Google Translate

vineri, 23 noiembrie 2012

DECIZIE nr. 792 din 27 septembrie 2012, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 21 noiembrie 2012


DECIZIE nr. 792 din 27 septembrie 2012
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010
 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 
 
 EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 21 noiembrie 2012

Augustin Zegrean - preşedinte
 Aspazia Cojocaru - judecător
 Acsinte Gaspar - judecător
 Petre Lăzăroiu - judecător
 Mircea Ştefan Minea - judecător
 Iulia Antoanella Motoc - judecător
 Ion Predescu - judecător
 Tudorel Toader - judecător
 Puskas Valentin Zoltan - judecător
 Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent
 
 Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
 
 
 Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Vasile V. Sandu în Dosarul nr. 6.049/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 671D/2012.
 La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

    Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că art. 8 lit. b) şi c) din Legea nr. 119/2010 instituie o diferenţă de tratament juridic între persoanele care au desfăşurat munca în "condiţii speciale" şi cele care au desfăşurat munca "în alte condiţii", astfel că nu se poate susţine existenţa unui tratament unitar pentru persoane aflate în situaţii obiectiv diferite.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
 Prin Încheierea din 7 martie 2011, pronunţată în Dosarul nr. 6.049/40/2011, Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

    Excepţia a fost ridicată de Vasile V. Sandu cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de revizuire a pensiei de serviciu.

    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că textul de lege criticat este discriminatoriu, întrucât nu prevede un tratament diferenţiat pentru persoanele care au desfăşurat activitatea "în alte condiţii de muncă". În acest sens, arată că aceste persoane au desfăşurat munca în condiţii cu un grad de risc superior celui atribuit grupei "condiţii speciale", astfel că beneficiul majorării punctajelor lunare realizate în perioadele respective ar fi trebuit să fie diferit, iar nu identic.

    Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată, întrucât între persoanele care au lucrat în "condiţii speciale" şi cele care au lucrat "alte condiţii" există o diferenţă de tratament instituită însă nu prin dispoziţiile art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010, ci prin prevederile art.8 lit. b) şi c) din aceeaşi lege.

    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992,
reţine următoarele:

    Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, dispoziţii potrivit cărora:

"Beneficiarii pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează: [...] c) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în alte condiţii de muncă, potrivit legii."

    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că textul de lege criticat este contrar următoarelor prevederi din Constituţie : art. 15 alin. (1) prin care se arată că "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea." şi art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor.


    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 119/2010 instituie beneficiul majorării punctajelor lunare realizate de militari, poliţişti şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor în perioadele în care au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite, speciale, respectiv în grupa I sau a II-a de muncă, ori în "alte condiţii", aşa cum sunt acestea reglementate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 din 8 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare.

    Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, "Locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei, în sensul prezentei hotărâri, se definesc după cum urmează:

    a) locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite sunt cele care implică existenţa unor factori de risc generaţi de specificul activităţii militare, cu repercusiuni asupra sănătăţii şi/sau capacităţii de acţiune a cadrelor militare;
 b) locurile de muncă şi activităţile cu condiţii speciale sunt cele care implică existenţa unor factori de risc ridicat, generaţi de specificul activităţii militare, cu repercusiuni grave şi ireversibile asupra sănătăţii şi/sau capacităţii de acţiune a cadrelor militare;
 c) locurile de muncă şi activităţile cu alte condiţii sunt cele care implică pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a vieţii ori de pierdere a libertăţii - captivitate, terorism, răpiri, luări ca ostateci ori alte asemenea situaţii - şi pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protecţie."

    Art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 conţine o clasificare asemănătoare.

    Curtea reţine, aşadar, că între categoriile de locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, speciale şi cele încadrate în "alte condiţii" există o deosebire dată de gradul diferit de risc pentru sănătate şi nivelul de solicitare al celui care desfăşoară astfel de activităţi.

    Această deosebire a reprezentat temeiul criticii formulate de autorul excepţiei care a considerat că situaţiile obiectiv diferite trebuie să determine sub toate aspectele un tratament juridic diferenţiat, în caz contrar fiind discriminat din perspectiva obţinerii unor drepturi echivalente condiţiilor mai solicitante în care a desfăşurat activitatea profesională.

    Faţă de această critică, Curtea reţine, în acord cu cele statuate în jurisprudenţa sa, că principiul egalităţii în drepturi presupune instituirea unui tratament juridic uniform pentru persoane aflate în situaţii similare. Existenţa unor situaţii obiectiv diferite justifică şi chiar impune în anumite cazuri instituirea unui tratament diferenţiat, în deplin acord cu principiul constituţional amintit. În sensul celor arătate este şi Decizia nr. 648 din 19 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 8 august 2012.

    În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 119/2010, Curtea observă că acestea creează o diferenţă de tratament juridic doar între persoanele care au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite şi speciale de muncă, dar instituie o reglementare identică pentru cei care au desfăşurat activitatea în condiţii speciale şi în "alte condiţii". Cu toate acestea, dispoziţiile art. 8 din aceeaşi lege stabilesc beneficiul acordării unor perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu în mod diferenţiat pentru cele 3 categorii de activităţi, astfel:

 "a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă [...]".

    Prin urmare, condiţiile de calcul al pensiilor militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor sunt diferite după cum aceştia au lucrat în condiţii deosebite, speciale ori în "alte condiţii", reflectând diferenţele obiective în care aceste persoane au desfăşurat activitatea, astfel încât criticile de neconstituţionalitate invocate de autorul excepţiei sunt lipsite de temei.

 Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
 DECIDE:
 Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Vasile V. Sandu în Dosarul nr. 6.049/40/2011 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă.
Definitivă şi general obligatorie.
 Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 septembrie 2012.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
 AUGUSTIN ZEGREAN
 Magistrat-asistent,
 Patricia Marilena Ionea
===============================
=================

 
Se retine in categoria:
Premiul cel mare 
"Citesc si comentez Romania Megalitica" 
 
 

"Buey ! A'nebunit Papa Benedict al coispelea !

Intrati pe Megalitica ! Mosneagul a scris o carte, cica numa intr-un milion (!) de exemplare, pentru inceput, unde zice ca Hristos nu s-a nascut cand a inceput calendarul asta pe care-l avem, ci mai inainte !
Asa ca, s-a dus in pizda ma-si tot calendarul !
Cica nici macar de Craciun nu s-a nascut !

Buey, sa-mi trag epiderma de pe puta, daca nu s-a tampit mosneagul ! 
Asta-si fute singur suturi in cur !

Buey, mai tinem anul asta, sau nu, Craciunul pe 25 Decembrie ?

Maine- poimaine parca vad ca ma cheama pe la primarie, sa-mi refaca si actele de stare civila: adica nu m-am nascut in decembrie ci in iunie, m-am insurat in august si nu in februarie si, de fapt, sunt mort de cativa ani si-mi da si certificatul de deces, pentru confirmare, ca nu se stie la ce-mi trebuie..."
==================

Pentru conformitate,
Admin, Romania Megalitica
Click here:
http://romaniamegalitica.blogspot.ro/2012/11/iisus-un-subiect-tot-mai-controversat.html

 =====================================

114 comentarii:

 1. Pentru ratoii de apa sarata Ac se acorda NUMAI PE PERIOADA TRAVERSARII SAU STATIONARII CU COPAIA IN PACIFIC !!

  RăspundețiȘtergere
 2. Stelian P. says:

  Tot nu inteleg ce este murdar aici. Asta e legea si interpetarea ei cred ca este corecta. Afectati sunt cei care nu reusesc fara aceste sporuri sa aibe cei 20 de ani minimali si nu vad de ce isi permit sa-i jigneasca pe cei care emit decizii impotriva lor. Dupa 3 ani de lupte in care nici instantele interne si nici cele externe nu va dau dreptate, nu credeti ca murdaria trebuie cautata altundeva si nu la instante ?

  RăspundețiȘtergere
 3. Karadenize , ti-am spus la articolul anterior :
  "Karadenize , pe baietii de aici ii doare in cur de treburi asa de complicate . Crezi ca curdelonul este in stare sa inteleaga explicatia pe care ai dat-o pe infomondo steli p-ulii ... Consumi degeaba spatiul de memorie al serverului cu astfel de incercari de aducere la realitate ...
  Aici altele sint preocuparile ... care-i mai porcos in a spune nimic ..."


  Singurul raspuns a fost :

  " Anonim23 noiembrie 2012, 15:57

  sa nune sugi -ULA "

  Ce ti se spune aici , vezi si singur !...

  Baietii si-au adus in ajutor pe steli p-ul ala , care-i mai tare in gura ... ca sa para ca si ei stiu despre ce este vorba ...

  Baiatul cu:
  "Pentru ratoii de apa sarata Ac se acorda NUMAI PE PERIOADA TRAVERSARII SAU STATIONARII CU COPAIA IN PACIFIC !!" este cetzarushul care nu mai inceta sa te tot perieze atunci cind credea el ca esti pentru L.119 . Acum si-a dat seama ca ai idei si intelegi problemele si a inceput sa se comporte asa cui ii este felul si cit il duce pe el mintea ...  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Bey anonimule,
   Esti un dobitoc!
   Nimic nu stii, nimic nu intelegi!
   Doar de criticat... nu ai greturi!

   Ștergere
  2. Corect!
   Ii administram dobitocului, portii duble de ALUPIGUS!
   Daca nu tine, nu se indreapta, ii pregatim si administram "camesoiul"!

   Ștergere
  3. Buey, stiti ce constatez IO?
   IO vede ca unii, este atata de dobitoci, incat oricine, de oriunde ar fi,chiar si INSTANTE interne, internationale, indiferent ce le-ar spune, ar decide, daca NU este precum vor muschii lor, apai atunci NU ESTE BUN! Buey, astia e tare, tare incuieti la minte! Apai ... IO le zic doar ase: sa astepte, sa li se faca LOR, dreptatea LOR! Aia in care cred ei si neamu lor!

   Ștergere
  4. Astora de mai sus (17: 12 + 17:16) multa muie, iar de au gretzuri sa serveasca si-o lamuie!
   Buey prostovanilor, de aia a ajuns tara asta cum a ajuns! Toate putorile ca voi care au bucile kurului lustruite de scaun, suge-mi-ati drobul si care nu au putut avansa in cariera din cauza prostiei cronice cu care au fost dotati de natura, se apuca sa vorneasca. Pai baa pulelor-in frunte cu piticul porno zis mucea-maimucea din TM, voi va comparati cu aia de-au fost scafandri, pirotehnisti sau piloti? Adica kktul asta de Curtea pulii "judeca" corect, pune-v-as sula pe piept?

   Ștergere
  5. SI oPIERDERE DE _1200lei

   Ștergere
 4. Facem o Curte doar pentru ei ! Sa le mai dea si dreptate din an in paste !

  RăspundețiȘtergere
 5. buyey ! asta cu Pacificul ii tare si mi-a placut ! se retine pentru premiere !!!

  RăspundețiȘtergere
 6. Ala de la 17,30!Mai scrie bre, ca scrii al dreaku de bine.

  RăspundețiȘtergere
 7. PAI SI PENTRU EI,CUM DE II POSIBIL SA AIBA PENSIE DE SERVICIU?
  JEGOSII DRAQ,DUPA CE CA NE-AU FURAT PENSIILE DE SERVICIU,NICI NU MAI VOR SA NI LE DEA INAPOI.

  RăspundețiȘtergere
 8. Czare fereste-te in seara asta mine ca mi-s obosit si nervos si s-ar putea sa ti-o trag in dos! Mi-s obosit de muncit, nu ca tine odihnit de cita sul-ai belit! Toata ziua stai pe NET si belesti sula incet...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ai muncit in pierdere ca bulgarul ??!!

   Ștergere
 9. De acord ! Muie cu lopata , buei !
  Habar n-am despre ce e vorba in text, insa daca-i de-o muie, atunci ma bag, buey !
  Numa spuneti-mi cui sa i-o dau, ca nush de cine sa ma iau !
  Sa dea dreaq, toti e "Anonimi" acusica !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. PMT,
   Este chiar interesant!
   Merita sa incerci sa vezi cu ochii tai!
   Asta pen'ca e unii, care nu crede in nimica!
   Nu au crezut ce le-a spus CEDO, acu nu vor sa vaza ce zice CC!
   Iar apoi, sa ne spui tu noua, la ce concluzii ajungi!

   Ștergere
  2. Baa, ca tot esti tu curios... si nu stiai de ce-a murit maimuca. Io mi-s unul de mai sus, iar pe frac-miu cel mic din TM il bat si-l fut ca masina de cusut (Singer). Mai intai cu saciz il decapez, cu freza de floci la buci il frezez, dupa aia il lucrez, iar de-o avea fisuri anale, dupa aia-l surfilez! Ai inteles "frumosule"?

   Ștergere
  3. Buey, nu stau eu sa citesc ditamai textu' unor handicapati ! Ca asa am inteles ca Zgaiban ala, cu ochelarii cat curul de la sifoane, este handicapat, cu acte in regula ! Si daca ala e seful, iar sefu'e handi, in rest nu ma mai intereseaza ! Cum e sefu-i si pistolul !
   Mie spuneti-mi cui sa-i dau muie, acuma cat am chef ! Lu' Doggy ?

   Ștergere
  4. Nu mei, lu' Czar$Curlionu beufonul!

   Ștergere
  5. Buey, da astia nu e d-ai nostri ? Lighioane ? Sau nu conteaza !
   Eo credeam ca ceva Lupulus 10 intercraci, Mos Alecu, Nea cashu....
   Da daca-i p'asea, le dau si lor ceva, da' numa sa se bage intai!

   Ștergere
  6. Bai PMT da-i dracului ca s-o tampit Anonimii ! Io zic sa-i calmam cu ceva muYie in pas alergator !!Slinder

   Ștergere
  7. Ba uratule !!Vorbeste frumos in public sau urca in COPAC ! Czar

   Ștergere
 10. Gourkha says: Hai tot prostul pe laba ..proxenetului!!

  Am descoperit o faza legata de un fost jurist militar devenit avocati peste noapte de m-a pus pe ganduri intruvat era sa merg pe mana lui si eu. In Bucuresti, pierde toate procesele. Iar cei din VL si AG le castigam si pe L. 119/2010 si pe OUG 1/2011 pe banda rulanta. Sunt si exceptii, adica unii si pierd, desi instantele sunt aceleasi, deci nu judecatorii sunt mereu de vina, ci si aparatorii. Seara buna, ple

  RăspundețiȘtergere
 11. Tocmai ce-am citit pe padina principala a SCMD "Informarea de la intalnirea de la Timisoara cu ministrul Apararii Nationale "!
  O labareala gen Dobritoiu-Mincinoiu !
  Numai idiotenii de prostit copiii !
  Cica se analizeaza 3 (!) variante de ordonanta, ca urmeaza sa se ia avizurili, ca seva si seva...
  Imediat dupa vot se rezolva absolut TOTUL, numa sa-i votam !
  Minciuni gen Bret-Frezo Mincinosu' !
  Apropo, cati din cei "aproximativ 200" din sala, care de fapt sunt fro 55-56, sunt de la ANCMR ?
  Cred ca vreo 4, trimisi in "recunoastere", pentru ca, ministrul lor, si acuma, e tot izmanarul !

  RăspundețiȘtergere
 12. Doamne feri !

  Eote frate cu ce se ocupa Doggy :

  "Comunicat al Presedintelui SCMD
  Anuntam oficial ca, in baza adunarilor de constituire tinute statutar, in prezenta delegatului membrilor fondatori, in zilele de 9 si 10 noiembrie a.c. s-au intemeiat filialele SCMD:

  Filiala 1 Chisinau
  Filiala 1 Orhei
  Noile filiale grupeaza veterani din razboiul nistrean (1990-1992), distinsi in luptele pentru apararea libertatii, demnitatii si dreptului la existenta, in conformitate cu legislatia europeana a romanilor rasariteni."

  Buey, astia sunt ceva gen ArMUYA-International a lu' maimucea !

  Gata, i-a prostit si pe moldoveni ! Au pus prostovanii botul la o cotizatie !

  RăspundețiȘtergere
 13. Buey ! A'nebunit Papa Benedict al coispelea !

  Intrati pe Megalitica ! Mosneagul a scris o carte, cica numa intr-un milion (!) de exemplare, pentru inceput, unde zice ca Hristos nu s-a nascut cand a inceput calendarul asta pe care-l avem, ci mai inainte !
  Asa ca, s-a dus in pizda ma-si tot calendarul !
  Cica nici macar de Craciun nu s-a nascut !

  Buey, sa-mi trag epiderma de pe puta, daca nu s-a tampit mosneagul ! Asta-si fute singur suturi in cur !

  Buey, mai tinem anul asta, sau nu, Craciunul pe 25 Decembrie ?

  Maine- poimaine parca vad ca ma cheama pe la primarie, sa-mi refaca si actele de stare civila: adica nu m-am nascut in decembrie ci in iunie, m-am insurat in august si nu in februarie si, de fapt, sunt mort de cativa ani si-mi da si certificatul de deces, pentru confirmare, ca nu se stie la ce-mi trebuie...

  RăspundețiȘtergere
 14. Da au pus botu! Baaa da si cand si-or da seama moldovenii de smechereala nici dreak nu-l mai scapa pe doghi.aia cand se supara e nashpa.io lu doghi pot sa-i spun doar atat.Sa-l fereasca Dumnezeu de moldovenii suparati.gata doghi "a pus-o" in 5-6 luni o sa fuga prin tara cu flacara la cur ...hi,hi

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nea Corleone,
   M-ai dat gata!
   Il si vad cu ochii mintii pe buldogu de Dogy ... si dai si fuge... moldovenii... nu si nu! Il vor prins, nu se lasa ei cu una cu doua.... Buey, e tare, tare de tot! Sa videm ce va iesi!

   Ștergere
 15. Curdeloane da fuga si adu-ti prostiile postate azi la articolul de ieri ...
  De timpit ce esti nici n-ai ocsevat ca articolul de vineri a disparut o perioada de timp , si ti-ai scris idioteniile la articolul de miercuri ...

  RăspundețiȘtergere
 16. Ba am vazut de acum doua ore prostule....dar de ce sa ma interesez pt toti dobitocii....esti si tu un fel de "petrache",un fel de cacat care se da important,adica ....un cacat!!

  RăspundețiȘtergere
 17. ..adevarul este ca n-am "ocsevat"
  bai pula vezi unde ai tastele....sau esti mai betiv ca mine....hac,hac,

  RăspundețiȘtergere
 18. si apropo, ca vad ca esti deranjat!!Hai sa iti zic una de bineee!!
  Sa-i sugi pula lu dogaru' si nu uita cotizatia dupa ce iti da muia.Pofta mare!!

  RăspundețiȘtergere
 19. Muei, suntem dusi! Adica pierduti pentru cei vii.
  Nea Coaielemele, lanseaza o lacramatie catre Tara Udrei.

  NOI VREM SA NE UNIM CU TARA!

  Muei, fiecare pe partea lui. Si cine ajunge din Bucuresti primul la Dunare sa fie declarat cistigator al alegerilor parlamentare.

  Udrea inalta o cruce in comuna Ion Creanga! Te caci pe tine de ris cind vrei sa ajungi acolo. Podul ,,comunist'' a tot fost lovit de stihii si nu mai poate fi folosit.
  Face ,,blonda'' podu'?! La Cotroceni?

  RăspundețiȘtergere
 20. Esec la negocierile pentru bugetul UE.
  ===================
  Summitul Consiliului European dedicat bugetului pe 2014-2020 al UE s-a incheiat fara a se ajunge la un acord – cert este ca bugetul va fi redus cu 100 miliarde de euro fata de propunerea initiala. Presedintele Traian Basescu a anuntat vineri seara ce a obtinut Romania la acest summit.

  Proiect prezentat de presedintele Herman Van Rompuy pornea de la un buget de 973 de miliarde de euro. Articolul 45 din prima propunere Van Rompuy, care lega fondurile viitoare pentru Romania de performanta slaba din prezent, a fost eliminat. Premierul britanic David Cameron a declarat, la Bruxelles, ca este inacceptabila orice crestere a bugetului UE intr-o perioada de austeritate si a insistat indeosebi pe reducerea cheltuielilor administrative si de personal la nivelul institutiilor: “Nu putem creste bugetul UE cand facem reduceri acasa”.

  Impas la gasirea solutiilor pentru reducerea a inca 30 miliarde de euro din bugetul UE

  “Macar acum stim precis un lucru: reducerea va fi de o suta de miliarde. Pana in prezent s-au gasit niste solutii niste solutii mai mult sau mai putin acceptate pentru reducerea a cel putin 70 miliarde, urmeaza solutii pentru alte 30 de miliarde”, a precizat Traian Basescu. Negocierile privind viitorul buget al UE se vor relua, probabil, in ianuarie-februarie 2013. Presedintele a precizat, punctual, care sunt rezultatele pozitive pentru Romania:

  - Pentru exercitiul bugetar 2014-2020 al UE, agricultorii romani vor avea la plati directe o crestere graduala de cel putin 5 miliarde de euro.
  – Obiectivul a fost relaxarea conditiilor de accesare.
  – Cofinantarea proiectelor am reusit sa o readucem de la 75% la 85%. TVA eligibila si cofinantare de 85% inseamna pentru bugetul anual al Romaniei intre 2,2 si pana la 2,4 miliarde de euro anual. TVA eligibil ajuta foarte mult agentii economici pentru ca nu mai au o cheltuiala cu TVA si acest TVA vine in bugetul de stat. S-a acceptat si o prefinantare de 4%, deci acele plati in avans. Imi propun sa ajungem macar la 7% prefinantari, ceea ce ar fi extrem de important.
  – Daca ramane in acord cu institutiile financiare, am introdus deja top-up-ul, inca 10% finantare UE, ajungem la 95% pe proiecte si doar 5% contributie romaneasca.

  RăspundețiȘtergere
 21. Muei,
  Basinescu sa mearga la culcare intii. Cind s-o trezi vom fi aflat ce si cui.
  Asta bate oricum cimpurile in crucus!

  RăspundețiȘtergere
 22. Buna dimineatza!

  http://www.youtube.com/embed/xWMkOwq2qIU?rel=0

  RăspundețiȘtergere
 23. No,bună dimineața poPULIMII!
  Spor s-aveți la muyificat, ca armyia s-a schimbat.
  O fi observat primata ca rimează cu ..privata.
  S-auzim de bine,o zi faină tuturor din ZooLand si NOO!

  RăspundețiȘtergere
 24. Neveu01
  Toti militarii APV-isti facuti inainte de 1989 sunteti o adunatura de slugi ale unui regim totalitar iar ploaia nu reusea sa va spele pacatele de a face propaganda comunista in randurile soldatilor in termen.
  Stateati in ploaie si-n vant pentru ca va placeau soldele grase iar femeile voastre va inselau cu subofiterii si cu curierii care va aduceau plocoanele acasa.
  Vai de mama voastra, oameni fara coloana si fara bun simt...
  Mai bine incehideti gura aia de tolomaci megalomani.
  N-ati facut nimic altceva decat sa slugarie un regim de cacat, atat, nimic mai mult.
  Va stiu atat de bine ca mi-e si sila cand va aud plangandu-va ca niste babe.
  Nici macar nu meritati sa fi iesit la pensie la 50 de ani, varsta la care altii muncesc din greu sa-si castige existenta in vreme ce voi cersiti bani de la un regim care v-a dat peste cap comunismul ce va facuse mari "domni" cu muieri tinute acasa si prin coafor sau prin magazinele de lux.
  Sa va fie rusine, panaite:(((

  Exista doar cativa fosti militari care merita respect; sunt numarati pe degete,

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. CINE RASPUNDE >>SOCIETATII CIVILE>>>AU NU_I CORAJ??!!

   Ștergere
  2. @24 noiembrie 2012, 10:53
   da tu cu ce te droghezi? cu prenadez?
   Ratatule!!singura pensie pe care o vei primi va fi o muie de la mine,boschetule!

   Ștergere
  3. erata: pensia va fi "canci" muia este bonus.

   Ștergere
 25. Stelian P. says:
  @Gourkha
  Ti-am facut pe plac si ce am aflat ? Dupa aproape 2 ani de lupte grele ai obtinut anularea deciziei nr. 81904/01.01.2011 si a deciziei nr. 13599/21.04.2011 a Comisiei de contestaţii a MApN. Practic, si mai pe intelesul tuturor, ai aflat dupa 2 ani de plata a cotizatiei la sindicat, dupa plata avocatului (cit este onorariul de succes ?), dupa zeci de ore pierdute in instanta, dupa fluieratul pe timpul Imnului etc., etc., ca decizia din ianuarie 2011 era legala in momentul respectiv, deoarece tu nu ai trimis adeverintele de venituri, dar in acest moment este nula deoarece intre timp a aparut o alta lege si nu mai trebuie sa trimiti nicio adeverinta. (idem si pentru decizia Comisiei de contestatii) Succes !
  De succesul asta se bucura si cei care au citit (pe gratis) OG-1/2011. Apropo, MApN nu a declarat recurs ? Pacat.
  Urmeaza pasul 1Q (sau Z, ca nu ma descurc cu terminologia juridica a doamnei Monica). Dupa inca 2-3 ani de procese (si bani dati altora) ai sa afli in sfirsit (oare ?) ca legea este constitutionala, ca nu a actionat retroactiv, ca valoarea pensiei nu este un drept cistigat si multe,multe altele pe care le puteai afla mult mai ieftin.
  In sfirsit, pe procesul (nu stiu pasul) cu OG-1 vad, vai !, ca “Pune în vedere apărătorului contestatorilor, ca la următorul termen de judecată să indice şi temeiul legal pt. cererea de suspendare a deciziei de revizuire….” E de ris.
  Urmeaza CEDO ?
  Curat murdar, vorba unui coleg de po

  RăspundețiȘtergere
 26. Marlon Juvet says:
  Noiembrie 24, 2012 at 10:20 am
  Ce tot mâncaţi căcat ăştia ca stelică şi alţii de aceeaşi culoare cu fluieratul în timpul imnului? Care e problema, imnul ăsta e ceva precum vacile sacre la indieni, care e chestia Încă o dată, un neica nimeni în drum care a descris aici aici cum a participat el la angajări pe alese, vine acum şi se dă mare Guru al românismului vadimist de tarabă. Du-te în mă-ta de securist şi citeşte decizia Curţii Supreme a Statelor Unite, referitoare la modalitatea lor de a protesta prin arderea drapelului american.

  Reply
  Stelian P. says:
  Noiembrie 24, 2012 at 10:39 am
  Du-te si tu (……) si poate acolo o sa afli ca Decizia Curtii Supreme a SUA se aplica acolo, nu la noi.

  Reply
  Stelian P. says:
  Noiembrie 24, 2012 at 10:45 am
  Te lasa balamalele, luptator micut si furios ? Un dus rece ti-ar prinde bine, daca la argumente nu te ajuta creierasul.

  Reply

  RăspundețiȘtergere
 27. BESTIAL: Antonescu DOARME ÎN PICIOARE. Camerele l-au surprins dormind pe discursul lui Ponta VIDEO

  Prezenți la Iași, la o tăiere de panglică electorală, Crin Antonescu a ațipit în timp ce Victor Ponta revărsa un râu de promisiuni. Despre liderul PNL se știa că doarme până la prânz, dar nu s-a crezut până acum că nu se mai scoală deloc.

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/bestial-antonescu-doarme-in-picioare-camerele-l-au-surprins-dormind-pe-discursul-lui-pon-1012683.html  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu-i nimica "BESTIAL" ! Asta doarme de cand s-a nascut, pe unde apuca, iar toata lumea stie lucrul acesta ! Apoi, nicidecum nu "doarme in picioare", ci a atipit, fiind cu curul pe un scaun ! E o diferenta esentiala ! Dar, ziaristul pulii a zis ca-i smeker daca foloseste ceva expresii de astea stilistice si... hap fekala ! A-nghitit-o ! Iar tembelii, hop si ei cu pusul botului, la fekala !

   Ștergere
 28. Demential!!? Ai vrea sa doarma cind bate cimpul dictachiorul?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ar fi greu. Mai intii ar trebui sa se trezeasca.

   Ștergere
  2. ARD-ei in kour pe Kakarai sa se trezeasca ! De luat la p[ula tot o sa va ia -chiar si in somn!!

   Ștergere
  3. ,,Trecut de căcat am avut, prezent de căcat avem, bine ca nu avem viitor...''

   Ștergere
 29. Alegeri 9 Decembrie. VOTATI USL

  Reproșul premierului: „Aici nu sunteți la Parlament, să lipsiți tot timpul, domnule!” VIDEO

  UPDATE 13.40: Tele M, televiziunea ieșeană care a difuzat imaginile cu Crin Antonescu picotind în spatele scenei pe care Victor Ponta vorbea alegătorilor, a difuzat noi imagini care surprind momentul în care premierul îi spune colegului său de alianță: „Aici nu sunteți la Parlament, să lipsiți tot timpul, domnule!”.
  Reproșul a venit în momentul în care cei doi se îndreptau spre prezidiu. Victor Ponta îl așteptase timp îndelungat pe Crin Antonescu, după ce liderul PNL nici nu venise dimineață, la tăiarea de panglică a unui tronson din Șoseaua de Centură a Iașiului. Șeful PNL a venit doar la întâlnirea electorală, dar și acolo a întârziat, în stilul său consacrat.

  http://www.evz.ro/detalii/stiri/bestial-antonescu-doarme-in-picioare-camerele-l-au-surprins-dormind-pe-discursul-lui-pon-1012683.html  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Iar ? Mai avem lindiku' asta si la 12:33 !
   Bestial era ceva de genul "Crin s-a trezit sa vada daca mai doarme" ! Ca ala care, dupa ce a stins lumina, a aprins-o din nou, sa vada daca s-a stins !

   Ștergere
 30. `Mnaziua la ZOO+9!
  PMT-ule, nu-ti mai face griji in legatura cu Craciunul pe 25!
  Pe 21 dec. vin mayasii si ne dau cu calendarul la bibilica.
  In concluzie, alde Cezar sa se bucure de cele sculate cat mai pot . Haide pa si pu` la toti!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Buei, ca ai dreptate ! Fi-vom dusi deja, la cele vesnice !
   Bine macar ca apucam sa serbam 3 ani de la infiintarea blogului de mh, pe 8 decembrie !

   Ștergere
 31. NASHPARLELI de la Timisoara, cu ocazia vizitei de partid a lu' Dobritoiu-Minciunoiu' !

  Ia,ia:

  "În continuare, am prezentat Domnului Ministru o situaţie greu de înţeles, când acum, în plină campaniei electorală, Casa de Pensii a MApN trimite noi decizii de pensionare unor rezervişti cărora la reevaluare pensiile le-au fost mărite, iar acum li se reduc pritr-o re-reevaluare (un exemplu era în sală!). În aceste condiţii, se creează o nouă categorie de nemulţumiţi şi se generează o atitudine de neîncredere în conducerea unor sectoare din Armată, care în loc să analizeze şi să răspundă contestaţiilor documentate ale celor cu pensiile diminuate, execută o altă activitate cu un caracter îndoielnic.Domnia Sa şi-a exprimat încrederea în activitatea şefului Casei de Pensii, dar va verifica informaţia.

  Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD,
  Col(r) Radu AROMÂNESEI"

  Cum vine asta ? Ca eu nu inteleg !
  Singura explicatie ar fi ca, labagiul ala este mereu nemultumit si tot contesta datele din anexele la decizia de pensionare, cu veniturile obtinute, iar Casa de pensii i-a tras o muie ca sa-l invete minte !
  Ori daca s-a inceput o re-reevaluare, asa pe sestake, cam cate 20-30 de bosorogi pe fiecare judet, ca sa nu se bage de seama, e nashpa !

  Nu-i exclus !
  Cine dracu mai poate stapani fenomenul asta cu pensiile ?! Pulea !
  Pana mai ieri toti erau dati in judecata: si oprea si madam lupu, si sefii cemejeurilor, toti frate !
  Acusica, i-a dus mintea sa resubordoneze casa de pensii de la curvistina aia de lupu, la departamentul pentru relatii fel de fel si dezinformare publica !
  Auzi, cica departamentul ala se ocupa de "Calitatea vietii personalului" ! Se ocupa de o pula ! Mai au si o directie de resort, care arde gazul de pomana, in timp ce unitatile din teritoriu se zbat, LA PROPRIU, in saracie, mizerie si neajunsuri !

  Noroc cu Bret-Frezo care "si-a exprimat increderea" in casa de pensii ! Acuma pot sa dorm linistit !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: acuma, ca sa nu fiu ipocrit, rolul Directiei cresterii calitatii vietii personalului" se vede foarte bine, in pozele din postarea anterioara !
   Ati vazut ce calitatea vietii au generalii aia care dorm ! Moaaamaaa-moaaama !

   Ștergere
 32. Ca tot mi-am adus aminte de ghiortzanii aia de instelati, care dorm ca nesimtitii pe ei: va dati seama, sau daca nu macar inchipuiti-va, daca umflatii dreaq de imbacsiti dorm ca niste nesimtiti, la o activitate de un asemenea nivel, oare cum isi petrec ei timpul in birourile personale, cu aghiotanti si secretariat la intrare, ca sa nu-i deranjeze nimenea ?
  Daca dorm ei gheneralii pe ei in fata comandantului suprem, pai inseamna ca in zilele de program normal dorm non-stop ! Doar daca-i mai derenjeaza tilifoanili din cand in cand !
  Nu degeaba au cate 137 de kile, iar ceafa cat un butoias de muraturi !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca asa e ,asa e....te-n guritza PMT cata dreptate ai(aia cu guritza face parte din spectacolul de prost gust,nu o lua un seama)
   Io muie ii dau doar lu' RH+ si in lipsa ma multumesc si cu "petrache"
   pentru alde cashu' e asa de plictiseala

   Ștergere
 33. Gheorlaul de general musai sa aiba AC de munca!
  Pai ia ganditi-va ce efort depune sa miste sacul de KKT.
  Si parca voi n-ati sti ce chinuit dormi pe scaun.
  Railor!

  RăspundețiȘtergere
 34. Bine ca s-a cacat pe el Bret-Frezo Mincinoiu', cu noaptea in cap, de i-a facut praf pe toate posturile de teve pe aia care s-au imbetat si s-au caftit, si ei ca oamenii, cu jandarmii !
  Ce mai dadea in ei cu manie proletara, de la ora 6 dimineata, cand pe un post, cand pe altul !
  Acum, cand rade "societatea civila " cu lacrimi cand vede dihaniile alea de generali ai armatii romanesti, nu mai zice nimic ! Ciocu mic, nu ?

  Adica aia care a beutara ca porcii si s-or caftit, is vinovati pana in maduva, iar instelatii care dorm pe ei, la cele 234 de kile per doua persoane, la o festivitate de top, nu !

  RăspundețiȘtergere
 35. Prostanii de romani flamanzi si idioti au ajuns sa haleasca toate cacaturile "pregatite" pentru cartea recoardelor !
  Astazi, la Timisoara, flamanzii vestului au halit o omleta uriasa, in care s-au pus fro jde sute de oua imputite, cu termenul de garantie depasit de cand haul !
  O prostanca de "gospodina" mai era si entuziasmata, pana sa-i dea orgasmul pe nas, ca ea n-a mai mancat asa ceva de bun !

  Ca fapt diversificat, am vazut si cand se pregatea cea mai mare ciulama, iar "bucatarul" a tras o flegma in ceaun, ca sa nu se lipeasca bunataturile ! Si ce mai haleau miticii !
  Si la cea mai mare tocanita am fost atent, ca sa vad cate kile de transpiratie curge in oala, de pe moaca "bucatarilor" ! Toata lumea se plangea ca este un pic sarat !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Popor de cacanari, hoti si betivani ! Fiii tarfelor lui Burepizda, impulite la greu de scursurile imperiului roman, trimise sa "colonizeze Dacia " ! Asta suntem si vom fi, in vecii vecilor ! Amin !

   Ștergere
 36. Eote frate smekeii, de-ti dau lacrimile !
  Iaca, exact acu 2 ani, ce duios mai erea prin CDul SCMDeului de atunci !

  Ia:

  "22.11.2010
  Scrisoare deschisa poetului Marian Ilie

  Cum poti, draga Mariane, sa crezi toata aceasta mizerie legata de presupusele fraude ?

  Dac-as vrea sa "pun botul" chiar m-as preta la niste firfirici, cand am avut oferte grase si chiar in acest moment sunt imbiat cu "integrari" mai mult decat spectaculoase?

  Chiar n-a contat ce-am facut noi - Eu si Mircea - nu doar ca oameni de lupta, de cateva decenii, in carti, la "Pro Patria", la TVRM, in presa scrisa si, in ultimul an, in Sindicatul acesta pe care daca nu-l moseam noi, un grup de fondatori, NU-L INVENTA NICIUNUL DINTRE ACEIA CARORA AZI LE CURG BALELE CA SA-L PREIA SI SA-L FOLOSEASCA IN BINECUNOSCUTUL STIL TICALOS ROMANESC?

  Chiar nu conteaza faptul ca pana l-am pus pe picioare AM CHELTUIT MAI MULTE ZECI DE MILIOANE de lei (vechi, da) DIN BANII DE FAMILIE, eu fiind mai mult decat sarac in raport cu marile probleme pe care le am ?

  Chiar nu conteaza ca pentru a realiza din nimic imaginea cauzei noastre - n-avem nici un sprijin de nicaierea ! - a trebuit sa invit prin “locatii placute“, sa le zicem de lux, in Bucuresti si in afara, fel de fel de "relatii utile", cat nu mi-am invitat nevasta in ultimii 30 de ani?

  Chiar nu conteaza ca, pentru a lovi in hienele astea, PUBLIC, NU LA COLT DE PARC SAU LA INTRARE DE COMALIMENT, EU SI MIRCEA
  NE-AM FACUT DUSMANI CAT PENTRU SAPTE VIETI?

  Chiar nu conteaza ca sunt urmarit, ascultat, ca intru la mine pe ulita, seara, cu frica si ca mi-au umblat "demonstrativ" la masina, ca sa "ma prind", smulgandu-mi pe jumatate radioul si turnand pe podea, la sofer, niste benzina d-aia puturoasa, cu care se da foc (te rog sa ma crezi ca nu delirez, am mare experianta si in trecut am mai fost "lovit" cu o "cafea" care m-a facut leguma vreo doua luni)?


  Cu sinceritate, inca prietenul tau,
  Valeriu Pricina."

  Buey, sa-mi bag pula ce de conspiratii mai iereau pe vremuri !

  Da' chestia cu nevasta nescoasa la muie in ultimii 30 de ani, pentru ca a avut "alte relatii utile", este cea mai cul !

  Rau e sa fii bou ! Mi s-a intamplat si mie !
  Acusica am noroc cu baba, care nu ma mai lasa sa ma destrabalez !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Acu-i acu!ce te asteptai daca sapi in cacat?.Sa dai de alt cacat, nu?
   Crezi ca gaseai f'un diamant?Iote l-ai gasit.Ai vreo PRICINA cu mine?

   Ștergere
  2. PETRACHE zice"Culcat. Drepti In formatie mars, jigodie inculta economic. Pe loc repaus, Rupeti rindurile si adunarea la biblioteca sau in birou la contabilul sef ca sa-ti dea informatia ca tu toata viata ai fost un intretinut din bani publici in timp ce eu mi-am platit toata durata scolarizarii compusa din liceu de specialitate cu durata de cinci ani la zi (liceu de specialitate unic in judet pe vremea respectiva si care la absolvire iti acorda diploma de tehnician,ctc-ist)plus cinci ani de facultate la zi dupa ce am trecut un an si patru luni prin mina unor imbecili betivani si oameni de nimic din armata. De la 14 ani mai mucianflenc m-am gospodarit in internatul scolii impreuna cu alti colegi realizati pe parcurs profesional si familial,cu raspunderi in economia nationala,sub indrumarea unor pedagogi rutinati care ne furnizau educatie in cadrul unui program zilnic riguros, colegi pe care in nestiinta ta cu minte ingusta de LM-ist si care inca la 40-50 de ani mai facea culcaturi pe platoul de adunare la comanda altui zebzec ii jignesti profund ca de altel toata societatea civila care a trecut prin acest parcurs normal si demn.Si ca sa nu iesi neinstruit de la contabilul sef intreaba cit mai trebuie sa plateasca angajatorul taxe la stat pentru fiecare angajat in parte.Tu habar nu ai ca pe linga taxele care le platesti tu s icu mine din salar,angajatorul mai plateste in paralel un rind de taxe la stat care sunt sufocante.La voi la bugetari se ia din buzunarul drept si se pune in buzunarul sting dupa ce ati mai adaugat ceva din venitul la bugetul statului adus de angajator. Daca statul mai pune o taxa, angajatorul din mediul privat ca sa faca fata platii trebuie sa mai ia din salariul angajatului sau sa il trimita in somaj sau in concediu fara plata . La voi la bugetari nu se intimpla acest fenomen fiindca statul plateste pentru voi fara a va micsora salariile. Cu ce produce sistemul bugetar dar care sunt lucruri indispensabile societatii murim de foame.
   Asa ca inca odata MARS IN FRONT si nu mai vorbi prostii ca te rid vecinii si colegii tai cu scaun la cap. Si sa stii ca sunt destui.

   Ștergere
 37. Aproape de doi magari, VICTOR PONTA si CRIN ANTONESCU:

  „VA INVITAM in data de 24 noiembrie, la ora 15, aproape de Doi Magari (Sala de sport), unde va avea loc lansarea candidatilor USL la alegerile parlamentare din 9 decembrie, cu participarea co-presedintilor USL VICTOR PONTA si CRIN ANTONESCU”

  Invitaţie distribuită de USL Roman

  RăspundețiȘtergere
 38. No,bună dimineața!
  Buey PMT. clocite sunt ouale tale,ale noastre sunt proaspete mereu.
  Nu suntem fomisti si nici nu ne aprindem intr-o isterie generala mozolind niste oase, asta faceti doar voi, sudistii.Așe ca stai liniștit pe curul tău si termină cu provocările, apevist incurabil ce ești.
  Hai,muyie la greu ca v-o trage PeMeTeu!

  RăspundețiȘtergere
 39. Neatza Buna la Zoo + 9! Cezare nu uita de oua ca vazusi ca HOMLETA/SCROBUL va place voua!

  RăspundețiȘtergere
 40. `Mneata la ZOO+9!
  Admin, baga o "carte de oaspeti aniversara a blogului MH" cu capitole separate pentru fiecare categorie de membri (animale, pacienti, ingrijitori gomoshi-astia ar vrea mai degraba de condoleante)!
  N-ar strica si un AMR pe undeva.
  Pa si pu` la toti!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ideea este buna!
   In curand, poate chiar azi, la PAGINI PERSONALE!
   PS:Imi cer scuze, dar am ceva probleme cu sanatatea!
   Acum.... mi-am prajit ochii! Asta e, cand belesti ochii... zi si noapte in ... monitor!

   Ștergere
  2. Nu te lasa domnu cu administratia ! Nu te lasa !
   Si eu am ceva probleme cu sanatatea, insa tot mai sper...
   Zic doctorii de aciulea de la NOO ca chiar am probleme grave, da' eu nu cred tot ce zic astia !
   Si popa zice o gramada de trasnai !

   Ștergere
 41. Vezi domn' administrator daca te-ai lasat de fumat? Si oricum nu mai conta...Pina la 21 Dec. nu mai e mult.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 13:52
   ALUPIGUS Czare te salut, oauale sa ni le iei la batut tu-t-en GoOz sa te astup! Hi, hi, hi! Buey rapanule a fost bun scrobul ala de oua linge-ne-ai pe oua! Buey, a zis Dobritzoiu colegul tau, de motz sa ne iei !!!

   Ștergere
  2. Bey am auzit ca a zis Dobritoiu cum ca ti=o da ..in mana de Craciun!!

   Ștergere
 42. Senzational:

  http://politicstand.com/votantul-usl-caracteristici-generale/

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Baa cipalacule, de ce nu dai informatia complet, pupa-ne-ai in koor incet? De ce nu spui ca-i scrisa de fufa de Angela Toncila pupa-ne-ai in koor fara mila?

   Ștergere
  2. S-o fut in gura pe Angela Tocila ! Eu si toti de la Noo !
   PEDELIZDA imputita - vedeti ca a scris si despre militari !!

   Ștergere
  3. Cu mine in frunte, apoi si la coada !
   Tiganca asta daca nu se epileaza o saptamana pe la bot, juri ca are gura ca o pizda ! Fiind si neagra ca o mgraoanca ce este, merge numa' bine la muie !
   Daca vrei sa traiesti adevarata arta de a da din cur, da-i o muie tigancii de tocila !

   Ștergere
  4. Pese: cine nu poate, macar sa mimeze ! Tot se alege cu ceva ! O muie virtuala nu-i de ici de colo !

   Ștergere
  5. Ba PMT io poci sa fac laba in gura pedelizdei ??

   Ștergere
  6. Da pretine, daca nu vrei sa-ti spurci madulariul in muia ei !

   Ștergere
 43. petrache says:

  @gourkha
  Domnule Gourkha la recomandarea dumneavoastra facuta intru-un comentariu anterior am citit petitia online. Ca sa lamurim niste aspecte as dori sa fac doar citeva specificatii .
  Sa plecam de la continutul petitiei online.
  Ca sa nu lungim comentariul remarc faptul ca in aceasta petitie ati uitat sa precizati ca Legea 263 contine specificatii expres pentru militari care ii ajantajeaza in obtinerea unui cuantum mai mare al pensiei fata de un civil, de exemplu, cu aceiasi vechime si incadrat in aceeasi grupa de munca.
  Sa facem un calcul sumar presupunind ca ambii atit civilul cit si militarul realizeaza un punctaj total egal, intr-un caz 80 puncte in alt caz 120 puncte. Sa facem calculele.
  civil: 80/30=2,66×732,8=1954 lei
  militar:80/20=4×732,8= 2931+20%=3517 lei +c.p.s
  Renuntam sa mai facem calculul si pentru 120 si sa mai adaugam si c.p.s. fiindca rezulta sume care bat la ochi. As vrea insa sa va intreb :
  - nu considerati ca diferenta de 1563 lei+c.p.s ar putea fi o recompensa pentru faptul ca nu s-au aplicat prevederile Codului Muncii si pentru militari.
  - nu considerati ca statul va acorda cf,L263 la iesirea la pensie o recompesa in ajutoare banesti semnificative lucru care pentru civili nu se intimpla.
  - nu considerati ca statul va recompenseaza si cu alte drepturi precum asistenta medicala gratuita, chiar daca uneori nu isi onoreaza obligatia.
  Va intreb in contextul actualei legislatii ce ati prefera;
  -pastarea actualului mod de calcul a pesiei sau modificarea sistemului de calcul prin aplicarea si militarilor a prevederilor Codului Muncii si impartirea punctajului general la 30.
  In alta ordine de idei , va intreb:
  -nu considerati ca emiterea ordonantei asteptate stirneste animozitati prin faptul ca in cadrul unei legi unice vor exista doua modalitati de calcul a pensiei, o parte calculate prin revenire la cuantum dupa L164 si o parte dupa L263 ,lucru anormal.
  – considerati ca daca vi se vor aplica prevederile Codului Muncii si veti fi recompensat pentru orele suplimentare in primul rind cu timp liber dupa cum prevad instructiunile de aplicare si numai in cazuri imposibile cu sume banesti plus /30 veti fi mai cistigati la pensie.
  Ma opesc aici cu acest subiect fara amai pune in discutie si faptul ca unui civil i se aplica penalitati la iesirea anticipata pe cind la militar nu ,un alt avantaj si recompensa. Un civil care obtine 80 de puncte este rar,aveti si dumneavoastra familie, parinti pensionari, rudenii,cunostiinte care lucreaza in mediul civil si stiti destul de bine ce punctaj anual realizeaza la salariile din RO.
  Referitor la activitatea d-voastra continua si apreciez in mod deosebit pe cea desfasurata in mediul ostil din T.S.ce puteti spune, ,prin comparatie, de activitatea unor civili, de exemplu, care au lucrat in sistemul hidroenergetic si care au avut locul de munca in virful muntelui si casa in baracile din colonia situata tot in virful muntelui aproape de santier. Ce ziceti de faptul ca acestia isi vedeau locul de bastina(domiciliul stabil) doar in concediul de odihna. Si poate stiti ce conditii erau in astfel de colonii . Ce sa zica parintele care si-a crescut copilul intr-o astfel de colonie si in loc ca in vacantele de liceu sa mearga la locul de domiciliu se intorcea la conditiile din colonie. Voi credeti ca numai voi ati suportat privatiuni pentru a servi tara asta . Stiti d-voastra ca acesti oameni cu toate sporurile dupa Codul Muncii pe care il invocati nu au reusit sa adune mai mult de doua puncte la total punctaj anual. deci 2x vecimea in ani 30 =60 puncte Calculati pensia unor astfel de oameni si comparati. Stiti ca acestor oameni desi este lege nimeni nu le plateste si nu le v-a plati curind din lipsa de bani sporul de 25 si 50% cuvenit la pensie, un alt avantaj pentru militari..
  Referitor la incadrarea in grupele de munca ,pornesc tot de la un exemplu.D-voastra cam ce grupa de munca ati acorda unui macaragist care lucreaza in virful munteluila la constrctia unui baraj, la o inaltime ametitoare pe o macara turn deplasabila pe sine de cale ferata. Probabil i-ati expertiza

  RăspundețiȘtergere
 44. Preluare de pe Pulano 10 intercraci ot Lupula:

  "Din surse bine informate am aflat ca documentatie privind emiterea OUG se afla, la Ministerul de Finante, pentru obtinerea avizului tehnic.
  Conform legii, avizul Ministerului de Finante trebuie sa fie dat pana luni, 26.11.2012, pentru ca Guvernul sa emita Ordonanta in sedinta de miercuri, 28.11.2012. Dragos Icleanu"

  Din surse si mai bine informate :
  -Georgescu nu da avizul si a reiterat sa nu se mai insiste pe segmentul asta cu pensiile militarilor, pentru ca deja se intinde prea mult coarda;
  -visul Ordonantei s-a spulberat; nu se va adopta nimic, nici pana in alegeri si nici dupa !
  -toate cacaturile care inca mai circula pe net, cu declaratiile Dobritoiului din timpul "excursiilor" electorale prin tara, precum si postarile/comentariile unor agitatori, sunt un mare fassss !

  Ca sa nu mai bat apa in piua:
  -pula ordonanta !
  -luati-va gandul de la "masurile reparatorii" ale acestui guvern !
  -votati ce vrea muskiul vostru si nu va mai luati dupa toti labagiii astia oportunisti, alde Petricescu Mandu de la Brasov, sau Icleneanu Dragos de la Bucuresti !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mei, avizul il da PoantaCare nu harapul de Georgescu, dar ca sa va fac o recomandare, votati-l pe Putin, ori Vadim la minte putin...Romania, tara mea de kkt!

   Ștergere
  2. PMT,POATE AI TU UN RASPUNS LA INTREBAREA ASTA:
   DE CE SE TOT AMANA ACEASTA ORDONANTA PENTRU REINTREGIREA PENSIILOR MILITARE,TINAND CONT CA SUMA NECESARA ESTE CAM CAT 3 POSETE ALE LUI NUTZI COOOR DE FIER WOODREA(DECI EXTREM DE MICA PENTRU BUGETUL STATULUI)?

   Ștergere
  3. N-am pretine, n-am ! As vrea si eu sa stiu ce si cum e cu labagiii astia de politicieni romanesti !
   Oricum, aciulea nu e vorba de bani !
   Este ceva la mijloc, daca nu cumva mana domnului ministru Izmana-Polonic ! Cumatrul lu' Ponta !

   Na, zic si eu !

   Ștergere
  4. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

   Ștergere
 45. Ia, ia, preluare de pe "Gandul"!

  Eote:

  "Sfântu Gheorghe. Autonomia Ţinutului Secuiesc „proclamată” cu o pancartă „La revedere, România”
  (......................)
  Nelipsit de la asemenea acţiuni, între participanţi s-a aflat şi extremistul harghitean Barna Csibi, cel care, acum trei ani, la Tuşnad, îl întâmpina pe Traian Băsescu cu o pancartă „Domnule Băsescu, paşaportul vă rog!”, după care anul trecut, în ajunul Zilei Naţionale a României spânzura într-un scuar din Miercurea Ciuc o păpuşă cu chipul lui Avram Iancu. De data asta însă, el ţinea în mâini o pancartă pe care scrisese „VISZLAT, ROMANIA” (La revedere, Romania). Întrebat dacă pleacă din ţară,el a răspuns iritat: „Unde să plec? Nu plec nicăieri, eu m-am născut aici, aici e casa mea, aici e ţara mea! Iar mesajul de pe pancartă e că Ţinutul Secuiesc nu e România!” .

  La final, participanţii au aprobat, prin trei strigăte de „igen”, cum li se ceruse, o „Proclamaţie” despre autonomia teritorială Ţinutului Secuiesc, adunarea încheindu-se apoi, ca de obicei, cu intonarea imnului Ungariei."

  ===================

  Fain, nu ?
  Mancatorii de clisa si jumari, adormitii neamului, ce zic ?

  E bine ca "LE-O" da Ciobi Borni Ciocolom la bot, nu ?

  Numa cand se-mbata ca zdrentele canta, ca scapetii, "Noi suntem romani " ! Sunteti o pula !
  V-a pus Bornos Ciobos Tankos piciorul pe grumaz !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. No,lasă...poate e mai bine cu ei decât cu voi.

   Ștergere
  2. Korect ! Intotdeauna, in cei 1000 si ceva de ani de bozgoreala a Ardealului, o fo mai bine ACOLO decat AICI !
   Deh, acuma-i nostalgie, da nu disperati, ca Ciobos Bornos e pe statuie si ii da lu' Iancu muie !
   Pofta mare la clisa si jumari ! Ciocolom szeretlek !
   Baga inca doua palinci !

   Ștergere
  3. halitorii de clizda sa mearga cu Tanklosh Miklosh si sa ne sufle in kaltabosh. sa-si ia penziile de la lindikoj!

   Ștergere
 46. Cu piciorul pe grumaz si tot ne gandim la o guvernare cu U.D.M.R., cel care o dat o mana de ajutor sa "triumfe" mitingul cu autonomia. Vai de noi!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Intotdeauna o fo vai de noi !
   S-or pisat toti pe noi cum or vrut ! Toti migratorii, toti turcii, si rusii, si nemtii, si polonezii, si femeiul, si kioru, si dottore, si toti ! Iar bozgorii, de zeci de ani, fac cu schimbul la pisat pe noi, ca sa nu ne racim...

   Ștergere
  2. Pese: "La final, participanţii au aprobat, prin trei strigăte de „igen”, cum li se ceruse, o „Proclamaţie” despre autonomia teritorială Ţinutului Secuiesc, adunarea încheindu-se apoi, ca de obicei, cu intonarea imnului Ungariei."

   Doamne feri !
   Si, din bani publici, se platesc hoarde intregi de sereisti, setesisti, comunisti, sepepisti, utecisti si alti muisti care bat toba precum ca Republica Rromanes e stat imunitar, nedestructibil si infailibil !
   O muie + o pula !

   Noi nu suntem in stare sa ne cantam nici imnul propriu, asa ca lasa sa cante separatistii ce vrea muskiul lor !

   Mai bagati o palinca si-o slana, cu ceapa !

   Ștergere
  3. Tot-ii bine! Nu ne racim. Stam treji! Stam! Pe A3: "Romania - rezistenta si curaj".......care?

   Ștergere
 47. Ia, ca sa nu va plictisiti, poate mai bine va pica imnul bozgorilor, decat labareala asta romaneasca, de nici dreacu n-o stie de la cap la coada !

  Traducere

  Doamne, binecuvântează-l pe maghiar
  Cu bunăvoie, cu belșug,
  Întinde asupra-i braț păzitor,
  Dacă se luptă cu cei împotrivnici lui;
  De soarta rea el este mistuit demult,
  Adu asupra-i un an vesel,
  A ispașit deja acest popor
  Trecut și viitor!

  Strămoșii noștri i-ai adus
  Pe culmea sfintă a Carpaților,
  Prin tine a primit patrie frumoasă
  Ramura de sânge a lui Bendegúz.
  Și pe unde răsună valurile
  Tisei, și-a Dunării,
  Semințiile viteazului Árpád
  Au înflorit.

  Pentru noi pe câmpurile din Kun
  Spice coapte ai unduit,
  Pe potgoriile din Tokaj
  Nectar ai picurat.
  Steagul nostru des l-ai înfipt
  În a sălbaticilor turci șanțuri,
  Și a gemut de-a lui Matei(Corvin) deprimantă oaste
  Măreața cetate Vieneză.

  Ah, dar din cauza păcatelor noastre
  Sa aprins mânia în pieptul tău,
  Și ai eliberat trăsnetele tale
  În norii tăi tunători,
  Întîi săgețile jefuitorilor mongoli
  Le-ai șuierat deasupra noastră,
  Apoi a turcilor jug
  Am luat pe umerii noștrii.

  Cât de des a răsunat din gura
  Sălbaticului popor otoman
  Pe mormanele de oase a oști noastre înfrânte
  Cântec de triumf!
  De câte ori a atacat propriul tău fiu,
  Frumoasa mea patrie, pieptul tău,
  Și din cauza vlăstarului tău ai ajuns să fii
  Urna propriului tău vlăstar!

  Se ascundea cel hăituit, și spre el
  Spadă se-ntindea în propriu-i bârlog,
  Se uita-n jur și nu găsea
  Propria-i patrie în această țară,
  Se suii pe pisc și coboarî în vale,
  Amărăciunea și îndoiala având ca tovarăși,
  Râu de sânge-i la picioare lui,
  Și deasupra-i mare de foc.

  Cetate a fost, acum e ruină,
  Voie bună și veselie zburdau prin aer,
  Horcăit de muribund, plânset
  Sună acum în locul lor.
  Și ah, libertatea nu mai înflorește
  Din sângele celor morți,
  Și lacrimi ale chinuitoare-i robii curg
  Din zeloșii ochi a orfanilor!

  Îndură-te de maghiar Doamne
  Căci de nenorociri a fost el zvârcolit,
  Întinde asupra-i braț protector
  În oceanul său de chinuri.
  De soarta rea el este mistuit demult,
  Adu asupra-i un an vesel,
  A ispașit deja acest popor
  Trecut și viitor!

  ==================================

  Simpatic, nu ?
  Indeosebi chestia cu culmile Carpatilor si cu turcii !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: de retinut, totusi, ca bozgorii au imnul asta din 1884 !
   Noi, in aceasta perioada, am avut 7 imnuri, 5 constitutii si coispe drapele !
   Cine pula calulu' in varfu dealulu' ii ca rromanes, buey !

   Ștergere
  2. Ba, ca haia rromanes de care zici ie hunul singur. Ie din Hurziceni si-si zice kigri2. Var primar cu Kunta Kinte si de-al 2-lea cu Cezan maimuca al nost'.

   Ștergere
  3. Pesesei: iar in urmatorii 100 de ani, daca nu ne "inghit" tiganii cu totul, o sa mai avem jde constitutii si imnuri ! Inclusiv vreo 10 legi a pensiilor !

   Ștergere
  4. "Desteapta-te romane......"

   Ștergere
 48. Buey, nea Vasile ! Mai esti bolnavior ?
  Daca te simtesti prost, stai cumincior acolea si ia Alupigusul la timp ! Sa te faci iu bine, musai !
  Lasa, ca noi ne descurcam pe aciulea !

  Daca ai nevoie de ceva, de vreo zeama de GaOz sau de frun Muyoten Forte, sa ne zici, ca-ti facem mintenas un pachetel, de aici de la NOO !

  Mai rupem de la gura noastra, da numa sa te faci bine niatali !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mei Puta Mica, ia trage o fuga la Tm la Czar maimukles ca iel ie responsabil cu oule si zi-i sa aduca citeva aciulea. Sa-i facem lui Nea Bazil un chateau din ala cu oaua, miere de musca si lapte. Sa vezi ce repede-i trece...

   Ștergere
 49. Don Burcu, te rog io, daca poti, mai schimba apa la pesti ca se-mputi cu rekinii astia de la CCR!

  RăspundețiȘtergere
 50. Bretonel e la RTV! Ochii cat sarmaua si urechile ciulite!
  Pa si ... stiti voi!

  RăspundețiȘtergere
 51. Disperarea ..Nesatulului !!

  Fane says:
  Noiembrie 25, 2012 at 5:47 pm
  Uitati-va pa prima stire de pe site=ul Plano 10, unde lapidar din surse bine informate rezulta ca Ordonanta este ,, pe teava,, in sensul ca urmeaza sa fie semnata de ministrul Florin georgescu, dupa care sa fie data ordonanta in dedinta de guvern din 28 noiembrie 9 miercuri0. Sa speram ca stirea este din surse sigure.

  Reply
  Fane says:
  Noiembrie 25, 2012 at 6:27 pm
  Pe Plano 10 a aparut o stire ,,din surse sigure, conform careia documentatia privind Ordonanta de Urganta asteptata s-ar afla la Ministrul de Finante Florin Georgescu pentru a fi vizata, dupa care urmeaza sa fie data Ordonanta de Guvern in seninta de miercuri 28 noiembrie . Sa speram ca stirea este reala.

  Reply
  Fane says:
  Noiembrie 25, 2012 at 9:37 pm
  Uitati-va pe site-ul Plano10, unde suntem anuntati pe scurt din surse bine informate ca mult asteptata Ordonanta s-ar afla pentru a primi aviz de rigoare la ministerul de finante. Conform aceleiasi informatii ar urma ca miercuri sa fie aprobata de Guvern printr-o Ordonanta de Urgenta. Asteptam cu nerabdare .

  RăspundețiȘtergere
 52. @Fane,prin anonimul care a postat:)
  ordonanta care va intra in vigoare "s-a dat ieri"hac,hac

  RăspundețiȘtergere
 53. Baaa rapanule, vezi ca noi postam pe un subiect nou! Iar ai ramas de-a-mpulea prin santuri! Da-i "Postare noua"! Mare natarau esti!!!

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite