marile serate si balurile din cercurile inalte ,care le frecventati sa va zic un banc:
   La un bal ,o domnisoara avea mainile inmanusate,iar pe dosul manusii avea o crapatura si un ofiter[din tagma voastra ,nu a mea]o intraba :domnisoara,de ce aveti manusile crapate?
   ea raspunde:pai cand vrea un domn sa-mi sarute mana nu mai trebuie sa-mi dau jos manusile.Aha!zice ofiterul[plin de cultura]sunt ofiter de 20 de ani si n u stiam de ce am mantaua crapata la spate.
   Cine are urechi de auzit,sa vada ,in pas de mars.

   Ștergere
  3. Don Vasile,pana si croitorii masoara de doua ori ca sa taie o data ,vad ca tu arunci anatema fara nici o ,cat de mica, verificare.Dar dupa principiile invatate de-a lungul carierei de militari ,totdeauna seful [trebuie]/are dreptate,iar "lingaii" de pe margini[saru'mana coane]iti tin isonul cu plecaciune divina.tigri2

   Ștergere
 60. Ponta i-a dat cuvântul "preşedintelui Ungureanu", la conferinţa de presă a USL

  "Referitor la activitatea de la Senat, unde probabil că vom constata o schimbare a raportului de forţe între opoziţie şi putere, îl rog pe domnul preşedinte Ungurea...pe domnul preşedinte Antonescu."

  "Mi-a rămas Ungureanu în cap, că... nu de alta, dar am văzut - fac un ultim comentariu - am văzut reacţia că dacă îl dăm jos pe domnul Ungureanu creăm haos în ţară. Adică dacă folosim mijlocul constituţional al moţiunii de cenzură suntem nişte anarhişti."

  RăspundețiȘtergere
 61. Poate va intereseaza:

  http://www.mediafax.ro/social/casa-nationala-de-pensii-modalitatea-de-calcul-al-contributiilor-sociale-se-aplica-automat-pentru-toti-pensionarii-9534204/

  RăspundețiȘtergere
 62. Ce faci Clantzanila?
  Ti-ai lipit proteza?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ha,ha,ha!!! Cine-i clantzanila, cumva tataia Stelian?

   Ștergere
  2. De fapt, acestui Stelian, numele i-ar suna mai bine Stali(a)n...

   Ștergere
 63. Fac parte dintre cei 130 si ceva, cei carora le-a crescut pensia.Cu toate acestea te blestem si te injur de fiecare data cand iti vad numele, de fiecare data cand iti simt duhoarea in spatele unui anonimat..BLESTEMAT SA FII!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cu dusuri reci ai incercat ?

   Ștergere
  2. pai jegos imputit,blestemul tau ii neintemeiat,dar copii tai vor murii de cancer 100%,pentru ca susti un tradator jegos ca si izmanaru,sper ca in iad nu o sa gasesti nicio clipa de liniste.
   cat tupeu jegos de izmanar fara demnitate ai,ajunge un parlit jegos ca tine cu 2 clase sa castige de 3 ori cat un colonel,pentru ca izmanaru ii tradator,nu mai este mult,maxim o luna doua,pana se pronunta cedo,si atunci sa vad de unde o sa scoata,betivu de tine banii care i-ai primit ilegal din ianuarie 2011.
   blestemele neintemeiate se intorc la tine,fraiere,tu castigi o pensie de mare pe cand un colonel castiga o pensie de capist,si un copil de 10 ani stie ca blestemele se vor prinde de familia ta si copii tai vor murii de cancer.

   Ștergere
  3. Daca nu se iau masuri urgente, blogul asta se transforma garantat in spitalul 9

   Ștergere
 64. Iata ce "juristi" are sindicatul:

  miercuri, 11 aprilie 2012
  Anunt in legatura cu Deciziile Curtii Constitutionale nr 223 si 224 din 15.03.2012 (CAS 5,5%)

  "Din verificarile facute la casele de pensii sectoriale rezulta faptul ca suma de 640 lei, retinuta abuziv incepand cu 01.01.2011 pana in prezent, se va restitui celor in drept,......"
  Consilier juridic,
  Col. (r) Vasile MIHAI

  RăspundețiȘtergere
 65. pentro postacii izmanarului:
  cum poate izmanarul asta jegos sa doarma linistit noaptea,stiind ce lucruri oribile i se vor intampla lui si familie lui,dupa alegerile din noiembrie 2012?
  izmanarule,faptul ca luna viitoare o sa treci prevederea,ca nicio pensie in urma recalcularii sa nu scada,tot nu o sa scapi de furia militarilor.
  @admin,jos cenzura,izmanarii tradatori unperisti ar trebui bannati nu comentariile mele.
  eu ma asteptam ca populatia sa zica,ca pensionarii militari,au pensii nesimtite si sa ii blameze,dar daca ajunge,ca populatia romaniei sa le dea dreptate militarilor,ca au fost furati de guvern,si ajung niste slugi infecte fara demnitate,gen corleone,tigri,cezar etc.,care 100% vor ajunge in iad iar copii lor se vor imbolnavii de cancer,sa sustina un izmanar tradator,inseamna ca romania se afla intr-o situatie grava.
  macar sa aiba bunu simt tradatorii astia spurcati sa taca(ca si ceilalti militari carora le-au crescut pensia)
  admine,tu esti de vina,ca lasi sa comenteze asemenea specimene infecte gen tigri,cezar ,corleone,din cate stiu tu esti militar,ar trebui pur si simplu sa ii bannezi pe tradatorii astia,daca mai ai ceva demnitate.
  ca si tu vezi,ca ce spun tradatorii aia sunt prostii mai mari decat bolile de care sufera chioru betiv.
  cum adica sa spui ca ii normal,ca un ofiter sa castige de 3 ori mai putin ca un subofiter.
  ii ca si cum,chioru betiv ar castiga de 3 ori mai putin decat o femeie de serviciu.

  RăspundețiȘtergere
 66. Pe cine sa-l dam in pastrare celor de la Obregia? Pe cel ce-si spune Les Tigres des Hurzicenios, pe don Curdeleones des Triviales, sau pe Cezar las Maimucas? Ia sa va spun eu cum stau lucrurile:
  Primul care a inceput cu injuraturile a fost Curleonezul, al 2-lea dar cel mai virulent si "doctor hinginer" pe deasupra, din Hurziceni, Tigri2, iar Cezar Maimuca mai tragea si el un "alup...gus" din cind in cind. Io cred ca o saptamina de tratamente cu niscaiva socuri electrice pentru exorcizare ar fi minunata pt Chigri2 si Curdeleonul! Pe Cezar sa-l pastram aici. El nu este asa de inaintat cu boala. Sa-i aplicam tratamentul in ambulatoriu. Deja noi prietenii lui am vorbit cu dl.dr. Cioama si-a spus ca-i va face un tratament complet. In mare, acesta cuprinde urmatoarele proceduri:
  1. Ii da in git de gilci;
  2. Ii da in coor de brinci;
  3. Ii da in ochi de albeatza;
  4. Ii da in cap de matreatza!
  Succesuri garantate 100%!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. PS. Sa raminem totusi intr-o anumita limita cu glumele. Vaz ca asta, Tigri2 sta mai prost cu nervii; si zicea-daca nu a mintit ca a avut si un bypass. Nu se stie inca unde. La motorul lui, ori la platoul rotorului elicei haliciopterului. Norocul lui ca in Urziceni nu sunt blocuri cu mai mult de 4 etaje...

   Ștergere
  2. @AnonimApr 17, 2012 09:51 AM

   lasa,lasa ca ai8 acum un prieten
   vezi/citeste "AnonimApr 17, 2012 09:42 AM" ca stiu ca va iubiti si va intelegeti "in ganduri si-n simtiri"

   Ștergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite