Google Translate

sâmbătă, 13 august 2011

Erorile MApN si limbarita desantata a CD al SCMD, au facut din pensionarii militari carne de tun

Suma necesară plăţii pensiilor fostelor cadre militare este, după recalculare şi revizuire, cu peste 18% mai mare decât pe vechea legislaţie.

În iulie 2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) estimarecalcularea aşa-numitelor pensii „speciale”, adică a pensiilor de serviciu din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi a celor ale foştilor diplomaţi, aviatori, parlamentari, funcţionari parlamentari, angajaţi de specialitate din instanţe şi de la Curtea de Conturi, va aduce economii de 300 milioane lei anual la bugetul de stat. Cele mai recente date, publicate de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) în iunie, arată că numai pensiile militare au ajuns să-i coste pe contribuabili cu circa 330 milioane lei pe an mai mult decât înainte de „reformă”.
Asta nu e tot. Şi fostele pensii speciale „civile”, recalcula­te anul trecut potrivit principiului contributivi­tăţii şi tăiate, în unele cazuri, şi cu peste 70%, urmează să fie revizuite, prin luarea în calcul a tuturor veniturilor câştigate de beneficiar de-a lungul carierei, ceea ce riscă să anuleze de asemenea o bună parte din redu­cerea de cheltuieli obţinută în urma recalculării.

300 de milioane, dar în plus, nu în minus

MApN a finalizat, la 1 iunie 2011, procesul de revizuire a unui număr de 76.885 de pensii ale foştilor militari, proces care a durat aproape 10 luni. Revizuirea a fost impusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) care a decis, în ianuarie anul acesta, că recalcularea iniţială a acestor pensii a fost ilegală, întrucât îi dis­crimina pe cei cărora pensia le fu­sese recalculată din oficiu, fără să fi depus cereri de recalculare înso­ţite de documente doveditoare privind veniturile câştigate de-a lungul carie­rei, motiv pentru care li se stabilise o pensie mai mică decât cea la care ar fi avut dreptul.

De asemenea, ICCJ a decisnu este corect ca beneficiarii de pensie să fie obligaţi să umble ei după aceste documente doveditoare şi a ho­tă­rât că structurile MApN sunt cele ca­re trebuie să le colecteze din arhive, pentru ca în calculul pensiilor să se regăsească cariera completă a beneficiarilor.


După revizuire, MApN a postat pe site-ul propriu o listă care pre­zintă, comparativ, cuantumul fiecă­rei pensii militare stabilite pe baza legii vechi (nr. 164/2001), precum şi noul cuantum, rezultat în urma procesului de revizuire. Din această listă rezultă că, după revizuire, su­ma a­nua­lă necesară pentru plata pen­sii­lor militare este de 2,13 mi­liarde lei, cu 18,33% mai mare decât cea care tre­buia alocată plăţii acestor pensii înaintea schimbării legislaţiei (1,8 mi­liarde lei). Astfel, în lo­cul unei eco­nomii bugetare de 300 milioane lei, pe care autorităţile o pro­miteau în 2010, înainte de de­clanşarea proce­su­lui de recalculare, contribuabilii s-au trezit, de fapt, cu cheltuieli su­pli­mentare de circa 330 milioane lei.

De reţinut că procesul de revi­zui­re a pensiilor recalculate din apă­ra­re, ordine publică şi siguranţă naţio­na­lă a fost finalizat doar de către MApN, nu şi de către MAI şi SRI. De exemplu, la SRI, la jumătatea lunii trecute, dintr-un total de 8.861 de pen­sionari, fuseseră revizuite pen­si­i­­le a numai 30,22% (2.678). De asemenea, doar 3.333 de pensionari SRI a­veau dosarele de pensie complete.

Bani mutaţi dintr-un buzunar în altul


În plus, povara financiară a pensiilor militare apasă acum pe bugetul asigurărilor sociale de stat, alimentat din CAS-ul plătit de toţi sa­la­riaţii şi angajatorii din România şi din care se achită toate pensiile pu­blice, şi nu pe bugetul MApN, aşa cum prevedea vechea legislaţie. Chel­tuie­lile cu pla­ta tuturor pensiilor de stat s-au majorat cu peste 12% în primele cinci luni din 2011, comparativ cu perioada si­milară a anului trecut, de la 17,5098 la 19,6136 miliarde lei, în vreme ce încasările din contribuţii au avansat cu doar 2,3%, de la 13,5754 la 13,8876 miliarde lei. Astfel, defici­tul sistemului public de pensii s-a adâncit de la 3,93 la 5,72 miliarde lei.

Potrivit noii Legi 263/2010 pri­vind sistemul public de pensii, de anul acesta, MApN, MAI şi SRI au de­venit ordonatori principali de credite ai bugetului asigurărilor so­ciale, alături de Ministerul Muncii. În legea bugetului asigurărilor so­cia­­le pe 2011, MApN are alocate cre­dite bugetare în sumă totală de cir­ca 1,7 miliarde lei pentru plata pensiilor foştilor militari, adică în jur de 850 milioane lei pentru primele 6 luni din an. Dacă ne raportăm la lista MApN cu noile cuantumuri ale pensiilor militare, ar rezulta că suma ne­ce­sară pentru plata acestor pensii pe 6 luni este de circa 1,06 miliarde lei.

În aceste condiţii, Guvernul a adoptat, săptămâna trecută, OUG nr. 63/2011 de modificare a Legii finan­ţe­lor publice, prin care se acordă Mi­nisterului Finanţelor Publice (MFP) posibilitatea de a efectua, în cursul anului, redistribuiri de sume între ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale. Potri­vit preambulului actului normativ, OUG a fost adoptată
„în scopul asi­gurării fondurilor necesare care să permită plata pensiilor de către toţi ordonatorii principali de credite ai bu­getului asigurărilor sociale de stat, pentru perioada următoare, fără afectarea echilibrului bugetar al sistemului public de pensii”.
Şi fostele pensii speciale „civile” vor fi revizuite

Săptămâna trecută, MMFPS a anunţat, în­tr-un comunicat, că şi do­sarele de pensie ale personalului au­xiliar din justiţie, ale personalului diplomatic, parlamentarilor, func­­ţio­na­ri­lor pu­blici parlamentari, personalului aeronautic civil navigant şi de la Curtea de Conturi, recal­cula­te în baza principiului contributiv­i­tă­ţii, urmează să fie revizuite. În acest scop, a fost adoptată OUG nr. 59/2011, publicată în Mo­ni­torul Ofi­cial pe 30 iunie 2011. Un număr de 5.522 de dosare de pen­sie vor fi revi­zuite, po­trivit MMFPS.

Beneficiarii acestor pensii trebuie să reţină amănuntul extrem de important că, potrivit OUG, Ca­sele teritoriale de pensii urmează să revi­zu­­iască dosarele de pensie în termen de 30 de zile de la data in­tră­rii în vi­goare a OUG. Pensiile pot fi revizuite şi la cererea beneficia­rilor, cu con­di­ţia ca aceştia să de­pună în termen de 20 de zile de la data in­tră­rii în vi­goa­re a prezentei OUG noi acte do­vedi­to­a­re, altele decât ce­le existente deja la dosarul de pensie, care să fie luate în calcul la st­a­bi­lirea stagiului de co­ti­zare şi a punc­tajului mediu anual.

Revizuire impusă tot de justiţie

Guvernul arată, în preambulul OUG, că adoptarea acesteia a fost im­pu­să de „exigenţele subliniate de pu­terea judecătorească în cadrul controlului jurisdicţional exercitat cu ocazia aplicării Legii nr. 119/2010”.

De asemenea, Executivul invocă „necesita­tea asigurării egalităţii de tratament pentru toţi beneficiarii sis­temului public de pensii”, precum şi aceea „de a se stabili în mod just şi echi­tabil drepturile de pensie pe care persoanele vizate de pre­zen­ta OUG sunt îndreptăţite să le pri­mească, astfel încât acestea să aibă posibilitatea să identifice şi să depu­nă la casele teritoriale de pensii toa­te documentele doveditoare ale ve­ni­turilor realizate pe parcursul în­tre­gii activi­tăţi profesionale”.

Instanţele de judecată au dat de­ja câştig de cauză beneficiarilor de foste pensii speciale în mai multe procese, atât individuale, cât şi co­lective, intentate de aceştia împotriva re­calculării pensiilor, cele mai no­to­rii acţiuni în justiţie fiind cele de­clan­şate de către foştii grefieri sau pi­loţi de avioane. În urma recal­cu­­lării, unora dintre beneficiari li s-au re­dus pensiile şi cu peste 70%.

Economii bugetare anulate

Din datele Casei Naţionale de Pen­­sii Publice (CNPP), în august 2010, ultima lună dinainte de recalcularea pensiilor speciale, erau în plată un număr de 8.279 de astfel de pensii, care implicau o cheltuială anuală de 341,12 milioane lei. Din aceşti bani, circa 77% (262,29 mili­oa­ne lei) erau alocări de la bugetul de stat pentru completarea pensiilor con­tributive ale respectivilor beneficiari până la atingerea procentului de 80% din ultimul salariu. Mare par­te din aceste alo­cări au fost desfiin­ţa­te prin recalcularea pensii­lor de serviciu şi există riscul ca, în urma procesului de revizuire, cel puţin o pa­r­te din eco­no­miile bugetare obţinute în acest fel să fie anulate.

Doar SRI contribuie la bugetul de pensii

Noua lege a sistemului public de pensii, în vigoare de la 1 ianuarie 2011, pre­vede că, de anul acesta, şi pentru salariaţii din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională urmează să se plătească CAS la bugetul de asigurări sociale, de 31,3% din veniturile brute ale acestora. Până acum, pentru aceştia se reţinea la bugetul instituţiilor angajatoare doar o contribuţie individuală, în cuantum de numai 5%.

Problema este însă că deşi în legea bugetului asigurărilor sociale sunt prevăzute sume încasate din CAS de la MApN, MAI şi SRI, numai cea din urmă instituţie a început să vireze propriu-zis contribuţiile respective şi numai de foarte curând. Astfel, Guvernul a adoptat, pe 2 iunie 2011, o Hotărâre de majorare a bugetului SRI cu 4,2 milioane lei, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare destinate plăţii CAS pentru angajaţii instituţiei.

Până acum, nu au fost emise Hotărâri similare pentru MApN şi MAI. Potrivit bu­getelor pe 2011, cele două instituţii trebuie să vireze anul acesta la sistemul pu­blic de pensii CAS în valoare totală de peste 1,13 miliarde lei, din care MAI - 779,45 milioane lei, iar MApN - 355,77 milioane lei.
Autor:
Adrian Mosoianu ,1 Iulie 2011
Sursa text: Tăierea pensiilor „nesimţite” a majorat cheltuielile bugetareRecalcularea ar putea da cu minus pentru buget
Până în prezent, la nivelul întregii ţări, pensionarii proveniţi din structurile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au înaintat în justiţie un nu­măr total de 27.753 de contestaţii la deci­ziile de recalculare a pensiilor de serviciu, iar 618 dintre reclamanţi au primit deja sentinţe favorabile din partea ins­tan­ţelor, potrivit datelor Sindicatului Ca­drelor Militare Disponibilizate (SCMD). Cele mai multe astfel de dosare au fost depuse la tribunale în lunile februarie şi martie ale acestui an, iar instanţele au fixat
 termene de judecată chiar şi la ju­mătatea anului viitor.

Deja din ianuarie Înalta Curte de Ca­saţie şi Justiţie (ICCJ) a hotărât că HG 735/2010 de recalculare a pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, ale poliţiştilor şi ale func­ţionarilor din penitenciare discriminea­ză beneficiarii de pensii care nu au de­pus cereri de recalculare, astfel încât Gu­ver­nul a fost nevoit să modifice, prin ordonanţă de urgenţă, procedura de recalculare, pentru ca instituţiile abilitate şi nu pensionarii să aibă sarcina de a reconstitui veniturile câştigate de-a lungul carierei de aceştia, în vederea recalculării pensiilor potrivit principiului contributivităţii din legislaţia pensiilor de stat.

În acest fel, deşi Guvernul a prezentat recalcularea ca pe o modalitate de a face economii semnificative la buget, există riscul ca deznodământul să fie, de fapt, o majorare a acestor cheltuieli.


Procurorul general ar putea interveni
Această perspectivă l-a determinat pe premierul Emil Boc să facă o vizită la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) săptămâna trecută. Acolo, prim-minis­trul a susţinut că instanţele aplică diferit Legea pensiilor în litigii care au acest o­biect, iar preşedintele instanţei supre­me, Livia Stanciu, i-a comunicat că există o preocupare în sensul promovării unui recurs în interesul legii de către procu­rorul general. Ea a spus că a avut discuţii cu procurorul general al României, Laura Codruţa Kovesi, despre opiniile diferite exprimate de instanţe în acţiunile pri­vind pensiile, urmând a fi promovat un recurs în interesul legii, în baza căruia judecătorii vor fi obligaţi să aplice unitar legea. Stanciu a invocat, în acest context, chiar decizia Înaltei Curţi din ianuarie 2011 referitoare la pensionarii militari.

La aceeaşi întâlnire, Boc a mai spus că Guvernul va suplimenta schema de personal a instanţelor supraaglomerate, in­clu­siv în Bucureşti, dar a adăugat că şi CSM trebuie să găsească soluţii de deblocare a procedurilor judiciare, astfel încât durata proceselor pentru populaţie şi firme să fie redusă.
Sursa text: Reforma lui Boc adânceşte gaura sistemului public de pensii

Am spus si repet :
O guvernare de-a-n boulea!
O scurta perioada, i-am suspectat de manipulari, dezinformari.
Am renuntat. Pentru asemenea operatiuni trebuie sa fii destept, pregatit, inteligent!
Nu este cazul lor. Ei dau pe dinafara de prostie, incompetenta, rea credinta.
Dovada este mai sus: ce au dorit sa faca, cum au facut si ce a iesit!
Din nefericire, pensionarii militari am devenit paria societatii,
carne de tun pentru PUTERE si o parte din mass-media.
O samavolnicie la care a pus umarul si prostia unora dintre noi!
Raul a fost facut, iar consecintele vor fi grave!
Admin
P.S.: Reamintesc unora tentati sa doarma:
Romani, treziti-va!
Atitudinea voastra conteaza!
Inca nu este totul pierdut! Putem razbi prostia si incompetenta!
Admin

26 de comentarii:

 1. Da, pensiile de zeci si sute milioane strecurate ca "adevarate", chiar daca ulterior au fost calificate "erori" si scoase din Listele MApN, si-au facut efectul! Au intaratat mass-media, opinia publica! Suficient, caci dupa indreptarea erorilor, nimeni nu a mai revenit! La propagarea MIZERIEI, a contribuit si tandemul D&P, chiar unii dintre sustinatorii infocati ai acestora. Asa a fost, acum e tarziu!
  Dormiti linistiti, CD lucreaza!
  Cand va treziti, aplauze!

  RăspundețiȘtergere
 2. Hă, hă, hă...Da Onţanu, Diaconescu di undi sâ aibâ pensii saracii?

  RăspundețiȘtergere
 3. ....
  ,, ...ai redus cu peste 25% veniturile bugetarilor. Mulţi, puţini, ăia plăteau disciplinaţi, şi la adevărata mărime a veniturilor, TOATE contribuţiile, nu ca ăia din privat, plătiţi pe hârtie cu salariul minim pe economie, restul în mână. După asta, din aceşti contribuabili disciplinaţi ai trimis la plimbare vreo două sute de mii, deci ai adăugat tot atâţia consumatori de ajutoare de şomaj, şi i-ai scăzut de la contribuţii. De unde deficite. Şi sectorul privat s-a ajustat, nu atât cu şomajul, cât cu munca la negru.


  Aşadar, pus în faţa unei realităţi, ce-ţi bese mintea, Supremule Cur? Şi mai multe licenţieri în sectorul public! N-o mai iau de la capăt cu explicaţia, apropo de banii pentru salarii şi pensii. Dar mai mulţi şomeri de la stat înseamnă şi mai mulţi şomeri pentru sectorul privat. Care nu trăieşte doar din export. Mai puţini cumpărători, mai puţini bani din TVA, mai multe plăţi amânate la bănci, la utilităţi, mai multe afaceri în căcat.


  Şi ce va face geniul de la Cotroceni, dacă şi acum dă greş(şi dă!)? Mai multă austeritate, mai multe tăieri de salarii şi pensii, mai puţini bani pentru educaţie şi pentru sănătate. Un soi de spirală descendentă. "
  ...

  RăspundețiȘtergere
 4. Trebuie sa fii prost sau sustinator al lui Basescu ca sa tragi concluzia ca SCMD a stricat imaginea militarilor!
  Dimpotriva, daca militarii mai sunt cat de cat respectati in aceasta tara, asta se datoreaza in mod deosebit SCMD-ului.
  Nu SCMD a cerut recalculari, revizuiri, etc de pensii...

  RăspundețiȘtergere
 5. ...
  ,,Căci lumea a intrat deja în vacanţă: zâmbetele de vară ale celor care mai mişună încă pe culoarele Guvernului şi Parlamentului te îndeamnă şi pe tine să o laşi mai moale – mai o şedinţă de guvern, mai una de coaliţie unde vin slujbaşii mai mărunţi, mai o discuţie, mai o negociere, mai unul mic şi negru în cerul gurii la vreun tocşou – de ce să ne grăbim, mai e vreme până la toamnă când ne-om apuca, nu-i aşa, tot de Constituţie şi regionalizare.

  Aşa fac ei, la stat. Dar tu, boule din „privat”, ştii că ai muri în câteva săptămâni dacă ţi-ai conduce afacerea aşa cum conduc ei ţara. Tu ai câştigat fonduri europene, ai dat demult drumul la proiect, dar nu vezi banii pentru că pe traseul lor spre tine stau aceşti slujbaşi relaxaţi şi împăciuitori. Tu vii de acasă, din vacanţă, de lângă copii, din vizită, de lângă soacră, de oriunde, la orice oră – atunci când angajatorul te cheamă că se scufundă barca şi că în 48 de ore trebuie găsită şi implementată soluţia. De ce? Pentru că la tine, în anonimatul „privatului”, ai în fişa postului nu să bifezi şedinţe şi „să le-o tragi la gioale” celorlalţi, la televizor, ci să rezolvi problema. Altfel mori sau zbori."
  ...
  ??!!!

  RăspundețiȘtergere
 6. Corect spus anonimule!Daca spui un adevar, de ce il afirmi sub anonimat?

  RăspundețiȘtergere
 7. @Anonim 13 august 2011, 18:52 :
  Nu cred ca esti (de fapt sint sigur ca nu esti) "autorul" respectivelor idei ...
  Elegant/corect/de bun simt ar fi fost sa specifici sursa ...

  //www.constantingheorghe.blogspot.com/

  RăspundețiȘtergere
 8. @Plano10
  Penultimele doua sunt ,,bucati preluate".
  18.52
  Da,trebuiesc trimisi acasa bugetarii ,,adusi" de tata ,mama, matusa, unchiul,amantul...,,Plant...atii" astia au salarii babane.Ei nu stiu sa faca mare lucru.Sunt decorativi !
  19.19
  Si la ...stat este plin de...,,boi"care sunt chemati ,,de acasă, din vacanţă, de lângă copii, din vizită, de lângă soacră, de oriunde, la orice oră " ,pentru ca ei sunt printre putinii care se pricep cu adevarat .
  Cind si ultimii ,,boi" bugetari vor fi someri,draga Plano,vei avea urgent o foarte mare problema.Si nu numai tu !
  .
  Mama mare

  RăspundețiȘtergere
 9. @mos alecu
  ,,Ghiulumele iaste"?
  Tot rom manul stie sa caute dupa citeva cuvinte.
  Am pus ghilimele ,nu am ,,semnat" ,deci nu am pacatuit(prea tare). ,,Scutur sacul..."
  Mama mare

  RăspundețiȘtergere
 10. ...
  ,, Va dura, va mai trebui sa asteptam pana cand aceste schimbari cantitative vor produce o schimbare calitativa. Tot ce trebuie sa facem este sa nu ne supunem SISTEMULUI, sa fim “naivi”, sa fim idealisti si sa zambim la randul nostru celor ce ne zambesc cu ingaduinta, din postura de detinatori ai Adevarului Absolut. Adevarul absolut este ca in timp ce rata somajului atinge un procent real de 36% , castigatorii crizei nu se mai satura sa adune averi. Spune-i asta celui ce sta langa tine in autobuz , spune-i asta vecinului tau, fa un stencil si scrie asta pe un zid. Nu astepta patru ani ca sa spui ce ai de spus! "
  .
  Reteta de placinta cu mere.
  Fetelor,spor la munca !
  .
  Daca nu puteti afla provenienta preluarii asteptati... rondul !

  RăspundețiȘtergere
 11. @Anonimi
  Vedeti ce rau este sa nu va dati un pseudonim?
  Nu stiti la care anonim m-am referit!
  Eu ma refeream la cel care spunea ca nu SCMD a stricat imaginea militarilor.

  RăspundețiȘtergere
 12. @Plano10
  Era greu sa copiezi ora si atunci intelegea tot omul la cine te referi ?

  RăspundețiȘtergere
 13. @mos alecu
  http://constantingheorghe.blogspot.com/2011/08/criza-in-presa-quality.html
  .
  ,, Razele ultraviolete dau dependenţă şi afectează creierul(RL) Asta da, se confirmă! Uitaţi-vă la kilometrii de cretini care au zăcut ore întregi în soare pe autostrada spre Constanţa! ''
  .
  ,, Elegant/corect/de bun simt ar fi fost sa specifici sursa ''
  .
  Trecind peste faptul ca m-ai acuzat de lipsa de eleganta,de incorectitudine si de nesimtire,iti doresc o zi splendida!
  Mama mare

  RăspundețiȘtergere
 14. @Anonim 14 august 2011, 09:22 :
  N-am inteles ... "care-i baiul ?!?" ... Mai intii , relativ la specificarea surselor , spui : "nu am pacatuit(prea tare)" , recunoscindu-ti greseala... iar acum te simti ofensat ... insa ma ierti , probabil pentru prima dar si ... ultima oara !

  Totusi , ce sa fac cu informatia pe care mi-o adresezi ?

  RăspundețiȘtergere
 15. Mosh Halecu, mosh halecu tunde oaia shi berbecu- Czar!
  Achizitorul de la ORACA

  RăspundețiȘtergere
 16. @Anonim 14 august 2011, 15:42 :
  Cezare ... te credeam mult mai tinar (adica necopt la minte) , avind in vedere infantilitatea comentariilor tale (in totalitatea multiplelor tale "intrupari" pe Net ...) .
  Vad , insa , ca stii despre ORACA , asta insemnind ca ai o oarecare "vrista" ... Asta inseamna ca infantilitatea comentariilor tale nu este cauzata de virsta biologica ... ci de faptul ca "ai dat in mintea copiilor" ... Ce sa-i faci ... daca meseria si functiile ocupate de-a lungul timpului nu au cerut nici un efort intelectual ... creierul s-a "netezit" , si acum iesi "in lume" numai cu idei "plate"...

  RăspundețiȘtergere
 17. Bine zis!.. si mai e si adevarat
  Don Corleone

  RăspundețiȘtergere
 18. Regret ,,mos Alecu" Stiu ca ti-am lasat urme (cat s-a putut dat fiind suprafata ...mica)pe creier!!
  Nu mai nimerit! Observa te rog faptul ca ,pe mine m-a insemnat cu rosu !Czar

  RăspundețiȘtergere
 19. Bagi de seama mosule? Rosu aprins !!!
  Acum cred ca am inteles:Rosu- copt la minte (adica eu)
  Verde-crud adica necopt >Matale mosule si cei pe care-i mai vezi pe aproape !!!Czar

  RăspundețiȘtergere
 20. @mos alecu
  Astept in viitor si o analiza despre lipsa de caracter a personajului cezar
  Dar numai daca simti imperios nevoia.
  Oricum pentru mine e totul clar de mult timp.As prefera ca totusi sa nu cada si altii in capcana multiplelor ID-uri si mai ales a parsivitatii
  Cine o fi "creatura visatoare"??Chiar nu aveti idee??
  Don Corleone

  RăspundețiȘtergere
 21. Inca o proba...de om
  "Nu mai nimerit!"...urmeaza iun,iul,aug,etc
  Don Corleone
  PS Desigur tastatura e de vina.Niciodata "berbecul" care o foloseste

  RăspundețiȘtergere
 22. ERATA (sa-mi trag o...in p...) M-ai nimerit...Czar
  Rosu aprins=copt Czar

  RăspundețiȘtergere
 23. Bai desteptii lui peste , cu rosu si verde , ia dati clic pe verde si vedeti ce se intimpla

  RăspundețiȘtergere
 24. Bey, bey acum va place profilul meu? Ce spui mosh Halecu esti multumit? Da ia zi, cu abacu cum stai? Tot ala cu rpndunele, ori l-ai modernizat-e cu bilutze?

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite