Google Translate

marți, 17 aprilie 2012

Noutăți. In ATENTIA tuturor categoriilor de pensionari. Coplata pentru unele servicii medicale este constituţională. Procese pierdute, bani aruncati pe apa sambetei!


Coplata pentru servicii medicale aplicată la pensiile de peste 740 de lei este constituţională

Coplata pentru unele servicii medicale aplicată la pensiile de peste 740 de lei este constituţională, a decis Curtea Constituţională, care s-a pronunţat asupra unor excepţii de neconstituţionalitate pe această temă.

Conform unui comunicat al CC, prin deciziile 223 şi 224 pronunţate în 13 martie 2012, Curtea Constituţională, în temeiul art.146 lit.d) din Constituţie, s-a pronunţat asupra excepţiilor de neconstituţionalitate, referitoare la dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
"Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei",
precizează sursa citată.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Conform alin.2 al articolului 259 din legea 95/2006,
"pentru pensionari contribuţia datorată de aceştia se aplică numai la veniturile din pensiile care depăşesc limita supusă impozitului pe venit, se calculează pentru diferenţa între cuantumul pensiei şi această limită şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi".
Conform legii, de la coplată sunt scutiţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă. De asemenea, sunt scutiţi de la coplată bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse, precum şi pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 de lei pe lună.

Ministerul Sănătăţii preciza, la momentul adoptării actului normativ în Guvern, că de la sistemul de coplată vor fi exceptate 8.006.507 persoane. De asemenea, ministerul estima că prin coplată se vor adăuga 378 de milioane de lei anul sistemului de sănătate.

Sumele încasate din coplată vor constitui venituri ale furnizorilor şi vor fi utilizate pentru îmbunătăţirea calităţii serviciiilor medicale cât şi pentru achiziţionarea tichetului moderator de sănătate.

http://www.mediafax.ro/social/coplata-pentru-servicii-medicale-aplicata-la-pensiile-de-peste-740-de-lei-este-constitutionala-9398930 


Casa Naţională de Pensii: Modalitatea de calcul al contribuţiilor sociale se aplică automat pentru toţi pensionarii

Noua modalitate de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate se va aplica în mod automat pentru toţi pensionarii care au pensii mai mici de 740 de lei, nefiind necesară depunerea unor cereri, precizează, marţi,
Casa Naţională de Pensii Publice.

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) informează că în urma ridicării unor excepţii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.259 alin.(2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, acestea sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

CNPP atrage atenţia că de la data publicării în Monitorul Oficial, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.
"În acest sens s-a pronunţat Curtea şi în Decizia 223/13 martie 2012, prin care a constatat că «deciziile sale produc efecte numai pentru viitor iar cele stabilite prin prezenta decizie urmează a se aplica de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii, şi casele sectoriale de pensii, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.»",
 se arată în comunicatul remis agenţiei MEDIAFAX.

CNPP precizează că deciziile Curţii Constituţionale nu au fost publicate în Monitorul Oficial.
"Având în vedere avalanşa de cereri prin care pensionarii solicită încetarea reţinerii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi restituirea sumelor reţinute, cu acest titlu, din ianuarie 2011 până la zi, inclusiv actualizarea cu indicele preţurilor de consum, ţinând seama de precizările de mai sus, precum şi de faptul că noua modalitate de calcul al acestor contribuţii se va aplica în mod automat pentru toţi pensionarii din categoria avută în vedere, precizăm că nu este nevoie de depunerea unor cereri",
 mai arată CNPP.

Curtea Constituţională a publicat, marţi, pe site-ul său, decizia pe care a dat-o în 13 martie privind constituţionalitatea dispoziţiilor articolului 259 alineatul (2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

În 13 martie Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care au format obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de Kiss Andrei în dosarul 204/33/2011 al Curţii de Apel Cluj - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

Judecătorii Curţii au dezbătut excepţia în 6 martie, iar peste o săptămână au dat decizia, care a fost motivată şi publicată marţi, pe site-ul Curţii Constituţionale.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile art.I pct.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial (MO) 830 din 10 decembrie 2010. În realitate, având în vedere dispoziţiile art. 62 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, MO 260 din 21 aprilie 2010, Curtea reţine că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art.259 alin.(2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în MO 372 din 28 aprilie 2006, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 107/2010. Acestea au următorul cuprins:
"(2) Contribuţia datorată de pensionarii ale căror venituri din pensii depăşesc 740 de lei este de 5,5% aplicată asupra acestor venituri şi se virează odată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei".
Dispoziţiile constituţionale invocate expres în susţinerea excepţiei sunt cele ale art.47 privind dreptul la pensie. Pe lângă acest text constituţional, Curtea reţine că, din motivarea autorului excepţiei, transpare ideea unei aşezări injuste a sarcinilor fiscale, şi anume sub aspectul materiei asupra căreia poartă contribuţia de asigurări de sănătate, ceea ce înseamnă că acesta invocă, indirect, şi încălcarea art.56 alin.(2) din Constituţie.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea a constatat că sistemul public de asigurări sociale de sănătate îşi poate realiza obiectivul principal, respectiv cel de a asigura un minimum de asistenţă medicală pentru populaţie, inclusiv pentru acele categorii de persoane care se află în imposibilitatea de a contribui la constituirea fondurilor de asigurări de sănătate, numai prin plata contribuţiei de către asiguraţi (a se vedea, în acest sens, Decizia 934 din 14 decembrie 2006, publicată în MO 53 din 23 ianuarie 2007). De aceea, principiul solidarităţii ce se aplică sistemului asigurărilor sociale de sănătate impune şi justifică obligaţia plăţii contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate şi pentru veniturile obţinute din pensii.

Art.56 din Constituţie prevede obligaţia cetăţenilor de a contribui prin impozite şi prin taxe la cheltuielile publice. În cazul sistemului public de sănătate, aceste cheltuieli publice vizează însăşi îndeplinirea obligaţiei constituţionale a statului de a asigura ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială a cetăţenilor (a se vedea, în acest sens, Decizia 335 din 10 martie 2011, publicată în MO 355 din 23 mai 2011). Prin Decizia 258 din 16 martie 2010, publicată în MO 338 din 21 mai 2010, Curtea a constatat că principiul aşezării juste a sarcinilor fiscale impune ca plata contribuţiilor să se facă în acelaşi mod de către toţi contribuabilii, prin excluderea oricărui privilegiu sau discriminări, astfel ca, la venituri egale, contribuţia să fie aceeaşi. Principiul menţionat presupune însă ca aşezarea sarcinilor fiscale să ţină cont de capacitatea contributivă a contribuabililor, respectiv în aşezarea obligaţiilor fiscale să se ţină seama de necesitatea protejării păturilor sociale celor mai dezavantajate, luând în considerare elementele ce caracterizează situaţia individuală şi sarcinile sociale ale contribuabililor în cauză.

Curtea, prin Decizia 35 din 24 ianuarie 2012 - nepublicată încă la data pronunţării prezentei decizii (13 martie 2012 -, a stabilit că, toate acestea demonstrează faptul că pentru a dobândi calitatea de asigurat, persoana în cauză trebuie să contribuie la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar această contribuţie se materializează prin aplicarea unor cote asupra veniturilor pe care aceasta le realizează. Numai legiuitorul este în drept să stabilească categoriile de venituri pentru care urmează a se plăti contribuţii la bugetul asigurărilor de sănătate, iar pensia reprezintă un astfel de venit. Faptul că legiuitorul are posibilitatea de a excepta pensia de la plata unor astfel de contribuţii sau de a stabili deducerea din cuantumul pensiei a unei sume lunare asupra căreia nu se calculează contribuţia de asigurări de sănătate reprezintă chestiuni care ţin în mod exclusiv de opţiunea sa, opţiune care nu poate fi cenzurată din perspectiva garanţiilor dreptului constituţional la pensie. Ceea ce Constituţia impune este ca prin astfel de măsuri să nu se aducă atingere nivelului de trai decent al pensionarilor. În acest sens, legiuitorul a prevăzut atât calitatea de asigurat pensionarilor care au o pensie sub 740 RON, fără plata contribuţiei corespunzătoare, cât şi scutirea parţială de la plata contribuţiei, în sensul că, prin aplicarea cotei corespunzătoare, pensia netă nu poate fi mai mică de 740 RON.

Distinct de cele arătate în deciziile de mai sus, a căror considerente de principiu îşi menţin valabilitatea, Curtea reţine că în cauza de faţă, raportat la veniturile din pensie, autorul excepţiei aduce un element de noutate faţă de criticile de neconstituţionalitate pe care Curtea le-a soluţionat în precedent. Critica vizează, de principiu, faptul că, după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 107/2010, autorităţile publice competente au interpretat textul criticat în sensul că ceastă contribuţie de asigurări de sănătate se datorează asupra întregului venit ealizat din pensie, şi nu doar asupra diferenţei rezultate din scăderea sumei de 740 lei in cuantumul pensiei, ceea ce apare ca fiind inechitabil prin prisma sarcinii fiscale e care beneficiarii pensiilor de peste 740 lei trebuie să o suporte.

Curtea reţine că dispoziţiile art.259 alin.(2) din lege stabilesc că pensionarii ale cror venituri din pensii depăşesc 740 de lei datorează o contribuţie de 5,5% aplicată supra acestor venituri, dând de înţeles că aplicarea cotei de 5,5% se face numai pentru veniturile din pensii care depăşesc 740 lei; teza a doua a textului criticat, prevăzând că "prin aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă mai mică de 740 de lei", creează o anumită ambiguitate la nivelul întregului alineat, aspect care a şi determinat instituţiile statului care aplică prevederile legii să calculeze cota de 5,5% asupra întregului cuantum al pensiei.

În jurisprudenţa Curţii Constituţionale, s-a stabilit că fiscalitatea trebuie să fie nu numai legală, ci şi proporţională, rezonabilă, echitabilă şi să nu diferenţieze impozitele pe criteriul grupelor sau categoriilor de cetăţeni (Decizia nr. 176 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.400 din 9 iunie 2003, sau Decizia nr.3 din 6 ianuarie 1994, publicată în MO 145 din 8 iunie 1994). Aşadar, legiuitorul trebuie să manifeste o grijă deosebită atunci când determină categoria de venit asupra căreia poartă sarcina fiscală, suma concretă asupra căreia se datorează şi modul concret de calcul a sarcinii fiscale. Or, în cauza de faţă, Curtea constată că, deşi legiuitorul a determinat categoria de venituri asupra căreia poartă sarcina fiscală - contribuţia de asigurări de sănătate-, şi anume veniturile din pensie, autorităţile publice competente interpretează textul în sensul că sarcina fiscală este stabilită asupra cuantumului întregii pensii şi că prin modalitatea concretă de calcul a acestei sarcini fiscale sunt scutite total de la plata contribuţiei menţionate numai pensiile de un anumit nivel, respectiv cele de până la 740 lei, ceea ce, prin urmare, influenţează, atât cuantumul in concreto al sarcinii fiscale care poartă asupra veniturilor din pensie superioare acestei valori, cât şi, pe cale de consecinţă, nivelul de protecţie de care beneficiază dreptul constituţional la pensie.

În acest fel se ajunge la situaţia ca sarcina fiscală să nu fie nici rezonabilă şi nici echitabilă în privinţa pensiilor al căror cuantum atrage plata totală sau parţială a contribuţiei de asigurări sociale de 5,5% din cuantumul pensiei în raport cu pensiile mai mici de 740 lei, care sunt scutite total de la plata contribuţiei menţionate. Or, având în vedere că aceste contribuţii se datorează asupra veniturilor din pensie, drept garantat la nivel constituţional şi care beneficiază de o protecţie în consecinţă (a se vedea Deciziile nr.872 şi 874 din 25 iunie 2010, publicate în MO 433 din 28 iunie 2010), regimul de protecţie stabilit de legiuitor pentru pensiile de un anumit cuantum trebuie să aplice asupra tuturor pensiilor, indiferent de cuantumul lor concret. Desigur, ţine de opţiunea legiuitorului să instituie în privinţa pensiilor o scutire de la plata acestei cote, dar, dacă a decis un atare lucru, scutirea trebuie să se aplice, sub forma deducerii, în mod complet în privinţa tuturor pensiilor indiferent de cuantumul lor, tocmai pentru ca sarcina fiscală să fie aşezată în mod echitabil în privinţa acestei categorii de venituri.

De altfel, Curtea reţine că veniturile realizate din pensii sunt supuse impozitului pe venit [a se vedea în acest sens, art.41 lit.e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în MO 927 din 23 decembrie 2003], însă acest impozit nu vizează întregul cuantum al pensiei, întrucât art.69 din Codul fiscal stabileşte venitul impozabil lunar din pensii ca suma rezultată prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1.000 lei şi a contribuţiilor obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana fizică.

De aceea este de dorit ca asupra veniturilor din pensie sistemul de calcul a impozitului pe venit şi al contribuţiei de asigurări sociale să fie similare şi să ţină cont de protecţia constituţională de care acestea beneficiază, pentru că în caz contrar s-ar ajunge la consecinţe inechitabile, întrucât persoana, deşi beneficiază de o deducere din venitul realizat din pensie, indiferent de cuantumul acestuia, deci beneficiază, din evidente raţiuni sociale, de o scutire totală de la plata impozitului pe venit asupra sumelor care fac obiectul deducerii, nu se bucură de un tratament juridic similar şi în privinţa contribuţiei de asigurări sociale.

Întrucât există o modalitate de interpretare a textului conformă Constituţiei ce rezultă, de principiu, din dispoziţiile art.213 alin.(2) lit.h) din Legea 95/2006, text cadru care, scutind de la plata contribuţiei de asigurări de sănătate pensionarii cu pensii mai mici de 740 lei, operează practic o deducere în privinţa acestei sume, Curtea urmează să constate că textul legal criticat este constituţional numai în măsura în care, în privinţa veniturilor realizate din pensii, există o unitate între modul de calcul al contribuţiei de asigurări de sănătate şi al impozitului pe venit. Având în vedere faptul că neconstituţionalitatea este atât o sancţiune ultimă aplicată de instanţa constituţională cu repercusiuni asupra existenţei normative a legii, cât şi parte integrantă a ordinii juridice normative (Decizia nr.847 din 8 iulie 2008, publicată în MO 605 din 14 august 2008), Curtea va constata constituţionalitatea art.259 alin.(2) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii în interpretarea sa conformă prevederilor Constituţiei, respectiv în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei.

Prin urmare, categoria de venituri asupra căreia poartă sarcina fiscală - contribuţia de asigurări de sănătate -, sunt veniturile din pensie, sarcina fiscală este stabilită asupra diferenţei dintre cuantumul pensiei şi suma deductibilă de 740 lei, iar prin modalitatea concretă de calcul a acestei sarcini fiscale se ajunge, în privinţa tuturor pensiilor, indiferent de cuantumul lor concret, la plata către bugetul asigurărilor sociale de stat a cotei de 5,5% aplicată asupra diferenţei menţionate şi la scutirea totală de la plata contribuţiei a sumei deductibile de 740 lei.

Curtea constată că, întrucât deciziile sale produc efecte numai pentru viitor, potrivit art.147 alin.(4) din Constituţie, cele stabilite prin prezenta decizie urmează a se aplica de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele judeţene de pensii, şi casele sectoriale de pensii, de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale; totodată, instanţele judecătoreşti vor aplica prezenta decizie numai în cauzele pendinte la momentul publicării acesteia, cauze în care respectivele dispoziţii sunt aplicabile, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus menţionată, în această ultimă ipoteză, decizia pronunţată de Curtea Constituţională constituind temei al revizuirii potrivit art.322 pct.10 din Codul de procedură civilă.

În fine, Curtea reţine că puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor Curţii Constituţionale sunt general obligatorii, potrivit dispoziţiilor art.147 alin.(4) din Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept.

http://www.mediafax.ro/social/casa-nationala-de-pensii-modalitatea-de-calcul-al-contributiilor-sociale-se-aplica-automat-pentru-toti-pensionarii-9534204/


Pacat de banii dati pana acum avocatilor!
Rusine celor care au instigat
la declansarea unor procese, vadit pierdute!
Am mai spus si repet: strategia aplicata s-a dovedit falimentara!
Mai mult, in problemele esentiale a lipsit cu desavarsire!
Injuraturile si clămpăneala hăbăucă,
chiar pe ritmuri de fanfară/vuvuzele, nu este deloc si nu tine de alternativă viabilă!
Admin

86 de comentarii:

 1. Nu prea inteleg eu de unde vine amestecatura asta intre Contributia pentru asigurari sociale de sanatate si Coplata pe care ar trebui sa o suporte asiguratii (de sanatate) pentru unele "servicii" ... care sint platite de Casa de sanatate ... CCR s-a pronuntat pe problema Contributiilor ... nu pe problema Coplatii ...
  Dar nu are nici-o importanta ... ca si-asa toto despre altele se va discuta de catre echipa blogului ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu intelegi, fiindca nu te-a preocupat!
   Nu te-a preocupat, fiindca nu te intereseaza!
   Atunci, stai dreak in banca ta si dormi in pace!

   Ștergere
 2. cand vine izmanarul impreuna cu basisti lui si iti iau sume cuprinse intre 800 si 1500(tu nefiind un parlit de civil sau subofiter) te foooti in ia de coplata si cass,si doar astepti linistit decembrie 2012,pentru o razbunare ingrozitoare impotriva izmanarului si mai ales a fiicei lui.

  RăspundețiȘtergere
 3. Este interesant de observat cum, de-a lungul timpului, in cei 22 de ani de capitalism romanesc infloritor, a disparut si fondul de sanatate si fondul de pensii. In rest, CCR o adunatura de ciupalaci selectati pe criterii politice, fara nicio pregatire economica-ba mai mult unii dintre ei mai mult decit mediocri d.p.v. profesional, care se pronunta asupra unor legi, in functie de starea de etilare a chiorului derbedeu din Dealul Cucuvelei. Auzi la ei (CCR):" neretroactivitate,decizie obligatorie..."; acest organ(ism) trebuie sa dispara. Pentru medierea unor legi este suficienta ICCJ!
  Cred ca un subiect interesant ar fi: "Unde se duc cele peste 6 miliarde de euroi strinsi anual la Bugetul asigurarilor de sanatate?"

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Sa-i dam CEZAR-ului, ce este al CEZAR-ului!
   DREPTATE in tot ce spune aici si acum!
   "Ave Caesar!" "Nos morituri te salutamus!"

   Ștergere
 4. Pentru "colegii" cetzarushului : vedeti sa nu innebuneasca de bucurie colegul vostru ... Pe bloaga lui are comentarii la un articol ... cite nu a avut , in total , la toate articolele de pina acum ... A dat lovitura cetzarushul... ca numar de comentarii ...

  Nu va buluciti sa le cititi , ca nu aveti ce noutati sa aflati de acolo ... comentatori sint "cunoscutii" robert horvath si steli p-ulea ... iar "placile de patefon" ale acestora cred ca le cunoasteti "pe de rost" ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Dragul meu prieten, eu nu sunt Cezar maimuca (chip de lut) de pe Armya. Sunt fratele lui mijlociu. Nu vezi ce mult ne asemanam la chip? Asa frumosi nu vezi in fiecare zi...Mai mult, pot sa-ti spun ca si Stelian e ruda cu noi. Ce-i drept cam indepartata-var de-al 2-lea dupa tata! Mai precis, el face parte din marea familie a babuinilor!

   Ștergere
 5. Bravo rumanilor[gagiilor]scuipati,va dati rotunzi si cand sunteti desconspirati schimbati vorba sau va ascundeti dupa deget.Da don Vasile pune mana la ochi,pentru a nu fi vazut=PERFIDIE CRASA !

  RăspundețiȘtergere
 6. Curtea Constitutionala a hotarat ca pensionarii cu pensii mai mari de 740 de lei nu vor mai plati contributia la asigurarile de sanatate de 5,5% pe intreaga pensie: aceasta se va achita doar pe diferenta de bani care depaseste acest plafon.
  ======================
  Curtea Constitutionala a publicat, marti, pe site-ul sau, decizia pe care a dat-o in 13 martie: "Cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat ca dispozitiile art.259 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei".

  Judecatorii Curtii au dezbatut exceptia in 6 martie, iar peste o saptamana au dat decizia.

  Casa de Pensii: decizia se aplica automat, nu e nevoie de cerere
  ================================================================
  Noua modalitate de calcul al contributiilor de asigurari sociale de sanatate se va aplica in mod automat pentru toti pensionarii care au pensii mai mici de 740 de lei, nefiind necesara depunerea unor cereri, precizeaza, marti, Casa Nationala de Pensii Publice, potrivit Mediafax.

  "Avand in vedere avalansa de cereri prin care pensionarii solicita incetarea retinerii contributiei de asigurari sociale de sanatate si restituirea sumelor retinute, cu acest titlu, din ianuarie 2011 pana la zi, inclusiv actualizarea cu indicele preturilor de consum, tinand seama de precizarile de mai sus, precum si de faptul ca noua modalitate de calcul al acestor contributii se va aplica in mod automat pentru toti pensionarii din categoria avuta in vedere, precizam ca nu este nevoie de depunerea unor cereri.

  Dupa publicarea, in Monitorul Oficial, a deciziilor Curtii Constitutionale, CNPP va proceda la punerea in aplicare a dispozitiilor acestora", se precizeaza in comunicatul Casei de Pensii.

  RăspundețiȘtergere
 7. Răspunsuri
  1. Spala-te repede cu un ALUPIGUS!!!!

   Ștergere
  2. Cezare credeam ca esti exceptia, dar se pare ca tu intaresti regula, maimutzoiule!

   Ștergere
 8. Trage tare cetzarushul sa intre si el in lumea buna a bloggerilor ...
  Cum robert horvath nu prea "are suflu" ... foloseste la maximum idiotenia steli p-ulii ...

  "Cetzarushule , reluind prostiile steli p-ulei nu faci decit sa demonstrezi cit de destept esti si tu ... Mintea steli p-ulii este wiki si , mai nou , "goagalul" ... si pica-n cur , ca proasta- tirg , de cit de multe "date" despre "TRADAREA LA ROMANI" gaseste acolo ... Spune-i tu ca "goagalul" arata toate "informatiile" care cuprind cuvintele cerute de utilizator ... Daca acele cuvinte sint utilizate de niste utilizatori IDIOTI , ca si el , de foarte multe ori , acele cuvinte vor fi "descoperite" de goagal ca fiind foarte multe ... Daca oamenii normali ar poasta de mai multe ori "ONOAREA LA ROMANI" , atunci acestea ar fi cele mai numeroase ... dar oamenii normali cred ca este normal ceea ce este normal ... nu ceea ce gaseste steli p-ulea pe goagal (acesta fiind stadiul maxim de educatie pe care i l-a recomandat "comandantul lui suprem") ..."

  RăspundețiȘtergere
 9. @t2
  ESTI LAS SAU BIGOT?
  Nu te provoc, dar incep sa cred ca ai o problema daca nu ai raspuns unui atac "virulent".
  Sa - ti cada in sin daca incepi sa blestemi!!
  A propos! Cind ai fost ultima data cu inima deschisa in fata cuiva?
  Sa nu spui ca in fata lui Dumnezeu ca nu te crede nimeni!
  Mai ales atentie! Poti fi acuzat de blasfemie!!!
  Esti jalnic!
  P.S. sa-ti dea Dumnezeu dupa inima si sufletul tau !!!

  RăspundețiȘtergere
 10. @ Cezar/Sniper... 1,23.., etc.
  Chiar daca in unele privinte esti incrincenat, consider ca esti un/o om/maimuca cu care se poate sta de vorba. Spre deosebire de diferite "lighioane" care se sparg in comentarii pe diferite bloage! Si macar daca ar avea ce spune!
  Considera ca am facut o apreciere, nu un "complement circumstantial"!
  "Dati <> ce este al cezarului si lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!"
  Haide pa, ca am si alte treburi!
  Grele discutii pe "bloaga ta"!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc ! De ce nu participi !! Sniper one

   Ștergere
  2. Czar/Sniper1/Maimuco/TRexona/Taunele/Gargaunele serveste-ti propriul ALUPIGUS!!!+SANATACUS!!!

   Ștergere
 11. Daca tot ma trezesc unii din somn haideti sa vedem din nou, pina cind o sa priceapa si dogarienii, ce "juristi" de valoare le papa banii:

  miercuri, 11 aprilie 2012
  Anunt in legatura cu Deciziile Curtii Constitutionale nr 223 si 224 din 15.03.2012 (CAS 5,5%)

  "Din verificarile facute la casele de pensii sectoriale rezulta faptul ca suma de 640 lei, retinuta abuziv incepand cu 01.01.2011 pana in prezent, se va restitui celor in drept,..."
  Consilier juridic,
  Col. (r) Vasile MIHAI

  Da, "consilier juridic" si colonel, evident !

  RăspundețiȘtergere
 12. Dar mie imi place ca dom col jurist, face el "verificari" la CPS-uri,ca el e "miezul"!!!Inca un mod de a-si da importanta din birou cu cafelutza in fata si asteptand salariul/indemnizatia sau cum i-o zice acolo la scmd-srl
  Ce "verificari" a facut se vede!
  Cred ca au "inghetat" de spaima angajatii CPS,ale MapN,MAI,SRI,SIE cand a ajuns "verificatorul" la ei.
  Pun pariu ca n-a trecut nici de punctul de control,daca nu cumva el era pe la piata la cumparaturi,si Dogaru le halesteee....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. moama ,ce lupte pe Armya ! A inceput artileria grea si rachetele !!mey,mey..

   Ștergere
  2. ALUPIGUS CeZare! Iti faci reclama Maimu(sh)co?

   Ștergere
  3. Si tu la fel !! Crezi ca am nevoie? Mergi si vezi!! Sniper one

   Ștergere
 13. Mei copii, la Maimuca pe blog e vinzoleala mare! Se discuta despre onoare, patrie, demnitate! Ezact ce e scris pe ieraldica unora...Pacat ca cei care discuta pe-acolo: Maimuca, Stelica, Curleonica si naluca lui Planox nu prea stiu ce-s alea.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. lasa,lasa ca in demnitate si onoare avem "specialisti" 'Qnicul dogaru'iubitul tau

   Ștergere
  2. Ba Curde leoane, jegule esti BOU!!!

   Ștergere
 14. Preşedinta Argentinei, Cristina Fernandez de Kirchner, a anunţat naţionalizarea companiei petroliere YPF, unde acţionar majoritar era compania spaniolă Repsol. În timpul unui dicurs ţinut marţi, Kirchner a anunţat că guvernul condus de ea va prelua 51% din acţiunile YPF deţinute de Repsol. Cele două camere ale parlamentului argentinian urmează să aprobe naţionalizarea.

  „Suntem singura ţară americană şi printre puţinele din lume care nu controlează propriile resurse. Aceasta este o recuperare a suveranităţii resurselor naturale ale Argentinei”, a spus Kirchner, care ţinut un discurs emoţionant în faţa unui tablou înfăţişând-o pe Eva Peron. Preşedintele Juan Peron a fost cel care a iniţiat procesul de naţionalizare a industriei şi serviciilor publice din Argentina. Discursul a avut o tentă naţionalistă şi a făcut trimiteri şi la disputa reluată cu Marea Britanie, privind arhipelagul Falkland................................

  http://www.cotidianul.ro/argentina-nationalizeaza-petrolul-179866/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. anonimul prost e tot prost orice ai face!!!

   auzi....51% preluare actiuni inseamna pt el nationalizare....bai tovarase chiar ai uitat prelegerile PCR ...bai tovarase!!!!!deja ai primit mustrare scrisa de la BOB al PCR

   Si de cand pentru tine cuvantul presedinte are si forma feminina"presedinta"(asteptam cat de curand cuvantul 'medica')
   bai tovarase mergi la arat ca a venit primavara
   aoleuuu ce dor iti mai e de comunisti!...anonimule

   Ștergere
  2. @tov anonim prost si nostalgic
   cele 51% vor fi platite cu varf si indesat,de cine crezi de argentinieni,tolomacule.
   Du-te in Cuba si nici macar acolo nu mai ai loc bolsevicule

   Ștergere
  3. Curleonu, ca sa-ti raspund pe intelesul si caracterul tau: Esti un BOU!!!

   Ștergere
  4. buuun deci 51% pt tine inseamna nationalizare...hai sa vedem cine-i boul pana la urma....ca anonim e clar ca esti "mandrete de barbat"

   Ștergere
  5. Curdeleule iar ai tras muica o Saniuta? Aurolacul tot aurolac...

   Ștergere
 15. "Robert Horvath spunea...
  19 aprilie 2012, 02:34
  @ Cezar
  Riscati sa deveniti .....cel mai bun si interesant blog romanesc.
  Discutii si subiecte interesante. Oameni intelligenti si culti.
  Cu exceptiile de rigoare".

  Am trait s-o vad si pe asta! Auzi la RH: blogul Maimucei "cel mai bun si mai interesant blog romanesc"!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. .... .sa moara dusmanii !! Multumesc pt. reclama!! Sniper one

   Ștergere
  2. Maimu(sh)co si care sunt exceptiile? Cumva Curdeleu cu capul greu si Harapila cel Alb si urzicat?

   Ștergere
 16. ATENTIE:
  ========
  Preţurile reglementate de stat au crescut faţă de 1990 chiar şi de 37.000 ori, de 2 până la 10 ori peste rata inflaţiei din ultimii 21 de ani, topul fiind condus de apă şi salubritate, gaze, căldură şi electicitate, deşi liberalizarea unora nu s-a încheiat, iar privatizarea încă se negociază cu FMI.
  ===============
  Sunt date oficiale! Date care m-au ingrozit!
  Cresterea preturilor, proportionala cu MILIARDELE unora si saracirea altora!
  http://onouaatitudine.blogspot.com/2012/04/un-crud-moment-al-adevarului.html#comment-form

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. INS cred ca-i beat ! Sa-mi dea ex. de un articol(produs)care in 90 costa 1 leu iar acum 37.000 lei!!!!

   Ștergere
  2. Poate 3,7 lei????????

   Ștergere
 17. Top 20 scumpiri în ultimii 21 de ani:

  1) Apă, canal, salubritate - de 37.134 ori (rata de creştere 3.713.336,4%)
  2) Cazare şcolară - de 34.205 ori (3.420.432,4%)
  Vezi pe ,,O noua atitudine''

  RăspundețiȘtergere
 18. Ca lumea ! Pai astea toate erau ..gratis ,sau acolo cativa bani !!!

  RăspundețiȘtergere
 19. care ii blogu,tradatorilor fara demnitate al maimutici?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. http://onouaatitudine.blogspot.com/2012/04/un-crud-moment-al-adevarului.html#comment-form

   Ștergere
  2. Astea-s perdele de fum pentru a avea fraerii, de munca cu impachetatul!
   Real /la zi - jaf de peste 7 miliarde de euro la casa de pensii (civila)!! Va raspunde cineva??? Curtea de conturi - constata!! Sniper one

   Ștergere
 20. 19.04.2012
  "Comunicat privind intalnirea reprezentantilor CNSC - USL
  .........
  2. Cadrul contractului va fi pregatit de reprezentantii USL, care vor comunica data, ziua, locul si ora semnarii.
  ................."
  Honor et Patria! Vae victis!

  PRESEDINTELE SCMD,Col. (r) dr. Mircea DOGARU

  Cu alte cuvinte presedintele celui mai puternic sindicat din Romania a sters pe jos cu amaritii aia din USL.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. V-a scapat asta/S-a insistat de catre reprezentantii CNSC ca acest contract sa fie semnat cat mai repede, pentru a avea suficient ragaz necesar mobilizarii celor peste,,, 6 milioane de membri cotizanti''' ai structurilor din CNSC pentru vot.
   Muica ,6-milioane are fhurerul la manseta !! Sniper one

   Ștergere
  2. Daca fuhrer-ul poate mobiliza PESTE 6 MILIOANE oare de ce l-au tratat cu atita lipsa de respect pigmeii din USL ?

   Ștergere
  3. Grele probleme de sanatate ai ! Cred ca esti condamnat sa-ti duci crucea asta tot restul vietii.Vai de tine,daca nu ai de ras, ai fi de compatimit!

   Ștergere
 21. @AnonimApr 19, 2012 08:31 AM
  Ai dreptate. Cea mai grea problema de care sufar e alopecia si chiar ca sunt condamnat sa o duc toata viata. Compatimeste-ma ca asta ma ajuta.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Da Stelica, tu confirmi regula:TRANSFORMAREA LENTA SI IREVERSIBILA A CAPULUI IN KUR!!!

   Ștergere
 22. @Steclutza cu vitriol
  Si daca erai ,,paros'' (ca tigru) ce avantaje aveai?Nu mai plateai impozit? Stii cit costa samponul?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mda. Nu stiu cit costa samponul ca nu am nevoie.

   Ștergere
 23. Stai linistit.Sanatos sa fii,tu si familia.

  (Iti dai seama ca nu poti face matreata?!)

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc, la fel si tie.
   (matreata ar mai fi cite ceva dar foarte putina)

   Ștergere
  2. El nu face matreata, in schimb face latzai..

   Ștergere
  3. Latzai=paduchi lati.
   Pentru cei care nu stiu.

   Ștergere
  4. Stelian nu mai poate face matreatza decit la parul pe care il mai are probabil in zona anumitor orificii. 2 orificii sunt fosele nazale, 2 cele auditive si...va las pe voi sa le specificati pe celelalte.

   Ștergere
 24. Ai par pe degetele de la picioare?!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Spune-mi ce alte zone te mai intereseaza ca acusi ma duc la dus si iti trimit miine si poze. Poze pe 16 Mp te multumesc ?

   Ștergere
  2. Ne-a fost deajuns poza lui boc la dus...nu ne mai intrista cu posteriul dumitale cu bucile lasate pana la genunchi.

   Ștergere
  3. Stelian e specialist la in bucat!

   Ștergere
 25. Stelian P.Apr 19, 2012 08:37 AM
  @AnonimApr 19, 2012 08:31 AM
  Ai dreptate. Cea mai grea problema de care sufar e alopecia si chiar ca sunt condamnat sa o duc toata viata. Compatimeste-ma ca asta ma ajuta.

  Răspundeţi
  Răspunsuri

  AnonimApr 19, 2012 11:19 AM
  Da Stelica, tu confirmi regula:TRANSFORMAREA LENTA SI IREVERSIBILA A CAPULUI IN KUR!!!

  RăspundețiȘtergere
 26. pana la urma dincolo de aburitii astia de anonimi si alopecie hai sa ne intoarcem la "cele peste 6 milioane"
  ce mishto suna!!! cate divizii ies de aici?calculati voi
  E clar unii sunt bolnavi iremediabil.Si nu sunt eu acela!!
  traiasca dogaru....ca morcovu'!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pina cind dobitocii ca tine nu vor dispare de aici, ne adaptam si noi conditiilor, BOULE!!! Voi ati inceput-o, voi s-o duceti pina la capat, umflatule! Du-te mai bine si vinde-ti tampoanele pentru femei si pampersii la dugheana aia aia a ta din BV, careia acu vreo 2 ani ii facei reclama pe infomondo! Mangalitzule ce scirba esti....

   Ștergere
  2. esti fanatic!!! ano

   Ștergere
  3. Domnule anonim, te rog sa nu jignesti mangalitzele..!Respectivul se aseamana mai mult cu o hiena.Zice el ceva despre bolnavii incurabili, cred ca stie el ce stie..sigur stie mai multe, doar e in cauza.

   Ștergere
 27. Ce blog de kko?Ce nivel elevat de discutii.Se revarsa cultura din alocutiuni.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. pai la ce te astepti,de la sclavi,chiorului betiv.
   astia pentru un colt de paine isi vand familia.
   vezi corleone,tigri,plano10(revopsit,ca paduchei pdlaci in verde),stelian(parca stelian,era impotriva paducheilor pdlaci la inceput,acuma pentru 100 de lei se trage pe fund),etc.sunt multi,nu ai ce sa le ceri acestori indivizi fara demnitate.

   Ștergere
  2. Si cine/ce te pune sa vezi ce este pe aici?
   Nu-ti convine, nu citesti, nu comentezi, te duci unde vrei si unde iti place!
   "Esti veriga slaba! La revedere, drum bun si nu mai calca pe aici, indiferent care iti sint opiniile!
   Finis coronat opus: SICTIR!!!!

   Ștergere
 28. AnonimApr 19, 2012 11:19 AM
  Apropo de nivelul elevat al discutiilor:
  - tu ai idee ce inseamna KUR sau folosesti cuvinte pe care nu le intelegi dar iti place cum suna ?

  RăspundețiȘtergere
 29. ,,Cazare in Kur- und Sporthotel Alpenblick, Bad Gastein - Bad Gastein - Bad''

  RăspundețiȘtergere
 30. Neatza buna la ZOO! Si ultimului mare mohican cu numele de Stelian! El e seful Chingapooc zis si The Old Harashpooc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ia un ALUPIGUS !!

   Ștergere
  2. Cezare, iar tu ia o Maimu(sh)co!!!

   Ștergere
 31. RCS - RDS nu mai difuzează pe satelit posturile Antena 1 şi Antena 3. RCS - RDS nu poate accepta să plătească peste şapte milioane de euro pe an, sumă solicitată de Antena Group pentru difuzarea prin satelit a canalelor Antena 1 şi Antena 3. Cele două posturi au fost declarate în mod repetat ca fiind libere la retransmisie chiar de către reprezentanţii Antena Group", se arată în comunicatul difuzat de societatea de cablu.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. As dori ca RDS sa-mi scota din grila toate programele in limba ungureasca, n-am solicitat asemenea programe dar sunt OBLIGAT SA LE ACHIT.Tupeul lor merge pana acolo incat inclusiv Discovery si anexele sale sunt difuzate in lb. maghiara.Acest abuz cui sa-l reclam?? CUI? IN ROMANIA lui basescu, eu, un roman, CUI sa ma adresez?

   Ștergere
  2. Poti sa te adresezi ANPC in scris sau telefonic la nr. gratuit 0800.080.999

   Ștergere
  3. Consiliului pentru combaterea discriminarii?
   Aiurea!

   Ștergere
 32. Prieteni, stati aproape!
  Probleme grave, probleme care ne privesc direct, vor fi aduse in DISCUTIE si pe acest blog! Hotia, coruptia si incompetenta guvernantilor scoate capul, precum sarpele la drumul mare! Voi reveni cat pot de repede! Chiar asta seara!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pai nu spunea clucerul Tudor, ca:" atunci cind iti iese sarpele in cale, trebuie sa-i dai la sale?".
   Pacat, mare pacat...Avem Curdelei, Chigri, Babuini si Maimuce, dar din pacate nicio Mangusta!

   Ștergere
  2. Secara se cara pe seara si cara secara pe scara.

   Ștergere
 33. Mai fratzilor dar ce se-ntimpla acolo la Craiova, in orasul natal al lui Nea Cashcavalu? Te fura tilharii ziua in amiaza mare! Asta-i orasul lui Sulomon, nu-i asa?

  RăspundețiȘtergere
 34. Atentie!!! Invazie de capuse! Rog respectuos pe administratorul blogului sa ia masurile profilactice care se impun, avind in vedere ca pe-acilea se tot foiesc maimuce, chigri si curdelei. Pe astia trebuie dat musai cu Flit sau DDT.

  RăspundețiȘtergere
 35. Da mai du-te-n pizda ma-ti si tu si cine te aproba.Spurcatul dracului.

  RăspundețiȘtergere
 36. Numai tu vorbesti de dimineata pana seara si spui numai idiotenii,nu vezi ca ai acaparat acest blog si l-ai umplut de scarnaviile tale.
  ai si tu 4 sau 5 cuvinte pe care le tot rotesti intre ele.Mai muta-ti starvul si pe alte bloguri ,javra dracului.Ca acusi sar ideologii la gatul meu ca sunt lipsit de cultura si alti paduchi,dar pe tine te accepta si tocmai prin asta isi dovedesc spoiala de bun simt si aleasa educatie de parca i-ar fi nascut mama lor cu papion la gat si cu codul bunelor maniere in traista cu mamaliga mucegaita.Baieti de baieti ,cizelati la bocanc si care asculta balivernele unui retardat sau ale unui copil fatat la vre-un birt din satul Atarnatei.Vai mama voastra de 'gusteri'.

  RăspundețiȘtergere
 37. Baa pruna, nu te-ai laudat tu ca ai fost pretin cu raposatul Nicusor Ceausescu? Ar trebui sa fii lustrat pe dinti cu peria de sirma flocosule!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite