Google Translate

2015. Stiri. ULTIMA ORA. Despre pensii si pensionarii militari. Proiectul legii privind pensiile militare
 ◄♦► 2015. Stiri. ULTIMA ORA. ◄♦►
◄♦► Despre pensii si pensionarii militari ◄♦► 


Prieteni, cred ca avem... ceva probleme!
"15.03.2015 - 19.05.2015"
Voi reveni... in curand...
cu 'isplicatiile'
necesare!
-----------------------------------------------------------
=============================

============
Ordin comun privind recalcularea si actualizarea pensiilor militare de stat
Monitorul Oficial 214/23.03.2016
=========================Ordinul Ministrului Justitiei nr. 999-21 martie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat
In Monitorul Oficial 214/23.03.2016 a fost publicat Ordinul Ministrului Justitiei nr. 999/21 martie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare si de actualizare a pensiilor militare de stat (aplicabil si fostilor angajati din penitenciare)
(descarca documentul aici)SAU click AICI:
http://penitenciare.info/wp-content/uploads/2016/03/Ordinul-Ministrului-Justitiei-nr.-999-21-martie-2016-pentru-aprobarea-procedurilor-de-recalculare-%C5%9Fi-de-actualizare-a-pensiilor-militare-de-stat.pdf 
=======================================================

========================================================
==============================================
===================================
HG 144/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii. Hotararea 144/2016


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 16 martie 2016

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 86 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1(1) Casele de pensii sectoriale sunt structuri cu personalitate juridica, infiintate prin lege, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, precum si a Serviciului Roman de Informatii.
(2) Casele de pensii sectoriale administreaza sistemul pensiilor militare de stat, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2Casele de pensii sectoriale se organizeaza si functioneaza dupa cum urmeaza:
a) pentru Ministerul Apararii Nationale, la nivel de structura centrala, in subordinea acestui minister, potrivit prevederilor legale privind organizarea si functionarea acestei institutii publice;
b) pentru Ministerul Afacerilor Interne, ca unitate in subordine, potrivit dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea acestei institutii publice;
c) pentru Serviciul Roman de Informatii, ca unitate militara in subordine, potrivit dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea acestei institutii publice.

Art. 3(1) Casele de pensii sectoriale au sediul in municipiul Bucuresti, dupa cum urmeaza:
a) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Apararii Nationale - str. Drumul Taberei nr. 7-9, sectorul 6;
b) Casa de pensii sectoriala a Ministerului Afacerilor Interne - str. George Georgescu nr. 3, sectorul 4;
c) Casa de pensii sectoriala a Serviciului Roman de Informatii - str. Piata Amzei nr. 4, sectorul 1.
(2) Patrimoniul caselor de pensii sectoriale, organizate in baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se preia, prin protocol, de catre casele de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) in baza situatiilor financiare anuale intocmite la 31 decembrie 2015, in conditiile legii.
(3) Activele, datoriile si capitalurile proprii, existente in evidenta contabila a caselor de pensii sectoriale prevazute la alin. (1) la data de 31 decembrie 2015 pe sectorul 03 "Bugetul asigurarilor sociale de stat", sursa A "Integral de la buget", se preiau in evidenta contabila a anului 2016, ca solduri initiale pe sectorul 01 "Bugetul de stat (administratia centrala)", sursa A "Integral de la buget", potrivit prevederilor art. 28 alin. (11 ) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, personalul caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Serviciul Roman de Informatii, organizate in baza prevederilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 233/2011 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale, se preia de catre casele de pensii sectoriale prevazute la art. 1.
(5) Incadrarea pe functii a personalului prevazut la alin. (4) se realizeaza in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu respectarea legislatiei specifice fiecarei categorii de personal.

Art. 4(1) Structura organizatorica a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale se aproba de catre ministrul apararii nationale, avand un numar de 120 de posturi finantate integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.
(2) In scopul recalcularii/actualizarii pensiilor potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul de posturi prevazut la alin. (1) se suplimenteaza cu 50, cu incadrarea in numarul total de posturi aprobate Ministerului Apararii Nationale, pe o perioada de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, cu posibilitatea prelungirii perioadei sus-mentionate, cu cel mult un an, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art. 5Numarul maxim de posturi finantate integral de la bugetul de stat, pentru casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii se aproba de catre ministrul afacerilor interne, respectiv directorul Serviciului Roman de Informatii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Art. 6In cadrul caselor de pensii sectoriale se pot organiza si functiona, dupa caz, oficii, servicii, sectii, sectoare, birouri si/sau compartimente de specialitate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 12 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 25 si 26 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7Personalul caselor de pensii sectoriale este constituit, dupa caz, din urmatoarele categorii de personal:
a) pentru Ministerul Apararii Nationale: cadre militare in activitate, soldati si gradati profesionisti, precum si functionari publici si personal contractual;
b) pentru Ministerul Afacerilor Interne: politisti - functionari publici cu statut special;
c) pentru Serviciul Roman de Informatii: cadre militare in activitate si personal contractual.

Art. 8(1) Conducerea caselor de pensii sectoriale este asigurata de un director, ajutat de unul sau mai multi adjuncti, care provin din randul cadrelor militare in activitate sau al politistilor - functionari publici cu statut special, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori tertiari de credite, potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul caselor de pensii sectoriale se numeste si se elibereaza in/din functie cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecarei categorii de personal.

Art. 9Cheltuielile curente si de capital necesare caselor de pensii sectoriale se suporta din bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, respectiv al Serviciului Roman de Informatii.

Art. 10(1) Pentru institutiile in subordinea carora se afla si pentru institutiile carora le asigura stabilirea si plata pensiilor sau a altor drepturi, casele de pensii sectoriale au urmatoarele atributii:
a) asigura evidenta, la nivel national, a tuturor beneficiarilor drepturilor prevazute de Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor drepturi, potrivit dispozitiilor legale;
b) stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform Legii nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor drepturi, potrivit dispozitiilor legale;
c) asigura plata lunara a pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale cuvenite beneficiarilor, potrivit legii;
d) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor stabilite in sistemul pensiilor militare de stat, prin organizarea acestora pe baza codului numeric personal, in conditiile legii;
e) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale, la care Romania este parte, precum si ansamblul reglementarilor comunitare, potrivit solicitarilor beneficiarilor legali, si dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul pensiilor militare si asigurarilor sociale din alte tari, in limita competentelor prevazute de lege;
f) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul pensiilor militare, potrivit reglementarilor instituite la nivelul institutiilor publice in subordinea carora se afla;
g) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta prin programe informatice proprii;
h) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care sunt parte, potrivit reglementarilor instituite la nivelul institutiilor publice in subordinea carora se afla;
i) asigura exportul in strainatate al prestatiilor stabilite potrivit reglementarilor legale in domeniu;
j) transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala Posta Romana - S.A., taloanele de plata a drepturilor prevazute la art. 67 alin. (1) si (2) din Legea nr. 223/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea confidentialitatii datelor, potrivit legii;
k) solicita Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau oricarei alte autoritati, institutii publice sau oricarei alte institutii care detine astfel de informatii, datele cu caracter personal actualizate pentru persoanele carora li se intocmesc documentatii de plata si/sau carora li se efectueaza plata unor prestatii sociale;
l) in conditiile stabilite prin lege, achita ajutorul de deces in termen de 24 de ore de la solicitare, in cazul decesului pensionarului aflat in evidentele proprii, respectiv in cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului;
m) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile, din domeniul de competenta, conform prevederilor legale;
n) fundamenteaza si elaboreaza propunerile ce vor sta la baza intocmirii proiectului bugetului de stat;
o) organizeaza si conduc contabilitatea proprie pentru operatiunile financiare desfasurate;
p) aproba procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a pensiilor.
(2) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin, casele de pensii sectoriale pot coopera cu institutii, autoritati sau organe ale administratiei publice centrale de specialitate, autoritati administrative autonome, organizatii neguvernamentale, operatori economici si orice alte persoane juridice de drept public sau privat.

Art. 11Atributiile structurilor din cadrul caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare, care se aproba prin ordine ale conducatorilor institutiilor din cadrul carora fac parte, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 12La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 233/2011 privind atributiile, organizarea si functionarea caselor de pensii sectoriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2011, se abroga. 

=======================================
==================================================================

============================

miercuri, 16 martie 2016


Norme pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

S-a publicat astăzi HG 146 în Monitorul OficiaL nr.193 din 15.03.2016
 
===========================================

Guvernul face o mișcare importantă privind legea pensiilor militare - See more at: http://www.dcnews.ro/guvernul-face-o-mi-care-importanta-privind-legea-pensiilor-militare_499698.html#sthash.yKorm1xt.dpuf

Guvernul face o mișcare importantă privind legea pensiilor militare  
/ 10 Martie 2016 / 

Guvernul a aprobat în şedinţa de joi două hotărâri pentru aprobarea normelor de aplicarea prevederilor articolului 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din MApN, MAI şi SRI.

Potrivit unui comunicat al Executivului transmis Agerpres, actele normative sunt esenţiale pentru asigurarea implementării optime a noului cadru normativ privind pensiile militare de stat, intrat în vigoare de la 1 ianuarie.

''În noul context legislativ, aplicabil de la 1 ianuarie 2016, se impune adoptarea normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat pentru a reglementa modalitatea restituirii sumelor reprezentând diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza legislaţiei adoptate ulterior (Legea 119/2010 şi OUG 1/2011, aprobată prin Legea 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare). Se respectă, astfel, principiul specific dreptului asigurărilor sociale de menţinere în plată a cuantumului mai avantajos al pensiei, în ipoteza recalculării acesteia ca urmare a modificării cadrului legal', se arată în comunicatul citat.

Executivul menţionează că, odată cu integrarea sistemului pensiilor militare de stat în sistemul public de pensii, persoanele beneficiare de pensii militare în temeiul cadrului normativ anterior datei de 1 ianuarie 2011 s-au regăsit în imposibilitatea identificării documentelor care dovedesc veniturile obţinute în activitatea profesională cu prilejul recalculării pensiei.

Citește și:  Pensiile de serviciu ale militarilor și poliţiştilor - 80% din baza de calcul

'Restituirea sumelor de bani rezultate din calcularea diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii 119/2010 şi a OUG 1/2011, se face doar la cererea titularului dreptului de pensie (sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură special), în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a legii', se mai arată în comunicat.

În ceea ce priveşte hotărârea privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din MApN, MAI şi SRI, Executivul arată că se impunea, în noul context legislativ, stabilirea atribuţiilor, organizării şi funcţionării caselor de pensii sectoriale din cele trei instituţii ''pentru a răspunde mai bine solicitărilor pensionarilor militari.

- See more at:  http://www.dcnews.ro/guvernul-face-o-mi-care-importanta-privind-legea-pensiilor-militare_499698.html#sthash.yKorm1xt.dpuf
Guvernul a aprobat în şedinţa de joi două hotărâri pentru aprobarea normelor de aplicarea prevederilor articolului 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat şi atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din MApN, MAI şi SRI.
Potrivit unui comunicat al Executivului transmis Agerpres, actele normative sunt esenţiale pentru asigurarea implementării optime a noului cadru normativ privind pensiile militare de stat, intrat în vigoare de la 1 ianuarie.
''În noul context legislativ, aplicabil de la 1 ianuarie 2016, se impune adoptarea normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat pentru a reglementa modalitatea restituirii sumelor reprezentând diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza legislaţiei adoptate ulterior (Legea 119/2010 şi OUG 1/2011, aprobată prin Legea 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare). Se respectă, astfel, principiul specific dreptului asigurărilor sociale de menţinere în plată a cuantumului mai avantajos al pensiei, în ipoteza recalculării acesteia ca urmare a modificării cadrului legal', se arată în comunicatul citat.
Executivul menţionează că, odată cu integrarea sistemului pensiilor militare de stat în sistemul public de pensii, persoanele beneficiare de pensii militare în temeiul cadrului normativ anterior datei de 1 ianuarie 2011 s-au regăsit în imposibilitatea identificării documentelor care dovedesc veniturile obţinute în activitatea profesională cu prilejul recalculării pensiei.
'Restituirea sumelor de bani rezultate din calcularea diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii 119/2010 şi a OUG 1/2011, se face doar la cererea titularului dreptului de pensie (sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură special), în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a legii', se mai arată în comunicat.
În ceea ce priveşte hotărârea privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din MApN, MAI şi SRI, Executivul arată că se impunea, în noul context legislativ, stabilirea atribuţiilor, organizării şi funcţionării caselor de pensii sectoriale din cele trei instituţii ''pentru a răspunde mai bine solicitărilor pensionarilor militari. 
- See more at: http://www.dcnews.ro/guvernul-face-o-mi-care-importanta-privind-legea-pensiilor-militare_499698.html#sthash.yKorm1xt.dpuf
Guvernul face o mișcare importantă privind legea pensiilor militare - See more at: http://www.dcnews.ro/guvernul-face-o-mi-care-importanta-privind-legea-pensiilor-militare_499698.html#sthash.yKorm1xt.dpuf
Guvernul face o mișcare importantă privind legea pensiilor militare - See more at: http://www.dcnews.ro/guvernul-face-o-mi-care-importanta-privind-legea-pensiilor-militare_499698.html#sthash.yKorm1xt.dpuf
======================================================

•  8 Mar 2016, 20:17  •  Politică

Senat/Comisie pentru buget: Pensiile de serviciu ale militarilor, polițiștilor - 80% din baza de calcul

Comisia pentru buget a Senatului a adoptat, marți, un amendament potrivit căruia militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime de cel puțin 25 de ani, vor beneficia, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul, față de 65% cum este, în prezent, în OUG 57/2015.

Senatorii din comisie au adoptat și un amendament privind plafonarea pensiei stabilite, recalculată și actualizată la cuantumul de 100% din baza de calcul.
Senatorii au dezbătut și avizat în acest sens proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetar, în prezența reprezentanților sindicatelor din domeniul apărării.

Membrii comisiei au decis, astfel, revenirea la procentul de 80%, cum era în Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, dar au stabilit un plafon pentru aceste pensii.
Potrivit celor adoptate de comisie, "militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată (...) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul". "Pensia stabilită, recalculată și actualizată nu poate depăși cuantumul de 100% din baza de calcul".

Ordonanța urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului care este primă Cameră sesizată.
În decembrie 2015, Guvernul a aprobat ordonanța de urgență prin care se modifica, între altele, Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, astfel încât la stabilirea bazei de calcul folosită în cazul pensiilor militare de stat să fie luate în considerare doar salariile lunare brute realizate, fără includerea sporurilor și a altor drepturi bănești de care beneficiază militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special.
Ordonanța mai stabilea că militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată (...) de cel puțin 25 de ani, vor beneficia, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul.

Ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc, a justificat atunci ordonanța de urgență prin faptul că Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat nu era funcțională din cauza unor "anumite contradicții" și a fost nevoie de găsirea unei formule "juste, aplicabile și raționale" care va produce o creștere a acestora.
AGERPRES/(AS — autor: Alina Novăceanu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Andreea Lăzăroiu)

http://www.agerpres.ro/politica/2016/03/08/senat-comisie-pentru-buget-pensiile-de-serviciu-ale-militarilor-politistilor-80-din-baza-de-calcul-20-17-57
============================================
=======================================================
Precizări referitoare la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
- video - 
Precizări referitoare la intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.
Redactor: lt. Cătălina Ţăruş
Imagine:plt.maj. Daniel Domenico
Editor imagine: plt.adj. Iosif Szasz
#pensii #militari, #Casadepensii, #pensiimilitare

============================================================
Click here:
===========================
http://penitenciare.info/wp-content/uploads/2016/02/Informatii-esentiale-pentru-beneficiarii-Legii-223-din-2015.pdf
=============================================
============================================================

Ordinul comun privind aprobarea metodologiei dosarului de pensionare - publicat in Monitorul Oficial al Romaniei

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2016 a fost publicat  Ordinul comun MApN / MAI / SRI cu numerele M24 din 15.01.2016 / 30 din 12.02.2016 / 8147 din 12.02.2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare. Ordinul  comun a fost emis  în aplicarea art. 62 alin. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
Asa cum se stie Legea nr. 223/2015 a fost modificata prin OUG 57/2015 care la acest moment se afla in procesul legislativ de aprobare prin lege la nivelul Parlamentului Romaniei. Pana in prezent proiectul de lege a primit un aviz favorabil (Comisia de munca) si unul nefavorabil (Comisia de aparare) in Senatul Romaniei (prima camera sesizata). Ramane de vazut care va fi parcursul proiectului pana la adoptarea in Camera deputatilor (camera decizionala).
Ordinul publicat astazi, care reglementeaza metodologia de intocmire a dosarului se va aplica si personalului din penitenciare in baza Protocolului care se va incheia in cel mai scurt timp de ANP cu MAI. Urmeaza publicarea ordinului privind recalcularea pensiei.

 http://www.snlp.ro/stiri-si-noutati/articole-publicate/1043-ordinul-comun-privind-aprobarea-metodologiei-dosarului-de-pensionare.html

=============================

Incepe in Parlament batalia pentru modificarea art. 40 al OUG nr.57/2015 privind pensiile militare

Luni 01 02 2016 incepe Sesiunea parlamentara.
Saptamâna trecuta  a fost foc continuu la Comisia de aparare din Senat, pe ordinea  de zi având,  in vederea acordarii Avizului, si L 665/2015, proiectul legii de adoptare a OUG nr.57/2015.
Probabil ca Avizul este finalizat, proiectul nemaiaflându-se pe ordinea de zi a comisiei din data de 01 02 2016.
 
Ordinea de zi a Comisiei de aparare in perioada 25-29 ianuarie 2016
1 Proiectt de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
Aviz9.2.2016
 
In zilele urmatoare vom sta cu ochii pe
L665/2015
pentru a studia Avizul pe care il va depune Comisia de aparare si, in special, amendamentele aprobate in Raportul  Comisiei de finante, buget.In principal, este de dorit ca articolului nr. 40 al ordonantei sa i se aduca urmatoarele modificari:
1.
La punctul 4, formularea art. 28 din Legea 223/2015, referitor la baza de calcul folosita pentru stabilirea  cuantumului pensiei militare, sa fie pusa in acord cu formularea articolului 31 referitor la baza de calcul a contributiei individuale la bugetul de stat. In ambele articole baza de calcul trebuie sa fie solda lunara bruta, asa cum este ea definita in legile salarizarii 
Este nepermis, pentru stabilitatea viitoare a sistemului pensiilor militare, ca aceste baze de calcul sa difere.
2.
La punctul 5.
 Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
 „Art. 29. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
 a) militarii, polițiștii şi funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28, fără a se putea depăşi solda lunara bruta utilizata la calculul pensiei la data deschiderii/recalcularii/actualizarii dreptului la pensie.

Nota. Se inlatura astfel discriminarea militarilor fata de categoriile de salariati care beneficiaza de pensii speciale.
3.
Punctul 6,  se modifica si va avea urmatorul continut.
Art. 30 se abroga. 
Nota. Art. 30 din Legea 223/2015 ramasese fara obiect dupa modificarea art. 29 in Camera Deputatilor
4
La punctul 20.
 Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:
Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condiţiile art. 29  şi 39, astfel:
 a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani; 39 
b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani; 
c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani
Nota
Se revine la formularea initiala care inlatura arbitrariul in acordarea sporului pentru pensia suplimentara si permite valorificarea sporului pentru vechimea cumulata pâna la 100% din baza de calcul.
Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
11-12-2015Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b687 (adresa nr.E200/11/12/2015)
14-12-2015cu nr.L665 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
14-12-2015trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 14/12/2015)
14-12-2015trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 14/12/2015)
14-12-2015Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 449-FAVORABIL
21-12-2015prezentare în Biroul Permanent (termenul de depunere a raportului este 16.02.2016)
21-12-2015trimis pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 - adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
 - forma iniţiatorului
 - expunerea de motive la iniţiativa legislativă
 - avizul Consiliului Legislativ
 - avizul Consiliului Economic şi Social
 - Ordonanţa Guvernului
 - hotărârea de Guvern
 - aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
Sursa;
http://www.huhurez.com/2016/01/incepe-in-parlament-batalia-pentru.html
===============================================================
================================================

 Pe site-ul MAIhttp://www.mai.gov.ro/index05_1.html a fost postat in dezbatere publica ORDIN pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat

Publicat în data de - 25.01.2016

ORDIN pentru aprobarea metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 25.01.2016

ORDIN pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Referat de aprobare [...]
Text integral    ( descarca fisier in format "pdf" )

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro, în termen de 10 de zile

Publicat în data de - 20.01.2016
Sursa:
=========================================
=================================================================

======================================================================

-MODEL-
CERERE 


 [... .... ....]


===================================================L- 223. 

Precizari de la MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


 


=========================================


Pensiile militare de stat - Recalculare, Stabilire, 
Reîncadrarea activităţii în condiţii de muncă
 • Publicat pe:
  09.01.2016
   

 •  

 • Pentru clarificarea unor prevederi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată şi completată prin art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, ne-am adresat directorului-adjunct al Casei de pensii sectoriale a MApN, colonel Florentin Răduţ. Astfel, pentru a răspunde întrebărilor şi nedumeririlor transmise de cititorii noştri, publicăm câteva precizări pe care le considerăm esenţiale în înţelegerea corectă a prevederilor celor două acte normative.

  De ce a fost necesară modificarea şi completarea Legii nr. 223/2015?

  Prin acest demers legislativ s-a avut în vedere stabilirea unei baze de calcul a pensiei prin valorificarea exclusiv a soldelor/salariilor lunare brute realizate din exercitarea funcţiei de bază, actualizate la data deschiderii dreptului de pensie. De asemenea, s-a stabilit cu exactitate care venituri nu se includ în baza de calcul.

  În cuprinsul Legii nr. 223/2015 nemodificate, lipsa unei definiţii a sintagmei „toate veniturile brute” a condus la ideea că, în afara veniturilor realizate din exercitarea funcţiei de bază, beneficiarii actului normativ pot valorifica şi alte venituri decât cele de natură salarială care, aşa cum rezulta din textul iniţial, puteau proveni din orice sursă.

  De asemenea, în cuprinsul art. 30 din actul normativ iniţial se avea în vedere valorificarea unor procente corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii. Însă actul normativ nu stabilea procente, pe tipuri de activităţi, care să poată fi valorificate la stabilirea cuantumului pensiei militare, dispoziţie legală care devenea astfel inaplicabilă. Mai trebuie spus că pentru realizarea operaţiunilor de recalculare a pensiilor aflate în plată la data de 31.12.2015, acelaşi act normativ nu prevedea faptul că baza de calcul, stabilită în condiţiile art. 28, s-ar fi actualizat la data intrării în vigoare a noii legi.

  Un alt aspect foarte important se referă la faptul că, prin intrarea în vigoare a noii legi, la 1ianuarie 2016, pensiile stabilite în baza legislaţiei anterioare pentru militari vor deveni pensii militare de stat, fapt ce presupune recalcularea acestora după noile principii. Însă Legea nr. 223/2015 nu a stabilit dintru început un termen în interiorul căruia casele de pensii sectoriale să aplice prevederile acesteia.

  Pentru remedierea acestei situaţii, în cuprinsul noului act normativ au fost introduse prevederi clare şi termene precise pentru recalcularea, în condiţiile art. 109 şi 110, a tuturor pensiilor aflate în plată în prezent, împrejurare de natură să elimine posibilitatea apariţiei unui nou val de litigii de anvergura celui din anii 2010-2012. Totodată, s-a stabilit cu claritate că pensiile recalculate se cuvin începând cu data intrării în vigoare a legii, adică de la data de 1 ianuarie 2016, ceea ce elimină arbitrariul în interpretare şi posibilele diferenţieri de tratament aplicabil pensionarilor.

  În plus, pentru înlăturarea eventualelor discriminări, s-a clarificat modalitatea de stabilire a pensiei de invaliditate şi a pensiei de urmaş.

  Totodată, au fost corelate în integralitate prevederile din lege care făceau imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior (spre exemplu, art. 28, 30, 60, 109, 110). În mod concret, acest act normativ elimină în mare parte neclarităţile privitoare la modul de stabilire, recalculare şi/sau actualizare a pensiilor militare de stat.

  Recalcularea pensiilor

  Procedura de recalculare a pensiilor şi termenul de emitere a deciziei se vor stabili prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015. În acest moment, proiectul se află în fază avansată de elaborare, fiind demarată deja şi procedura de avizare internă în cadrul instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu.

  Pensiile militarilor stabilite, revizuite, recalculate sau plătite în baza actelor normative din domeniul pensiilor, anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat. Acestea se vor recalcula, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie şi baza de calcul, actualizată conform prevederilor care reglementează salarizarea militarilor (cu luarea în calcul a majorării cuantumului brut al soldelor funcţiilor de bază din luna decembrie 2015).

  În vederea recalculării pensiei, beneficiarii acestor drepturi trebuie să transmită la Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale o cerere, prin care să aleagă şase luni consecutive din ultimii cinci ani de activitate. În caz contrar, recalcularea se va face din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor şase luni de activitate, desfăşurată în calitate de militar.

  Recalcularea pensiilor se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a legii, iar drepturile vor fi acordate cu data de 1.01.2016. Pentru efectuarea acestei activităţi în termenul legal, personalul Casei de pensii sectoriale a MApN a fost suplimentat, astfel încât structura dispune de toate resursele umane, materiale şi financiare necesare.

  În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor recalculate şi cuantumul pensiilor aflate în plată, se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului, acest cuantum fiind supus indexărilor anuale ulterioare. Nicio pensie aflată în plată nu va scădea în urma procesului de recalculare.

  Stagiile de cotizare nevalorificate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 (1.01.2016), precum şi cele realizate ulterior acestei date, se vor valorifica în sistemul public de pensii.

  Diferenţele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale OUG nr. 1/2011, se restituie la cererea beneficiarilor, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015.

  Modalitatea de acordare a diferenţelor se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii. La această dată, proiectul de hotărâre sus-menţionat este deja elaborat, fiind demarată procedura de semnare de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu în vederea includerii pe agenda şedinţei Guvernului de la începutul lunii ianuarie 2016. Menţionăm că sumele necesare plăţii diferenţelor se află aprobate în bugetul Casei de pensii sectoriale a MApN.

  Stabilirea pensiei

  Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procent de 65% din baza de calcul pentru vechime cumulată de cel puţin 25 de ani. Pentru fiecare an care depăşeşte cei 25 de ani, se adaugă câte 1% din baza de calcul. Totodată, se acordă un spor de 3%, 6% sau 9%, în funcţie de contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la buget.

  Pensia astfel stabilită, recalculată şi actualizată în condiţiile Legii nr. 223/2015, nu poate fi mai mare de 85% din baza de calcul. La cuantumul astfel obţinut, în funcţie de clasa ordinuluiMeritul militar deţinut, se adaugă un spor de 10%, 15% sau 20%, prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

  Reîncadrarea activităţii în condiţii de muncă

  Militarii care au trecut în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv până la data de 31.12.2010, trebuie să adreseze o solicitare centrelor militare în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, în vederea reîncadrării activităţilor desfăşurate în condiţii de muncă, similar prevederilor aplicabile militarilor în activitate, în conformitate cu legislaţia actuală.

  Pentru punerea în aplicare a acestor noi prevederi, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale a fost emis Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 30.12.2015, data de intrare în vigoare a acestuia fiind de asemenea, 1.01.2016. Conform prevederilor acestuia, locurile de muncă şi activităţile ce dau dreptul personalului militar din Ministerul Apărării Naţionale la sporuri de vechime în serviciu pentru stabilirea pensiei, în sensul Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute înanexa nr. 1 la HG nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare.

  Perioadele în care personalul militar se află în incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă anual, concediu de odihnă suplimentar, se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care cei în cauză şi-au desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii. Nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile locului de muncă în care personalul militar şi-a desfăşurat activitatea perioadele în care cei în cauză s-au aflat în una din următoarele situaţii: concediu de risc maternal, concediu de maternitate, concediu pentru creşterea copilului, concediu pentru creşterea copilului cu handicap, concediu de studii, învoiri, permisii, concediu fără plată, suspendarea din funcţie ca urmare a cercetării şi judecării în stare de arest preventiv şi perioada de predare a funcţiei după trecerea în rezervă/retragere.

  Locurile de muncă în care personalul militar desfăşoară, permanent sau temporar, activităţi în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii sunt stabilite, de regulă, o dată pe an, prin Ordinul de zi pe unitate nr. 1, şi atunci când intervin modificări în statele de organizare şi/sau în fişele posturilor.

  Pentru situaţiile în care condiţiile de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii nu rezultă cu certitudine, nu au fost evidenţiate în memoriul original/dosarul personal ori încadrarea în acestea a fost reconsiderată, centrele militare/structurile militare care au în păstrare memoriile originale/dosarele personale ale personalului militar în rezervă/retragere, la cerere, întreprind toate demersurile necesare în scopul obţinerii adeverinţelor de la unităţile militare în care acesta a fost încadrat ori de la structurile care au preluat arhivele unităţilor militare desfiinţate, transformate sau redimensionate.

  Începând cu 1 ianuarie 2016, toate pensiile militare de stat se majorează cu 5%, în conformitate cu art. 14 alin. (2) din OUG nr. 57/2015. De asemenea, prin aplicarea noului Cod fiscal, vor rezulta creşteri ale cuantumului pensiei nete puse în plată, determinate de deducerea din venitul din pensie a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate şi a sumei neimpozabile lunare de 1.050 lei.

  În conformitate cu dispoziţiile art. 122 din Legea nr. 223/2015, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, precum şi urmaşii acestora, care vor ieşi la pensie după 1 ianuarie 2016, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute atât de Legea nr. 223/2015, cât şi cele prevăzute, la data de 1 ianuarie 2016, de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta, în termen de 5 ani, pentru modul de calcul prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

  Sursa:

  http://www.armataromaniei.ro/blog/10756/pensiile-militare-de-stat-recalculare-stabilire-re%C3%AEncadrarea-activit%C4%83%C5%A3ii-%C3%AEn-condi%C5%A3ii-de 

  ===============================================================

  =================================

  Casa de Pensii Sectorială

  INFORMAȚII UTILE PENTRU PENSIONARII MAI

  Legislație

  LEGE privind pensiile militare de stat    ( descarcă fişier în format "pdf" )
   
   http://www.mai.gov.ro/documente/structuri/Casa_Pensii/Legea%20nr.%20223%20din%202015.pdf


  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare    ( descarcă fişier în format "pdf" )

  Întrebări frecvente

     ( descarcă fişier în format "pdf" )

  Contact direct cu un operator

  Telefon: 021.26.48.505

  Contact email


  Sursa:
  http://www.mai.gov.ro/index03_3_04.html
  ==============================================================
  =================================================== 


  Ministrul Motoc a emis ordinul de recalculare a pensiilor militare în baza Legii 223/2015 
  * miercuri, 6 Ian 2016 *

  Ministrul Apărării, Mihnea Motoc, a emis miercuri ordinul nr. M.123/2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât militarii care au trecut în rezervă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv până la data de 31.12.2010, vor beneficia de pensii recalculate.

  Conform unui comunicat de presă al Ministerului Apărării, de la 1 ianuarie 2016, pensiile militarilor stabilite, revizuite, recalculate sau intrate în plată în baza actelor normative din domeniul pensiilor, anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se vor recalcula, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și cu baza de calcul actualizată conform prevederilor care reglementează salarizarea militarilor (cu luarea în calcul a majorării cuantumului brut al soldelor funcțiilor de bază din luna decembrie 2015).

  Recalcularea se va face în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015, iar drepturile vor fi acordate începând cu data de 01.01.2016. În situația în care se vor constata diferențe între cuantumul pensiilor recalculate și cuantumul pensiilor aflate în plată, se va păstra în plată cuantumul avantajos beneficiarului, acest cuantum fiind supus indexărilor anuale ulterioare, în conformitate cu dispozițiile art. 59 din Legea nr. 223/2015. Astfel, nicio pensie aflată în plată nu va scădea în urma procesului de recalculare pe baza noii legislații, menționează sursa citată.

  În ceea ce privește diferențele rezultate între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 și cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza O.U.G. nr. 1/2011, acestea se vor restitui la cererea beneficiarilor, în mod eșalonat, pe o perioadă de cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Modalitatea de acordare a acestor diferențe se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.
  La această dată, mai menționează MApN, proiectul de hotărâre sus-menționat este deja elaborat, fiind demarată procedura de semnare de către instituțiile cu atribuții în acest domeniu în vederea includerii pe agenda ședinței Guvernului în luna ianuarie 2016.

  Militarii beneficiari trebuie să adreseze o solicitare centrelor militare în a căror rază teritorială își au domiciliul, în vederea reîncadrării activităților desfășurate în condiții de muncă, similar prevederilor aplicabile militarilor în activitate, în conformitate cu legislația actuală.

  Pentru informarea persoanelor interesate, pe pagina de internet a Casei de pensii sectoriale a MApN (http://cps.mapn.ro/) sunt disponibile precizări cu privire la noile prevederi legale din domeniul pensiilor militare de stat, care clarifică probleme ridicate și întrebări frecvente primite de la beneficiari. Această bază de date va fi actualizată permanent, în funcție de solicitări. Pagina de internet a casei de pensii a MApN poate fi accesată și direct din pagina oficială a ministerului (www.mapn.ro), secțiunea 'Pensii militare'.
  De asemenea, se pot obține informații și utilizând linia telefonică gratuită tip TELVERDE, cu numărul 0800.808.880, deschisă încă din anul 2010. La acest număr de telefon răspund, în zilele lucrătoare, în intervalul 8.00 — 16.00, specialiști ai Casei de pensii sectoriale a MApN.

  AGERPRES/(AS — autor: Mihaela Tudorache, editor: Florin Marin)
  ===========================================================
   Click here:
  http://cps.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/Doc223/COMUNICAT%20NR.%202%20din%2006.01.2016.pdf
  =========================================

   Victor Ponta
  Acest ‪#‎Guvern‬ în 4 ani nu a tăiat un leu de la nimeni! 
  Unii au primit un sprijin mai mare, alții un sprijin mai mic - dar nu s-a tăiat de la români. Așadar, discuțiile acum sunt pe ce se adăugă, nu pe ce se taie - ceea ce e o diferență fundamentală față de anii trecuți!  ==============================================================
  ===================================================


  COMENTARII: 
  ------------------------------------------
  OUG nr. 57/2015 privind indexarea actualelor pensii pentru militari si de taiere a viitoarelor pensii militare.

  Ordonanta a fost publicata in MO nr. 923 de vineri 11 decembrie 2015 si intra in vigoare de la 01 01 2016.

  La articolul 14 alin. (2) este reglementata indexarea pensiilor militare cu 5%, incepând cu luna ianuarie 2016.

  Cuantumul indexat in luna ianuarie 2016, cumulat cu indexarea probabila din ianuarie 2017, va constitui termen de comparatie cu cuantumul rezultat din recalcularea de peste 2 ani, pentru punerea in plata a cuantumului mai avantajos.

  Asa ca, dupa primirea deciziilor de recalculare,  la sfârsitul anului 2017, pensionarii cu un cuantum in plata mai mare decât cel recalculat vor fi stopati de la urmatoarele indexari si actualizari prevazute in articolele 59 si 60. 
  La art. 40  din Ordonanta de Urgenta este macelarita Legea 223/2015  care urma sa intre in vigoare de la 01 01 2016.

  De interes sunt modificarile la art. 29 din lege, prin care procentul de calcul al pensiei a fost redus la 65% fata de 80% in legea initiala, si art. 30, prin care procentul de calcul al pensiei a fost plafonat la 85% din baza de calcul, plafon in care a fost inclus si sporul pentru pensia suplimentara. Legea initiala avea plafonul de 100% din baza de calcul, plafon care nu includea sporul pentru pensia suplimentara, drept patrimonial obtinut de militari prin plata unei contributii de asigurare suplimentara pentru pensie.

  Prin plafonarea de la art.30 sunt desfiintate drepturile patrimoniale ce se cuvin militarilor pentru vechimea cumulata de peste 45 ani si drepturile pentru pensie suplimentara.

  Comparativ cu Legea 223/2015, Ordonanta reduce cuantumul pensiilor militare cu 15%  pentru militarii cu vechime cumulata de 25 ani, crescator, pâna la 28,8%, pentru militarii cu o vechime cumulata de peste 45 ani.

  Totodata, aceeasi ordonanta prelungeste la 2 ani, de la data intrarii in vigoare a legii, termenul in care se vor recalcula potrivit noii legi toate pensiile militare in plata la 01 01 2016.


  Provizoriu, puteti citi Monitorul Oficial nr. 923/11 12 2015 AICI
   

  http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS43MzI5NzIwODk2NjIyRSszMA==

  Dupa ce apare pagina alba a MO dati inca o data ENTER, punând cursorul in bara de sus cu link-ul, pentru a intra pe paginile Ordonantei.

  Sursa: http://www.huhurez.com/2015/12/oug-nr-572015-privind-indexarea.html

  ---------------------------------------------------------------- 

  =============================

  Puncte de vedere... 
  =====================
  ---------------------------------------------

  sâmbătă, 12 decembrie 2015


  Diverse la cererea interlocutorilor! Publicarea in Monitorul oficial a O.U.G. privind violul salbatic asupra pensiilor militare - militarii romani fiind pe post de papagali NATO, ministrul M.A.I. ii ia la misto pe politisti, pompieri si jandarmi, S.R.I. isi desconspira propriii spioni-pensionari ca ar afecta bugetul institutiei. Si alte caterinci, șuturi in cur si palme după ceafă din partea zonei politice la adresa militarilor si politistilor romani!

  1. Ordonanta Guvernului Julien Ciolos (posibil nume de dac) privind violarea unor drepturi cetatenesti a fost publicata in Monitorul Oficial (click aici, apoi unde apare calendarul lunii decembrie 2011 dam click pe data de 11, iar jos va aparea desfasuratorul actelor publicate in M.O. in ziua de vineri 11 decembrie. Ne intereseaza Partea I, click pe 923 si va aparea textul ordonantei).  Ordonanta este redata integral si in finalul materialului. Dintre multiplele violuri asupra diverselor categorii de cetateni, iese de departe in evidenta cel asupra pensiilor militare si care nu este numai cel mai extins, ci este si singurul insotit de perversiuni. Violul asupra pensiilor militarilor si politistilor fiind legiferat la Art. 40 din textul ordonantei, iar perversiunile principale sunt prevazute a fi infaptuite in virtutea alineatelor 5 si 6 din cadrul  Art. 40 al ordonantei. Ca fapt divers, ordonanta nu este semnata de ministrul Justitiei, fara a putea preciza daca acest lucru are sa nu vreo relevanta.
   2. Biroul de Presa al M.Ap.N. e emis un comunicat dupa regulile infanteriei rusesti, conform careia si o prostie daca o spui, sa o spui cu voce tare, fiind oricum mult mai convingator decat daca nu spui nimic. Ceea ce au si facut reprezentantii M.Ap.N. care mai nou se ascund dupa Biroul de Presa, comunicatul nefiind semnat de nimeni dintre capii ministerului. M.Ap.N. sustinand astfel ca este mai avantajos pt. militari se le fie retezate 30% procente din pensie. Fapt pt. care toti militarii au intrat in extaz, injurând conducerea M.Ap.N. in cel mai put stil ostasesc posibil! Este adevarat ca sunt zvonuri ca sunt si cativa militari care s-au apucat deja sa ii faca statuie ministrului apararii pe nume Motoc! Ne-am interesat si am aflat ca nu prea ar fi militari autentici, ci unii care se ocupa in realitate de decoratiuni interioare prin armata, perieri, osanale la adresa conducatorilor iubiti si ca ar fi cam aceiasi care afisau prin 2011 tabloul cu Basescu deghizat in voievod, pe peretii Statului Major General. In sfarsit, conducerea M.Ap.N. este aceasta. Iar primii 2 secretari de stat in ordine dupa ministru, sunt apropiati ai lui Gabriel Oprea - cel care a avut un rol decisiv la desfiintarea pensiilor militare in 2011. Comunicatul M.Ap.N. apartinandu-le desigur si lor. Sau poate numai lor! [Pt. cunoscatori poate fi de interes si aici! Sau aici!].
   
  3. Nici M.A.I. nu s-a lasat mai prejos! Ministrul M.A.I. i-a pus si el capra pe politisti si pe jandarmi in emisiunea postului TVR 1 din data de 11.12.2015. Actionand ca un veritabil milițian intelectual din vremurile de altădata. Astfel, conform ministrului afacerilor interne (adevarul ca este de comă introducerea cuvantului "afacerilor" in denumirea ministerului), afacerile externe fiind deja acaparate de contrabandistii ucraineni si moldoveni, fara Ordonanta Julien Ciolos, ar fi existat riscul pt. politisti, pompieri si jandarmi ca in loc de 100% pensie raportata la solde/salarii, sa ajunga la o pensie de 150% raportata la solde/salarii. Asa ca ministrul Toba a sustinut ca este total de acord sa le fie retezate pensiile la toti jandarmii si politistii la 85%. Urmand ca respectivii sa beneficieze daca au fost cuminti in cariera, de inca 10-20% care ar fi acordate la pensie, urmare a unor prevederi ale Legii nr. 80/1995 (Statutul cadrelor militare).
  In ce consta intelectualitatea de militian a ministrului Toba? La fel ca si precedecesorii lui din ultimii 12 ani, el inca nu s-a prins ca in M.A.I sunt cca. 1/2 militari si cca. 1/2 functionari publici civili. Astfel incat daca jandarmilor si pompierilor si care sunt militari, le pot fi acordate 10-20% urmare a Legii nr. 80/1995 (Statutul cadrelor militare), politistii si care sunt functionari publici civili - in special cei in activitate, au sanse multiple sa o fure cu cele 10-20%. Intrucat Legea nr. 80/1995 este statut al cadrelor militare si nu si al functionarilor publici civili. Statutul politistilor fiind acesta. Si care nu include posibilitatea de a acorda Ordinul Functionarului Public Civil, similar Ordinului Militar pt. militari. Ci doar de a acorda Ordinul Militar politistilor pt. vremurile cand au fost si militari (pana in 2004). Politistii care activeaza in sistem sau intrati in in sistem dupa anul 2004, fiind cam fiii ploii in privinta acordarii Ordinul Militar!

  Si mai este o chestie legata de acest Ordin Militar care vizeaza in egala masura si pe militari si pe politisti! Acest Ordin Militar este prevazut asa cum am precizat, in  Legea nr. 80/1995 (Statutul cadrelor militare) si nicidecum in Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Militarii declarandu-si intentia de vreo 2 ani sa isi modifice statutul printr-o lege noua. Despre care nu cunoastem daca va mai cuprinde sau nu actualele prevederi despre Ordinul Militar. Atentie! Si cum la fel de bine este extrem posibil ca hienele politice sa vina cu un alt act normativ care sa elimine Ordinul Militar din Legea nr. 80/1995, afirmand senin ca nu scade nicio pensie, Ordinul Militar fiind cu totul alta mancare de peste!

  4. Politrucii de la S.R.I. au procedat ceva mai voalat. Nici nu este de mirare, tinand cont ca sunt invatati sa actioneze mereu si conspirativ si sub acoperire. Acoperire mai ales la ochi, o meteahna pe care au din '89 cand nici nu visau ce se intampla in jurul lor! Astfel incat reprezentanti S.R.I. au bagat in mod conspirativ o soparlița la un post TV, cum ca plata pensiilor propriilor spioni le da peste cap bugetul institutiei care intra in deficit fata de necesar cu 4%. Dar sa nu isi faca probleme, informatia a ajuns si la serviciile de informatii similare din alte state, care au luat deja masuri  pt. a o cheta in vederea compensarii celor 4% pt. spionii romani ramasi descoperiti la pensie. 

  5.  Militarii din S.P.P., S.I.E. si S.T.S. nu s-au remarcat prin nicio interventie publica ca de obicei, limitandu-se sa injure in gand conducerea de partid si de stat. Pe de alta parter, ce ar putea sa mai faca o mana de oamenii care insumeaza serviciile in cauza, din moment ce fortele principale si care sunt formate din militari si politisti, stau in 4 labe, savurand indicatiile? NATO, U.E., respect armatei, veterani de razboi mutilati afisati la parade, chestii, trestii s.a.m.d.!

  6. Cat priveste atitudinea liderilor asociatiilor/sindicatelor/organizatiilor militarilor si politistilor, care ar trebui sa apere interese atat ale celor in activitate, cat si ale celor in rezerva/retragere, v-ati convins, nu? Ei fiind primii care se aseaza in cele 4 labe, dupa ce in prealabil fac ceva gargara mimand ca ar apara interesele militarilor si ale politistilor! 

  Ar mai fi totusi ceva de spus? Da, in atentia exclusiva a militarilor in activitate! Este inadmisibil ca in anul 2015 sa existe un stat in NATO sau in U.E. sau in lumea democratica in general, care sa legifereze privarea de drepturi fundamentale pentru unii cetateni - acestia fiind chiar militarii, fara ca acel stat sa le ofere absolut nimic rezonabil in schimb! Acel stat fiind Romania, iar prevederile in cauza sunt legiferate in Sectiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 (Statutul cadrelor militare). Si care pot fi aplicate pt. a nu mai exista astfel de discriminari in Romania, la fel de bine tuturor cetatenilor sau niciunui cetatean. Deocamdata aceste crase incalcari ale drepturilor fundamentale fiind aplicate numai in Romania si exclusiv numai militarilor! Fara ca statul roman sa ofere nimic rezonabil la schimb. De aici trebuie sa porneasca orice comparatie, orice negociere, totul! In caz contrar, militarii romani vor fi calariti vesnic de diversi fanarioti politici! 

  Sa ne scuzati domnilor tehnocrati si sustinatori ai "politicii de partid si de stat" intrucat v-am deranjat, dar si pt. impertinenta ca indraznim sa ne arogam dreptul sa gandim liber! Pornind de la aceasta premisa, vrem sa vedem orice cetatean cu varsta pana la 63 ani ca are obligatii la razboi si mobilizare, nu numai barbati, ci si femei, la fel precum au obligatia perfect gratuita, doar militarii romani pensionati, cu varsta panal la 63 de ani, si barbati si femei! Si mai vrem eliminarea din legislatie a tuturor prevederilor care incalca drepturile fundamentale ale omului in cazul militarilor romani, respectiv abrogarea Sectiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare si a Sectiunii a 3-a din Legea nr. 360/2002 privind statutul politistului. Abia de la acest moment va acordam si noi Dvs. dreptul de a va atinge de pensiile militarilor!


  Sursa:
  http://r-26500.blogspot.ro/2015/12/diverse-la-cererea-interlocutorilor.html
  ==============================================================

  CE SE SCHIMBĂ DE FAPT ÎN LEGEA PENSIILOR MILITARE 

  VIDEO / ProLex.tv

  =================

   

  =========================== 

  Primim 5% de la 01.01.2016.Cititi  AICI... noutatile!
  =======================================


  MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

  Direcţia Informare şi Relaţii Publice

  tel./fax: 021 319 60 22
  e-mail: presamapn@mapn.ro

   
                                                                       
    
        Nr. 259
  10 decembrie 2015
  Aceste informaţii sunt disponibile şi în internet, la adresa www.mapn.ro


  Indexarea pensiilor militare în anul 2016

  La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Guvernul României a aprobat miercuri, 9 decembrie, prin Ordonanţa de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ca în anul 2016 pensiile militare de stat să se majoreze cu 5 procente.
  Astfel, se asigură pensionarilor militari un tratament echitabil şi nediscriminatoriu în relaţia cu cei din sistemul unitar de pensii publice, prin indexarea pensiilor cu acelaşi procent.

    Biroul de Presă
  =======================
  ========================================  Pentru o mai buna vizualizare, Click pe fiecare imagine!


  ==========================================================
  =================================
  ====================

  Sursa:

  Document pdf ! Click here:

  http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2015-12-9-20653573-0-proiect-ordonanta-urgenta-privind-unele-masuri-fiscal-bugetare.pdf

  ====================================
  ===================================================
   9 decembrie 2015
  ===================================
   
  Document pdf ! Click here:

  http://media.hotnews.ro/media_server1/document-2015-12-9-20653573-0-proiect-ordonanta-urgenta-privind-unele-masuri-fiscal-bugetare.pdf

  ====================================
  In EXTRAS, imediat, voi publica si eu aici... ce ne intereseaza!
  ============================================================    Click here:

  Motoc despre modificările la pensiile militarilor: Legea nu era funcțională; a fost nevoie de o formulă justă, aplicabilă

  ===========================================
  =====================================
  9 decembrie 2015
  =============================

  I.    PROIECTE DE LEGE ȘI ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  1.   PROIECTUL LEGII bugetului de stat pe anul 2016
  2.   PROIECTUL LEGII bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
  3. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016  - Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018
  4.  PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare
  5.  PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
  6.  PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

  II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit
  3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
  4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti", judeţul Dâmboviţa
  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău
  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional -''Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit''
  7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei
  8.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
  9.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea plăţii despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
  10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
  11.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
  12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Drăgoteşti şi Ghidici, judeţul Dolj
  13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii  Metrorex S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
  14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
  15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat
  16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''.
  III. MEMORANDUMURI
  1.  MEORANDUM cu tema: îmbunătăţirea procesului decizional la nivelul administraţiei publice centrale
  IV. INFORMĂRI
  1. INFORMARE referitoare la implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice: Coordonarea instituţională a procesului de reformă, stadiul actual, precum şi riscuri aferente neîndeplinirii măsurilor de reformă.

  http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-actele-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-9-decembrie-ora-9-00
  --------------------------------------------------------------
  NOTA
  ================
  ================
  Acesta este ADEVARUL, informatia CORECTA de azi!
  Vom vedea ce s-a discutat si mai ales... hotarat!
  Nu-mi dau seama 'cine si de ce'... agita apele!
  Sa avem un pic... rabdare!
  Admin Romania Megalitica
  ======================================================


  Parlamentul României
  Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
  În vigoare de la 01.01.2016


  Art. 1.

  Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, denumit în continuare sistemul pensiilor militare de stat.

  Art. 2.

  Principiile de bază ale sistemului pensiilor militare de stat sunt următoarele:
  a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul de pensii militare de stat bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi participanţii la acesta;
  b) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
  c) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;
  d) principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial;
  e) principiul autonomiei, bazat pe organizarea, conducerea şi administrarea, de sine stătătoare, a sistemului pensiilor militare de stat de către instituţiile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;
  f) principiul recunoştinţei faţă de loialitatea, sacrificiile şi privaţiunile suferite de militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi familiile acestora pe timpul carierei.

  Art. 3.

  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:
  a) militar - cadrul militar, astfel cum este definit de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, soldatul şi gradatul profesionist, aşa cum sunt definiţi de Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, militarul angajat pe bază de contract, jandarmul angajat pe bază de contract, precum şi preotul militar, aşa cum este definit de Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar;
  b) poliţist - funcţionarul public cu statut special, astfel cum este definit de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) funcţionar public cu statut special - funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare încadrat în Ministerul Justiţiei sau în unităţi subordonate acestuia, astfel cum este definit de Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
  d) pensionar militar - persoana definită la lit. a)-c), care beneficiază de pensie militară de stat în condiţiile prezentei legi;
  e) vechimea în serviciu - perioada în care o persoană din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:
  1. a avut calitatea de cadru militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate;
  2. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist;


  3. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus, elev sau student al unei instituţii militare de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru formarea cadrelor militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special, cu excepţia învăţământului liceal;
  4. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;
  5. a fost în captivitate;
  6. a îndeplinit activităţi pastoral-misionare, duhovniceşti şi religioase, în calitate de preot ori ca preot militar în instituţiile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, prin încheierea unui contract individual de muncă;
  f) vechime cumulată - perioadele de timp recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în vederea obţinerii unei pensii în condiţiile legii;
  g) vechime efectivă - vechimea prevăzută la lit. f), care nu cuprinde sporurile acordate pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, respectiv grupa I şi/sau a II-a de muncă;
  h) stagiu potenţial - perioada de timp prevăzută de prezenta lege acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru vechimea nerealizată din cauza afecţiunilor invalidante;
  i) stagiu de cotizare - perioada în care persoanele prevăzute la lit. a)-c) au datorat/plătit contribuţii de asigurări sociale de stat în sistemul public de pensii;
  j) vârstă standard de pensionare - vârsta stabilită de prezenta lege, la care se poate obţine pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege;
  k) case de pensii sectoriale - casele de pensii care funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, care îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege şi funcţionează cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate în instituţiile din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.

  Art. 4.

  Sistemul pensiilor militare de stat acoperă riscurile activităţii specifice sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi din Constituţia României, precum şi pierderile de venituri datorate invalidităţii, bătrâneţii sau decesului.

  Art. 5.

  (1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi exercită controlul aplicării acestora.
  (2) Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite pensionarilor militari se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor prevăzute la alin. (1).

  Art. 6.

  Administrarea sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin case de pensii sectoriale.

  Art. 7.

  (1) În sistemul pensiilor militare de stat, evidenţa drepturilor de pensii militare de stat şi a drepturilor de asigurări sociale se realizează pe baza codului numeric personal, dacă legea nu prevede altfel.
  (2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrat rezidenţa/şederea în România, pentru care casele de pensii sectoriale stabilesc drepturile de pensie şi întocmesc documentaţii de plată şi/sau efectuează plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale sunt furnizate acestora, gratuit, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 
  (3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea caselor de pensii sectoriale, de către autorităţile, instituţiile publice sau orice altă instituţie care deţine astfel de informaţii.

  Art. 8.

  Cheltuielile, în sistemul pensiilor militare de stat, acoperă contravaloarea pensiilor militare de stat şi a altor drepturi de asigurări sociale, sumele necesare organizării şi funcţionării sistemului pensiilor militare de stat şi a altor prestaţii prevăzute de lege.

  Art. 9.

  Condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special pot fi:
  a) normale;
  b) deosebite;
  c) speciale;
  d) alte condiţii.

  Art. 10.

  Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special detaşaţi în afara instituţiei din care fac parte beneficiază de condiţiile de muncă specifice funcţiilor din care au fost detaşaţi sau funcţiilor asimilate/similare, după caz.

  Art. 11.

  (1) Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare.
  (2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, aplicabile militarilor din cadrul Ministerului Justiţiei, se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
  (3) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care au trecut în rezervă/retragere, respectiv au încetat raporturile de serviciu, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Art. 12.

  În sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele drepturi:
  a) pensii militare de stat;
  b) alte drepturi de asigurări sociale.

  Art. 13. 

  Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pot beneficia de o singură pensie militară de stat.

  CAPITOLUL II Sistemul pensiilor militare de stat

  Art. 14.

  În sistemul pensiilor militare de stat se acordă următoarele categorii de pensii:
  a) pensia de serviciu;
  b) pensia de invaliditate;
  c) pensia de urmaş.

  SECŢIUNEA 1 Pensia de serviciu

  Art. 15.

  Pensia de serviciu poate fi:
  a) pentru limită de vârstă;
  b) anticipată;
  c) anticipată parţială.

  Art. 16.

  (1) Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă;
  b) au o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.
  (2) Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) lit. a), este de 60 de ani. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

  Art. 17.

  (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care îndeplinesc cumulativ condiţiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă diminuată cu 5 ani şi se află în una dintre următoarele situaţii:

   

  a) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;
  b) sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
  (2) La acordarea pensiei de serviciu anticipate, diminuarea vârstei standard de pensionare cu 5 ani prevăzută la alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

  Art. 18.

  (1) Au dreptul la pensie de serviciu anticipată parţială militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de minimum 20 de ani, dintre care cel puţin 10 ani vechime în serviciu, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
  a) sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu, ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale;
  b) sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.
  (2) Cuantumul pensiei anticipate parţiale pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în activitate prevăzuţi la alin. (1) se calculează pentru numărul anilor de vechime în serviciu stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.
  (3) La împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută de prezenta lege, pensia de serviciu anticipată parţială devine pensie de serviciu pentru limită de vârstă, iar cuantumul pensiei militare se recalculează prin raportare la vechimea cumulată calculată la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu.

  Art. 19.

  Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani, beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzută de prezenta lege, pentru numărul anilor de vechime în serviciu, stabiliţi în condiţiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.

  Art. 20.

  La împlinirea vârstei prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei militare de serviciu pentru limită de vârstă, pensia de serviciu anticipată devine, din oficiu, pensie de serviciu pentru limită de vârstă.

  Art. 21.

  (1) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care, la data trecerii în rezervă/retragere sau încetării raporturilor de serviciu, îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel:
  a) pentru activitate realizată în condiţii de muncă deosebite:


  Vechime realizată în condiţii deosebite şi/sau în grupa a II-a de muncă (ani împliniţi) Reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2):

  Ani Luni

  6 1 -

  8 1 6

  10 2 -

  12 2 6

  14 3 -

  16 3 6

  18 4 -

  20 4 6

  22 5 -

  24 5 6

  26 6 -

  28 6 6

  30 7 -

  32 7 6

  35 8 -
  b) pentru activitate realizată în condiţii de muncă speciale şi alte condiţii:


  Vechime realizată în condiţii speciale şi alte condiţii şi/sau în grupa I de muncă (ani împliniţi) Reducerea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2):

  Ani Luni

  2 1 -

  3 1 6

  4 2 -

  5 2 6

  6 3 -

  7 3 6

  8 4 -

  9 4 6

  10 5 -

  11 5 6

  12 6 -

  13 6 6

  14 7 -

  15 7 6

  16 8 -

  17 8 6

  18 9 -

  19 9 6

  20 10 -

  21 10 6

  22 11 -

  23 11 6

  24 12 -

  25 12 6

  26 de ani şi peste 13


  (2) Reducerea vârstei standard de pensionare, potrivit alin. (1) sau în alte condiţii stabilite prin acte normative, nu poate fi mai mare de 13 ani. Prin reducere, vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani.

  Art. 22.

  (1) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de 20 de ani în calitate de personal din unităţi/structuri de intervenţie şi acţiuni speciale, personal în unităţi de intervenţie antiteroristă, personal navigant pe elicoptere, avioane de vânătoare, vânătoare- bombardament şi cercetare, aeronave de transport, aeronave de instrucţie ale şcolilor militare de aviaţie, scafandrii, precum şi personalul din unităţile de comunicaţii, radiolocaţie şi război electronic beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu anticipată sau anticipată parţială, indiferent de vârstă, dacă au o vechime ca militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate, de cel puţin 10 ani.
  (2) La împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie de serviciu pentru limită de vârstă în condiţiile prevăzute de art. 18 alin. (3) sau, după caz, de art. 20.

  Art. 23.

  (1) Vechimea în serviciu care se ia în considerare la stabilirea pensiei de serviciu este perioada în care o persoană s-a aflat în una sau mai multe din situaţiile prevăzute la art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.
  (2) Vechimea în serviciu pentru deschiderea dreptului la pensia de serviciu nu cuprinde şi sporul acordat pentru activitatea desfăşurată în condiţiile de muncă prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare.

  Art. 24.

  La stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat efectiv, în condiţiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001, cu modificările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 1.822/2004, cu modificările ulterioare, astfel:
  a) 1 an şi 3 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;
  b) 1 an şi 6 luni, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale;
  c) 2 ani, în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în alte condiţii.

  Art. 25.

  (1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16-18, art. 22 şi art. 32 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Vechimea valorificată pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1) nu se poate valorifica şi în sistemul public de pensii sau în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia, în condiţiile protocoalelor încheiate între entităţile implicate.
  (3) În cazul în care din însumarea perioadelor de vechime rezultă fracţiuni de cel puţin 6 luni, acestea se întregesc la un an în favoarea beneficiarului, iar cele mai mici se neglijează.

  Art. 26.

  (1) Pentru cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19.
  (2) Între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de pensii, precum şi sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii dreptului la pensie în condiţiile alin. (1).
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), pensia militară de stat se stabileşte doar pentru perioadele de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24, la calculul pensiei de invaliditate stagiul potenţial se acordă doar de către ultimul sistem în care persoana a fost asigurată.

  Art. 27. 

  poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune.

  (7) Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pensia militară de stat se stabileşte potrivit prevederilor art. 29.
  (8) La stabilirea venitului brut nu se au în vedere dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 29.

  (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
  a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
  b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28, fără a se putea depăşi venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensie.
  (2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special cu o vechime cumulată de până la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală.

  Art. 30.

  (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, respectiv în grupa I şi/sau a II-a de muncă, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), se acordă militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în condiţii deosebite sau 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii.
  (2) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) au lucrat mai puţin de 20 de ani în condiţii deosebite, respectiv mai puţin de 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii, la procentul corespunzător activităţii desfăşurate în condiţii normale se acordă un spor proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, respectiv în grupa I şi/sau a II-a de muncă, fără a depăşi procentul prevăzut la art. 29 alin. (2).

  Art. 31.

  (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut.

  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.

  SECŢIUNEA a 2-a Pensia de invaliditate

  Art. 32.

  Au dreptul la pensie de invaliditate militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza:
  a) producerii unor accidente de muncă sau a unei boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, tuberculozei, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
  b) accidentelor sau bolilor care nu au legătură cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului.

  Art. 33.

  Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la art. 32 lit. a), şi elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii în aceste instituţii.

  Art. 34.

  Pensia de invaliditate se determină în raport cu gradul de pierdere a capacităţii de muncă, astfel:
  a) invaliditatea de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;
  b) invaliditatea de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoîngriji fără ajutorul altei persoane;
  c) invaliditatea de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională după trecerea sa în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

  Art. 35.

  (1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 56/2012 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se stabileşte aptitudinea şi încadrarea în grade de invaliditate pentru cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
  (2) Comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală.

  Art. 36.

  (1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.
  (2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la comisiile de expertiză medico-militară prevăzute la alin. (1).
  (3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, comisiile de expertiză medico-militară prevăzute la alin. (1) emit decizii medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

  (4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3), sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, comisiile de expertiză medico- militară propun, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.
  (5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 5 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.
  (6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau a Serviciului Român de Informaţii, după caz.
  (7) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării.
  (8) Deciziile comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, prevăzute la alin. (7), date în soluţionarea contestaţiilor, pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.
  (9) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile prevăzute la alin. (7) necontestate în termen rămân definitive şi executorii.

  Art. 37.

  Constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară se stabilesc prin regulament comun, aprobat de ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiţiei şi directorul Serviciului Român de Informaţii.

  Art. 38.

  Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor accidente sau a unor boli care nu au legătură cu îndeplinirea serviciului militar/serviciului, beneficiază de pensia de invaliditate dacă au realizat, în condiţiile legii, vechime în serviciu.

  Art. 39.

  (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabileşte conform prevederilor art. 29 şi 30.
  (2) Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de invaliditate se stabileşte potrivit prevederilor art. 25 şi 26.
  (3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea efectivă se adaugă, pentru fiecare an potenţial, până la realizarea vechimii de 25 de ani prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b), următoarele procente:
  a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
  b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
  c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.
  (4) Numărul anilor potenţiali nu poate fi mai mare decât vechimea pe care persoana ar fi putut să o realizeze de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare.
  (5) Cuantumul pensiei de invaliditate stabilit în condiţiile alin. (1), pentru cazurile prevăzute la art. 38, va fi diminuat după cum urmează:
  a) cu 10% pentru gradul I de invaliditate; 
  b) cu 15% pentru gradul II de invaliditate;
  c) cu 20% pentru gradul III de invaliditate.

  Art. 40.

  Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază avută la data respectivă, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul.

  Art. 41.

  (1) Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul la o indemnizaţie pentru însoţitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit pentru această categorie în sistemul public de pensii.
  (2) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.
  (3) În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi.

  Art. 42.

  (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2), la termenele stabilite de comisiile de expertiză medico-militară.
  (2) După fiecare revizuire medicală, comisiile de expertiză medico-militară emit o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:
  a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
  b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
  c) redobândirea capacităţii de muncă.
  (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
  (4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.
  (5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.
  (6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art. 36.

  Art. 43.

  (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:
  a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
  b) au împlinit vârsta prevăzută la art. 16 alin. (2);
  c) au dreptul la pensia de serviciu în condiţiile art. 17 alin. (1) lit. b) şi ale art. 18 alin. (1) lit. b).
  (2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul comisiei centrale de expertiză medico-militară a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

  Art. 44.


  (1) Comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii pot convoca, pentru expertizare, pensionarul de invaliditate.
  (2) Concluziile expertizării sunt obligatorii şi definitive până la următoarea revizuire medicală.
  (3) Neprezentarea la comisiile centrale de expertiză medico- militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii pensiei.

  Art. 45.

  (1) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au dreptul la pensie de invaliditate pot opta, la deschiderea dreptului de pensie, pentru pensia mai avantajoasă dintre pensia de invaliditate şi pensia de serviciu anticipată sau anticipată parţială, după caz, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea acestora.
  (2) La împlinirea vârstei prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei militare de serviciu pentru limită de vârstă, beneficiarii pensiei de invaliditate pot opta pentru pensia care îi avantajează.

  Art. 46.

  (1) Beneficiarii pensiei de invaliditate de gradul I îşi menţin dreptul la indemnizaţia de însoţitor, indiferent de pensia pentru care optează.
  (2) Casa de pensii sectorială comunică lunar, comisiei centrale de expertiză medico-militară, pensionarii încadraţi în grad de invaliditate care au împlinit vârsta standard de pensionare sau, după caz, condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

  SECŢIUNEA a 3-a Pensia de urmaş

  Art. 47.

  Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor dacă susţinătorul, la data decesului, era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii militare de stat.

  Art. 48.

  Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
  a) până la împlinirea vârstei de 16 ani;
  b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
  c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

  Art. 49.

  (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei prevăzute la art. 16 alin. (2), dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puţin 15 ani şi nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
  (2) În cazul în care durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenite soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus. 

  Art. 50.

  (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an.
  (2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, asimilată unei boli profesionale, şi dacă nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Art. 51.

  Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 49 sau la art. 50 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului soţului susţinător, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie ori acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Art. 52.

  Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani beneficiază de pensie de urmaş până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Art. 53.

  (1) Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:
  a) pensia de serviciu pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
  b) pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei de serviciu pentru limită de vârstă.
  (2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia susţinătorului prevăzută la alin. (1), în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
  a) 50% - pentru un singur urmaş;
  b) 75% - pentru 2 urmaşi;
  c) 100% - pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

  Art. 54.

  Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş calculate după fiecare părinte.

  Art. 55.

  (1) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi ori concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului ori a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaş egală cu solda funcţiei de bază/salariului funcţiei de bază avută/avut la data decesului.
  (2) În cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş stabilită potrivit prevederilor alin. (1).

  (3) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în rezervă, aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1), pot opta între pensia stabilită potrivit prezentei legi şi pensia proprie din sistemul public de pensii.

  Art. 56.

  În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 53 alin. (2).

  Art. 57.

  Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

  Art. 58.

  Opţiunea prevăzută la art. 57 poate fi făcută atât în cadrul sistemului pensiilor militare de stat, cât şi faţă de celelalte sisteme de pensii.

  SECŢIUNEA a 4-a Indexarea şi actualizarea pensiilor

  Art. 59.

  (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.
  (2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
  (3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (1) are valoare negativă, la indexarea cuantumului pensiilor militare de stat se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
  (4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (1) au valori negative, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată.
  (5) Prevederile alin. (1) se aplică şi drepturilor de pensie deschise în cursul anului.
  (6) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent.
  (7) Începând cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

  Art. 60.

  (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel:
  a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
  b) în funcţie de gradul militar/profesional deţinut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi media soldelor de funcţie/salariilor de funcţie deţinute în cele 6 luni alese conform prevederilor art. 28 pentru drepturile de pensie deschise în baza prezentei legi. 

  (2) În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate.
  (3) În anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59, cât şi cele ale alin. (1), se aplică dispoziţiile cele mai favorabile.
  (4) Procedura de actualizare prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  SECŢIUNEA a 5-a Stabilirea şi plata pensiilor

  Art. 61.

  (1) Pensiile militare de stat se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.
  (2) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (1), poate fi retrasă la cererea persoanei îndreptăţite, până la emiterea deciziei de pensionare.
  (3) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special depun cererea de pensionare împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, astfel:
  a) la unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii/instituţia sau unitatea, după caz, din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă ori direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea condiţiilor de acordare a unei pensii;
  b) la centrul militar zonal/judeţean/de sector sau la unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura ori direcţia judeţeană de informaţii/instituţia sau unitatea din care a făcut parte, după caz, în situaţia celor care îndeplinesc condiţiile de pensionare după data trecerii în rezervă ori încetarea raporturilor de serviciu;
  c) la centrul militar zonal/judeţean/de sector, unitatea militară/inspectoratul judeţean/structura sau direcţia judeţeană de informaţii/instituţia ori unitatea, după caz, din raza de domiciliu a urmaşilor pensionarilor militari decedaţi. Urmaşii pot depune cererea şi documentele necesare şi la casele de pensii sectoriale în a căror evidenţă s-au aflat susţinătorii.
  (4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (3), cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se transmite de către structurile prevăzute la alin. (3), în termen de 30 zile de la data depunerii, la casa de pensii sectorială, în funcţie de ultimul loc de muncă.
  (5) Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, dosarele de pensionare se transmit la casa de pensii sectorială aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii, după caz, potrivit protocoalelor încheiate între acestea.
  (6) Casele de pensii sectoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau Serviciului Român de Informaţii stabilesc şi plătesc pensiile militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, potrivit protocoalelor încheiate.

  Art. 62.

  (1) În vederea stabilirii pensiei militare de stat, organele prevăzute la art. 61 alin. (3) sunt obligate să întocmească dosarul de pensionare, acestea purtând întreaga răspundere pentru respectarea termenelor de depunere şi exactitatea datelor înscrise.
  (2) Dosarul de pensionare pentru invaliditate trebuie să conţină în mod obligatoriu şi decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate.
  (3) Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare se stabileşte prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Art. 63.

  (1) Drepturile de pensie se stabilesc şi se plătesc astfel:

  a) de la data încetării plăţii soldelor/salariilor lunare ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, după caz, a soldei/salariului sau pensiei susţinătorului decedat dacă cererea, împreună cu actele necesare, a fost depusă la casa de pensii sectorială în cel mult 90 de zile de la data ivirii acestor situaţii;
  b) din prima zi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu actele necesare, a fost depusă la casa de pensii sectorială peste termenul prevăzut la lit. a).
  (2) Pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare ulterior datei ieşirii din rândul militarilor în activitate/încetării raporturilor de serviciu sau ulterior decesului susţinătorului, pensia se stabileşte şi se plăteşte cu începere din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea, împreună cu actele necesare, la casele de pensii sectoriale.
  (3) Plata drepturilor de pensie pentru care optează soţul supravieţuitor se efectuează începând cu data suspendării pensiei proprii.

  Art. 64.

  (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.
  (2) Decizia prevăzută la alin. (1) cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare, precum şi termenul în care poate fi introdusă contestaţia.
  (3) Decizia casei de pensii sectoriale se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

  Art. 65.

  (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu ori la cererea persoanelor îndreptăţite, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
  (2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

  Art. 66.

  (1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se face lunar.
  (2) Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, persoanei căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul urmaş sau, după caz, mandatarului desemnat prin procură specială.

  Art. 67.

  (1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între casele de pensii sectoriale şi Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. ori, după caz, între casele de pensii sectoriale şi bănci.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia celorlalte drepturi băneşti pentru stabilirea şi plata cărora competenţa revine, potrivit legii, caselor de pensii sectoriale.
  (3) Casele de pensii sectoriale transmit lunar, la domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.

  Art. 68.

  (1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art. 67 alin. (1) şi (2), precum şi cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetul de stat, prin stabilirea unor procente şi tarife conform legilor bugetare anuale.
  (2) Procentul prevăzut în situaţia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.
  (3) Comisionul bancar prevăzut în situaţia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite. 

  Art. 69. 

  (1) Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii.
  (2) Pensiile militare de stat sau alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate pot fi transferate în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective ori într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.
  (3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al pensiilor militare de stat sau altor drepturi de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele de pensii sectoriale.

  Art. 70.

  Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti se aprobă prin ordine ale conducătorilor caselor de pensii sectoriale.

  Art. 71.

  (1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
  a) pensionarul a decedat;
  b) pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;
  c) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 48 lit. c), precum şi cel prevăzut la art. 50 alin. (1) şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii;
  d) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul de urmaş prevăzut la art. 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
  e) au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 48 lit. c) sau cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea prevăzută la art. 44;
  f) copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 lit. c);
  g) pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.
  (2) Datele referitoare la decesul persoanei, de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), se comunică de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
  (3) Instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, informaţiile de natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. g), casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se află pensionarul condamnat.

  Art. 72.

  (1) În sistemul pensiilor militare de stat, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
  a) pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale dacă, potrivit prevederilor acesteia, pensia se plăteşte de către celălalt stat;
  b) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 48 lit. c) ori cel prevăzut la art. 50 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne ori Serviciului Român de Informaţii;
  c) copilul beneficiar al unei pensii de urmaş, prevăzut la art. 48 lit. a), a împlinit vârsta de 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor;
  d) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
  e) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;
  f) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii militare de stat, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din sistemul public de pensii sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
  g) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se încadrează în muncă, cu excepţia situaţiei în care a fost ales consilier local ori judeţean;
  h) pensionarul de invaliditate, gradul III, se încadrează în muncă depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv, cu excepţia situaţiei în care a fost ales consilier local sau judeţean.
  (2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 48 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.
  (3) Plata indemnizaţiei pentru însoţitor prevăzute la art. 41 alin. (1) se suspendă pe perioada în care pensionarul este internat într-o instituţie de asistenţă socială sau într-o unitate medicală specializată, în care se asigură supraveghere şi îngrijire permanente, cu excepţia situaţiilor în care pensionarul este nevăzător.
  (4) Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

  Art. 73.

  În sistemul pensiilor militare de stat, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după cum urmează:
  a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
  b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
  c) de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 72 alin. (1) lit. c);
  d) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea de reluare a plăţii pensiei în cazul prevăzut la art. 72 alin. (4).

  Art. 74.

  (1) Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.
  (2) Nu constituie modificare a drepturilor de pensie măsurile de indexare şi actualizare a pensiilor generate de evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum corelată cu creşterile medii salariale, acordate prin hotărâri ale Guvernului, cu excepţia primei actualizări reglementate de art. 60 alin. (1).

  Art. 75.

  Prevederile prezentei legi referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor, la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora se aplică şi indemnizaţiilor acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor de pensii sectoriale, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune altfel.

   

  Art. 76.

  (1) În sistemul pensiilor militare de stat pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:
  a) pensionarii militari care beneficiază de pensie de serviciu;
  b) nevăzătorii;
  c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
  d) copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş, prevăzuţi la art. 48 lit. a) şi b).
  (2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Art. 77.

  Pensionarii militari care realizează stagii de cotizare în sistemul public de pensii sau care realizează vechime în muncă în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii şi care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei militare de stat pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în sistemul public de pensii ori în sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, în condiţiile protocoalelor încheiate între entităţile implicate.

  Art. 78.

  (1) Deciziile de pensii pentru limită de vârstă şi anticipate ale pensionarilor militari rechemaţi în activitate sau care au redobândit calitatea de poliţişti ori funcţionari publici cu statut special în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională se revocă.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică din ziua în care militarul, poliţistul sau funcţionarul public cu statut special a fost rechemat în activitate ori a redobândit calitatea de poliţist sau funcţionar public cu statut special.
  (3) Instituţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a comunica caselor de pensii sectoriale, în termen de 15 zile, persoanele care beneficiază de pensie militară şi au fost rechemate în activitate sau au redobândit calitatea de poliţist ori funcţionar public cu statut special.
  (4) La o nouă trecere în rezervă/încetare a raporturilor de muncă, vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei militare de stat este cea valorificată la pensionarea anterioară, la care se adaugă timpul servit după rechemarea în activitate, respectiv timpul lucrat în calitate de poliţist sau funcţionar public cu statut special.
  (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), baza de calcul al pensiei este cea stabilită la art. 28.

  Art. 79.

  Beneficiarii drepturilor prevăzute de prezenta lege sunt obligaţi să comunice casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află, orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia.

  Art. 80.

  (1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
  (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie. 

  Art. 81.

  (1) În sistemul pensiilor militare de stat, în afara pensiilor se mai pot acorda, în condiţiile prezentei legi, următoarele drepturi:
  a) tratament balnear şi de recuperare, în condiţiile legii;
  b) ajutor de deces, conform prevederilor legale, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, pensionarului militar ori al unui membru al familiei acestuia.
  (2) Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
  (3) Dovada prevăzută la alin. (2) se poate face prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.
  (4) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
  (5) În cazul decesului unui membru de familie, ajutorul de deces se acordă dacă acesta nu era asigurat sau nu avea calitatea de pensionar la data decesului.
  (6) Se consideră membru de familie, în sensul alin. (5):
  a) soţul/soţia;
  b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani ori, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate.

  Art. 82.

  (1) Ajutorul de deces se suportă din bugetul de stat şi se acordă, la cerere, pe baza certificatului de deces.
  (2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unei anumite vechimi în serviciu.

  Art. 83.

  Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
  a) angajator, în cazul decesului militarului, poliţistului sau funcţionarului public cu statut special, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  b) casa de pensii sectorială sau centrul militar zonal/judeţean/sector în cazul decesului pensionarului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

  Art. 84.

  (1) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptăţite sau mandatarului desemnat, prin procură specială, de către aceasta.
  (2) Ajutorul de deces poate fi solicitat, pe baza actelor justificative, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data decesului.
  (3) Cuantumul ajutorului de deces solicitat potrivit alin. (2) se achită la nivelul cuvenit la data decesului stabilit conform legii.

  CAPITOLUL IV Casele de pensii sectoriale

  Art. 85.

  (1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea sau în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
  (2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii.

  Art. 86.

  Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Art. 87.

  Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se suportă din bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor publice în subordinea cărora funcţionează.

  Art. 88.

  În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:
  a) asigură evidenţa, la nivel naţional, a tuturor beneficiarilor dispoziţiilor prezentei legi;
  b) stabilesc cuantumul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat prin decizii, conform prezentei legi;
  c) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor stabilite în sistemul pensiilor militare de stat, pe baza codului numeric personal, în condiţiile legii;
  d) aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul pensiilor militare şi asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;
  e) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul pensiilor militare, în condiţiile legii;
  f) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi de evidenţă;
  g) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;
  h) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu;
  i) asigură evidenţa personalului prevăzut la art. 3 lit. a) -c), pentru contribuţiile individuale la bugetul de stat;
  j) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

   

  Art. 89.

  Realizarea atribuţiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii, este supusă controlului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, după caz.

  CAPITOLUL V Răspunderea juridică

  Art. 90.

  Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

  SECŢIUNEA 1 Infracţiuni

  Art. 91.

  Completarea cu intenţie a formularelor-tip referitoare la stabilirea şi plata pensiilor cu date nereale, având ca efect denaturarea evidenţelor şi datelor referitoare la pensionarii militari, constituie infracţiune de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

  SECŢIUNEA a 2-a Contravenţii

  Art. 92.

  Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
  a) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite şi speciale de muncă;
  b) nerespectarea prevederilor art. 28 privind baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat;
  c) nerespectarea prevederilor art. 79 privind obligaţia comunicării casei de pensii sectoriale a modificărilor intervenite referitoare la condiţiile de acordare a pensiei;
  d) nerespectarea obligaţiei de a elibera la cerere actele prevăzute de lege, prin care se face dovada vechimii necesare stabilirii drepturilor de pensie, care sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane.

  Art. 93.

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 92 se sancţionează după cum urmează:
  a) cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;
  b) cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.
  (2) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului.

  Art. 94.

  Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 92 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale caselor de pensii sectoriale.

  Art. 95.

  Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prevederilor art. 93 şi 94 constituie venituri la bugetul de stat.

  Art. 96.

  Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 93-95 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

  CAPITOLUL VI Jurisdicţia în sistemul pensiilor militare de stat

  Art. 97.

  (1) Deciziile de pensie emise de casele de pensie sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.
  (2) Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
  (3) Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.

  Art. 98.

  (1) Comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii sunt organisme de verificare ce examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele de pensii sectoriale şi urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile militare de stat.
  (2) Organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii se stabilesc prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (3) În soluţionarea contestaţiilor, comisiile de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii adoptă hotărâri.
  (4) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.
  (5) În situaţia în care contestaţia nu este soluţionată de comisiile de contestaţii în termenul de 45 de zile, deciziile de pensie pot fi atacate la instanţa în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul.

  Art. 99.

  (1) Hotărârile comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor de pensii sectoriale interesate, în termen de 5 zile de la adoptare.
  (2) Hotărârile comisiilor de contestaţii pot fi atacate la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul, în termen de 30 de zile de la comunicare.
  (3) Hotărârile comisiilor de contestaţii, care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul prevăzut la alin. (2), sunt definitive.

  Art. 100.

  Jurisdicţia în sistemului pensiilor militare de stat se realizează prin tribunale şi curţi de apel.

  Art. 101.

  Litigiile privind stabilirea şi plata drepturilor de pensii se soluţionează în primă instanţă de către tribunale.

  Art. 102.

  Cererile îndreptate împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul.

  Art. 103.

  Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu apel.

  Art. 104.

  Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia în sistemul pensiilor militare de stat, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 105.

  Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi ori obligaţii de pensii militare de stat sau de asigurări sociale, sunt scutite de taxă de timbru.

  CAPITOLUL VII Dispoziţii tranzitorii

  Art. 106.

  (1) Dovada vechimii pentru stabilirea pensiei militare de stat, pentru perioadele anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi, se face cu actele prevăzute de legislaţia în vigoare, la data emiterii acestora.
  (2) Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 care nu au fost asimilate stagiilor de cotizare în condiţii speciale, respectiv condiţii deosebite, se utilizează la reducerea vârstelor standard de pensionare, conform prevederilor art. 21 alin. (1).
  (3) Constituie vechime şi perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă.
  (4) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001.

  CAPITOLUL VIII Dispoziţii finale

  Art. 107.


  (1) Cererile în legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege prin care se face dovada vechimii necesare stabilirii drepturilor de pensie sunt scutite de orice fel de taxe şi comisioane.
  (2) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

  Art. 108.

  Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condiţiile art. 29, 30 şi 39, astfel:
  a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;
  b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
  c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani.

  Art. 109.

  (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
  (2) Prima actualizare prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.
  (3) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se acordă, în termen de cel mult 24 de luni, începând cu luna următoare depunerii documentelor.
  (4) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (3), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
  (5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).

  Art. 110.

  (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
  (2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
  (3) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (1), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
  (4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se plătesc începând cu luna următoare celei în care se împlineşte termenul prevăzut la alin. (2).
  (5) Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate şi ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în condiţiile prezentei legi, la casele de pensii sectoriale, în funcţie de ultimul loc de muncă din care au trecut în rezervă/retragere sau de la care le-au încetat raporturile de serviciu.
  (6) Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică şi în cazul persoanelor de la alin. (5), dacă cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale în termenul prevăzut la alin. (2). 
  (7) În situaţia în care cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii.
  (8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) şi (5) se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).

  Art. 111.

  În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 şi 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată se păstrează în plată cuantumul avantajos.

  Art. 112.

  (1) În cazul modificării numărului de urmaşi după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislaţiei anterioare, pensia de urmaş cuvenită soţului supravieţuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu păstrarea condiţiilor existente la data deciziei iniţiale.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislaţiei anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.
  (3) Drepturile pentru urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi ori concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului militar ori a unor misiuni şi operaţii în afara statului român, se indexează şi se actualizează, după caz, anual conform prevederilor art. 59 şi 60.
  (4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi pensiilor prevăzute la art. 40.

  Art. 113.

  Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.

  Art. 114.

  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.
  (2) Sumele plătite necuvenit cu titlu de pensie militară prin intermediul caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei de pensii sectoriale respective, care constituie titlu executoriu.
  (3) Debitele reprezentând pensii şi alte drepturi de asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.
  (4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.

  Art. 115.

  (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară de stat, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.
  (2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la pensionarii decedaţi, nu se mai urmăresc.

  Art. 116.

  (1) Debitele provenite din drepturile de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se recuperează potrivit legii şi se fac venit la bugetul de stat.
  (2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală în materie.

  Art. 117.

   Bazele de date privind beneficiarii dispoziţiilor prezentei legi sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale şi au caracter confidenţial.

  Art. 118.

  Cererile adresate caselor de pensii sectoriale constituite la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii se soluţionează în termenul prevăzut de lege şi sunt scutite de orice fel de taxă.

  Art. 119.

  Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii şi asigurări sociale.

  Art. 120.

  La stabilire, pensiile se rotunjesc din leu în leu în favoarea beneficiarului.

  Art. 121.

  (1) Diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acestora, în mod eşalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  (2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Art. 122.

  În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 123.

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

  Art. 124.

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  a) art. 1 lit. a) şi b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) şi (3), art. 8, art. 9 lit. b) şi art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010;
  b) art. 89 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările ulterioare;
  d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

  e) art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 108/2012, cu modificările ulterioare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 24 iulie 2015.
  Nr. 223.

  ANEXĂ

  VÂRSTA STANDARD
  de pensionare pentru militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale  Luna şi anul naşterii Luna şi anul pensionării Vârsta standard de pensionare (ani/luni)

  Octombrie 1959 Ianuarie 2016 56/3

  Noiembrie 1959 Februarie 2016 56/3

  Decembrie 1959 Martie 2016 56/3

  Ianuarie 1960 Mai 2016 56/4

  Februarie 1960 Iunie 2016 56/4

  Martie 1960 Iulie 2016 56/4

  Aprilie 1960 Septembrie 2016 56/5

  Mai 1960 Octombrie 2016 56/5

  Iunie 1960 Noiembrie 2016 56/5

  Iulie 1960 Ianuarie 2017 56/6

  August 1960 Februarie 2017 56/6

  Septembrie 1960 Martie 2017 56/6

  Octombrie 1960 Mai 2017 56/7

  Noiembrie 1960 Iunie 2017 56/7

  Decembrie 1960 Iulie 2017 56/7

  Ianuarie 1961 Septembrie 2017 56/8

  Februarie 1961 Octombrie 2017 56/8

  Martie 1961 Noiembrie 2017 56/8

  Aprilie 1961 Ianuarie 2018 56/9

  Mai 1961 Februarie 2018 56/9

  Iunie 1961 Martie 2018 56/9

  Iulie 1961 Mai 2018 56/10

  August 1961 Iunie 2018 56/10

  Septembrie 1961 Iulie 2018 56/10

  Octombrie 1961 Septembrie 2018 56/11

  Noiembrie 1961 Octombrie 2018 56/11

  Decembrie 1961 Noiembrie 2018 56/11

  Ianuarie 1962 Ianuarie 2019 57/0

  Februarie 1962 Februarie 2019 57/0

  Martie 1962 Martie 2019 57/0

  Aprilie 1962 Mai 2019 57/1

  Mai 1962 Iunie 2019 57/1

  Iunie 1962 Iulie 2019 57/1

  Iulie 1962 Septembrie 2019 57/2

  August 1962 Octombrie 2019 57/2

  Septembrie 1962 Noiembrie 2019 57/2

  Octombrie 1962 Ianuarie 2020 57/3

  Noiembrie 1962 Februarie 2020 57/3

  Decembrie 1962 Martie 2020 57/3

  Ianuarie 1963 Mai 2020 57/4

  Februarie 1963 Iunie 2020 57/4

  Martie 1963 Iulie 2020 57/4

  Aprilie 1963 Septembrie 2020 57/5

  Mai 1963 Octombrie 2020 57/5

  Iunie 1963 Noiembrie 2020 57/5

  Iulie 1963 Ianuarie 2021 57/6

  August 1963 Februarie 2021 57/6

  Septembrie 1963 Martie 2021 57/6

  Octombrie 1963 Mai 2021 57/7

  Noiembrie 1963 Iunie 2021 57/7

  Decembrie 1963 Iulie 2021 57/7

  Ianuarie 1964 Septembrie 2021 57/8

  Februarie 1964 Octombrie 2021 57/8

  Martie 1964 Noiembrie 2021 57/8

  Aprilie 1964 Ianuarie 2022 57/9

  Mai 1964 Februarie 2022 57/9

  Iunie 1964 Martie 2022 57/9

  Iulie 1964 Mai 2022 57/10

  August 1964 Iunie 2022 57/10

  Septembrie 1964 Iulie 2022 57/10

  Octombrie 1964 Septembrie 2022 57/11

  Noiembrie 1964 Octombrie 2022 57/11

  Decembrie 1964 Noiembrie 2022 57/11

  Ianuarie 1965 Ianuarie 2023 58/0

  Februarie 1965 Februarie 2023 58/0

  Martie 1965 Martie 2023 58/0

  Aprilie 1965 Mai 2023 58/1

  Mai 1965 Iunie 2023 58/1

  Iunie 1965 Iulie 2023 58/1

  Iulie 1965 Septembrie 2023 58/2

  August 1965 Octombrie 2023 58/2

  Septembrie 1965 Noiembrie 2023 58/2

  Octombrie 1965 Ianuarie 2024 58/3

  Noiembrie 1965 Februarie 2024 58/3

  Decembrie 1965 Martie 2024 58/3

  Ianuarie 1966 Mai 2024 58/4

  Februarie 1966 Iunie 2024 58/4

  Martie 1966 Iulie 2024 58/4

  Aprilie 1966 Septembrie 2024 58/5

  Mai 1966 Octombrie 2024 58/5

  Iunie 1966 Noiembrie 2024 58/5

  Iulie 1966 Ianuarie 2025 58/6

  August 1966 Februarie 2025 58/6

  Septembrie 1966 Martie 2025 58/6

  Octombrie 1966 Mai 2025 58/7

  Noiembrie 1966 Iunie 2025 58/7

  Decembrie 1966 Iulie 2025 58/7

  Ianuarie 1967 Septembrie 2025 58/8

  Februarie 1967 Octombrie 2025 58/8

  Martie 1967 Noiembrie 2025 58/8

  Aprilie 1967 Ianuarie 2026 58/9

  Mai 1967 Februarie 2026 58/9

  Iunie 1967 Martie 2026 58/9

  Iulie 1967 Mai 2026 58/10

  August 1967 Iunie 2026 58/10

  Septembrie 1967 Iulie 2026 58/10

  Octombrie 1967 Septembrie 2026 58/11

  Noiembrie 1967 Octombrie 2026 58/11

  Decembrie 1967 Noiembrie 2026 58/11

  Ianuarie 1968 Ianuarie 2027 59/0

  Februarie 1968 Februarie 2027 59/0

  Martie 1968 Aprilie 2027 59/1

  Aprilie 1968 Mai 2027 59/1

  Mai 1968 Iulie 2027 59/2

  Iunie 1968 August 2027 59/2

  Iulie 1968 Octombrie 2027 59/3

  August 1968 Noiembrie 2027 59/3

  Septembrie 1968 Ianuarie 2028 59/4

  Octombrie 1968 Februarie 2028 59/4

  Noiembrie 1968 Aprilie 2028 59/5

  Decembrie 1968 Mai 2028 59/5

  Ianuarie 1969 Iulie 2028 59/6

  Februarie 1969 August 2028 59/6

  Martie 1969 Octombrie 2028 59/7

  Aprilie 1969 Noiembrie 2028 59/7

  Mai 1969 Ianuarie 2029 59/8

  Iunie 1969 Februarie 2029 59/8

  Iulie 1969 Aprilie 2029 59/9

  August 1969 Mai 2029 59/9

  Septembrie 1969 Iulie 2029 59/10

  Octombrie 1969 August 2029 59/10

  Noiembrie 1969 Octombrie 2029 59/11

  Decembrie 1969 Noiembrie 2029 59/11

  Ianuarie 1970 Ianuarie 2030 60/0


  Sursa:
  http://lege5.ro/Gratuit/g4ztmmzqgi/legea-nr-223-2015-privind-pensiile-militare-de-stat
  =============================================================

  =================================================================


    Pentru o mai buna vizualizare, Click pe imagini


   =============================================
  =========================================================
  - 18.10.2015 -
  Raspunsul Casei sectoriale de pensii a MApN 
  la solicitarile deputatului Ghe.Emacu-Iasi.
  ==============================================

  Pentru o mai buna vizualizare, Click pe imagini:  ------------------------------------------------------------------  ================================================
  Recalcularea Pensiilor Militare. 
  Un mesaj pe adresa Ministrilor de resort, 
  Conducerii Caselor de Pensii Sectoriale

  14 octombrie 2015
  =========================================
  SCRISOARE DESCHISA

  DOMNILOR:

  Gl.bg.dr. FLORIN MACIU, Loctiitor al sefului DRPIP

  Col. dr. CONSTANTIN LUCA, Directorul Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N


  Stimati camarazi,

  Ne adresam dvs., cu profundul respect datorat de nespecialisti unor reputati specialisti in domeniu, reamintindu-va ca Legea nr. 223/2015 a fost promulgata si urmeaza sa intre in vigoare cu data de 1 ianuarie 2016.


  “Dura Lex, sed Lex!” Pe cale de consecinta, va reamintim faptul ca, fie adoptate prin HG, fie prin ordine comune ale conducatorilor institutiilor sistemului unic, normele de aplicare ale acestei legi, cat se poate de clara si menita sa anuleze toate discriminarile din sistem, nu pot nici sa adauge la, nici sa omita ceva, din textul Legii.


  Prin urmare, in baza art. 109 coroborat cu art. 28 ale Legii, redevenind militare, toate pensiile stabilite de cand exista Armata, daca beneficiarii sau urmasii lor directi sunt in viata, si pana la 31 decembrie 2015, vor fi, in mod obligatoriu, RECALCULATE si actualizate.


  Nu numai cele prevazute la art. 110 care nu au fost niciodata si urmeaza sa devina abia acum, militare. Diferenta consta in faptul ca, daca facem, cu incepere din data de 1 ianurie 2016 (si sub nici un motiv mai devreme) cereri de recalculare, subordonatii dvs. sunt obligati sa le dea curs in termen de 45 de zile. Daca nu, le vor recalcula oricum, in termen de maxim 2 ani.


  Facem aceste precizari deoarece, o practica nefericita, incetatenita si amplificata la M.Ap.N. din vremea ocupatiei sovietice si pana astazi, face ca, fie din servilism fata de factorul politic, fie din refuzul de a-si complica existenta, finantistii si juristii armatei sa fi cautat de fiecare data toate tertipurile posibile pentru a interpreta prin norme legea in defavoarea militarilor activi si in rezerva ale caror interese se prezuma ca ar trebui sa le apere prin fisa postului.


  … … …


  Cu multumiri anticipate,

  p. Biroul Operativ Central al S.C.M.D.,

                Presedintele S.C.M.D.,               Presedintele S.C.M.D.,
                                              Col.(r) dr. Mircea DOGARU


                                              Col.(r) dr. Mircea DOGARU
  -----------------------------------------------------------------------
   ==========================
  =========================================

  04.10.2015
  Casa de Pensii Sectoriale a M.Ap.N. 
  precizări referitoare la aplicarea prevederilor art.121, alin.1, din 
  Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
  ===========================================
  ====================================================================

   NESECRET
  Ex. nr. ___
  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  CASA DE PENSII SECTORIALĂ
  Nr. din 07.08.2015
  Comunicat transmis letric cu adresa nr. 621.816 din 07.08.2015

  Către,
  DIRECTIA INFORMARE ŞI RELATII PUBLICE
  Domnului comisar şef de poliţie Marius-Mugurel Tache, împuternicit director

  Vă înaintăm buletinul informativ ce urmează a fi postat pe site-ul M.A.I. www.mai.gov.ro secţiunile “UTILE – Informaţii privind acordarea pensiilor M.A.I.”, şi STRUCTURI SUBORDONATE – Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, şi pe portalul pensii.mai.gov.ro, după cum urmează:

  Având în vedere cererile persoanelor care beneficiază de plata drepturilor prin Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. referitoare la aplicarea prevederilor noii legii a pensiilor militare, vă comunicăm următoarele:

  La data de 27.07.2015, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, care, potrivit prevederilor art. 123, va intra în vigoare la data de 01.01.2016.

  La art.60 din Legea 223/2015 este reglementată procedura de actualizare a cuantumului pensiilor militare, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a legii.

  De asemenea, art.109 din lege, prevede că pensiile recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pensiile revizuite conform O.U.G. nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pensiile stabilite în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensiile plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă
  naţională, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, devin pensii militare în înţelesul Legii nr. 223/2015 şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
  Procedurile de actualizare şi recalculare se stabilesc prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, care se emite în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

  Numai după emiterea ordinului comun, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. va dispune măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, sens în care va informa persoanele beneficiare de necesitatea depunerii cererilor prin intermediul site-ului M.A.I. şi al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.I..

  Cu stimă,
  D I R E C T O R
  Chestor de poliţie Şef Serviciu Metodologie
  Subcomisar de poliţie
  NĂSTASE GABRIELA

  =============================================================== 

  ==============================================

  joi, 06 august 2014


  Ce persoane vor beneficia de la 1 ianuarie 2016 de pensii militare sau de recalculari

       Pensiile ocupationale pentru militari si politisti vor fi reintroduse din 2016, la cinci ani de la scoaterea acestora, potrivit unui act normativ publicat recent in Monitorul Oficial. In afara de persoanele care se vor pensiona incepand cu data de 1 ianuarie 2016, mai multe categorii de pensionari vor beneficia de recalculari in baza noii legi.

       Sistemul pensiilor militare de stat va fi reintrodus de la 1 ianuarie 2016, data la care va intra in vigoareLegea nr. 223/2015. Astfel, vor beneficia de pensii militare politistii, militarii si functionarii publici cu statut special care vor indeplini, de la inceputul anului viitor, conditiile legale de pensionare.

       Mai exact, este vorba de cadrele militare, soldatii, gradatii profesionisti, militarii si jandarmii angajati pe baza de contract, preotii militari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare (incadrati in Ministerul Justitiei sau in unitati subordonate acestuia).

        In afara de cei care vor indeplini conditiile de pensionare incepand cu data de 1 ianuarie 2016, exista si unele categorii de persoane care vor avea parte de recalculari. Este vorba de pensiile militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special care au fost:
  •  recalculate in baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor;
  • revizuite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
  • stabilite in baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • cele platite in baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
  • cele stabilite in baza Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
       Aceste pensii vor deveni pensii militare de stat, conform Legii nr. 223/2015, si vor fi recalculate in raport cu vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie. In acelasi timp, recalcularea se va putea face si in cazul depunerii de documente care n-au fost luate in considerare la stabilirea pensiilor.

       Potrivit informatiilor oficiale transmise, la solicitarea AvocatNet.ro, de Ministerul Apararii Nationale (MApN) si Ministerul Afacerilor Interne (MAI), pensiile a peste 142.000 de persoane vor fi recalculate. Concret, este vorba de aproximativ 77.000 de persoane aflate in evidenta Casei de pensii sectoriale a MApN si de peste 65.500de persoane aflate in evidenta Casei de Pensii Sectoriale a MAI.

       Daca in urma recalcularii vor exista diferente intre pensia aflata in plata si cea recalculata, persoanele in cauza vor pastra cuantumul avantajos.

       Important! In cadrul sistemului pensiilor militare de stat se vor acorda trei mari categorii de pensii: de serviciu (pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala), de invaliditate si de urmas, potrivit Legii nr. 223/2015. 

       Mai multe informatii despre acest subiect gasiti aici.
  ===============================

  marti, 30 iunie 2015.
  Pensiile militare, adoptate de parlamentari. Gabriel Oprea: Asigurarea unei pensii corecte pe măsura riscurilor și privațiunilor e un gest de solidaritate.

  Proiectul de lege privind pensiile militare de stat a fost votat azi, în Camera Deputaților, după ce ieri a primit şi aprobarea senatorilor. Premierul interimar, Gabriel Oprea, a susținut, în plenul Camerei, că acest act normativ este un gest de solidaritate față de militari.
  Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, proiectul de lege privind pensiile militare de stat, care prevede ca baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în șase luni consecutive, din ultimii cinci ani de activitate. Deputații au adoptat proiectul de lege cu 289 voturi "pentru", un vot "împotrivă" și 13 abțineri.
  ------------------------------------------------------------
  Toate grupurile parlamentare au anuntat ca sustin proiectul de lege.
  -----------------------------------------------
  Ce prevede noua lege
  Potrivit proiectului, baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute in lege.

  La media obtinuta se adauga un spor de pana la 15% in conditiile stabilite prin ordin comun al conducatorilor institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitatii nationale.

  Actul normativ prevede totodata ca au dreptul la pensie de serviciu pentru limita de varsta militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, in activitate, care au implinit varsta standard de pensionare pentru limita de varsta, au o vechime efectiva de cel putin 25 de ani, din care cel putin 15 ani reprezinta vechimea in serviciu.

  "Varsta standard de pensionare pentru limita de varsta este de 60 de ani, iar atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare, conform esalonarii.

  Au dreptul la pensie de serviciu anticipata militarii, politistii si functionarii publici cu statut special, in activitate, care au implinit varsta standard de pensionare pentru limita de varsta diminuata cu 5 ani si sunt trecuti in rezerva ori au incetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizarii unor unitati si a reducerii unor functii din statele de organizare, precum si pentru alte motive sau nevoi ale institutiilor din domeniul apararii nationale, ordinii publice si securitate nationala, sunt trecuti in rezerva sau direct in retragere ori au incetat raporturile de serviciu ca urmare a clasarii ca inapt sau apt limitat pentru serviciul militar/serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.

  Acordarea pensiei anticipate, diminuarea varstei standard de pensionare cu 5 ani nu poate fi cumulata cu nicio alta reducere", se arata in raport.
  =========================================================

  Noul act normativ va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, insa, pentru ca acest lucru sa fie posibil, documentul trebuie sa apara in Monitorul Oficial.

  Pensia de serviciu va fi pentru limita de varsta, anticipata sau anticipata partiala

  Pensia de serviciu pentru limita de varsta va putea fi obtinuta, potrivit proiectului adoptat recent, de catre militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care implinesc varsta standard de pensionare. In plus, acestia vor trebui sa aiba si o vechime efectiva de minimum 25 de ani, dintre care cel putin 15 sa fie vechime in serviciu.

  Varsta standard de pensionare va fi de 60 de ani, insa la aceasta se va ajunge prin cresteri treptate. Astfel, primele persoane care se vor pensiona pentru limita de varsta la 60 de ani vor fi cele nascute in ianuarie 1970. Persoanele nascute in octombrie 1959, de exemplu, vor atinge varsta de pensionare in ianuarie 2016, adica la 56 de ani si trei luni.

  Pensia de serviciu anticipata va fi acordata celor care au vechime de 25 de ani (dintre care cel putin 15 vechime in serviciu), daca mai au cinci ani pana ating varsta standard de pensionare, in situatiile urmatoare:
  • sunt trecuti in rezerva sau au incetat raporturile de serviciu dupa reorganizarea unor unitati si reducerea unor functii din statele de organizare (dar si pentru alte motive);
  • sunt trecuti in rezerva sau direct in retragere ori au incetat raporturile de serviciu dupa clasarea ca inapt/apt limitat pentru serviciu de catre comisiile de expertiza medico-militara.
  Aceleasi situatii vor putea sta la baza acordarii pensiei de serviciu anticipata partiala, insa, in acest caz, va fi necesara o vechime efectiva de minimum 20 de ani, dintre care cel putin zece ani vechime in serviciu.

  Daca la momentul trecerii in rezerva/retragerii sau incetarii raporturilor de serviciu militarii, politistii si functionarii publici cu statut special vor avea o vechime de cel putin 25 de ani (dintre care 15 vechime in serviciu), acestia vor obtine pensia pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, in functie de conditiile de munca. De exemplu, pentru sase ani lucrati in grupa a II-a de munca, reducerea va fi de un an, iar pentru sase ani lucrati in grupa I - de trei ani.

  Important! Conform amendamentelor facute de deputati la propunerea legislativa, baza de calcul pentru stabilirea pensiei militare va fi o medie a tuturor veniturilor brute in sase luni consecutive. Aceasta perioada de sase luni va putea fi aleasa de beneficiar doar din ultimii cinci ani de activitate. La media obtinuta se va putea adauga un spor de cel mult 15%.

  Pensia de invaliditate se va acorda pentru accidente sau boli, indiferent ca au sau nu legatura cu serviciul

  La fel ca in cazul sistemului public de pensii, militarii, politistii si functionarii cu statut special vor putea sa obtina o pensie de invaliditate.
  Astfel, vor avea dreptul la pensie de invaliditate cei care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza:
  • accidentelor de munca sau a unei boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului, tuberculozei, neoplaziilor, schizofreniei, SIDA;
  • accidentelor sau bolilor care n-au legatura cu indepinirea serviciului.
  Pensia va fi determinata, conform Proiectului de lege privind pensiile militare de stat, in raport cu gradul de pierdere a capacitatii de munca. Invaliditatea de gradul I va fi cea caracterizata de pierderea totala a capacitatii de munca si a celei de autoingrijire, iar invaliditatea de gradul II - pierderea totala a capacitatii de munca, dar cu pastrarea celei de autoingrijire. Invaliditatea de gradul III va fi cea caracterizata prin pierderea a doar jumatate din capacitatea de munca.

  "Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala", prevede documentul amintit.

  Dupa examinarea clinica si analizarea documentelor medicale ale solicitantului, comisiile de expertiza vor emite decizii de incadrare in grad de invaliditate, cu avizul comisiei centrale de expertiza a Ministerului Apararii, a Ministerului Afacerilor Interne sau a Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.

  Decizia de incadrare in grad de invaliditate va fi emisa in 45 de zile de la inregistrarea cererii si va fi comunicata solicitantului in cinci zile de la emitere.
  Atentie! Cei care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor accidente/boli care n-au legatura cu indeplinirea serviciului vor primi pensia de invaliditate doar daca au vechime in serviciu.

  Pensia de urmas, acordata copiilor si sotului supravietuitor

  In ceea ce priveste pensia de urmas, propunerea legislativa dispune ca aceasta se va cuveni copiilor si sotului supravietuitor.

  "Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul, la data decesului, era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii militare de stat", este mentionat in proiect.

  Copiii vor avea dreptul la aceasta pensie pana la 16 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, dar nu peste varsta de 26 de ani. De asemenea, pensia de urmas va fi acordata copiilor pe toata durata invaliditatii, indiferent de grad, daca aceasta a intervenit pana la 16 sau 26 de ani, dupa caz.

  Sotul supravietuitor va primi pensia de urmas de la momentul atingerii varstei standard de pensionare, in conditiile in care durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. Cealalta conditie pentru acordarea dreptului va fi ca sotul supravietuitor sa nu realizeze venituri pentru care asigurarea este obligatorie sau, daca realizeaza, acestea sa fie mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut.

  Pensia de urmas va mai fi acordata sotului supravietuitor daca, de exemplu, decesul sotului sustinator a fost cauzat de un accident de munca sau o boala contractata in timpul si din cauza indeplinirii serviciului.

  Daca sotul supravietuitor nu indeplineste conditiile necesare, acesta va primi pensia de urmas timp de doar sase luni, in cazul in care nu realizeaza venituri sau acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut.

  Important! Proiectul de lege prevede ca pensiile militarilor, politistilor si functionarilor cu statut special stabilite in baza altor acte normative vor putea fi recalculate. In urma recalcularii, daca va fi cazul, va fi pastrata pensia care are cuantumul mai avantajos.

  Atentie! Click here:  Proiectul de lege. Se aplica incepand cu 01.01.2016. Pentru a intra in vigoare, acesta trebuie sa fie promulgat prin decret prezidential si publicat in Monitorul Oficial.
  ==============================================================
  ==========================================

  luni, 29 iunie 2015.
  Pensiile militare de stat nu sunt privilegii, ele reprezintă recunoașterea pe care societatea o datorează celor care îmbracă haina militară și depun un jurământ militar, a declarat premierul interimar Gabriel Oprea, luni, în plenul Senatului, înainte de votul pe proiectul de lege.

  Plenul Senatului a adoptat luni proiectul de lege privind pensiile militare de stat, cu 120 de voturi pentru și 3 abțineri. Camera Deputaților are rol decizional în acest caz.
  Proiectul de act normativ, inițiat de Guvern și susținut în plen de premierul interimar Gabriel Oprea, reglementează dreptul la pensii și alte drepturi sociale pentru militari, polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.
  AGERPRES/(A, AS — autor: Livia Popescu, editor: Cristina Tatu)
  ====================================

  Joi, 14 mai 2015
  =====================
   ~ ATENTIE!  ULTIMELE NOUTATI / 11.05.2015 !! ~

  Senatul României - Fișă senator

  ======================================   Proiect de lege privind pensiile militare de stat - L212/2015


  Număr de înregistrare Senat:L212/2015
  Link pentru acces rapid la documentul legislativ:http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18999
  Adresa:E38/2015
  Prima cameră:Senat
  Tip inițiativă:Proiect de lege
  Inițiatori:Guvernul României
  Număr de articole:126
  Avizul Consiliului Legislativ:383/23.04.2015
  Procedura de urgență:Nu
  Stadiu:în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
  Caracterul legii:Organică
  Termen adoptare:Termenul de adoptare tacită este de 45 de zile și se calculează de la data de 11.05.2015.
  Termenul urmeazã sã se împlineascã dupã vacanta parlamentarã, la 16 zile de la reluarea activitãtii Senatului.
  Termenul este calculat conform art. 75 alin.(2) și art. 115 alin(5) din Constituția României, republicată, coroborat cu art. 113-115 din Regulamentul Senatului.
  Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică:Opinii trimise

  Derularea procedurii legislative:
  DataAcțiunea
  06-05-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b218 (adresa nr.E38/06/05/2015)
  11-05-2015 cu nr.L212 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
  11-05-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 17/06/2015)
  11-05-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 17/06/2015)
  11-05-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 12/06/2015)
  11-05-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/06/2015)
  11-05-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 12/06/2015)


  - adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
  - forma iniţiatorului
  - expunerea de motive la iniţiativa legislativă
  - avizul Consiliului Legislativ
  - hotărârea de Guvern

  Sursa:
  http://www.senat.ro/legis/lista.aspx?cod=18999
  *******************************************
  *******************************************************
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  ------------------------------------------------------------------------

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu

  Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
  Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

  Dialog între doi gemeni nenăscuţi

  MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

  Search mehedinti blog online:

  Lista mea de bloguri