Google Translate

marți, 14 iunie 2011

Tratatul de la Lisabona. Text fundamental al UE. Frati romani, desteptarea! Cati ati citit acest document?


Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la data de 1 decembrie 2009.
Acesta pune la dispoziţia Uniunii Europene instituţii moderne şi metode de lucru optimizate pentru a face faţă, în mod eficient, provocărilor contemporane. Într-o lume în evoluţie rapidă, europenii aşteaptă de la UE abordarea unor probleme precum globalizarea, schimbările climatice şi demografice, securitatea şi energia. Tratatul de la Lisabona consolidează democraţia în UE, precum şi capacitatea acesteia de a promova, zi de zi, interesele cetăţenilor săi.
Tratatul de La Lisabuna - TUE Si TFUE


Este de domeniul evidenţei faptul că evenimentul cel mai important al anului 2009, la nivel regional, european, având relevanţă pentru întreaga societate internaţională, a fost intrarea în vigoare, la 1 decembrie, a Tratatului de la Lisabona. Pentru România, în mod implicit, Tratatul de la Lisabona îşi are semnificaţia sa, aparte, dat fiind faptul că este primul instrument juridic la edictarea, adoptarea, semnarea şi ratificarea căruia a participat de la dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene.


La 1 decembrie 2009 (la doi ani de la Conferinţa reprezentanţilor guvernelor statelor membre, Conferinţă reunită la Bruxelles, la 3 decembrie 2007, care a elaborat şi a prezentat Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene), Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, făcându-se, astfel, aplicarea celei de-a doua variante înscrise în art. 6 din Tratat (prima variantă precizând faptul că Tratatul intră în vigoare la 1 ianuarie 2009, sub condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse). Tratatul a fost semnat sub preşedinţie portugheză, la Lisabona, la 13 decembrie 2007, dată la care a fost declanşată procedura ratificării de către statele membre. Acestea au agreat, în majoritate covârşitoare, procedura ratificării în cadrul legislativului, Irlanda rămânând consecventă sistemului dat de ratificarea prin referendum, fapt care a şi încetinit finalizarea unei astfel de etape (numai după ce a obţinut o serie de garanţii juridice, prin cel de-al doilea referendum organizat, Irlanda a ratificat Tratatul). Cu toate acestea, nu Irlanda a fost ultimul stat care a depus instrumentul de ratificare, acest lucru întâmplându-se din partea Cehiei.
Chiar în ziua intrării în vigoare, la nivelul Consiliului, au fost luate unele decizii în vederea punerii în aplicare a Tratatului. Astfel, „în urma acordului politic la care au ajuns şefii de stat sau de guvern la 19 noiembrie 2009, Consiliul European a decis: alegerea dlui Herman Van Rompuy în calitate de Preşedinte al Consiliului European între 1 decembrie 2009 şi 31 mai 2012 şi numirea, cu acordul Preşedintelui Comisiei, a dnei Catherine Ashton în calitate de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate din 1 decembrie 2009 şi până la finalul actualului mandat al Comisiei.

De asemenea, Consiliul European şi-a adoptat propriul regulament de procedură, precum şi o decizie privind exercitarea Preşedinţiei Consiliului. În plus, Consiliul a decis (…) numirea dlui Pierre de Boissieu în calitate de Secretar General al Consiliului între 1 decembrie 2009 şi până în ziua următoare reuniunii Consiliului European din iunie 2011. Totodată, Consiliul şi-a adoptat regulamentul de procedură, precum şi o decizie privind măsurile de punere în aplicare a deciziei Consiliului European pentru exercitarea Preşedinţiei Consiliului”.
Potrivit preşedintelui Comisiei Europene, José Manuel Durao Barroso,
„Tratatul de la Lisabona pune cetăţenii în centrul proiectului european. Mă bucur că, în prezent, beneficiem de instituţii adecvate care pot să acţioneze, dar şi de o perioadă de stabilitate, astfel încât să ne putem concentra întreaga energie asupra realizării a ceea ce este important pentru cetăţenii noştri”.
Structura Tratatului este una complexă, care cuprinde, după cum urmează: un preambul, 7 articole, 2 serii de protocoale, o anexă, Actul final şi 65 de Declaraţii cu privire la dispoziţiile Tratatelor.


Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), Tratatul instituind Comunitatea Europeană (TCE), dar şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice (TCEEA). În acest sens, reţin atenţia următoarele modificări intervenite asupra Tratatului privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht): Uniunea se întemeiază pe Tratatul privind Uniunea Europeană şi pe Tratatul privind funcţionarea UE; Uniunea se substituie Comunităţii Europene şi îi succede acesteia; Uniunea dobândeşte personalitate juridică; se instituie o clauză de loialitate reciprocă între Uniunea Europeană şi statele membre; Consiliul European devine instituție a UE; Consiliul Uniunii Europene îşi schimbă denumirea în Consiliu; Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene se transformă în Curtea de Justiţie a Uniunii Europene; se reglementează posibilitatea statelor de a se retrage din Uniune;
„Parlamentul European şi parlamentele naţionale vor avea o contribuţie mult mai mare în procesul decizional al Uniunii Europene, iar cetăţenii vor avea dreptul de a fi informaţi cu privire la deciziile adoptate de miniştri la nivelul UE. Toţi cetăţenii europeni vor avea posibilitatea de a influenţa propunerile legislative ale UE; valorile şi obiectivele Uniunii Europene sunt stabilite mai clar ca niciodată. De asemenea, Carta Drepturilor Fundamentale beneficiază de acelaşi statut juridic ca şi tratatele”.

În ceea ce priveşte Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, dintre modificările intervenite, le precizăm pe cele ce urmează: acesta se numeşte, în prezent, Tratatul asupra funcţionării Uniunii Europene (TFU); repartizarea, clară, a competenţelor între UE şi statele membre; procedura legislativă a co-deciziei devine procedură ordinară; se înfiinţează instituţia preşedintelui Consiliului European;
„dobândirea de către Uniunea Europeană a unei poziţii mai puternice şi mai coerente pe plan extern, deoarece: reuneşte funcţia de Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate cu aceea de Vicepreşedinte al Comisiei; creează un Serviciu european pentru acţiune externă care îl va sprijini pe noul Reprezentant în realizarea dublei sale misiuni; ameliorează asistenţa diplomatică şi consulară oferită cetăţenilor care călătoresc în ţări terţe (…); pentru prima dată, tratatele cuprind o secţiune dedicată energiei, care stabileşte ca obiective pentru politica Uniunii din acest sector asigurarea unei bune funcţionări a pieţei energiei (în special în ceea ce priveşte aprovizionarea cu energie şi promovarea eficienţei energetice şi a economiei de energie) şi dezvoltarea unor surse de energie noi şi regenerabile; instituirea de noi posibilităţi pentru a aborda, de exemplu, aspecte legate de protecţia civilă sau de sănătatea publică în context transfrontalier şi pentru a sprijini activităţile transfrontaliere în domeniul sportului; plasarea libertăţii, justiţiei şi a securităţii în centrul priorităţilor sale. Uniunea Europeană poate să acţioneze mai eficient împotriva grupărilor criminale care fac trafic de persoane, să promoveze şi să sprijine acţiunile în domeniul prevenirii criminalităţii şi să ajute la combaterea terorismului prin îngheţarea activelor. Mai mult decât atât, Tratatul confirmă angajamentul UE de a elabora o politică comună privind imigraţia şi conţine, de asemenea, o „clauză de solidaritate”, potrivit căreia Uniunea şi statele membre vor acţiona împreună în spirit de solidaritate în cazul în care un stat membru este ţinta unui atac terorist sau victima unei catastrofe naturale sau provocate de om; obţinerea de către Uniunea Europeană a posibilităţii de a pune în aplicare mai bine politicile sale destinate să asigure creşterea economică şi competitivitatea, să amelioreze condiţiile sociale şi de muncă, să întărească securitatea personală şi colectivă, să promoveze un mediu mai curat şi condiţii de sănătate mai bune, să dezvolte coeziunea şi solidaritatea între statele membre, precum şi progresul ştiinţific şi tehnologic şi, nu în ultimul rând, să-şi îmbunătăţească capacitatea de a acţiona pe plan extern; realizarea unui sistem instituţional stabil, ceea ce înseamnă mai multă rapiditate şi transparenţă pentru procesul decizional, consolidarea controlului democratic, precum şi respectarea mai strictă a principiului conform căruia deciziile se iau la nivel corespunzător. Cetăţenii vor şti mai bine care sunt responsabilităţile fiecărei părţi implicate şi motivele care determină Uniunea Europeană să acţioneze; pentru prima dată, cetăţenii pot cere direct Comisiei să propună o iniţiativă care prezintă interes pentru ei şi care ţine de competenţa Uniunii, prin adunarea a un milion de semnături din diferite state membre”.

 De asemenea, Tratatul, în noua redactare, asigură cadrul general pentru ca
cetăţenii europeni să aibă
„un cuvânt de spus în domeniul afacerilor europene şi pentru ca drepturile lor fundamentale să fie consacrate într-o Cartă. Uniunea Europeană va fi mai bine pregătită să răspundă aşteptărilor în domeniul energiei, schimbărilor climatice, criminalităţii transfrontaliere şi imigraţiei”.

Un element de noutate îl reprezintă şi faptul că
Tratatul de la Lisabona aduce în discuţie astfel:
„Conferinţa reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, tratatele şi legislaţia adoptată de Uniune pe baza tratatelor au prioritate în raport cu dreptul statelor membre, în condiţiile prevăzute de jurisprudenţa menţionată anterior”.

În ce priveşte Avizul Serviciului juridic al Consiliului, din 22 iunie 2007, prin acesta
se precizează că:
„Din jurisprudenţa Curţii de Justiţie reiese că supremaţia dreptului comunitar (al UE, n.n.) este un principiu fundamental al dreptului comunitar (al UE, n.n.). Conform Curţii, acest principiu este inerent naturii specifice a Comunităţii Europene (al UE, n.n.). La data primei hotărâri din cadrul acestei jurisprudenţe consacrate (… Costa/Enel), supremaţia nu era menţionată în Tratat. Situaţia nu s-a schimbat nici astăzi. Faptul că principiul supremaţiei nu va fi inclus în viitorul tratat nu va schimba în nici un fel existenţa principiului şi jurisprudenţa în vigoare a Curţii de Justiţie”.
Pe cale de consecinţă, rezultă că
„(…) izvorând dintr-o sursă independentă, dreptului născut din tratat nu ar putea, dată fiind natura sa specifică originală, să i se opună, din punct de vedere juridic, un text intern, indiferent de natura acestuia, fără a-şi pierde caracterul comunitar şi fără a fi pus în discuţie fundamentul juridic al Comunităţii (al UE, n.n.) înseşi”.
La nivelul Tratatului instituind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, modificările intervenite prin Tratatul de la Lisabona se referă numai la corelarea Tratatului CEEA cu TUE şi TFU, ţinând cont de renumerotările acestora.
Sursa: Tratatul de la Lisabona
Autor: Prof. univ. dr. Augustin Fuerea
Tratatul de la Lisabona, este textul fundamental al Uniunii Europene.
România, este stat membru al Uniunii Europene, cu drepturi depline!
Sa retinem cu totii: romanii nu sunt cetateni de categoaria a II-a,
cum inca ne mai considera unii.
Util si necesar: sa ne cunoastem drepturile!
Sa pretindem tuturor, sa ne respecte aceste drepturi!
Noi ii tinem pe ei in functii, nu ei pe noi in UE sau Romania!
Admin

32 de comentarii:

 1. Constitutia UE vad ca are 408 pagini !!!!
  Cine dreak sta sa citeasca atatea pagini ??!
  De ce nu se gaseste si in librarii ???
  De ce nimeni nu este interesat sa o prelucreze pe intelesul tuturor? De ce sunt asa de putine informatii referitoare la UE, documentele si institutiile acesteia, mai ales traduse si in limba romana? De ce nu sunt accesibile celor multi? Cine si de ce se teme? Cui nu-i convine ca majoritatea sa cunoasca? Sunt doar cateva aspecte, care ar merita o discutie, un raspuns!

  RăspundețiȘtergere
 2. 1.Ce schimbari aduce Tratatul de la Lisabona?

  Parlamentul European
  Parlamentul European ii reprezinta pe cetatenii statelor membre. Tratatul de la Lisabona sporeste competentele acestuia la nivel legislativ, bugetar si in materie de aprobare a acordurilor internationale. De asemenea, Tratatul modifica si structura Parlamentului:numarul deputatilor europeni nu va depasi 751 (750 plus presedintele), iar repartizarea locurilor pe state membre se va face dupa principiul proportionalitatii degresive. Altfel spus, deputatii din tarile cu cei mai multi locuitori vor reprezenta un numar mai mare de cetateni decat deputatii din tarile cel mai putin populate. Tratatul mai precizeaza ca fiecare stat membru va fi reprezentat in Parlament de minim 6 deputati si de maxim 96.

  Consiliul european
  Consiliul european, care are misiunea de a impulsiona elaborarea politicilor, devine, la randul sau, o institutie a Uniunii, fara a primi insa noi atributii . Este creat totusi un nou post,cel de Presedinte al Consiliul european. Acesta este ales de Consiliul european pentru un mandat de doi ani si jumatate si va avea rolul de a asigura pregatirea si continuitatea lucrarilor Consiliului european si de a gasi soluții care sa conduca la obtinerea consensului. Presedintele Consiliului european nu poate ocupa alte funcții la nivel national.
  - va urma -

  RăspundețiȘtergere
 3. 2.Ce schimbari aduce Tratatul de la Lisabona?

  Consiliul
  Consiliul reprezinta guvernele statelor membre. Rolul sau ramane in mare masura neschimbat. Consiliul va continua sa imparta prerogativele legislative si bugetare cu Parlamentul si isi va mentine rolul central in materie de politica externa si de securitate comuna (PESC) si de coordonare a politicilor economice.
  Schimbarea esentiala adusa de Tratatul de la Lisabona se refera la procesul de decizie . In primul rand, Consiliul va decide cu majoritate calificata, cu exceptia cazurilor in care tratatele prevad o alta procedura, cum ar fi votul in unanimitate. In practica, odata cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, votul cu majoritate calificata va fi extins la numeroase domenii de actiune (de exemplu, imigrarea sau cultura).
  Ulterior, introducerea, in 2014, a votului cu dubla majoritate al statelor membre ale UE (55%) si al populatiei (65%), care reflecta dubla legitimitate a Uniunii, va conduce la consolidarea transparentei si eficientei. Noua modalitate de calcul va fi completata de un mecanism similar „compromisului de la Ioannina”, care ar trebui sa permita unui numar mic de state membre (apropiate de minoritatea de blocare) sa-si manifeste opozitia fata de o decizie . Intr-o asemenea situație, Consiliul trebuie sa faca tot ce-i va sta in putinta pentru a obtine, intr-un interval de timp rezonabil, o solutie satisfacatoare pentru ambele parti.

  Comisia Europeana
  Principala misiune a Comisiei Europene este sa promoveze interesul general european. Tratatul de la Lisabona aduce schimbari la nivelul structurii acesteia. Potrivit principiului rotatiei egale intre statele membre, incepand din 2014, colegiul va fi format dintr-un numar de comisari egal cu doua treimi din numarul statelor membre (adica 18, in cazul unei Uniuni cu 27 de tari). Numarul membrilor Comisiei va putea fi modificat de Consiliul european cu unanimitate de voturi.
  Alta schimbare importanta:Tratatul de la Lisabona introduce o legatura directa intre rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European si alegerea candidatului la presedintia Comisiei.
  De asemenea, trebuie mentionat ca rolul presedintelui Comisiei va fi consolidat, din moment ce acesta ii va putea obliga pe membrii colegiului sa demisioneze.
  - va urma -

  RăspundețiȘtergere
 4. 3.Ce schimbari aduce Tratatul de la Lisabona?

  Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate si vicepresedinte al Comisiei
  Infiintarea postului de Inalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate este una dintre inovatiile institutionale majore ale Tratatului de la Lisabona. In consecinta, coerenta actiunii externe a Uniunii ar trebui sa fie ameliorata.
  Acest Inalt Reprezentant va avea o dubla misiune:pe de o parte, va fi imputernicitul Consiliului pentru politica externa si de securitate comuna (PESC) iar pe de alta parte, va fi vicepresedinte al Comisiei pentru relatii externe. Responsabil pentru elaborarea politicii externe si a politicii de aparare comuna, va prezida si Consiliul „Afaceri externe”. In plus, va reprezenta Uniunea pe scena internationala in domeniul PESC si va fi asistat de un serviciu european pentru actiune externa, format din functionari ai Consiliului, Comisiei si serviciilor diplomatice nationale.

  Celelalte institutii
  Dispozitiile tratatelor actuale referitoare la Banca Centrala Europeana (BCE) si la Curtea de Conturi nu au suferit schimbari notabile. In ceea ce priveste Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona extinde domeniul de interventie al acesteia, mai ales in materie de cooperare penala si politieneasca si introduce cateva modificari procedurale.

  Parlamentele nationale
  Tratatul de la Lisabona recunoaste si consolideaza rolul parlamentelor nationale care, desi nu fac parte din cadrul institutional al Uniunii, joaca un rol important in functionarea acesteia.

  RăspundețiȘtergere
 5. O prima dureroasa concluzie:
  _____
  Pentru masele largi populare, cei care merg la un mic, o bere si apoi la VOT, se lasa IMPRESIA ca vointa/votul/dorinta/speranta LOR conteaza!
  Povesti de ADORMIT copii! Totul este subordonat CENTRULUI, UE. Nimeni nu face ce vrea, ce-l tae capatana! Iar cine iese din cerc, iese definitiv! Si nu oricum! Asa ca ... lasati voi cei oropsiti ... orice speranta la usa, usi inalte'mparatesti! Acum ... europene!
  P.S.: Apropo de bani europeni:
  Romania plateste anual catre UE, o MULTIME!
  Primeste inapoi doar o mica parte, de regula pe considerente ca suntem idioti, handicapati, nu stim sa facem proiecte! Aiurea! Basme! Nu ni se dau bani pentru ce trebuie, si ne trebuie! Vedeti si singuri, pe ce sindrofii, cursuri, reconversii, projecte aiuritoare si cum mama dracului se mai cheama aiurelile, pentru care se cheltuie banii primiti. In mare parte, acesti BANI se intorc FIX inapoi, de la cei care vin! Conditie aproape obligatorie! Sa-i cheltuiesti tot ce ei, sau apropiatii lor! Gata.... m-am enervat si eu!

  RăspundețiȘtergere
 6. Despre cum vad unii PENSIILE MILITARE, rezultate din brambureala Guvernului Boc:
  =======
  Într-un comunicat de presă, secretarul Tineretului Crestin Democrat PNTCD Bucuresti, Catalin Avramescu, afirmă că “Aceste sume reprezinta oricum o sfidare la adresa celorlati cetateni care traiesc in saracie si nu pot fi justificate in nici un fel. Faptul ca multe din aceste pensii au crescut, reprezinta fara doar si poate o forma indirecta de mita electorala. Datoria interesului foarte mic al populatiei pentru politica, cei aproximativ 77.000 de pensionari militari reprezinta o tinta pentru cei doritori de voturi. Facem un apel pentru mobilizarea cetatenilor la urmatoarele alegeri, astfel incat un numar de 77.000 sa devina prea mic ca sa mai conteze. Doar asa vom reusi impreuna sa desfiintam astfel de practici de cumparare a voturilor si sa readucem statul in slujba cetatenilor, acolo unde trebuie sa fie, si nu in slujba unor minoritati
  elitiste. Pensionarii militari, o parte din ei respectabili, nu merita insa pensii atat de mari. Ei au facut parte din clasele privilegiate care au tinut regimul comunist in spate si au trait toata viata din munca acestui popor. Si acum la
  batranete, cand tinerii pleaca pe capete din tara pentru ca aici nu au alternative, guvernul gaseste de cuviinta sa sustina in continuare aceasta clasa a fostilor militari platindu-le pensii uriase. Romania are pe plan social alte prioritati precum tinerii sau pensionarii saraci. In loc sa se recalculeze si sa creasca pensiile oamenilor care intradevar ar avea nevoie de mai multi bani, prin aceasta actiune se incearca sa se creeze falsa impresie ca guvernul ii ajuta pe pensionari. Ca unica solutie pentru aceasta situatie dramatica, cerem plafonarea pensiilor militare la maxim 2000 RON. Dorim sa atragem atentia ca aceste pensii militare care urca si pana la 11.000 RON pe luna, sunt astazi cu mult peste salariile militarilor care lupta cu adevarat pentru interesele Romaniei, unii jerfindu-si viata pe campurile de lupta contemporane din Afganistan. Este inadmisibil ca o parte din aceia care au impuscat oameni la revolutie si nu au fost anchetati de catre autoritatile complice ale lui Iliescu sa primeasca astazi de la stat mai multi bani decat militarii care sunt implicati in conflicte reale si nu in lupte impotriva propriului popor”.

  sursa: Amos News
  11 iunie 2011

  RăspundețiȘtergere
 7. E clar de ce hacordelu s-a raspopit in doncorlica ... Akord se laudase ca fusese ofiter , si trebuia , de ochii lumii , sa vorbeasca mai lustruit ... Dar mintea lui nu era pentru asa ceva si-i era tare creu sa se prefaca... S-atunci s-a facut Don Corle... sa-si poate arata adevarata figura ...

  RăspundețiȘtergere
 8. Multumim pentru informatiile privind UE! Totusi ati schimbat prea repede subiectul fierbinte la ordinea zilei!...
  Cu scuze pentru cititori, insist totusi sa primesc un raspuns cu privire la atitudinea dvs fata de SCMD. Iata cum suna intrebarea mea, postata la comentariile precedentului articol:
  Sindicatul Militarilor spunea...

  Domnule Comisar sef Burcu,
  Apreciez foarte mult "neimplicarea" dumneavoastra politica si sindicala, pentru a nu influenta discutiile si opiniile libere si absolut dezinteresate ale cititorilor!...
  De aceea, nu ma pot abtine sa nu va citez: "Admin spunea...
  Prietene Anonim!
  Aici nu injura nimeni SCMD!
  Unde ai vazut asta? Arata-mi un singur exemplu! Nu confunda SCMD, cu clika din frunte!
  Nu confunda niste oameni nevinovati, cu unii care au CHELTUIT DISCRETIONAR miliarde, pe care nici in ziua de azi nu au reusit sa le justifice! Deci.... te rog, fara afirmatii gratuite, doar ca sa te aflii in treaba!
  9 iunie 2011, 18:54 ""
  Domnule Burcu, noi, militarii, stim ca, atunci cand vrei sa omori o organizatie sau sa castigi o lupta, cel mai simplu este sa-i zdrobesti acesteia conducerea!...
  Din pacate, cei ce vor sa demoleze SCMD-ul, nu prea au de unde sa o apuce pe aceasta conducere. Daca nu stiati, chestia aia cu furtul banilor saracilor si naivilor de sindicalisti, a cazut. Nu a furat nimeni nimic, dimpotriva conducerea centrala si conducerile filialelor muncesc gratuit, uneori zi-lumina, in folosul intregului sindicat.
  Va doresc toate cele bune!
  lt. Col (r) Dumitru Rinciog

  RăspundețiȘtergere
 9. Stimate D-le lt. Col (r) Dumitru Rinciog
  ____
  1. Ma bucur sa vad ca POSTATI pe acest Blog;
  2. Am citit inca de aseara precedenta postare a domniei voastre, "idem si la fel" cu cea de azi;
  3. Iertati-ma, dar nici aseara si nici acum, nu vad, nu identific INTREBAREA. Va sunt profund recunoscator daca veti REFORMULA cele postate, ori ADAUGAti totusi INTREBAREA! Nu o vad!
  4. Va asigur, voi raspunde imediat! Niciodata nu am fugit, intors spatele sau dovedit lasitate! Cu aleasa consideratiune,
  Vasile Burcu

  RăspundețiȘtergere
 10. vineri, 10 iunie 2011 .
  COMUNICAT .
  Rugăm membrii Filialei SCMD Drobeta Turnu Severin care nu şi-au achitat cotizaţia la zi să facă acest lucru în cel mai scurt timp întrucât neplata acestei cotizaţii, de ce nu „simbolice”, aduce prejudicii atât filialei prin nerepartizarea de fonduri necesare funcţionării corespunzătoare a acesteia cât şi celor în cauză, prin pierderea calităţii de membru SCMD şi a drepturilor ce decurg din aceasta (unii dintre rău platnici sunt parte în procesele declanşate pentru contestarea, ulterior revizuirea deciziilor ce vor fi (sau au fost) emise conform O.U.G. nr. 1 / 2011 şi regularizarea cuantumului pensiilor în anul 2012).

  De asemenea, pentru cei care nu mai vor să facă parte din sindicat să urmeze prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a SMDC, art. 70.

  Trebuie subliniat din nou faptul că simpla plată a cotizaţiei nu atrage automat după sine redobândirea drepturilor ce ni se cuvin; rugăm a se studia regulamentul mai sus menţionat, îndeosebi partea referitoare la drepturi şi îndatoriri.

  Reamintesc faptul că membrii Biroului Operativ al Filialei fac „muncă voluntară” în interesul întregii filiale, atât la sediul acesteia cât şi pe teren, la diverse instituţii sau chiar acasă, uneori şi noaptea când a fost nevoie.

  BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 DROBETA TR. SEVERIN

  http://scmddrobeta.blogspot.com/2011/06/comunicat.html

  RăspundețiȘtergere
 11. Toti, dar toti fac MUNCA VOLUNTARA-banii unde dreak s-or duce??!!Pistruiatul

  RăspundețiȘtergere
 12. Stelian P.
  @lt. Col (r) Dumitru Rinciog
  Incerc eu un raspuns daca imi permiteti. Dvs. faceti o confuzie grava intre sindicat si conducatorii sai. Nimeni (nici chiar eu, "slugoi platit") nu a injurat sindicatul ci doar pe cei care cu (pardon) fara onoare, va conduc din groapa in groapa spre victoria finala.
  In concluzie cred ca ar trebui sa formulati intrebarea altfel, ceva de genul:
  - de ce va permiteti sa criticati conducerea sindicatului ?
  Poate atunci o sa primiti raspunsul mult dorit.
  Indraznesc sa va pun si eu o intrebare:
  - in conditiile in care sustineti ca cresterea pensiilor pentru mai mult de 90% dintre pensionarii militari (cumpararea lor, adica) este o actiune care duce la pauperizarea populatiei si la dezintegrarea teritoriala a Tarii (asa se scrie in gramatica dogariana), va mai sustineti amendamentul cu privire la mentinerea in plata a cuantumului cel mai avantajos al pesiei sau el e valabil doar pentru dogarieni ?
  "Fara respect si fara stima,"
  Stelian P.

  RăspundețiȘtergere
 13. D-l Dumitru Rinciog,
  ar fi mai bine sa ne explice ce s-a intamplat la Timisoara?!! De ce si acolo, ca in multe alte parti, CONDUCEREA SCMD a Filialei si-a dat demisia? Chiar TOTI sunt vanduti/cumparati?

  RăspundețiȘtergere
 14. Cum au ajuns clienţii să urască băncile?
  "Dar de ce vrei să dai înapoi creditul mai repede, să-l rambursezi anticipat?", a fost întrebarea unui preşedinte de bancă către un client. Un client bun platnic, conştiincios, fără întârzieri la plată, cu frică să nu ajungă dator vândut.

  În schimb, el, clientul, a avut doar câteva întrebări legate de contractul de împrumut. Adică întrebările uzuale ale clienţilor: "De unde a apărut acest comision, pentru că înainte nu era?". "Aşa e, aveţi dreptate, înainte nu era, dar e acum. Ştiţi, banca a adoptat un nou plan de tarife şi comisioane şi aveţi 5 lei pe lună sau 2 euro la contul în euro, comision de administrare!"

  Pentru că în contractul de credit îşi rezervă dreptul să facă aceste modificări. Paragraful 100 nu ştiu cât. Dar e mult 5 lei pe lună, te întreba din priviri ofiţerul de credit? 60 lei pe an, 600 de lei în zece ani, 1.200 lei în 20 de ani, asta dacă nu se mai modifică odată? Nici nu ştii ce să spui. Dacă nu-i plăteşti, poţi să fii sigur că la un moment dat eşti trimis în baza restanţierilor şi îţi trebuie multe luni, multe drumuri şi mulţi nervi să ieşi de acolo!

  "De ce nu mi-aţi scăzut dobânda/rata? Că la alte bănci s-a scăzut, că euribor/robor/robid/ sau ce alt indicator de referinţă a scăzut, ştiu eu de la alţi clienţi."

  "Nu ştim ce să vă spunem, poate au alte condiţii, alte marje, alţi indicatori!"

  Dar a luat cineva un credit tot de aici şi are o dobândă mai mică! Şi plăteşte mai puţin!

  "Ştiţi, dumneavoastră aţi luat creditul cu condiţiile de atunci, de acum 2-5 ani, iar acum e altceva", vine răspunsul ofiţerului.

  "Dar când am luat atunci creditul, nu aveam acel comision. De ce l-aţi pus acum?"

  "Nu ştiu ce să vă spun. Nu stabilim noi. Din centrală. Dacă vreţi, puteţi întreba acolo."

  Sunt întrebările şi discuţiile care macină atât nervii clienţilor, cât şi pe cei ai ofiţerilor de credite, care azi sunt la o bancă, mâine la alta, iar la anul în altă parte, dar care trebuie să aibă sau să găsească răspunsuri.

  Şi clienţii, ce să zică? Iau răspunsurile aşa cum sunt, unele le înţeleg, altele nu. În final tot suma aia trebuie să o plăteşti lunar.

  - va urma -

  RăspundețiȘtergere
 15. Din păcate, în tot acest dialog, monolog al absurdului de multe ori, marea majoritate a clienţilor, persoane fizice, au căpătat o ură puternică faţă de bănci. Şi nu cred că există cineva care să nu vrea să dea banii înapoi mai repede, să scape de credit, ca să nu mai aibă de-a face cu băncile. Nu cu creditul în sine! Sau alţii care preferă să stea cu chirie decât să ia credit de la bancă pentru a-şi cumpăra un apartament, cu toate că ar ieşi mai ieftin. În lipsa creditelor, nicio economie nu poate urca susţinut şi să-şi îmbunătăţească nivelul de trai.

  Cine poate pune ceva deoparte lunar, fie 50 de euro, fie 100 euro, fie 200, fie oricât, nu se gândeşte decât să mai ramburseze din credit. Ca să scape. Iar bancherii s-au trezit că nu e bine. Că rambursează anticipat clienţii bun platnici şi că astfel nu mai au de unde lua dobândă de la ei. Adică nu mai au venituri. Plus că nu mai au nici unde să plaseze din nou banii primiţi anticipat. Clienţi buni nu mai sunt, au deja credite, la titluri de stat dobânda este numai 4% - 5,25% la euro, iar ei luau înainte 8%- 12% la euro de la clienţi, la creditele pentru companii dobânzile cerute sunt mult, mult, mai mici. Iar patronii şi directorii negociază la sânge. Şi dacă se enervează, bagă societatea în insolvenţă. Deci adio şi dobânzi, şi o bună parte din credit. Alte provizoane, alte întrebări, alţi bani ceruţi de la acţionari, adio bonus.

  Iar orice rambursare anticipată înseamnă un minus de bani în consum, în economie. În loc să cumpere un nou televizor, ceva haine, pantofi, adidaşi, poate un nou corp de mobilă, poate încă o sticlă de vin, banii se duc în seiful băncii, iar de acolo nu au unde să iasă din nou la fel de profitabil. Iar statul nu ia din acest circuit nici TVA, nici accize, nici impozit pe profit, nimic. Cum nu sunt venituri, toată lumea trebuie să taie din cheltuieli. Iar creşterea economică se lasă aşteptată, salariile nu cresc, lumea e nervoasă că "treaba" nu merge.

  Iar bancherii îşi întreabă clienţii: "De ce vreţi să rambursaţi anticipat? Haideţi că avem o promoţie mai bună acum, rata e mai mică, poate vă mai gândiţi!"

  Au venit şi vremurile astea!

  Cristian Hostiuc este directorul editorial al Ziarului Financiar

  RăspundețiȘtergere
 16. In sprijinul unui raspuns, neechivoc, d-lui Rinciog.

  INJURIÁ vb. tr. a aduce cuiva injurii; a insulta; a ofensa, a jigni

  RăspundețiȘtergere
 17. 1. Domnule Comisar sef Burcu, acea purcica tipa in cotet. Nu va prefaceti ca nu se aude nimic!...
  2. Pt anonimul preocupat de banii SCMD: la economie se invata ca absolut orice activitate umana este asociata cu costuri (cheltuieli). Regret ca nu pot acum sa va dau detalii, dar veti primi amanunte, prin Filiala dvs, referitoare la cheltuielile SCMD.
  3. La Timisoara s-a intamplat ca fostul presedinte sa aiba o alta conceptie, in afara Statutului, referitoare la organizarea teritoriala a SCMD. Nu a dorit sa si-o insuseasca si a demisionat. Este un caz absolut normal, se intampla astfel de lucruri in mai toate organizatiile. Astfel de cazuri au fost cateva, izolate.

  Tuturor, sa forumiti bine!

  Lt. Col Dumitru Rinciog

  RăspundețiȘtergere
 18. Stelian P.
  Vad ca d-l Rinciog nu a vazut intrebrea mea. E si asta un raspuns. Ii lansez acum doua intrebari:

  "marți, 14 iunie 2011
  Oare de ce nu o vrea dl Oprea sa-l aplaudam si noi?
  Pe agenda de lucru a Camerei Deputatilor, dezbaterea OUG 1/2010 si votul pentru transformarea sa in lege au fost prevazute pentru ziua de 15.06 a.c. la orele 09.00. De frica noastra, portocaliii vor sa mute dezbaterea astazi, 14.06 la orele 15.00. In mod normal, nu au timp suficient pentru dezbateri si vot. Dar orice este posibil. Cererea noastra de participare va primi probabil raspunsul ca nu se poate, intrucat balcoanele au fost ocupate. Din datele noastre, de circa 3 ore, telefoanele suna continuu la veterani si la ciracii domnului Mihai Iliescu, pentru ca balcoanele sa fie umplute de aplaudacii de serviciu."

  Oare de ce nu va lasa astia la balcoane ? Se tem de ceva ?

  RăspundețiȘtergere
 19. Stati linistiti! Interesele nostre sunt foarte bine reprezentate in Parlamentul UE. Ce, nu va place EBA? Sigur, daca pune tacsu'o vorba buna pe la colegii lui,ehehei ce initiative parlamentare va lansa fatuca lu' tata!Sa vezi atunci trai neneaca pe banii imprumutati!

  RăspundețiȘtergere
 20. Stelian P.
  Apropo de cei care se simt injurati.

  UN NOU APEL DE BUN SIMT STRABATE ROMANIA:
  ……“Stimate domnule/doamna fost militar, actualmente “beneficiar” sau “asistat”:

  • Esti prost si lacom? Serveste-ti calaul si mana care te biciuie, aruncandu-te in final la canal!”……..

  14.06.2011
  Honor et Patria! Vae victis!
  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU

  RăspundețiȘtergere
 21. @Stelian P.
  De ce apelati la dezinformare prin postarea de pasaje care dau impresia ca presedintele SCMD injura pe fostii militari? Pasajul reprodus nu se refera decat la cei asemeni domniei voastre, adica pupincuristi.

  RăspundețiȘtergere
 22. Stelian P.
  @Anonim 16:55
  Presedintele SCMD se adreseaza astfel:

  "“Stimate domnule/doamna fost militar, actualmente “beneficiar” sau “asistat”:

  Face vreo precizare presedintele SCMD ca se refera doar la cei asemeni domniei mele ?
  Nu credeti ca cei de la UE care au spus ca 40% dintre romani au probleme cu scrisul si cititul, au uitat sa-i includa si pe dogarieni ?

  RăspundețiȘtergere
 23. @Stelian P.
  Iata cum am citit eu:
  "Stimate domnule/doamna fost militar, actualmente “”beneficiar”” sau “”asistat””:
  ..........
  · Esti inteligent, ai onoare si demnitate si dragoste de tara? Ridica-te la lupta alturi de noi, impotriva balaurilor care ne inghit de vii, pentru ca noi sa avem un trecut demn de calitatea de militar, iar copii nostri un viitor si o tara!"
  14.06.2011
  Honor et Patria! Vae victis!
  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU

  Nu stiu ce inseamna "dogarian", dar banuiesc la ce va referiti. Este posibil ca o parte sa faca parte din cei 40% invocati de UE, dar nu sunt sigur.

  RăspundețiȘtergere
 24. Stelian P.
  Anonim 17:28
  Fiecare e liber sa inteleaga cum doreste. Va dau mai jos definitia dogarianului:

  DOGARIANUL este un pensionar militar (fara grade ca i le-a furat cineva) care plateste un colonel fara scoala militara ca sa fie incadrat intr-o gloata, ca sa fie intrebat daca are macar un dram de creier, ca sa i se spuna ca nu are ONOARE si PATRIE, ca sa i se spuna cum sa voteze, ca sa i se spuna ca e un disperat ,ca sa auda: zăbăucilor, amorțiților, loazelor, vaci proaste și slugoi ratați, dar lași, tîrfe, milogi și proști bîtă, pe de-asupra., si ca sa fie mintit cit mai frumos.
  „Trăiască România! Moarte FMI!”

  P.S. Nu toti sindicalistii sunt dogarieni. Unii cred sincer ca Dogaru e scutul lor impotriva legii.

  RăspundețiȘtergere
 25. D-le Dumitru Rinciog,
  Desi nu mi-am propus un dialog cu domnia voastra, dar daca va erijati si in postura de purtator de cuvant si interese al CD al SCMD, referitor la demisia celor de la Timisoara si alte "locatii", ca unul care vede "realitatea din interiorul SCMD", dati-mi voie sa va spun eu concis (pe scurt) adevaratele motive: lipsa de comunicare, tendinta dictatoriala a centrului care vede in noi doar "turma" care nu are voie NIMIC altceva, decat sa plateasca banii pretinsi (cotizatii + alte neprevazute) si sa aplaude maretele initiative, relizari, victorii ale celor din frunte. Lipsa dialogului este mai mult decat evidenta, dovedita! In rest, fiecare sa caute sa se lamureasca, daca are suspiciuni ca nu am spus aici adevarul! Inchei cu o concluzie: d-la Rinciog, mult mai benefic ar fi sa incerci sa-ti lamuresti stapanii sa publice acel RAPORT uitat deja de toata lumea, sa dati drumul la DIALOG pe Bloguri, sa va aplecati urechea la ce propun oamenii, dar nu in ultimul rand, sa RENUNTATI a JIGNI pe toata lumea si VORBII in numele TUTUROR MILITARILOR. Ne faceti de ras si aduceti PREJUDICII ireparabile! Cam asta ar fi, pe scurt, parerea mea!

  RăspundețiȘtergere
 26. Aloooo!!! To'arsu ranciog
  amu la atata futai cat ai inghitit,am si io o rugaminte da maaaare!!
  te rog io frumos,da frumos de tot sa scoti poza aia cu Drapelul de Stat al Romaniei ca doar nu esti nici institutia prezidentiala,nici guvernul nici vre-o UM si nici macar anaf-ul,sau vre-un functionar mai pricajit al statului!
  te rog io frumos ,da frumos de tot,pune-ti orice poza vrei mata(eventual poza lu' dogaru) da lasa domne' in pace drapelul Romaniei ca ....da nu mai zic nimic ca iar m-am enervat....nesimtoiule!!
  ala cu rasketele
  P.S.Daca nu ai ce sa pui in loc iti trimit eu poze cu curve

  RăspundețiȘtergere
 27. io nu mai zic nimic si poate am fost cam dur,dar cum dreak sa te porti cu un asemenea specimen,egoist interesat DOAR de bani SI INTERESE PROPRII pana in maduva oaselor cum s-ar zice fara mama fara tata
  Pai nea dogaru e mic copil nevinovat fata de sacalii astia care il scot la "inaintare".chiar incep sa cred ca dogarelu' este primul manipulat de sacalii din jurul lui.Hopaaa ca mi-am adus aminte si de nea apostol.Vad ca e discret ...rontaie in liniste
  erectilu'
  P.S.saru-mana nevinovata doamna si "simplu membru"demisionat de sanchi din CD

  RăspundețiȘtergere
 28. La o conferinţă de presă un jurnalist îl întreabă pe un politician, înscris în cursa pentru preşedinţie:
  - Secretara dumneavoastră a declarat în public faptul că aveţi un penis mic. Cum comentaţi?
  - Adevarul este că are gura cam mare!

  Un tata ingrijorat isi asteapta fiul acasa. Intr-un tirziu soseste, si este luat la intrebari:
  - Unde ai stat pana la ora aceasta?
  - Tata, azi mi-am pierdut virginitatea.
  - Extraordinar! Aseaza-te sa bem un pahar pentru acest eveniment!
  - Putem sa bem, dar nu pot sa ma asez!

  Preotul, la botez, catre nash:
  - Te lepezi de Satana?
  Nashul:
  - Parinte, m-as lepada, da' am doi copii cu ea!...

  Mama vine acasa intr-o haina noua de blana.
  - Cand ti-a cumparat taticu' blana? - intreaba fiul
  - Daca m-as fi bazat pe taica-tau, nu te-as fi avut nici pe tine...

  Un batranel se uita la scula lui si zice:
  - Bine, ma, nesimtitule, ne nastem impreuna si murim pe rand?

  Sotul vine din baie, dezbracat si se urca in pat. Sotia il vede si incepe:
  - Vai, draga, am o durere ingrozitoare de cap!
  - Perfect, spune sotul. Tocmai vin din baie, unde mi-am pudrat p*** cu aspirina. O administrezi pe cale orala, sau ca supozitor?

  - Iubito, ai fost alaturi de mine la prima gripa...
  - Da, iubitule, doar stii ca te iubesc...
  - Iubito, ai fost alaturi de mine la acel groaznic accident de masina...
  - Da, ingerash, doar tin la tine atat de mult...
  - Pisicutzo, ai fost alaturi de mine cand mi-au murit ambii parinti...
  - Da, iubi...
  - Mortzii matii, fa, imi porti ghinion !!!

  Unu cu un Ferrari da peste o cioara.
  Fiind iubitor de pasari, o ia acasa si o ingrijeste, o pune intr-o colivie si ii lasa niste paine si apa acolo.
  Pasarea fusese inconstienta in tot timpul asta.
  Cand se trezeste, cioara se uita in jur, vede gratii, apa, paine si isi zice:
  - Te pomenesti ca l-am omorat pe ala cu Ferrari...

  O puştoaica de 8 ani intră la frizerie cu taică-sau. Se aseaza lângă scaunul frizerului, mâncând o gogoşică, în timp ce taică-su se tunde.
  Frizerul îi zâmbeşte şi-i spune cu amabilitate:
  - Drăguţă, dacă stai aşa aproape o să ai păr pe gogoşică.
  - Ştiu, răspunde fata, o să-mi crească şi ţâţele...

  Neamtul se trezeste dimineata, tranteste 4 oua in tigaie si pleaca la munca.
  Francezul se trezeste dimineata, tranteste 3 oua in tigaie si pleaca la munca.
  Romanul se trezeste dimineata, tranteste 2 oua pe bicicleta si pleaca la munca...


  Iti place sa fii mangaiat? Sa fii atins si sa fii pipait? Sa fii incins? Iti place respiratia celuilalt langa urechea ta? Sa iti respire pe gat sau pe fatza? Iti place sa incerci pozitii noi? Sa incepi rece si sa sfarsesti cald si transpirat?
  Atunci ia autobuzul...

  scmdizdu fericit

  RăspundețiȘtergere
 29. Stelian P.
  @scmdizdu fericit
  Sa traiesti mult si bine. Eu te mai astept.

  RăspundețiȘtergere
 30. @adminu"
  cre' ca se facu 3jdemii de zile cu sondajul ala cu "moderarea comment"
  io votai DA da iar mi-am luat-o,asa ca ramane NU si scoate-l de acolo ca a stat destul
  moderatoru' sef adjunct
  Pai ce tb sa-ti fac io atributiile din fisa postului?
  hai ca stiu, ca stii,de gluma!
  ajutor de moderator moderat

  RăspundețiȘtergere
 31. OK,
  ajutor de moderator moderat!
  Daca matale zici, il dam afara!
  Eu ziceam sa vada mereu carcotasii, ce "vrea oaminii". Oricum, ne-am lamurit: fara cenzura, a fost si parerea a celor 75% dintre votanti!!

  RăspundețiȘtergere
 32. One of the main reasons people utilize this type of spying.
  No activity will be able to detect when the computers owner is entering
  username, password, etc aka Keystrokes Logger/Keystrokes Recorder.
  Once installed, a hardware keylogger over a software keylogger, and why do I need one on my
  Apple MAC computer? It complies with all updates of
  the ubiquitous operating system.

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite