Google Translate

marți, 23 aprilie 2013

Sfântul Gheorghe. 23 Aprilie. Pomenirea sfântului şi măritului marelui mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

 
Biserica Ortodoxă propune în sinaxarul zilei pe Sfântul Gheorghe.
Este o sărbătoare îndrăgită de români poate şi datorită multor bărbaţi ce-i poartă numele.
Istoric vorbind, cel care avea să devină mai târziu Sfântul Gheorhe a fost un capadocian ce a făcut parte din armata lui Diocleţian.
 
 
Când împăratul a început să prigonească pe creştini,
Gheorghe şi-a declarat public convingerile.
El era un creştin ardent şi gata pentru orice sacrificiu. Deşi istoriografia este extrem de săracă în ce-l priveşte, circulă o grămadă de minuni şi evenimente supraomeneşti pee care le-ar fi trăit. Un preot din secolul V a spus: Numele Sfântului Gheorghe este onorat de credincioşii de pretutindeni, dar adevăratele sale fapte sunt ştiute numai de Dumnezeu.
 
O popularitate imensa a capatat Sf. Gheorghe in Anglia dupa traducerea "Faptelor" sale in anglo-saxona in secolul VIII, devenind totodata protectorul armatei.
 Martirajul lui este extrem de discutat, adesea în culori vii şi mitologice. Stoicismul de care a dat dovadă în faţa torturii a atras atenţia contemporanilor. Se spune că până şi Alexandra, soţia lui Diocleţian, s-a încreştinat după ce i-a văzut exemplul.
 

Măritul acesta şi minunatul şi vestitul mare mucenic Gheorghe, a trăit în vremea împăratului Diocleţian, trăgându-se din Capadochia, de neam strălucit şi luminat, din ceata ostaşilor ce se chemau tribuni; iar când a fost să pătimească era la cinstea dregătoriei de comis.
 
 
Având împăratul gând să pornească război asupra creştinilor, a dat poruncă să se învrednicească de cinstiri împărăteşti şi de daruri cei ce se vor lepăda şi vor părăsi pe Hristos. Iar cei cer nu se vor supune poruncii, să aibă pedeapsă moartea. Atunci sfântul acesta fiind de faţă, a declarat că este creştin, mustrând deşertăciunea şi neputinţa idolilor, luând în râs pe cei ce credeau în ei. Neplecându-se nici cu amăgiri, nici cu făgăduinţele tiranului, care făcea multe ca acestea, nici de îngroziri, ci se vedea nebăgător de seamă de toate, pentru aceea întâi l-au lovit în pântece cu o suliţă.
 

Şi când i s-a înfipt suliţa în trup, a curs sânge mult; iar vârful suliţei s-a întors înapoi şi a rămas sfântul nevătămat. Apoi legându-l de o roată ţintuită cu fiare ascuţite, care a fost pornită din sus spre o vale, şi rupându-se trupul în mai multe bucăţi, cu ajutorul dumnezeiescului înger a rămas el sănătos. Şi înfăţişându-se sfântul înaintea împăratului şi a lui Magnenţiu, care şedeau alături de el şi aduceau jertfă la idoli pentru sănătatea lor, sfântul a atras pe mulţi spre credinţa în Hristos, cărora din porunca împăratului li s-au tăiat capetele afară din cetate.
 
 
Şi venind la Hristos şi Alexandra împărăteasa, a mărturisit pe Hristos Dumnezeu înaintea tiranului. Au crezut şi alţii mulţi în Hristos, văzând că sfântul a ieşit sănătos dintr-o varniţă în care fusese aruncat. După aceasta i-au încălţat picioarele cu încălţăminte de fier ce avea cuie şi l-au silit să alerge. Ci iarăşi au pus de l-au bătut, fără de nici o milă, cu vine de bou uscate. Iar Magnenţiu cerând semn ca să învieze pe un mort din cei ce erau îngropaţi, din mormintele ce erau acolo, care erau de multă vreme morţi, şi făcând sfântul rugăciune deasupra mormântului, a înviat mortul şi s-a închinat sfântului, şi a slăvit Dumnezeirea lui Hristos.
 
 
Şi întrebând împăratul pe mort cine este, şi când a murit, a răspuns acesta că este din cei ce au trăit mai înainte de venirea lui Hristos, adică mai înainte de trei sute de ani şi mai mult şi cum că a ars în foc atâţia ani din pricina rătăcirii idoleşti. Pentru care minune crezând mulţi, şi înmulţindu-se spre credinţă, slăveau cu un glas pe Dumnezeu, între care era şi Glicherie, căruia îi murise boul, şi l-a sculat sfântul. Din care minune adeverind şi el credinţa în Hristos, a luat cununa muceniciei, făcându-l păgânii multe bucăţi cu săbiile.
 
Deci venind mulţi la Hristos, pentru ceea ce vedeau, şi încă pentru că sfântul mucenic Gheorghe intrând în capiştea idolilor, a poruncit unui chip idolesc cioplit, ca să spună dacă este el Dumnezeu, şi de i se cuvine să i se închine lui oamenii. Iar demonul cel ce era într-însul plângând a răspuns că unul este Dumnezeu adevărat: Hristos şi dintr-aceasta s-au tulburat idolii toţi şi au căzut şi s-au sfărâmat.
 

 Ceea ce neputând răbda cei ce credeau în idoli au prins pe sfântul şi l-au dus la împăratul, şi-au cerut degrab răspuns de moarte asupra lui; iar împăratul a poruncit ca să taie pe sfântul şi pe Alexandra împărăteasa cu sabia. Sfântului Gheorghe i s-a tăiat capul, iar sfânta Alexandra făcând rugăciune în temniţă, şi-a dat sufletul lui Dumnezeu.
 

Însă trebuie să istorisim oarecare parte din cele multe minuni ale sfântului.
 
 
În părţile Siriei se află o cetate numită Ramel, în care era o biserică zidită în numele marelui mucenic Gheorghe. Neaflându-se acolo mină de piatră, ca să se taie stâlpi, se aduceau stâlpii bisericii din loc depărtat, şi se făcea multă nevoinţă cu aflatul lor, şi cu adusul. Atunci oarecare femeie cu frica lui Dumnezeu având adevărată şi întărită credinţă la sfântul mare mucenic Gheorghe, a cumpărat şi ea un stâlp asemenea cu cei ce erau făcuţi şi înfrumuseţaţi, şi pogorându-l la mare, se ruga celui ce era purtător de grijă să ducă stâlpii, să ia şi să ducă şi pe acela pe care îl cumpărase ea. Iar el nu vrea, ci punând numai pe al lui, purcese să se ducă. Atunci femeia de supărare căzând la pământ plângea şi se ruga sfântului să-i ajute să poată duce stâlpul.
 
Aflându-se ea într-un astfel de chip, văzu în vis unde i se arătă sfântul în chip de voievod, şi-i zise: "De ce eşti tristă, femeie?" Iar ea îi spuse pricina întristării, şi sfântul descălecând de pe cal zise către femeie: "Unde-ţi este voia să fie pus stâlpul?" Şi ea răspunse. "De-a dreapta parte a bisericii." Şi sfântul îndată însemnă marmura cu degetul, scriind aceasta: Să se pună în dreapta, al doilea, stâlpul văduvei (după cel dintâi), şi ridicând sfântul de capătul stâlpului ce era despre mare, zise femeii: "Ajută şi tu" şi ridicându-l amândoi, l-au dat în mare, şi cu îndreptarea sfântului sosi stâlpul mai înainte de ceilalţi, şi dimineaţa se află la liman. Ceea ce văzând Vasilicos, căci aşa se numea purtătorul de grijă pentru ducerea stâlpilor, s-a minunat şi mai vârtos dacă a văzut şi scrisul, care rânduia şi locul, unde trebuia să fie pus.
 
 
Şi mulţumind lui Dumnezeu, cerea şi de la sfântul iertare pentru greşeala neascultării, şi, luând şi el prin vedenie iertare de la sfântul, puse stâlpul văduvei în rând cu ceilalţi, în locul care poruncea scrisul cel însemnat de sfântul. Care stâlp stă şi până în ziua de astăzi întru neştearsă pomenirea femeii, şi întru mărirea sfântului pentru preamărita minune.

Iată altă minune făcută la Mitilene şi care înfricoşează tot gândul şi tot auzul. Căci în acest loc este o biserică a marelui mucenic Gheorghe, foarte slăvită şi vestită. Şi este obicei de a se strânge la ziua sfântului mulţime multă de popor în toţi anii, să facă la acea biserică prăznuire. Aceasta aflând agarenii ce erau în Creta au lovit fără veste la vremea privegherii pe câţi au aflat în biserică, şi i-au luat legaţi, împreună cu câţi au putut prinde din cei de afară, că cei mai mulţi scăpaseră.
 
Pe cei ce i-au prins, i-au dus în Creta, între care era şi un tinerel, pe care l-a dăruit saracinul care-l prinsese lui Amira, celui ce era mai mare peste agareni. Şi trecând câtăva vreme până s-a împlinit anul, şi au ajuns iar la prăznuirea preamăritului mucenic, tânărul a slujit lui Amira; iar părinţii lui nelăsându-şi obiceiul lor şi nici nu au fost nemulţumitori pentru pierderea copilului, ci punându-ţi nădejdea la Dumnezeu şi mulţumind sfântului, şi făcând praznic după obicei, au ieşit ca să cheme la masă pe cei ce erau chemaţi; iar maica copilului întorcându-se la biserică, a căzut la pământ plângând şi rugând pe sfântul, ca să izbăvească pe fiul ei din robie, în ce chip va şti, cu atotputernicul şi dumnezeiescul dar al Sfântului Duh, ce locuia într-însul.
 
Iar cel grabnic la ajutor nu a trecut cu vederea lacrimile femeii. Şi, după ce şi-a sfârşit femeia rugăciunea, şezând oaspeţii la masă, a pomenit bărbatul femeii la masă întâi ajutorul sfântului, şi stau gata cei ce dregeau vinul. Atunci din voia lui Dumnezeu s-a făcut minune mare şi preamărită şi aproape de necrezut pentru cei ce nu ştiau lucrurile cele slăvite ale lui Dumnezeu. Dar dacă vor cugeta la Avacum, care din răpirea îngerului întru o clipeală de vreme s-a aflat din Ierusalim la Babilon, nu se vor arăta necredincioşi nici de aceasta. Căci în ceasul în care pusese tânărul vin în pahar şi se gătea ca să dea lui Amira din Creta, s-a aflat în Mitiline dând maicii sale vinul. Văzând toţi cei ce erau la masă pe tânăr, s-au minunat. Şi întrebându-l de unde şi cum se află în mijlocul lor, el a zis:
 
"Umplând paharul acesta de vin, ca să-l dau lui Amira în Creta, am fost răpit de un bărbat preamărit, care m-a pus pe calul lui, ţinând cu mâna dreaptă paharul, şi cu stânga ţinându-mă de mijlocul lui, mă aflai precum mă vedeţi în mijlocul vostru." Acestea auzindu-le şi văzându-le, s-au mirat de acea mare minune. Şi sculându-se de la masă, au dat laude şi mulţumire toată noaptea Atotputernicului Dumnezeu, mărind pe sfântul Său mucenic.
 =================================================================
============================================================
 
==================================================================
 
Sfantul mare mucenic Gheorghe
este unul dintre cei mai cunoscuti si onorati sfinti ai crestinismului.
El este sarbatorit atat de Biserica Ortodoxa cat si de cea Romano Catolica (fiind totodata patronul Angliei), imaginea sa fiind intotdeauna asociata cu vitejia nemarginita si credinta in biserica crestina pana la sacrificiu suprem.
 
La Multi Ani, Gheorghe!
La Multi Ani, Fiul meu!
V.Burcu

75 de comentarii:

 1. Peste 900.000 de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica
  =============
  Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor, peste 700 de mii dintre sărbătoriţi sunt bărbaţi. Majoritatea celor care îl au ca patron spiritual pe Sfântul Mare Mucenic poartă numele de Gheorghe şi aproximativ 150 de mii dintre aceştia se numesc Gheorghiţă, George sau Ghiţă. Din totalul româncelor, puţin peste 130 de mii poartă numele de Georgeta iar aproximativ 40 de mii au numele de Gheorghiţa sau Geta.
  Astăzi, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, celor peste 920. 000 de români care își sărbătoresc onomastica, La Multi Ani, tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 2. Neatza si La multi ani, sarbatoritilor!

  RăspundețiȘtergere
 3. Ai di...mini si di mini, iar e dimineata !

  La Multi Ani la toata lumea si, in special, alora care o gheorghesc azi !
  Unii care dau, ca de altfel nu scapa de "gura targului", iar altii care crapa in ei ca nesimtitii !
  Stiti voi, ca pe vremuri, cand se strangeau bani pentru ziua sefulu' ! Dadeai 2-3 firfirei si crapai in tine pe saturatelea !
  Era plina cazarma de consumatori MOCCA ! Iar pe unii nu-i mai puteai scoate afara din cazarma !

  Ce fain ierea ! Ionii iereau cei mai multi, apoi Gheorghii, Marinii si ceva Mitici, Costei si fro 2 Petrici !
  Vasilii iereau cei mai spekeri, lor le sarea intotdeauna randul !

  Si la cei ce-or fo in Trupilii di Uscati, LA MULTI ANI !

  Sa-nceapa mucificarea !

  RăspundețiȘtergere
 4. 1.Multi Ani tuturor celor de-si sarbatoresc onomastica azi! Felicitari Adminului!!!
  2. Neatza Buna la ZOO + 9!!! Cezaruica muica, pe la doua sa-mi dai o limba pe oua.

  RăspundețiȘtergere
 5. Ia-n sa ma apuc sa dau si eo niste telefoane ! Prima data la haia care-si inchid telefoanele de ziua lor ! Adica la ghiortanii care, o viata intreaga, s-or temut ca nu cumva sa ma autoinvit pe la ei, la o cafea si un bidon-doua de vin !

  Dupe care-l sun pe Nea Cascavete ot Craiova. El este si va ramane, forevar, in preferintilii mele, nambar oan !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Orice om normal se simte jenat sa te aibe in preajma.

   Ștergere
  2. Uai omule, ai multi de astia? Ca si la mine, deja de ieri uni-mi spusera ca azi nu se bea si se maninca gras ca-i post. Cica mai incolo...mai pe la vara serbeaza ei ce dumnezeu o serba...Poate caderea Bastiliei, cine stie? Is de aia ca Cezar mucul, de se scarchina in cur si dup'aia isi maninca produsul de supt unghii. Hai ca va las ca tre sa ajung la capitala de giudet! Giudetul sarmanilor, cum bine zicea alt zgircotan si pupator de cururi, Mihail Sadoveanu.

   Ștergere
  3. @10:32
   Buei, da tu crezi ca aciulea avem locuri in sanatoriu pentru cei normali? Buei, astia normali ca tine se trateaza la Viana, ca Baselu Kiorelu si ca Motnelul kkcios+ limbrikos.

   Ștergere
 6. La multi ani, Gigeilor!

  RăspundețiȘtergere
 7. Corect ! Nenea Vasile, sa-ti traiasca !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Multumesc frumos!
   Ca intotdeauna, extrem de atent si la detalii!
   LA MULTI ANI, multa sanatate, liniste si bucurii!

   Ștergere
 8. Uai, da ce fain e azi la Craiova ot Cascavete, de ziua Sfantulu' Gheorghe !

  Este in plina desfasurare o MASA ROTUNDA, cu participarea de ecscepzie a lu:
  -brigada 2 pifani
  -Sindicatul Cadrelor Militare Dogarizate
  -Anecemereul uneperizat
  La masa aiasta, ROTUNDA cu colturi pe margini seva discuta despre "Sfortele terestre-pusca si cureaua lata, ce sforte ieream odata"!
  Cel mai tare o sa hie la sectiunea "Tancuri si Auto", prezentata de generalu' Gion Pastae, cand va vorbi hamesitilor de foame din sala despre cele 3 tancuri din dotarea armatii, precum si despre nemuritoarea tehnica de automobile si tractoare, de pe vremea lu' Stalin ! Care, bineinteles, este si la ora actuala mandria Sfortelor Terestre !

  Si, cum spusei, cea mai MASA ROTUNDA asteptata este cea ce la 13 la 16, care se intituleaza "Socializare" !
  Na, acu fiecare cat de repede poate "socializa", ca daca nu te bagi ca nesimtitul ca sa-ti tragi si tu o portie de haloimis, risti sa ramai cu gura uscata !

  Ma si gandesc la sala sferto-plina de la Casa Armatii, cum isi spun in gandurilii proprii participantii la MASA ROTUNDA: uai, da astia nu mai termina, ca mi-o foameeee....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Frumos tare ! Exact ca pe vremea cand ieream si eo apevist activ !
   Ma anunta, cu fro saptamana inainte ca, pe data de, la ora, trebo sa fiu la, cu camasa alba !
   Cel mai nashpa ierea cand ne trimetea, cu plutonul, la esalon, ca sa umplem sala ! Dupe care, pulimea zat, iar tarabostes o puneau de-o socializare !

   Ștergere
 9. Sa nu cadem in misticisme...o legenda ca oricare alta ! Inca un prilej pentru popii fara frontiera pentru a intra in aplicatii..gurmande!! Sniper one

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu kika nimeni in misticisme! Sarbatorile aiestea, alde sfintii Vasile, Ion, Gheorghe, Constantin si Ileana, Petru si Pavel, Ilie, Maria, Paraschiva, Mihail si Gavril, Andrei, Niculai si toti derivatii lor, nu produc isterie !
   Numa de cand or inventat pochii istia chestia cu plimbatul moastelor, ca sa tampeasca pulimea de cap, ne-am transformat intr-un popor mozolitor de sfinte boase ! Ceea ce n-are nimik in comun cu credinta crestina !

   Ștergere
 10. De azi... suntem mai bogati....c-o "pagina":

  Protectia Consumatorilor:
  comisariate judetene – adresa, telefon, fax, e-mail.

  http://mhblogonline.blogspot.ro/p/protectia-consumatorilor-comisariate.html

  Sunt INFORMATII UTILE, bine sa fie la indemana, deoarece NICIODATA nu se stie... De preferat ar fi sa nu fim nevoiti sa apelam si la aceasta pagina!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Uai omuli, da' tu n-ai treaba ?
   Auuu...da azi ma abttin si incerc sa hiu deosebit de condescendent !

   Aiii...ce sufar !

   Ștergere
 11. No,bună zua la tonți!Mulți ani trăiască la cei cu numele de Gheorghe,și la pruncu lu matali nea șefu of MH!
  Apu și La mulți ani APV-ilor din trupili di uscături,să hiți sănătoși!

  P.S. Io am un sîngur regret..cî Czar nu-i șî Gheorghe..tu-l in guă!!!

  RăspundețiȘtergere
 12. adminule pastreaza pagina,pastreaz-o!multumesc!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Taci...doamne, dumnezeule !
   Ce om bre, ce om ! Ca sa vada si hoasca me ce promovati voi p-aciulea si sa ma trezesc eo, asea instant, cu nush ce asociatie de asta de protectie, pe la usa apartamentulu' !

   Ștergere
 13. Prima relamare o depun la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Brasov, filiala Birtolomeu-Gara !
  Aiiii....ce ma pisca la limba sa bag un tecst cu mascari...
  Da' ma apttin, ca-i sarbatoare mare si-i pacat...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. prima reclamatie trebe facuta la Comisariatul National pentru Protectia NOO+ZOO(io apartin de NOO)(nea burcu stie adresa=mh blogonlain)
   capisci?

   Ștergere
 14. Baaa vezi ca-i prima-n fund dupa usa !

  RăspundețiȘtergere
 15. Just desire to say your article is as amazing.
  The clearness for your post is just cool and that i could think you're an expert on this subject. Well with your permission let me to seize your RSS feed to keep up to date with approaching post. Thank you a million and please carry on the gratifying work.

  my web site - air max pas cher

  RăspundețiȘtergere
 16. for the only and the single(unique) 16:05
  Ia panimaieshi!otlichno!:)ocen haraso:)

  RăspundețiȘtergere
 17. ...si la mine e la fel

  my web site - pula max pas cher...XXL

  RăspundețiȘtergere
 18. baa e bine! azi/ maine se infiinteaza AFS(inca o institutie anticoruptie destinata si la reducerea birocratiei prin infiintarea AFS-mishto nu?)
  salariile pt rubedeniile angajate in noua institutie cica merg de la 2ooo de euroi IN SUS!!
  mishto nu?las ca vedeti voi mai acusica

  RăspundețiȘtergere
 19. ps adica institutia exista angajarile si salariile sunt stabilite beton,maine parlamentu' va aproba legea.de la 01.05.2013 matusile nevestele verisorii amantele etc,etc vor intra "in bani"...si nu putini!!

  RăspundețiȘtergere
 20. Hellooooo!! doreste cineva sa citeasca si mai ales sa inteleaga?
  poate mos alecu?  Morala zilei: griji inutile !!!!


  Intr-o zi, un sofer de autobuz a mers ca de obicei la serviciu, si-a pornit autobuzul si a
  plecat pe traseu. Nimic deosebit la primele cateva statii: cativa oameni care au urcat,
  cativa care au coborat, si totul a fost ok.
  La urmatoarea statie, insa, un tip enorm a urcat in autobuz, cam 1,90 m, cu constitutie de luptator categoria grea ... s-a uitat spre sofer zicand: "Big John nu plateste !" si s-a asezat
  pe un scaun. V-am spus ca soferul avea cam 1,60m, era slabanog si genul de om bland ?
  Asa ca nu s-a certat cu Big John, dar nu i-a convenit chestia asta deloc.
  Urmatoarea zi se intampla acelasi lucru - Big John a urcat iar in bus, a spus tare ca el nu plateste si s-a asezat. Urmatoarea zi iarasi.... si-n zilele urmatoare la fel...
  Pana cand soferul n-a mai rezistat, deja avea insomnii din cauza lui Big John care-si batea
  joc de el. Asa ca-ntr-un final, s-a inscris la niste cursuri de body-building, karate, judo si
  alte arte martiale. Dupa cateva luni, deja era foarte puternic, mai mult, devenise very confident.
  Asa ca, in momentul in care Big John urca in bus si spuse"Big John nu plateste", soferul
  s-a ridicat, i-a aruncat o privire crunta si-a zbierat la el: "Si de ce nu?"
  Big John l-a privit foarte uimit si i-a replicat: "Big John are abonament".

  Morala: ASIGURA-TE CA EXISTA O PROBLEMA INAINTE DE-A FACE EFORTURI URIASE
  S-O REZOLVI !
  ALTA MORALA LA CARE MERITA SA REFLECTATI : NU FACE PRESUPUNERI INUTILE !!!
  TE VA COSTA MAI PUTIN STRESS, BANI, TIMP PIERDUT...
  SI DORMI SI FOARTE BINEEE !
  CA in viata de toate zilele:
  Nenorocirea e, nu ca facem presupuneri, ci ca ajungem sa credem ca ele sunt si adevarate !

  RăspundețiȘtergere
 21. Uoai, du-ti si vopsasti racheta sub coadi!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ...si pe Czar, tot sub coada!!!

   Ștergere
  2. saracu' de tine!! doar atat ai inteles?of, of!!

   Ștergere
  3. dau o bere ....

   Ștergere
 22. na ba ia deaciulea poate inveti si tu ceva...


  Cum am invatat sa imi vad de treaba mea?
  Mergeam intr-o zi pe langa spitalul de nebuni ... toti din curte strigau :
  - 13 , 13 , 13 !!!
  Gardul era prea inalt ca sa pot vedea inauntru, dar am vazut o gaura in gard, asa ca m-am apropiat sa trag cu ochiu’... si un nebun mi-a bagat un deget in ochi ... si au inceput toti sa strige :
  - 14, 14 , 14 ... !!!

  RăspundețiȘtergere
 23. Muei PMT, ete ca io nu poci sa ma abtin azi si trebuie sa le urez de St. George, cel ce s-a luptat cu un balaur, lui Cezarel coaie de purcel si lu Curlandezu sa zuga puta la taur.

  RăspundețiȘtergere
 24. Moaaaamaaa cata inteligenta!!:):) auzi:...St. George

  bine ba "englezule" anonim,te-ai gandit mult pana ai vomat tampenia pe blog?
  fuck you "englezule"
  cand te duci la tac-tu tot asa ii spui? Hai sa traiesti St.George!!
  Ba unii pana nu cad in ridicol de prosti ce sunt nu se simt bine.Aproape ii inteleg de ce posteaza ca anonimi....

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Muei Birtolomake, stii care-i partea ta proasta? Ca uneori scoti numai prostii pe curul ala de gura...In rest, nu esti baiat rau. Mai ales ai bun sufletul ala negru.

   Ștergere
 25. Da tu stii care-i partea ta proasta? Toate mai nene! toate cu varf si indesat:):)incepand cu ,anonim=cacat
  PS in rest esti "baiat bun",dac-o mai fi ramas ceva din tine:):)

  RăspundețiȘtergere
 26. tuva-n dinti de anonimi sunteti la sprit ai? faceti matu' ca maneca de la cojoc si maine va plangeti ca n-aveti bani bosorogilor
  semnat
  :):):)

  PS va dati seama cat e dogaru de beat in seara asta? doua saptamani nu-i mai vedeti muya ca zici ca e lovit de tren

  RăspundețiȘtergere
 27. Deoarece constat ca anumiti anonimi n-au priceput nimic ii rog sa mai citeasca o data( hai sa zicem "replay" ca sa fim in ton cu dobitocul care ii spune lu tac-su " sa traiesti Saint George"!!  Hellooooo!! doreste cineva sa citeasca si mai ales sa inteleaga?
  poate mos alecu?  Morala zilei: griji inutile !!!!


  Intr-o zi, un sofer de autobuz a mers ca de obicei la serviciu, si-a pornit autobuzul si a
  plecat pe traseu. Nimic deosebit la primele cateva statii: cativa oameni care au urcat,
  cativa care au coborat, si totul a fost ok.
  La urmatoarea statie, insa, un tip enorm a urcat in autobuz, cam 1,90 m, cu constitutie de luptator categoria grea ... s-a uitat spre sofer zicand: "Big John nu plateste !" si s-a asezat
  pe un scaun. V-am spus ca soferul avea cam 1,60m, era slabanog si genul de om bland ?
  Asa ca nu s-a certat cu Big John, dar nu i-a convenit chestia asta deloc.
  Urmatoarea zi se intampla acelasi lucru - Big John a urcat iar in bus, a spus tare ca el nu plateste si s-a asezat. Urmatoarea zi iarasi.... si-n zilele urmatoare la fel...
  Pana cand soferul n-a mai rezistat, deja avea insomnii din cauza lui Big John care-si batea
  joc de el. Asa ca-ntr-un final, s-a inscris la niste cursuri de body-building, karate, judo si
  alte arte martiale. Dupa cateva luni, deja era foarte puternic, mai mult, devenise very confident.
  Asa ca, in momentul in care Big John urca in bus si spuse"Big John nu plateste", soferul
  s-a ridicat, i-a aruncat o privire crunta si-a zbierat la el: "Si de ce nu?"
  Big John l-a privit foarte uimit si i-a replicat: "Big John are abonament".

  Morala: ASIGURA-TE CA EXISTA O PROBLEMA INAINTE DE-A FACE EFORTURI URIASE
  S-O REZOLVI !
  ALTA MORALA LA CARE MERITA SA REFLECTATI : NU FACE PRESUPUNERI INUTILE !!!
  TE VA COSTA MAI PUTIN STRESS, BANI, TIMP PIERDUT...
  SI DORMI SI FOARTE BINEEE !
  CA in viata de toate zilele:
  Nenorocirea e, nu ca facem presupuneri, ci ca ajungem sa credem ca ele sunt si adevarate !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. AI LUAT AMINTE TU-TE-AS IN DINTE LA MORALA, BEY BYRTOLOMEU, SCUTURA-MI-AS TRANDAFIRUL PE NASUL TAU? ETE CA IO MA SEMNEZ: HOP, HOP, HOP, CEL DE TI-O DA LA CIOK, CIOK, CIOK!!
   PESE: LA CIOK TI-O DAU DUPA CE, PENTRU TINE O TRAG IN BANDA LA VOPULOSCOP! HAI SI TRAGE LA TRASURA SI UNGE CAUCIOACELE BURETOASE CU CREMA DE GHETE, NU STA CA BUHAIUL PE COADA!!!

   Ștergere
  2. 1-vorbesti ca un prost ofticat
   2-stinge faza lunga(sau mai pe scurt nu mai urla cu majuscule ca urli degeaba ofticatule)ai dat in damblageala ca ANDU ala?
   3-anonim=cacat

   Ștergere
 28. Buei, ce mi-au crescut coarnele!
  Asta din Bortolomeu, esti multumit acu? Sufla-mi-ai in gaoz pina-mi indrepti coarnele!

  RăspundețiȘtergere
 29. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Tizule, asa e bine? Ce zici? Nu vrei ceva de dulce ca sa fii multumit? Buei, dar te rog sufla-mi undeva, ca poate imi indrepti coarnele!

   Ștergere
 30. Buna-i dimineata stimati pacienti si dragi... animale!

  RăspundețiȘtergere
 31. Buna dimineata la Zoo,Noo si pace voua,APV-P si muisti de orice culoare.

  RăspundețiȘtergere
 32. Ai di pula me', iar e dimineata !

  M-o tinut hoasca din scurt ieri, de n-am vazut eo asemenea cenzura, de cand m-o cacat mama ! N-am putut "Publica" nica, fara sa vada ea intai si sa-i dea "Bun de tipar" ! Cica, daca mai indraznesc sa scriu mascari, de om nebun, si in zi de sarbatoare, atunci chiar ca-mi zboara leptopu' pe geam, ca Betmen !

  Am tacut, ciocu' mic ! Ca acusica ea e la putere, to-n gura de zbarcita !

  Uai, si ce ma manca la muie ca sa i-o dau oleaca pe la biuze oligofrenulu' din Birtolomeu Gara-Santz !

  RăspundețiȘtergere
 33. In rest, totul e ochei !
  Actiunea "Dreptate pana la capat" se desfasoara conform programului stabilit !
  Adica, pana la 31.12 anul ista, sa fiti siguri ca vi le ia la mana, la toti, de-o sa spermezati cate-un borcan de 800 g, odata, cand o sa primiti "noile" decizii ! Pacat ca nu mai e generalu' cu coc, ca vi le lua cand la mana, cand la muie ! Ca sa mearga treaba mai repede, ca la revizuire, cand o facut izmenarul "planul cincinal" in 6 luni si jumatate !

  Pe foale, ca apa-i mica si ochii la usa, ca trebo sa vina postasul !

  Rad eo, rad...
  Ai di pulilii noastre !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Plus ca mai creapa cateva mii pana atunci...plus ca se mai recupereaza si banii dati de-a'mpulea pe grupe de munca "aplicate" cu curul de niste idioti care au condus armata si alte structuri de resort...

   Ualeeeiiii ! Si legea aia noua, cand o intra ? La pulivara, nu ? Pana atunci, activii care devin pasivi n-au decat sa pape penzii grase, pe legea aiasta "unitara", de mucea ! Tu-i in gura pe aia care au dosarele pline de cursuri, de-o treboit cadristii sa le lipeasca foi suplimentare la rubrica "Studii" ! Dau bine la "contributivitate" acusica !

   Lasa-i sa stea cu cururile-n jilturi pe la em 100, ca rezolva el Pinocchio 2 situatia armatii !

   Ștergere
 34. Neatza Buna la ZOO + 9! Cezare stii: la 9, rapid, harsti, harsti, 2 limbi pe oua!
  Buei, la munca nu la belit carasu!!! PMT, baga-le junghiurilor astea batrine, complexul de inviorare nr. 3 si pe tarlalele patriei!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. doar dupe ce-mi sugi -ULA...harst...harst!!

   Ștergere
 35. Plec sa dau mancare la potai, afara, ca iar ma freaca harca la melodie. Nici nu rasarise soarele, aciulea la primarul care este, de cand s-o apucat sa fiarba nush ce oase cu orez !

  Spor la muie. Tineti-mi si mie olecutza, ca azi depozitul e-nchis si n-am de unde lua ! E liber dupa serviciu muistul sef (si sofer) !

  RăspundețiȘtergere
 36. Se trezesc si oltenii(da greu)

  Preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, şi-a anunţat demisia din funcţia de lider al PSD Dolj

  RăspundețiȘtergere
 37. Obositorul Militarilor :

  " Pensiile militare mici revin la nivelul anului 2010. Recent,
  Guvernul a avizat favorabil proiectul de Lege privind stabilirea unor
  m`suri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveni]i din
  sistemul de ap`rare, ordine public` [i siguran]` na]ional`.
  În urma adopt`rii legii de Parlament, pensiile ale c`ror cuantumuri
  sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010 se vor
  pl`ti în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
  Pensiile militare care au sc`zut în urma recalcul`rii, vor reveni la
  nivelul anterior diminu`rii, sumele suplimentare vor fi prev`zute în
  bugetele institu]iilor din domeniul ap`rare, ordine public` [i siguran]`
  na]ional` de la 1 ianuarie 2014. La momentul adopt`rii legii de
  Parlament, aceste institu]ii au sus]inut c` au sumele necesare în
  bugetele lor de pensii pe anul 2013."

  ============================
  Deci, revin, pensiile "MILITARE MICI" ! Care "militare" si cat de "mici", nu mai stim ! Noroc c-o drege, oleaca mai jos !
  Las ca-i bine, ca la cata scoala au astia "formati" prin filiera indirecta si filiera corsicana, luati de pe strada si pusi, musai, sefi, ce ne mai trebo si ziaristi cu staif !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In rest, sireaca armata romana, se tine numa de conferinte stiintifice, conferinte nationale, intalniri bilaterale, vizite de lucru- care pe la Deveselu, care colea peste garla, in Irlanda, intalniri si mai nush ce experiente cu niste liceeni, deveniti soldati pentru o zi ! Ca mai mult nu se poate, ca-s dependenti sireacii de etnobotanice !

   Ai di pula me' ! Cohorte intregi de impingatori de aer cu chepturile, pe holurile lu em o 100, dezbat probleme cruciale pentru starea de fapt a pulimii din armata, precum "Schimbari strategice în securitatea si relatiile internationale la începutul secolului XXI", iar noi, in realitate, suntem inca la mijlocul secolului doua10 ! Nu va vine a crede ? Iesiti oleaca prin capitala si este imposibil sa nu vedeti frun microbuz Tudor 105, care produce panica in trafic, ori frun ARO, ori frun RD 111, care scoate fum dupa el, ca gratarul de la "iarba verde" !

   Ștergere
 38. No, no...pe foale ficiori, ca apa-i mica !

  Eote bre, cum se intra in lumea buna !

  Iaca:

  "marți, 23 aprilie 2013
  Membrii SCMD sunt invitati la o manifestare cultural artistica, la Brasov
  Membrii SCMD, sunt invitati sa participe la Brasov la o manifestare cultural+artistica organizata de catre mine, cu tema Romania incotro?! Din Bucuresti va pleca un autocar, din Bistrita si Satu Mare de asemenea, transportul fiind gratuit. Pana acum, sigur va canta Dumitru Farcasu, asteptam si raspunsul lui Gheorghe Zamfir.
  Va multumesc, cei interesati sa ma sune la nr 0769642543.

  Lt. (r) Alexandru Gheorghe"
  =================================

  Deci, acest limbrika, cu putza inca nedecalotata total de epiderma, organizeaza el, "de catre mine", o manifestatiune, ca sa ne spuna incotro o ia Tara lu' Dorele !

  Iar transportul, GRATUIT !
  Care o fi tembelu' ala de transporta GRATUIT poPULIME, cu otocaru', pe sute de km ?
  Uai, da prost am fo ! In loc sa ma fac locotenent in rezerva si sa fut, mascat, banul public, prin biroul senatorial a lu' ics, intrat in parlament prin usa de incendiu, m-am facut colonel de razboi, specialist, o viata-ntreaga, in ceareuri si credite pe la banci !

  Ai di pula me', daca ni-o placut scoala ! Acusica, ciocu' mic !
  De ieream si eo frun sef de gheaze la capitala, sau polonicar sef pe la crasmele si hotelurile militare, sigur aveam cate o stea si ieream si frun consilier pe la 4ceni, ori guvern, ori pe la Partida Rromilor Tigani!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: parpadoxu' e ca, limbrika, organizeaza secemederiada la Brasov, unde Sindicatu' Cadrelor Militare Dogarizate si-o dat muie singur, cu sefu' Manitu in cap. De pula proasta!
   Adica, daca voi nu mai aveti seceme dogarizate, va aducem noi, de la Bucuresti, de la Bistrita, de la...

   Ștergere
 39. Uai, sa aveti un pranz cu 3 de DA, ca la "Romanii are talente" !
  Tre sa plec, iar, in pula me', ca ma tot fute hoasca iasta zbarcita la melodie ! Cica, de Florii, tre sa merem iar pe la nush care fini si, cu ocazia iasta, tre sa ducem si ceva pachete pe la niste sarmani, pe unde mergem in fiecare an, inainte de Pasti ! Ca sa aiba si ei, acolea, o bunaciune pe masa !

  Parca o intrat in fibrilatie babornita ! Ba ca n-are nush ce, ba ca-i mai trebo nush ce... Mananc un futai in perioada iasta, di dreaq ma vede ! Asea mort cum sunt, tot tre sa merg sa mai cumpar aia, ba ailalta, ba pe pizda lu ma-sa !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pese: da las', ca trec ele si Floriile si Inviorarea !
   Baremi, de Inviorare tre s-o duc la nush ce manastire ! Belita nu mai vrea la biserica d-aciulea, de pe Sebastian cu 13, peste drum de Prosper, gard in gard cu Lira, ca cica e prea multa ghiortaneala si nu mai simte daca-i intra, sau nu, spiritul ceresc! In cur !

   Cica la manastirea aia e pur !

   Ai di pula me' !

   O zi buna !

   Ștergere
 40. PMT Retardel,
  "'Aiiii....ce ma pisca la limba sa bag un tecst cu mascari...
  Da' ma apttin, ca-i sarbatoare mare si-i pacat.."

  De ce e pacat Retardel ? Nu tu trombonesti ca folosesti doar cuvinte romanesti existente in dictionar. E pacat sa vorbesti romaneste sau si tu esti constient (uneori) ca te exprimi ca un imbecil primitiv ?

  RăspundețiȘtergere
 41. baaa ce se mai 'dick'streaza pemeteuu!!

  RăspundețiȘtergere
 42. In atentia lu PMT(sa-i dea Dumnezeu sanatate)desi ma injura pe unde apuca


  obiceiuri diverse


  Inmormantare UE:

  1. A crapat Hans.
  2. Constatam asta.
  3. Aducem si un medic / scoatem certificat prin care constatam asta si pe hartie
  4. Sunam firma de servicii funerare. comandam una bucata sicriu
  5. Il ducem pe Hans la capela.
  6. Anuntam pe cei apropiati ca a crapat Hans. Le zicem adresa capelei.
  7. Ne adunam la capela, schimbam o vorba despre Hans.
  8. In cursul aceleiasi zi, pompele funebre vin, il ridica pe Hans si il ingroapa / incinereaza / impaiaza / criogeneaza / ce-o fi,in functie de preferinte.
  9. Odata ingropat, Hans acolo ramane. Daca doresc, vizitatorii sunt bineveniti cu o floricica sau fara

  Inmormantare romaneasca:

  1. A crapat nea Gica

  2. Constatam asta. Inainte de a suna la medic sau de a scoate certificat sunam pe toti care il stiu sau nu pe Gica si anuntam asta

  3. Revenim cu certificatul si ne facem loc prin marea de oameni care au venit sa il vada pe Gica mort si sa bea gratis o tuiculita. Intre timp Gica e tinut pe masa trei zile. Asa mort, da.

  4. Aducem 3 femei sa il spele si 2 barbati sa il barbiereasca - ritual antecrestin, apropo

  5. Sunam popa. Ne rugam de popa sa vina de parca ar fi ceva nemaintalnit si nemaipomenit de nou in cariera lui si ne imprumutam de bani, ca daca nu e multumit ni-l lasa pe nea Gica pe masa si se cara. De parca nu tot din banii nostri ar fi platit, pastele ma-sii azi si maine de curva cu patrafir.

  6. Pe langa oamenii care se foiesc prin casa, ne vor mai intampina pe drum inca pe atatia, ca sa nu mai vorbim de cei care vor veni direct la cimitir.

  RăspundețiȘtergere
 43. 7. Pregatim echipamentul lui nea Gica, compus majoritatea din elemente tot antecrestine. Bani pe ochi, colac in mana, prescura pe piept - sau invers? - costumul sau cel mai bun care i-a ramas cam mic / mare si niste pantofi cu talpa de carton ca e pielea scumpa si si-asa e mort.

  8. Convoiul: Unul cu un brad / pom / schela cu fructe agatate in el (tot pagan e si asta). Unul cu o cruce. Toti cu lumanari. Altii cu steaguri si prosoape. Inca minim 2 cu sfesnice. Nu uita coliva. Inca minim doi cu coroane. Inca vreo doi care sa duca "darurile" - obiecte de uz personal, bucati de material textil, batiste, mobila, decoratii, o gaina vie uneori, care se trece peste groapa, etc

  9. Fanfara. Tigani mai mult sau mai putin treji, care sa chiorlaie din instrumentele lor cantece de mare factura spirituala, cum ar fi "Pe langa Plopii fara Sot", "Drumurile noastre Toate", "Treceti batalioane romane Carpatii", "Pusca si cureaua lata", "Dunarea albastra " (n-aveti idee cum suna asta la TROMBON!)

  10. Bocitoare. intre 3 si 5 babe bete si senile care sa il calareasca pe nea Gica si sa zbiere ca din gura de sarpe. De multe ori nu au absolut nici o treaba cu raposatul si il vor boci pe un nume generic, d.ex. "Vasile"

  11. Ii cinstim bine pe toti, de la popa la tigani, ca doar n-au venit sa il ingroape pe unul, au venit sa crape in ei si sa bea. Firesc. Pornim cortegiul.

  12. La fiecare rascruce - intersectie - vom opri tambalaul (tigani, bocitoare, alamuri, zbierete, cersetori, bomboane, claxoane) si preotul va citi o extenie. Intre extenii, cine stie canta din toti plamanii "Sfinte Dumnezeule" in varianta funebra. Pentru ca exista si varianta vesela. Care nu se canta. Totusi, avand in vedere lipsa de voce a celor din cortegiu si betia generala, puteti sa cantati si Macarena ca nu se simte.

  13. Ajungem la biserica. Ne dam foc cu lumanari, umplem tot de ceara, urlam TARE sa stie LUMEA ca noi SUFERIM pentru ca A MURIT GICA, BAAAAAAAA!!! In timpul slujbei, cream confuzie si razboi, aruncand cu bani si bomboane catre liota de cersetori. Punem si "vamile" pe jos, obicei - cum altfel? - antecrestin si ala. Potrivim vata in nas lui Gica, nu de alta dar de atata jale si lumanari si tamaie a inceput sa se cam lichefieze.

  14. La cimitir. Se sapa groapa, se urla, se trece gaina, se desface pomul, se impart prosoape, restul de daruri (teoretic oamenilor saraci, practic tot intre neamuri, pe principiul nimic nu se pierde, doar se imprumuta), se bea, se stropeste cu vin mormantul, continua slujba.

  15. Dupa cimitir. Se merge la casa lui Gica unde se bea, se bea, se bea, se mananca cel putin 3 feluri de mancare, se ia si la pachet ca doar e pomana, se vorbeste despre politica, vreme, rapita, Basescu, Ponta, Antonescu, FMI, alegeri, inflatie, chirii, varice, butoaie, vinul de anul asta, hemoroizi, nunti, botezuri, Mutu, Steaua, femeia vecinului, orice numai despre Gica nu.

  16. Dupa ce l-ai ingropat, reiei paranghelia la 3, 9, 40 de zile, 1 an, 2, 3, etc totul culminand cu 7 ani cand il dezgropi pe Gica sau ma rog ce a ramas din el, il stropesti cu vin si-l bagi la loc. Pe langa asta mai ai si vreo 400 de sarbatori de pomenire a mortilor.
  Cam asta e! La romani!

  RăspundețiȘtergere
 44. Eheee tinerete coaie cretze!
  varianta originala

  http://www.youtube.com/watch?v=XiBYM6g8Tck

  RăspundețiȘtergere
 45. @ PMT

  - Prin ce se deosebeste sotia de un terorist?
  - Cu teroristul poti sa mai negociezi...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Uai prost, da pi uni pula me de mahmurist ai vazut tu ca eo te "injur pe unde apuc" ?
   Uai labagistule, in primul rand ca eo n-am iesit din "curtea scolii", nici macar cu-n pas ! Ba belitule, eo sunt "familist" convins si n-ai sa ma vezi pe alte bloage, care put a fecala !
   MUEi simpaticuli, pi mini ma acuzi de tradari ?

   Urla hoasca, ca-i mai trebo stafide, si tre s-o hushkesc ! I-as da eo o stafida, la muie, acusica. Iar tie fro 3, da n-am timp !

   Ștergere
 46. oare pot sa-l scot pe PMT-ul mitica din astenie??

  Doua surori din spital, in dialog:
  - Nu cred ca pacientul de la salonul trei mai are mult de trait!
  - Asi! Azi m-a inghesuit in colt si m-a pupat . . .
  - Tocmai d-aia. A aflat nevasta-sa!
  -----------------------
  Proful de geografie intreaba:
  - Capitala Germaniei?
  - Berlin.
  - Capitala Poloniei?
  - Berlin.
  - Capitala Frantei?
  - Berlin.
  - Bravo Adolf!
  ----------------------------------------------
  Doi polițiști intră într-o librărie.
  După câteva momente de ezitare, vânzătoarea îi întreabă:
  - Ce-i băieți, plouă rau afară?...
  --------------------------------------------------------
  Sotia se intoarce de la shopping si-i spune sotului:
  - Am doua vesti pentru tine.
  Cea proasta: am cheltuit toti banii.
  Cea buna: te iubesc asa sarac cum esti!

  -------------------------------------------------------------
  Un somn lung si sanatos nu numai ca prelungeste viata, dar si reduce ziua de lucru.
  ---------------------------------------------------------
  Viata e trista, in schimb salariul e hazliu.
  ----------------------------------------------------------

  In zilele noastre, pietonii sunt de doua categorii: rapizi si accidentati.

  RăspundețiȘtergere
 47. iar pleaca PMT sa caute stafizde(e primavara ies buricoidele la curu gol,tocmai bune de privit...ca de futut trebo sa ai cont bre, sa ai cont/pula nu e obligatorie in acest caz).cam asa imi cautam si io cate un motiv ca sa ies la un matrafox facut din electrozi si pufoaica....hac!!
  gata ma duc sa-mi trag ceva alcool tehnic pan' paine, ca mi-e o seteee...hac!

  RăspundețiȘtergere
 48. Bei racheta, nu te mai da cu curu de bordura, ca tie nu-ti ies poantele.
  N-ai chemare! Nu te mai sforta in obscenitati.
  Mai bine povesteste-ne cum gidilai tu rascheta sub coada.

  RăspundețiȘtergere
 49. Auzi racheta, ai negri care respira greu au furat o bucata din lina de 200 kv care ne leaga cu Bulgaria. Si tu bati cimpii vorind porcos fara folos.

  RăspundețiȘtergere
 50. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 51. Las ca maine organizez si eu ceva "organizat de catre mine"Ptiu sa-mi bag ce prostan e astaaaa!!

  "....la o manifestare cultural+artistica organizata de catre mine, cu tema.."
  Lt. (r) Alexandru Gheorghe
  sorineco@yahoo.com

  http://scmdmedia.blogspot.ro/2013/04/membrii-scmd-sunt-invitati-la-o.html

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite