Google Translate

luni, 5 martie 2012

SCMD Craiova. Vesti de la Conferinta comuna. In ATENTIA celor interesati


Întrunită în perioada 02 - 03.02.2012, prima conferinţa a Consiliilor de coordonare şi consultative din Bucureşti, Ilfov, zona de sud şi reprezentanţi ai zonelor Sud-şi Sud-Vest a ţării în contextul:
- situaţiei de criză economică şi financiară, profundă, care afectează statul român;
- măsurilor antipopulare, anticonstituţionale, antieuropene luate de actuala putere.

Conferinţa comună a avut următoarea ordine de zi:

1. Schimb de experienţă în domeniul activităţii sindicale:
– Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
– Atragerea de noi membrii;
– Colaborarea cu alte organizaţii;
– Gestionarea resurselor alocate;
- Analiza modului de implementare a masurilor stabilite de către CNR;

2. Strategia SCMD pentru susţinerea acţiunilor in instanţele de judecată;
– Viziunea si strategia caselor de avocatura.(schimb de experienţa);
– Necesitatea întăririi colaborării între casele de avocatură în scopul unificării practicii judiciare – creşterea rolului Departamentului Juridic în coordonarea acţiunilor în acest scop;
– Pregătirea acţiunilor la CEDO într-o viziune unitară, coerentă şi fermă, reprezentarea unitară de către SCMD

3. Strategia SCMD de sprijinire a U.S.L. în campaniile electorale şi pe timpul votului:
a) În campaniile preelectorale şi electorale:
– Popularizarea programelor economice şi sociale ale USL;
– Organizarea de adunări cu alegătorii în cartiere şi localităţi;
– Participarea alături de candidaţii desemnaţi la acţiuni;
– Atragerea unor cetăţeni oneşti care să desfăşoare campanie de promovare a valorilor şi programelor USL în societatea civilă;
– Declanşarea unei campanii în presa locală prin articole şi apariţii la posturile TV:
– Supervizarea acţiunilor desfăşurate de adversarii USL, în domeniul “mitei electorale”- demascarea şi combaterea acestei atitudini;
– Monitorizarea acţiunilor organizate şi întreprinse de către adversarii USL şi contracararea efectelor acestora prin acţiuni de critică, demascarea intenţiilor de inducere în eroare a electoratului şi cumpărarea de voturi;
– Înscrierea în partidele din USL;
– Candidatura unor membrii pe listele USL;

b) Pe timpul desfăşurării votului:
– Prevenirea fraudelor;
– Demascarea intenţiilor de cumpărare a voturilor şi fraudarea rezultatului acestora;
– Desemnarea de reprezentanţi în secţiile de votare – acolo unde USL ne solicită;
– Participarea alături de ONG – uri ca observatori;
– Monitorizarea atentă a activităţilor primarilor puterii, precum şi a celor racolaţi şi demascarea acţiunilor de fraudă electorală;


Conferinţa comună a luat hotărârea ca filialele participante să acţioneze ferm pentru:

- respectarea Statutului şi a ROF şi să lucreze pentru îmbunătăţirea şi armonizarea celor două documente astfel ca eventualele modificări să fie cunoscute şi dezbătute până la viitoarea CNR. ;
- riposta imediată prin desfăşurarea unor acţiuni de amploare:

• mitinguri şi pichetări la ambasada SUA şi a statelor membre NATO şi UE unde se vor depune documente referitoare la politica puterii actuale, gravele derapaje de la democraţie;
• expedierea de scrisori la sediul structurilor UE şi NATO din care facem parte şi la organismele internaţionale care au drept scop respectarea Drepturilor omului.

- recunoaşterea SCMD ca partener în lupta împotriva nerespectării drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
- implicarea activă, a membrilor SCMD pentru asigurarea unui echilibru şi climat democratic şi statutar în luarea hotărârilor la nivel SCMD;
- creşterea numărului membrilor sindicatului şi soluţionarea problemelor legate de neplata cotizaţiei şi neparticiparea la acţiunile SCMD;
- dezvoltarea relaţiilor sindicale ale SCMD pe plan naţional şi internaţional.

Participanţii au subliniat nivelul scăzut de participare şi interesul scăzut din partea conducerii SCMD, pentru dialog real şi constructiv cu M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I., cu actuala guvernare la modificările de acte normative şi rezolvarea problemelor sociale ale pensionarilor militari.

Prima Conferinţa Comună consideră drept obiectiv permanent, organizarea de acţiuni menite să impună factorilor de decizie politică, drept soluţii prioritare pentru ieşirea din criză participarea în număr cât mai mare la procesele de alegeri care vor avea loc în perioada următoare.

Considerăm că M.Ap.N., în ciuda numeroaselor responsabilităţi, trebuie să acorde o atenţie sporită problematicii sindicale.

Participanţii la Conferinţa dezaprobă practicile conducerilor M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I. de ignorare a partenerului de dialog social precum şi a abuzurilor, de orice formă, practicate de aceste ministere şi cere acestora să accepte dialogul permanent şi constructiv în rezolvarea problemelor pensionarilor militari.

Participanţii la Conferinţa se pronunţă, ferm, împotriva manifestărilor actualei puteri de creare de disensiuni şi discriminări între organizaţii, organisme sau structuri socio-profesionale, de intimidări, controale sau imixtiuni în activitatea sindicală.

Participanţii exprimă disponibilitatea şi cere Comitetului Director o comunicare internă şi publică mai bună, să realizeze o colaborare eficientă cu alte structuri ale societăţii civile pentru realizarea democratizării sistemului şi asigurarea drepturilor sindicaliştilor şi nu numai.

Participanţii cheamă toţi membri săi la unitate şi solidaritate pentru întărirea forţei SCMD, continuarea eforturilor pentru schimbarea atitudinii societăţii faţă de SCMD, pensionarii militari şi realizarea obiectivelor în interesul membrilor săi.


Propuneri făcute la Conferinţa Comună a Consiliului de Coordonare a filialelor din Bucureşti şi Judeţul Ilfov şi filialele din judeţele Olteniei, zona Sud - Sud –Vest

În urma discuţiilor avute, a punctelor dezbătute în limita timpului avut la dispoziţie, preşedinţii filialelor participante la Conferinţă au convenit că propunerile expuse în acest document reprezintă punctele de vedere comune pe care le susţin şi le prezintă spre analiză Comitetului Director, împuternicindu-l pe domnul Col ( r) Tudor Marian să le înmâneze personal domnului Dogaru Mircea, preşedintele SCMD spre a fi analizate şi a se avea în vedere în activităţile viitoare.


De asemenea domnul Tudor Marian este împuternicit să înmâneze Conducerii Sindicatului punctele de vedere exprimate de către o parte din filialele participante, puncte de vedere incluse în anexele rezoluţiei şi sprijinite de toate filialele participante. Cu menţionarea faptului că toate aspectele conţinute în acest document, în Rezoluţia Conferinţei şi în anexele la Rezoluţie se doresc a fi propuneri şi concretizează dorinţa filialelor de a acţiona unitar şi de a întări puterea şi forţa sindicatului, le înaintăm Comitetului Director şi suntem încredinţaţi că nu vor fi neglijate şi după o analiză profundă, vor căpăta răspuns atât sub formă scrisă, cât şi procedural. Din spirit practic, nu mai menţionăm în document expunerea de motive ce au dus la concluziile şi propunerile pe care le avansăm, în caz de nevoie domnul Tudor Marian este mandatat să prezinte aceste aspecte dacă se va impune, în cadrul Comitetului Director.


Propuneri privind activitatea internă :
1. Şedinţele CD să capete un aspect mai democratic, să devină publice, să fie anunţate pe blogul SCMD cu tematica ce va fi abordată cu posibilitatea participării tuturor ce doresc să ia parte la ele, cu respectarea bineînţeles a drepturilor ce le revin ca simpli participanţi.
2. Procesele verbale ale şedinţelor CD să fie trimise prin mail tuturor filialelor, cu punctele de vedere şi propunerile luate şi modul în care a votat fiecare membru.
3. Să se facă demersurile necesare către autorităţi pentru declararea SCMD ca organizaţie reprezentativă pentru cadrele militare în rezervă cu toate drepturile ce îi vor reveni conform legislaţiei în vigoare.
4. Se propune organizarea unei Conferinţe Extraordinare a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, cel mai târziu luna Mai, pentru discutarea strategiei SCMD în ceea ce priveşte procesele sindicaliştilor, abordarea la CEDO şi strategia în ceea ce priveşte alegerile.
5. Departamentul Juridic să prezinţe către CD şi filiale situaţia proceselor în care sindicatul este implicat inclusiv cele ale unor membri de conducere sau fondatori în nume individual sau în numele sindicatului. De asemenea să se spună de ce nu a fost deschis proces pe Legea asigurărilor sociale şi nerespectarea L-80 privind asistenţa medicală gratuită, sau cota de contribuţie la CNAS.
6. Popularizarea şi informarea în cadrul tuturor filialelor SCMD a acestei activităţi şi preluarea acestei iniţiative de către celelalte zone în vederea unei mai bune informări şi coordonări a activităţilor, în condiţiile în care s-a constatat şi părerea generală este că în acest moment conducerea centrală a sindicatului nu face faţă aspectelor şi sarcinilor ce îi revin.
7. Rezolvarea în regim de urgenţă a aspectelor şi procedurilor mecanismului economico-financiar al sindicatului, mecanism care continuă să sufere periclitând grav activitatea filialelor. Pentru reducerea cheltuielilor, lucru pe PFA.
- S-a propus inversarea procentului repartizat din cotizaţie,de la 30/70 la cel puţin 60/ 40 în favoarea filialelor, acest aspect urmând a fi discutat la CNR.
8. Viitoarele procese la CEDO să fie coordonate iar strategia să se stabilească cu consultarea unei case de avocatură serioasă şi expertă în domeniu (eventual Gen Ion Panaitescu ), iar finalizarea acordului să se facă numai după informarea şi acordul filialelor.
9. Elaborarea unui document de organizare şi funcţionare a departamentului financiar, unitar, cunoscut şi respectat de toate filialele, având la bază legislaţia în vigoare, în vederea eliminării ordinelor sau instrucţiunilor date în funcţie de starea emoţională a unui membru din conducere sau altul.
10. Elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SCMD pe baze reale, având în vedere situaţia evidenţelor de personal şi contabile la acest moment, cu posibilitatea ajustării în funcţie de evoluţia numerică a membrilor sindicatului. Această sarcină este restantă deşi a fost decisă la CNR din Octombrie 2011.
11. Revizuirea strategiei pe procesele pe HG 329 având în vedere faptul că se observă o schimbare de opinie şi abordare chiar din partea organelor judecătoreşti, existând deja o Hotărâre definitivă la Curtea de Apel Bucureşti în favoarea unui rezervist.
12. Completarea CD cu membri supleanţi aleşi de comitetele de coordonare ale filialelor, care să dea un plus de experienţă şi forţă conducerii sindicatului.
13. Diversificarea activităţilor filialelor şi pe domenii altele decât manifestările şi demonstraţiile de protest, a metodelor de popularizare a activităţilor, aşa cum a realizat filiala Craiova cu ocazia Zilei Naţionale.
14. Să se pună în discuţie la viitoarea CNR problema obţinerii de personalitate juridică şi de către filiale în vederea uşurării activităţilor de realizare de contracte şi înţelegeri pe plan local, activităţi mult îngreunate acum de imposibilitatea participării domnului Dogaru la mai multe activităţi în acelaşi timp. Toate filialele participante au îmbrăţişat această idee.
15. Rezolvarea problemelor cauzate de lipsa unui Secretar General, ale cărui sarcini, vitale nu au fost preluate de nimeni după suspendarea acestuia. În acest sens , CD este rugat să discute cu domnul Monac în vederea stabilirii poziţiei acestuia faţă de sindicat pentru a putea lua măsura preluării sarcinilor acestuia fie de către o altă persoană din afara CD, fie de către unul din vicepreşedinţi, în acest moment existând un vid real în conducerea sindicatului. Lipsa Secretarului General face practic imposibilă activitatea Biroului Operativ al CD, lucru inadmisibil.
16. Revitalizarea activităţilor departamentelor sindicatului, unele dintre ele fiind practic inoperabile, fiind subliniate în acest sens departamentele juridic, media şi financiar.
17. Implicarea tuturor vicepreşedinţilor CD cu sarcini precise în cadrul sindicatului, printr-o activitate concretă, activă, cu raport de activitate, nu doar cu prezenţa pe manşeta blogului. A fost evidenţiată activitatea total contraproductivă a departamentului Media, în care s-au investit bani, tehnică dar nu se poate lăuda decât cu câteva prezenţe pe posturile de televiziune dar şi acelea la standarde scăzute.
18. Toţi vicepreşedinţii, şefii de departamente să dea raport de activitate personală şi a departamentelor pe care le coordonează, la viitoarea CNR.
19. Filialele din zona Olteniei au decis să se constituie într-un Consiliu de Coordonare similar celui al filialelor bucureştene, la care sunt invitate şi filialele Mehedinţi şi Vânju Mare, care nu au putut fi prezente la această activitate din motive obiective. Protocolul de colaborare va fi preluat de la cel al filialelor bucureştene cu eventuale adăugiri care vor fi stabilite de comun acord. Împreună, cele două Consilii vor coopera şi îşi vor coordona activităţile în vederea realizării unităţii de acţiune şi organizare în cadrul sindicatului.
20. Rezolvarea problemei Blogului SCMD prin transferarea acestuia pe contul SCMD cu toate aspectele ce revin din aceasta. Eliminarea restricţiilor la comentariile pe blogurile sindicatului, fapt ce încalcă dreptul la opinie al membrilor de sindicat şi împiedică schimbul de experienţă.
21. Departamentul Secretariat să informeze CD şi filialele cu situaţia membrilor de sindicat la această oră din punct de vedere numeric şi să se analizeze apoi la nivel central şi local modalităţi de menţinere a sindicaliştilor în cadrul sindicatului cu luarea măsurilor procedurale statutare pentru cei ce nu s-au achitat de obligaţiile financiare pe anul 2011.
22. Departamentul juridic să ia în calcul apariţia Legii 303 a Pensiilor Judecătorilor , magistraţilor militari ca pensii ocupaţionale.
23. CD prin Departamentul Juridic să studieze Recomandarea Consiliului Europei1572/2002 în special art. 7, menţionată de domnul Col. Cristescu în cuvântul său, în vederea demarării punerii în aplicare a acestora şi în România. Popularizarea acestor prevederi cu ocazia apariţiilor tv ale reprezentanţilor sindicatului.
24. Luarea măsurilor necesare armonizării Statutului cu Legea Dialogului Social, Legea 80 şi legislaţia internă şi internaţională şi a ROF cu Statutul, în aşa fel încât acestea să capete o formă unanim acceptată la viitorul CNR gata de a fi introduse spre aplicare la momentul ce va fi decis de către CNR.
25. Având în vedere numărul total al membrilor filialelor participante s-a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Statut la cap V art. 15. punctul 2 alineatul 2 în ceea ce priveşte convocarea CNR şi cere CD declanşarea procedurilor privind organizarea unei Conferinţe Extraordinare a CNR.
26. Recomandăm Comitetului Director studierea documentelor Rezoluţiei cu toate propunerile comune şi cele ale filialelor. Filialele aşteaptă un răspuns din partea acestuia, cu puncte de vedere şi măsuri.


Participanţii la activitate declară în unanimitate că a fost o acţiune încununată de succes şi consideră că astfel de evenimente şi consfătuiri trebuie generalizate în cadrul sindicatului şi organizate periodic pentru urmărirea stadiului îndeplinirii directivelor CNR şi ajustarea acestora în funcţie de problematica dinamicii politico-sociale.

Anexele 1-6, fac parte din Rezoluţie şi trebuie tratate şi studiate de cei cărora le sunt adresate, cu aceeaşi atenţie.

Semnează:
Filiale SCMD participante.
SCMD - vorbe si fapte
http://neacsum.blogspot.com/p/scmd-puncte-de-vedere.html
===========================
=====================
============

82 de comentarii:

 1. AVEM O PROBLEMA CIT CASA!
  Fara apa de baut tot romanul e...lovit.

  ,,Apa otravita si toxica. Panzele freatice contaminate, rauri contaminate, pamanturi otravite, aer ucigator cu miros de iad.''

  ,,Oamenii au incercat sa filtreze totusi aceasta apa care nu e buna nici de spalat. N-au reusit nici cu cele mai performante instalatii. Chimicalele au topit membranele de la filtre.''

  http://us.mg5.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=751a8door5km3

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Treceti pe vin de buturuga ,,baieti si fete!!

   Ștergere
  2. UNPR-ul sa traiasca ! Daca nu era o luati in mana....Nikk

   Ștergere
  3. nikk, nikk sufla-i si curata-i lui oprea filtrul un pik!!!
   Mei baiatule, stai colea in cotetzul tau si nu mai fa propaganda la partide!!! Daca nu ai observat, pe acilea nu prea ne maninca de astia...si mai ales de-ai tai!

   Ștergere
  4. Cu tot respectul ...niste prostovani!!!Nikk

   Ștergere
  5. Nikk, cu tot respectul pentru un necunoscut, nu este cazul sa elogiati o facatura de partid care se declara de centru-stinga si fumeaza dreapta "totala". Pacat ca sint si oameni care cred in aceasta formatiune politica si mai mult, chiar o sustin!

   Ștergere
 2. @ Nikk
  Tu nu ai luat-o in mina.
  Hai sa vedem cam pe unde ai luat-o !

  RăspundețiȘtergere
 3. La zicere curului ... de leu cu privire la scrierea in romaneste (de la articolul anterior) :
  Timpilici ... vezi ca scrierea cu "p" din "u" si "l" din "a" este o RECOMANDARE a hodorogilor taranisto-legionari din Academia Romana ... pe cind scrierea cu î din i a fost legiferata printr-o HCM care nu a fost abrogata ...
  Si mai vezi ca meseriasii (lingvistii) din Academia Romana (inclusiv Institutul de Lingvistica al Academiei Romane) au fost impotriva timpeniei care ne duce pe vremurile Scolii Ardelene ...

  //www.pruteanu.ro/103deceidini.htm
  precum si : //ro.wikipedia.org/wiki/Ortografia_limbii_rom%C3%A2ne

  "Împotriva deciziei din 1993 a Academiei Române și-au exprimat poziția numeroși lingviști. Astfel, Dumitru Irimia scrie în „Gramatica limbii române”, (Editura Polirom, Iași, 1997) următoarele: „Schimbarea normei ortografice prin Hotărîrea Academiei Române din 17.II.1993 a fost impusă cu mijloace intrînd în contradicție cu principii fundamentale ale desfășurării vieții științifice. Modificările impuse (î din â) nu au întemeiere științifică.” Poziții similare au luat savanți ca Eugen Coșeriu, Alf Lombard, Mioara Avram și George Pruteanu."

  Acuma ma iarta ca ti-am spus "Timpilici" tocmai tie , care esti calificat , "magna cum laude" , drept TIMPIT in toata puterea cuvintului ...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ai ramas anchilozat in preistorie dinozaure!!Se vede din postari hi,hi
   bine e ok tov....anonim secretar BOB

   Ștergere
  2. si pe mine ma enerveaza chestia cu i din a dar m-am adaptat.Timp a fost destul.
   tu nu te adaptezi dinozaure??
   Intreaba-i pe tancii de clasa a-I-a cum scriu si ai sa vezi ca ai ramas mumie tov.anonim BOB PCR
   PS si tac-tu zicea "sunt" desi era in CC al PCR numai tu ai ramas in programul rabla
   Don Corleone

   Ștergere
  3. AnonimMar 5, 2012 12:00 PM
   "...
   Intreaba-i pe tancii de clasa a-I-a..."
   Don Corleone

   Cultu` lu` peshte!
   Nu "se egzista" clasa a-I-a! Poate la nivelul ala ai ramas tu!
   ZSA

   Ștergere
 4. UNPR sare la beregata lui Berceanu!
  „Progresiştii" iau apărarea primarului Craiovei, catalogat drept „puşcăriaş" de Radu Berceanu

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pentru Caschetari UNPR- varianta cea mai buna!!! Nikk

   Ștergere
 5. @ all,
  Desi accesez zilnic blogul NU am mai comentat de foarte mult timp niciunul din subiectele puse in discutie.Comenturile de la orele 06:11 si 09:10 nu-mi apartin. Nu stiu cine-i anonimul care semneaza Nikk, nu ma intereseaza cum dealtfel nu ma intereseaza nici motivul sau motivele pentru care face acest lucru. In rest balacariti-va intre voi cat vreti !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mei nikk ce sa comentezi tu, ora ezacta? Las", multumim pt. altruizmul tau! nu-i suficient ca-l avem pe Czar-maimuca din Timisoara? Nu l-ati ales voi sa va reprezinte judetul? Prea multi de-acolea strica-cite unul asa mai rasfirati! Stai rezerva pina-ti face procura.

   Ștergere
 6. Mei, mei, mei ...
  Dar niste comenturi la subiect ... nu este cu putirinta?
  Mei, mei, mei ...

  RăspundețiȘtergere
 7. s-a umplut blogul de c..ve fara identitate
  nasol....vor sa "termine" acest blog.
  Don Corleone
  la revedereee!!!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Curleane, fara tine chiar ne simtim bine! Hi,hi,hi!

   Ștergere
  2. "Tine minte aste trei cuvinte: adio, ba!"

   Ștergere
 8. Vezi ,imputzitzii se simt bine in gunoi,cu vorbe de kk ,fara nici o noima si cu glume de grupa pregatitoare,acest[sau acesti]rahati au terminat si blogul lui Cezarau vrut sa ramana singuri si o sa se autodistruga ca prostia nu ajunge departe.Hai D.C.sa ne retragem definitiv si sa nu-i mai citim sau sa le raspundem dobitocilor!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mai, tu asta de mai sus, cum e vremea la Hurziceni? Vezi c-ai fost propus "pentru cupa de pene" (negre)!

   Ștergere
  2. Iaca ca n-are somn motanelul turbat ... si iar ii indeamna pe cei asemenea lui la retragerea din discutii ... Dar nu-i nici un pericol (dar si nici o speranta) sa se tina de cuvint ... El este dintre cei care "prind greu si uita repede" ... la el este ceva normal sa "urle ca din gura de sarpe" ca nu mai vrea sa spuna nimic ... si imediat sa uite ce a promis ...
   Ia sa-l vedeti cum sare "cu gura" sa ma muste ...

   Ștergere
  3. Valabile si pentru tine cele trei cuvinte!

   Ștergere
 9. Cior face ciorili noaptia?

  RăspundețiȘtergere
 10. Incet, incet, le vine mintea la cap!
  =============
  Vicepreşedintele PNL, Mihai Voicu, a declarat că PNL și PSD ar putea să candideze pe liste separate la nivelul celor 3. 400 de localitați, candidaţii comuni urmând să fie la conducerile CJ şi ale reşedinţelor de judeţ.

  Întrebat dacă PNL a discutat în conducerea centrală despre tensiunile USL din teritoriu legate de stabilirea candidaţilor la locale, Voicu a spus că dificultăţile din comunele şi oraşele mici nu sunt o “chestiune pe care să o gestioneze centrul”.

  “Termenul de <> este, fără îndoială, exagerat. Suntem într-un proces de armonizare care se va încheia la 15 martie. Procesul este destul de avansat. Nu vor fi probleme din punct de vedere al USL, vă garantez acest lucru. Ar putea (să fe candidature separate al USL în oraşe şi comune mici, n.red.), nu este o chestiune pe care să o gestioneze centrul, nici nu-şi propune să gestioneze 3.400 de localităţi, obiectivul nostru e de a ne prezenta la alegerile locale cu candidaturi comune în toate judeţele şi municipiile reşedinţă de judeţ.

  Tendinţa generală este de a avea un număr foarte mare de candidaturi comune şi la nivel local, însă procesul de armonizare de care vorbeam implică judeţele şi municipiile reşedinţă de judeţ”, a declarat, luni, oficialul PNL.

  RăspundețiȘtergere
 11. PRM & Vadim, la ceasul unei incredibile tradari!
  =========================
  Victor Iovici, viceprimarul Municipiului Bucureşti, ales pe listele PRM, s-a înscris luni, în Uniunea Naţională pentru Progresul României.

  Victor Iovici a fost desemnat vicepreşedinte al Organizaţiei UNPR Bucureşti. Prezent la reuniunea Biroului Politic Permanent Naţional al UNPR, Victor Iovici a mulţumit pentru încrederea acordată şi şi-a exprimat întregul sprijin pentru susţinerea candidaţilor Uniunii Naţionale pentru Progresul României la alegerile locale din acest an, se arată într-un comunicat UNPR.

  Decizia lui Iovici este surprinzătoare în acest moment, deoarece chiar la sfărșitul lunii februarie, Corneliu Vadim Tudor declara că viceprimarul Capitalei va fi desemnat de PRM pentru a candida pentru fotoliul de primar la București.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vadim = Jiji = Dogaru = Curleonul, d.p.v. hemo tzional!!!Hi,hi,hi!

   Ștergere
 12. Eu cea mai tare asteptare o am de la CD al SCMD.
  Sunt curios cand si ce raspuns va da (daca va da)!
  Voi ce credeti? Se vor obosi sa bage-n seama "solicitarea"?

  RăspundețiȘtergere
 13. Curg sloiuri.Comentarii nu.
  Sunteti plecati in UNPR sa va bagati?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Aici, RTV SCMD!
   Un post inghetat in proiect!
   Daca nu-i dialog, inseamna ca nu se permite!
   Sau poate ... nu intereseaza pe nimeni!
   Doar cativa ... ce mai viseaza!

   Ștergere
 14. Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat, in data de 7 februarie 2012, neincalcarea de catre Statul roman a dispozitiilor articolului 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie, sub aspectul transformarii pensiilor speciale in pensii in sistemul public, in temeiul Legii nr. 119/2010, in cauzele conexate Ana Maria Frimu, Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar si Lucia Ghetu impotriva Romaniei (nr. 45312/11, 45581/11, 45583/11, 45587/11, 45588/11).

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Asta am spus si pe acest Blog!
   Fanfaronada dogariana, a primit raspunsul!
   CEDO, era de asteptat/previzibil sa decida asta!
   CEDO, dupa integrare, nu mai este cel care a fost!
   Acum, vede altfel drepturile omului! Interesul, poarta fesul!

   Ștergere
  2. Ba Salame/Steliane de la 08:23, de ce mintzi, ciumpalacule? Era vorba de legea 118 si nu 119. Ce-ai postat ai mincat, adica, cum zice cezar-maimuca-sniper one, "rahat cu perje"!

   Ștergere
  3. Nu trageti in pianist!
   Indiferent cine ar fi acesta, are dreptate!
   CEDO va da aceeasi SOLUTIE si pe 119!
   Intelegeti si nu va mai imbatati cu apa chioara!
   CEDO inseamna UE! UE ... mai vedeti voi cine 'E ...

   Ștergere
  4. PS. Corect, imi cer scuze ciumpalcaului! Era intr-adevar L119, dar pt. grefieri...
   Hai sa vedem si cu "contributivitatea" casnchetarilor cum va fi si mai ales cu "cartile de munca" ale acestora!

   Ștergere
  5. @Anonim 09:26
   Citeste pe HotNews, articolul Hotarare CEDO. Cat priveste modul Tau de a comunica cu semenii, apelativele respective le poti adresa sotiei tale, copiilor tai sau parintilor (in mod special lor care nu te-au educat sa te comporti in societate).

   Ștergere
  6. Ciupalacul rosu catre ciupalacul portocaliu de la 10:11:
   Daca voiai sa transmiti cu adevarat ceva serios, ai fi postat link-ul CEDO, adica: http://www.hotararicedo.ro/ si nu comentarii de prin gazete de perete.
   Cit priveste "modul Meu de comunicare", sa stii ca asa m-a invatat sa "dialoghez" presedintele tau, adica "tziganca imputita", "gaozare", "pasarica" s.a. Esti multzumit?

   Ștergere
  7. numai un Bou scrie "modul Meu de comunicare"dar poate si citi??

   http://www.plano10.com/2012/03/plingerile-grefierelor-pe-legea-1192010.html
   Don Corleone

   Ștergere
  8. Numai un Bou scrie "clasa a-I-a"... "dar poate si cit??"
   ZSA

   Ștergere
 15. Mai ,lasati cd scmd ,unpr,ppdd si alte minuni.
  Hai,ochii mari ca au venit baietii sa inceapa forajele pentru gazele de sist.Pe sest !
  Primii pe cintar moldovenii(cei care vorbesc romaneste).
  Rosia Montana nici nu conteaza cu mizilicul ei de cianuri.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mei, mei, mei ...
   Daca iti este lene sa faci un rezumat,
   sa dai un eventual "fragment" de lamurire,
   pune te rog un Link catre ce vrei sa spui si altora!
   Altminteri... osteneala ta ... de pomana!
   Netul este imens! Si creste, tot creste ...

   Ștergere
 16. http://www.aves.asso.fr/#!actions/vstc5=gaz-de-schiste

  RăspundețiȘtergere
 17. http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2012/01/31/chevron-gazele-de-sist-si-masacrul-ecologic-de-la-barlad-cum-s-au-impartit-resursele-romanesti-de-hidrocarburi-ggantilor-energetici-mondiali/

  RăspundețiȘtergere
 18. Bey oare nu putem folosi in locul gazelor de sist, gazele de la stomagul lui Cezar?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. O sa ti le trimit impachetate la tine acasa!! Czar

   Ștergere
 19. http://www.petitieonline.com/nu_vrem_exploatarea_gazelor_de_sist_in_romania_prin_fractionare_h

  RăspundețiȘtergere
 20. http://www.youtube.com/watch?v=IdoW5nk9fR4

  RăspundețiȘtergere
 21. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IdoW5nk9fR4

  Asta are de toate.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ok, MuLTAM!
   Ar fi fost suficiente 2-3 link-uri reprezentative, chiar 1-2 bune.
   Oricum, mai bine mai multe, decat deloc! De retinut si pt. viitor!

   Ștergere
 22. Apropo de DIALOG-ul CD cu scmd:
  ===============================
  Special am scris cu litere mari CD si mici scmd.
  De ce asa? Pai ... acum am venit de pe blogurile CD si mai noul CNSC.
  Nici macar nu stiam NOUTATILE! Sunt multe, cel putin de CD clamate!
  Cacialmalele lui Dogaru se pare ca dau si ceva roade!

  Acum acesta "milogeste" dialogul cu PUTEREA, Guvernul, MApN etc.etc.,
  dar cel mai important, pentru maine, anuntatul DIALOG la VARF cu Liderii USL
  Ponta, Antonescu si Constantin! De vazut, in ce masura tine ... cacialmauuua celor 30.000 de membrii dogarieni, si celor peste 150 de formatiuni civile/sindicale inglobate in VIITORUL NEAMULUI !!!
  Sa asteptam ziua de maine!
  Uitasem ....

  scmd, in ecuatia DIALOG-ului cu maria sa DOGARU, nu prezinta interes!
  SCMD ... este doar: "EL si ASOCIATII" !!!
  Restul --- nesemnificativi!
  Nu conteaza!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mda ...
   Cu 300-400 de gornisti "devotati cauzei", spera sa obtina mult ravnitul "bagat in seama"! Mai ales in meandrele/baltoacele politici dambovitene! Declara cu gura lor ca nu le-ar prinde rau ceva fotolii de parlamentari. Saracii !!! Vrabia malai viseaza! Astia, politicienii de profesie, plini de bani si unsi cu toate alifiile, nu-si gasesc un loc pe liste pentru ei, dar ... crede dogarelu .... ca ii vor ceda lui cateva! Mai ales ca vine o GRAMADA de idiotenii, pe care le vrea TRECUTE IN PROTOCOL!

   Ștergere
  2. In plus , se lauda cu 30000 de sindicalisti cand SCMD ABIA MAI BATE SPRE 1000O. Din discutiile avute la Craiova cu cei preyenti, rezulta ca pe 2012 cel putin o treime din membrii nu si-au platit cotiyatiile, si sunt foarte mul;ti restanti din 2011. Numai ca acest adevar nu da bine la imagine si atunci umflam, umflam umflam. Numai ca lumea s-a cam saturat de minciuni si promisiuni fara acoperire.

   Ștergere
 23. Stii tu!Sa-ti cada parul din nas?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. 06.03.2012
   DIALOG USL – CNSC
   =================
   Doamnelor si domnilor colegi,
   Un sindicat cu 30.000 de membri are sau nu importanta in ochii candidatilor la viitoarele alegeri, indiferent de cat de bine s-a miscat pe toate palierele luptei pentru drepturile socio-economice ale membrilor sai. O formatiune cu peste 500.000 de membri este cu totul altceva si acesta este rostul acelei parti a societatii civile organizate in jurul programului de actiune lansat de noi si numit PLATFORMA CIVICA, formatiune care se numeste, deocamdata, Consiliul National al Societatii Civile (CNSC) dar care poate deveni oricand Uniunea Societatii Civile Romanesti. Este motivul pentru care am indemnat in permanenta filialele noastre sa ofere sprijin sindicatelor si ONG-urilor locale si sa le atraga sub semnul unitatii si solidaritatii la un program comun de lupta.
   Domnul Victor Ponta, intelegand primul lectia data guvernantilor la 24 ianuarie a.c., a propus o intalnire intre conducerea USL si delegati ai tuturor structurilor componente ale CNSC. La aceasta intalnire, care va avea loc pe 7 martie a.c., orele 12.00, la Parlamentul Romaniei, vom merge cu ideea de contract social, care presupune solicitari si angajamente de ambele parti. Astfel SCMD nu poate fi acuzat ca face politica, ci isi face datoria fata de membrii sai si fata de Romania, conform prevederilor Constitutiei.
   Va prezentam, in proiect, lista obiectivelor structurilor membre ale CNSC, propusa oricarei viitoare guvernari. Lista ramane deschisa. Consideram ca ea poate sa constituie o baza de discutii pentru filialele SCMD cu sindicate si ONG-uri din zona lor de activitate.
   Publicat de Sindicatul Militarilor
   ====================
   Mai cimpalacilor, sa va cada voua ... fisa!
   Lasati manipularea si dezinformarea politrucilor deoparte!
   Sigur, daca PONTA v-a invitat, este desigur ... o po(a)nta!
   Iar daca se va CONFIRMA, po(a)nta nici nu stie ... ce castiga!
   Ca de pierdut, e la mintea gainii!
   Cum e sacul, asa-i si petecul!
   Vai mama lor!

   Ștergere
 24. STRICT AUTENTIC:
  ================
  Citez de pe Pagina centrala a SCMD:
  23.02.2012
  ......................
  ......................
  Daca insistati, putem continua dialogul de surzi, dar presedintele SCMD nu poate discuta decat cu ministrul Apararii Nationale. Intre timp, am initiat , asa cum ati vazut in comunicatul de ieri, dialogul cu seful ierarhic al acestuia, premierul Romaniei.

  Honor et Patria! Vae victis!
  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU
  ================
  Betia puterii, intrece orice boala!
  Paranoia? Greu de spus!

  RăspundețiȘtergere
 25. Va prezentam mai jos textul scrisorii trimise de catre SCMD
  catre Primul-ministru:
  ==================
  PRIMULUI MINISTRU AL ROMANIEI
  Domnul Mihai-Razvan Ungureanu

  Domnule Prim-ministru,

  Ati mostenit de la precedentul guvern un proces cu SCMD la Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxembourg si peste 30.000 de actiuni in justitie in tara (numarul lor creste zilnic) care vor fi definitiv solutionate la CEDO, intrucat hotararile definitive si irevocabile favorabile, obtinute de SCMD in instantele romanesti nu se respecta.

  Deoarece va prezentati drept un spirit european deschis dialogului, propunem o intalnire intre parti pentru a analiza eventualitatea aplanarii pe cale amiabila a conflictelor in chestiune.

  Spre informarea dvs. precedentul guvern, prin legi antieuropene si neconstitutionale asupra carora si-a asumat raspunderea sau pe care le-a trecut fraudulos prin legislativ, ne-a limitat pana la anulare dreptul la munca (legile 329/2009 si 263/2010) si, denuntand unilateral contractul cu statul, pe care fiecare dintre noi, militari si politisti in rezerva, l-am semnat candva, ne-a abrogat legile ocupationale (164/2001 si 179/2004) si ne-a anulat, tot unilateral, prin modificarea anticonstitutionala a naturii juridice a pensiei noastre, dreptul la proprietatea dobandita legal, numita grad militar in rezerva si la pensie in cuantum déjà stabilit. De asemenea, aducandu-ne insulte nemeritate, menite a atrage asupra noastra oprobiul public, ne-a supus unei discriminari multiple prin legile 119 si 263/2010 si OUG 1/2011:

  · Discriminare fata de toti cetatenii Romaniei, militarii si politistii in rezerva si in retragere pierzandu-si statutul profesional si devenind simpli “beneficiari” sau “asistati” ai statului;
  · Discriminare fata de magistrati (desi suntem prinsi alaturi de ei si in Pilonul II si in Constitutia Romaniei ) carora li s-a admis pensia de stat si legea ocupationala;
  · Discriminare, conform legislatiei europene, prin diminuarea unor pensii aflate in plata;
  · Discriminare in interiorul categoriei noastre socio-profesionale, la ani de munca si conditii egale, prevazandu-se rente (pensii) diferite si rasturnandu-se, totodata, ierarhia militara.

  Toate acestea au fost posibile prin promovarea unui principiu inexistent in dreptul international, acela al retroactivitatii legii, in locul Principiului sperantei legitime sau al coerentei legislative.

  Din aceste motive propunem, pentru a nu târî Romania si Guvernul ei in instante internationale, fara a fi obligati, o discutie constructiva la care sa participe, din partea noastra, conducerea si expertii juridici ai SCMD. Data si locul raman la latitudinea dvs. dar va semnalam faptul ca stabilirea datei procesului de la Luxembourg este iminenta.

  De asemenea, SCMD, asumandu-si sarcina organizarii pentru actiune civica a Societatii civile, si Guvernul precedent facandu-se vinovat de insultarea, agresarea si discriminarea nemeritata a tuturor categoriilor de varsta si socioprofesionale (copii, persoane cu dizabilitati, bolnavi incurabili, varstnici, salariati si pensionari civili si militari, profesori, medici, constructori, mineri, politisti, militari, functionari, artisti, ceferisti, etc.) va sugeram si o discutie separata cu reprezentantii sindicatelor si ONG-urilor care alcatuiesc Consiliul National al Societatii Civile.

  In asteptarea raspunsului care va putea dovedi natiunii romane buna dvs. credinta,
  Am onoarea sa va salut,

  Col. (r) dr. Mircea DOGARU
  PRESEDINTELE SCMD
  Publicat de Sindicatul Militarilor
  ========================
  Q.E.D. !!!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vorbeste aici domnul Dogaru despre specialistii din departamentul Juridic. Care departament juridic ? Departamentul juridic nu exista.

   Ștergere
 26. Corect.Sa-i scrie cite una pe saptamina.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Cunosc nebuni care-i scriu si lui Dumnezeu!
   Altii, l-au dat chiar in judecata!
   (Caz autentic, la Tb Timisoara!)
   Este dreptul fiecaruia!

   Ștergere
  2. Ala de la TM o fi fost Cezar Maimuca?

   Ștergere
 27. Daca nu ar fi de ras (minciunica), e de speriat ... vestul!
  Sa inteleg, dupa cum spune si scrie, ca dl DOGARU este MARELE SEF a 500.000 de oameni! 30.000 sindicalisti SCMD, restul ... "societatea civila"! Daca este asa, rau au mai ajuns vericule si astia ... din "societatea civila"! Uauuu .... cred ca Dogaru, nici in "visul ce-a visat", nu a fost mai bine!
  Are motive serioase po(a)nta, sa-l invite la masa tribunilor!
  Azi vom vedea, care pe care a convins!
  Sau po(a)nta ramane doar po(a)nta!
  Adica ... fiecare cu a lui!

  RăspundețiȘtergere
 28. Bravo! Cinste lor, moldovenilor!
  Republica Moldova adopta castrarea chimica a pedofililor.
  ==================
  De la 1 iulie, in Republica Moldova intra in vigoare castrarea chimica a pedofililor: proiectul de lege a fost adoptat marti. Si inca nu-i de ajuns, socoteste Marian Lupu , presedintele Parlamentului: Exista numai castrare chimica? Haideti sa venim cu alte metode!

  "Exista numai castrare chimica? Haideti sa venim cu alte metode pentru a ne asigura ca aceste crime vor fi penalizate real", a propus presedintele Parlamentului, Marian Lupu (foto). Unii deputati au pledat pentru castrarea chirurgicala, apreciind ca cea chimica este o sanctiune prea usoara.

  Autorul proiectului, deputatul liberal Valeriu Munteanu sustine ca numarul infractiunilor sexuale impotriva minorilor creste in fiecare an, iar Codul Penal contine pedepse prea blande, cele mai multe dosare fiind clasate. In ultimii cinci ani, 15 persoane au fost trase la raspundere penala in mod repetat.

  Republica Moldova, atractie turistica pentru pedofilii din Europa de Vest si SUA!

  "Cu regret, Republica Moldova a devenit o atractie turistica mai deosebita pentru pedofilii din statele europene si SUA. Copiii nostri devin tinte accesibile poftelor morbide ale acestor monstri transnationali. Cu siguranta, adoptarea acestui proiect de lege va descuraja si va tine departe de Republica Moldova acesti subiecti ai infractionalitatii sexuale", a declarat Munteanu.

  Castrarea chimica consta in administrarea unui medicament special, tratament care are ca finalitate inhibarea dorintelor sexuale. Castrarea chimica se executa, la decizia instantei de judecata, de catre institutiile medicale in comun cu institutiile penitenciare.

  RăspundețiȘtergere
 29. http://www.botosaninecenzurat.ro/20120217-traian-basescu-a-incheiat-anul-trecut-acordul-pentru-exploatarea-gazelor-de-sist-de-la-braila.html

  „Strategia energetică naţională 2011-2035, care cuprindea doar partea de electricitate, va fi completată cu domeniile de ţiţei
  şi gaze, iar spre finele lunii octombrie sper
  să publicăm documentul complet şi
  să începem dezbaterea publică”, declara, la vremea respectiva, Alexandru Săndulescu...''

  Astazi ,in parlament,hotarirea a fost transmisa spre executare!

  RăspundețiȘtergere
 30. Sa speram ca dupa „Desfiinţarea Curtii Constitutionale, ANI, DNA, CNSAS, a Grupului de Dialog Social, etc.", pacientul din fruntea SCMD o sa ceara si desfiintarea CEDO care suge singele poporului si e slugoiul dictatorului de la Cotroceni.
  Sa speram de asemenea ca sindicalistii o sa se trezeasca in sfirsit si ei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. nu zau tataie! nu mai postezi pe blogul maimucei?

   Ștergere
  2. Pai , pentru ce sa scrie pe Armya patrikului ? Ce se scrie pe-acolo este mai putin citit , si citibil , chiar si decit textele care erau scrise pe peretii WC-urilor celor mai mici halte CFR de pe vremuri ...

   Ștergere
  3. Si asta inseamna ca "operele" steli p-ului sint mai "valoroase" ca acele texte de WC ??

   Ștergere
 31. Pina la urma ce doriti de la mine? Nu stiati ca sunt 100% adeptul democratiei?

  RăspundețiȘtergere
 32. Stelian,
  Puteai sa-ti pui poza cu George Clooney sau cu Alain Delon!!!Pai ,gagicile,cum vrei sa se indragosteasca de tine,daca esti negru ca smoala si umflat ca Bran!!!!Pune-te la dieta si da-ti mecla la albit,sa semeni cu un Molotov tamponat????!!!!Ce naiba,Stelica,tu scrii si carti ,Doamne roaga-te sa nu puna careva bomba la editura buclucasa ,aia de-ti editeaza elucubratiile!!!!Mey,mey!hi,hi.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Scrie carti? De care, de septic? Stelica, mai omule, tu stiai ca semeni putin cu Idi Amin?

   Ștergere
  2. Mai bine-si punea poza lui Georgi Buci Jr.

   Ștergere
 33. Ptiu , drace !... Steli p-ul si patrikul (dupa una din recentele infatisari ale cetzarushului) se ling unul pe celelalt cu "maestre"-n sus si "maestre"-n jos ... Piei , satana !...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ci prost esti, da ci prost esti ma!!!?? Sniper one

   Ștergere
  2. Cine, Cezarik-Patrik-Shorik ori sniper one?

   Ștergere
 34. La multi ani tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 martie.
  La multi ani si dusmanului de la Braila.tigri2

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. La Multi Ani femeilor de "8 Martie", inclusiv transsexualului de Czar Maimuca!
   t2 vezi c-ai incurcat sexurile, aici nu suntem pe bloaga Cezarushului!

   Ștergere
  2. Ci prost esti, da ci prost esti ma! Si de ziua femeilor!! Sniper one

   Ștergere
  3. Cine, Cezarik-Patrik-Shorik ori sniper one?

   Ștergere
 35. Sa ne traiasca si sa ne rabde cu toate hachitele noastre, ca si noi le rabdam! - si le facem destule "bucurii"!

  RăspundețiȘtergere
 36. http://hotararicedo.ro/index.php/news/2012/06/pensiile-cadrelor-militare-reforma-produsa-prin-legea-nr-119-2010-decizia-de-inadmisibilitate-in-cauza-constantin-abaluta-si-altii-c-romaniei

  RăspundețiȘtergere

Liber... la comentarii! Responsabilitatea continutului, revine fiecaruia.
Comentariile injurioase, obscene, atacurile suburbane la persoana, nu vor fi publicate! Nu doresc sa creez 'probleme'... unora sau altora! Admin!

Dialog între doi gemeni nenăscuţi

Alegeri locale 5 iunie 2016. Veniti la vot! Click here:

MOTTO-ul... unui grup de tineri... si frumosi!

Search mehedinti blog online:

Facebook, Click here:

Lista mea de bloguri

COUNTERsite